Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-03-05 protokoll.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2018-03-23 10.39

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-03-05 ärendelista.pdf Pdf, 280.9 kB. 280.9 kB 2018-03-01 10.11
Kommunstyrelsen 2018-03-05 handlingar.pdf Pdf, 27.6 MB. 27.6 MB 2018-03-01 10.11

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Borås växer – ökat fokus i de urbana stråken (Kc2)

Ärendet utgick.

Årsredovisning 2017 för Kommunstyrelsen (Kc3)

Kommunstyrelsen leder förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen följer de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomi. Särskilt fokus ligger på målsättnings-, framtids- och uppföljningsfrågor samt strategiskt arbete.

En årsredovisning för 2017 har tagits fram för Kommunstyrelsen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna årsredovisning 2017 för Kommunstyrelsen och lägga den till handlingarna.

Partistöd 2018 till Liberalerna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet (S1-3)

För att få partistöd för 2018 ska partierna lämna in redovisning för hur förra årets partistöd har använts samt ett granskningsintyg. Liberalerna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet har lämnat in redovisning och intyg för 2017.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att partistöd för 2018 kan betalas till partierna.

Marknadsföringssamarbete 2018 med IF Elfsborg (K1)

Avtal har träffats mellan Borås Stad och IF Elfsborg, i gemensamt syfte att marknadsföra Borås. Under 2018 spelar IF Elfsborg i Allsvenskan. Avtalet innebär bland annat att klubben bär namnet Borås på sina matchtröjor och att spelare ur laget kan medverka i marknadsföringsaktiviteter för Borås.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att träffa avtal med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete 2018 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar 550 000 kronor till klubben.

Marknadsföringssamarbete 2018 med Norrby IF (K2)

Avtal har träffats mellan Borås Stad och Norrby IF, i gemensamt syfte att marknadsföra Borås. Under 2018 spelar Norrby IF i Superettan. Avtalet mellan klubben och Borås Stad innebär bland annat att spelarna bär matchtröjor med namnet Borås och att spelare ur laget kan medverka i marknadsföringsaktiviteter för Borås.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att träffa avtal med Norrby IF om marknadsföringssamarbete 2018 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar 200 000 kronor till klubben.

Motion om riktlinjer för lekplatser (Ku1)

Marie Fridén (M) och Oliver Öberg (M) föreslår i en motion att Tekniska nämnden, i samarbete med Förskolenämnden, ska ta fram förslag på styrdokument för lekplatser. Kommunstyrelsen ställer sig bakom intentionerna och vikten av tillgång till goda lekplatser.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Motion om utbildning för vindkraft (E3)

Bengt Bohlin (S) och Lars-Åke Johansson (S) föreslår att Borås Stad undersöker möjligheten av en utbildning av vindkraftstekniker tillsammans med näringslivet, Högskolan och Borås Energi. Motionen har skickats på remiss till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Nämnden har undersökt hur stort behovet för en eftergymnasial utbildning riktat mot vindkraftstekniker är i Boråsregionen. Slutsatsen är att behovet inte är tillräckligt stort för att det i dagsläget ska startas en utbildning i Borås. Det behov som finns fylls tack vare utbildningen som finns på Campus Varberg. Nämnden har därför avstyrkt motionen.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Regler för färdtjänst (E4)

Tekniska nämnden har föreslagit några förtydliganden i styrdokumentet ”Regler för färdtjänst”. Förtydligandena gäller vilka som har rätt till färdtjänst och området för färdtjänstresor.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att anta reviderade ”Regler för färdtjänst”. Styrelsen gav också presidiet i uppdrag att se över dokumentets terminologi.

Nybyggnad av Vildmarkens förskola på Alideberg (E5)

Lokalförsörjningsnämnden har gjort en förstudie för nybyggnad av Vildmarkens förskola på Alideberg. Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2018 med en projektbudget om 40 150 000 kronor.

Förskolan byggs för sex hemvister plus en hemvist för dygnet runt-verksamhet. Förskolan ersätter paviljong Solgårdens förskola som idag har 60 platser, och dygnet runt-verksamheten i tillfälliga lokaler på Savannens förskola. Bedömd nettoökning av antalet förskoleplatser blir därför 60 platser.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände projekteringsframställan om 40 150 000 kronor för nybyggnation av Vildmarkens förskola på Alideberg, under förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget.

Letter of intent med franska staden Bourg-en-Bresse (N1)

Borås Stad är sedan flera år tillbaka med i EU-programmet Europeisk volontärtjänst, som innebär att vi tar emot volontärer från andra EU-länder. En av de städerna som har skickat volontärer, franska staden Bourg-en-Bresse, önskar ett fördjupat samarbete och ett första steg är att signera ett ”letter of intent” mellan städerna.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände ett ”letter of intent” med den franska staden Bourg-en-Bresse, för fortsatt arbete med partnerprojektet Norrbyhuset i Borås och Centre Socioculturel de la Grande Reyssouze i Bourg-en-Bresse, under förutsättning av nödvändiga beslut i Fritids- och folkhälsonämnden. Ansvaret för den praktiska hanteringen ligger hos Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Planbesked för detaljplan för Centrum Apollo 5 och Midas 14 (Sp2)

Harry Sjögren AB har ansökt om planbesked för kvarteret Apollo 5, Österlånggatan 5-9 och för kvarteret Midas, Torggatan 21-25. Förslaget innebär att de två fastigheterna byggs på med bostäder, så att innerstadskärnan ytterligare förtätas. De föreslagna volymerna är utformade för att passa med omgivande bebyggelse och för att inte stjäla för mycket ljus från gaturummet.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget. I yttrandet framförs synpunkter på att hänsyn ska tas till den kulturhistoriska miljön samt att planområdet kan komma i konflikt med Götalandsbanan.

Yttrande över förslag om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar (Sp3)

Regeringen föreslår ett statligt stöd på 350 miljoner kronor per år 2018–2020 för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet. Målgruppen är de skolungdomar som respektive vårtermin lämnar antingen årskurserna 6–9 i grundskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget och ser fram emot ett snart införande av dessa kort men undrar över hur administrationen av korten ska ske, eftersom kommunen normalt hanterar övriga skolkort.

Trafikupphandling av kollektivtrafik i Sjuhäradsområdet 2020 (Sp4)

Ärendet utgick.

Detaljplan för del av Svensgärde, Kyllared (Sp5)

Detaljplanens syfte är att tillskapa ett LSS-boende på en del av ett område som tidigare var planlagt för natur. Området ligger utmed Färgargatan i Svensgärde, söder om riksväg 40. Planområdets storlek är cirka 4300 kvadratmeter och ägs av Borås Stad.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-28] Kommunstyrelsen , sammanträde 2018-03-05 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol