Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Borås Stadshus AB sammanträder kl 14.00 Kommunstyrelsen börjar direkt efter

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2019-01-21 protokoll.pdf Pdf, 591.8 kB. 591.8 kB 2020-09-02 11.20

 

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälningsärenden 2019-01-21.pdf Pdf, 45.1 MB. 45.1 MB 2019-01-11 11.11
Delegationsbeslut 2019-01-21.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2019-01-11 11.12
Kommunstyrelsen 2019-01-21 handlingar.pdf Pdf, 92.7 MB. 92.7 MB 2019-01-16 12.45

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SP1Alt(SD) 190121 13.40 Yttrande över planbesked för Fristad, Hedagården 176.pdf Pdf, 453.2 kB. 453.2 kB 2019-01-21 14.55
SP2Alt(SD) 190121 13.40 Granskningsyttrande över detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl..pdf Pdf, 446 kB. 446 kB 2019-01-21 14.55
SP3Alt(SD) 190121 13.40 Samrådsyttrande över detaljplan för del av Norra Brämhult, Brämhult 111 mfl..pdf Pdf, 445.3 kB. 445.3 kB 2019-01-21 14.55
SP4Alt(SD) 190121 13.40 Lokalisering av ny skola på Gässlösa.pdf Pdf, 41.3 kB. 41.3 kB 2019-01-21 14.55
KU1Alt(SD) 190121 13.40 Svar på motion av Patric Silfverklinga (SD) och Björn Qvarnström (SD) En mätt elev är en produktiv elev!.pdf Pdf, 448.1 kB. 448.1 kB 2019-01-21 14.56
KC1Tillägg(V) 190121 13.49 Förslag till revidering av Bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala bolagen.pdf Pdf, 117 kB. 117 kB 2019-01-21 14.57
CKS2Protokollsanteckning(V) 190121 13.49 Anmodan gällande kameraövervakning i Borås Stad.pdf Pdf, 81.8 kB. 81.8 kB 2019-01-21 14.57
KU2Alt(V) 190121 13.49 Svar på motion av Ida Legnemark (V) Arbetsterapeuter i skolan..pdf Pdf, 92.7 kB. 92.7 kB 2019-01-21 14.57
CKS1Alt(M+KD) 190121 13.54 Svar på motion från Annette Nordström (M) och Annette Carlson (M) - Dags för barn- och ungdomsledare att visa utdrag.pdf Pdf, 102.5 kB. 102.5 kB 2019-01-21 14.57
E6Alt(M+KD) 190121 13.54 Myråsskolan om- och tillbyggnad, Kyrkvägen 49, Myrås 1163 m.fl..pdf Pdf, 132.9 kB. 132.9 kB 2019-01-21 14.58
KC1Alt(M+KD) 190121 13.54 Förslag till revidering av Bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala bolagen.pdf Pdf, 343 kB. 343 kB 2019-01-21 14.58
SP3Alt(KD) 190121 13.54 Samrådsyttrande över detaljplan för del av Norra Brämhult, Brämhult 111 mfl..pdf Pdf, 98.7 kB. 98.7 kB 2019-01-21 14.59
KU5Protokollsanteckning (M+KD) 190121 13.54 Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2018.pdf Pdf, 59.5 kB. 59.5 kB 2019-01-21 15.01

Initiativärende

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Initiativärende(M+KD) 190121 13.54 Att rädda världen är en bisak.pdf Pdf, 368.9 kB. 368.9 kB 2019-01-21 14.51

Sammanfattning av beslut

Revidering av bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala bolagen (KC1)

Kommunfullmäktige antog i mars 2018 ett nytt gemensamt ägardirektiv för de kommunala bolagen i Borås Stad samt nya ägardirektiv för de kommunala bolagen. Enligt reglerna ska direktiven fastställas på nytt eller revideras senast i juni året efter det att en ny mandatperiod inletts.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att fastställa det gemensamma ägardirektivet för Borås Stads bolag och anta nya ägardirektiv för 15 av bolagen.

Undertecknande av handlingar för delegation för upptagande av lån (S1)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att bemyndiga stadens ekonomichef, finanschef, budgetchef och finanssekreterare att två i förening underteckna handlingar för upptagande av lån med mera.

Svar på motionen En mätt elev är en produktiv elev (KU1)

Patric Silfverklinga (SD) och Björn Qvarnström (SD) föreslår i en motion att Grundskolenämnden bör få i uppdrag att utvärdera bufféservering i skolköken och att specialkost ska serveras enbart till de elever som har medicinska skäl.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att avslå ärendet.

Svar på motionen Arbetsterapeuter i skolan (KU2)

Ida Legnemark (V) föreslår i en motion att arbetsterapeuter ska anställas på försök i Borås Stads elevhälsoteam. Arbetsterapeuterna kan bistå med kunskap om hur elevanpassade miljöer byggs upp och om olika former av hjälpmedel. Kommunstyrelsen bedömer dock, efter att ha skickat motionen på remiss till Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt Ungdomsrådet, att nämnderna själva bör få avgöra vilka kompetenser som behövs inom elevhälsan. Det som framkommit är behov av logopedtjänster.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att avslå motionen.

Ändring av övergångsbestämmelsen för behörighet inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård (KU3)

En promemoria från Socialdepartementet innehåller förslag om ändring av övergångsbestämmelsen för behörighet inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Från 1 juli 2014 ska handläggare ha socionomexamen eller motsvarande. En övergångsbestämmelse finns som gäller till och med 30 juni 2019 och den föreslås nu förlängas till 30 juni 2022.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget.

Taxa för mat inom äldreomsorgen och personer med funktionsnedsättning (KU4)

Taxan gäller från 1 februari 2019.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände taxan.

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 2018 (KU5)

Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden ska rapportera alla gynnande biståndsbeslut som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut.

Beslut: Rapporterna lades till handlingarna.

Namnändring av Borås Lokaltrafik AB och ny bolagsordning (E1)

Industribyggnader i Borås AB har ansökt om tillstånd att namnändra sitt dotterbolag Borås Lokaltrafik AB till Kv Strömsdal 3 AB, och om att Kommunfullmäktige ska fastställa den reviderade bolagsordningen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna den reviderade bolagsordningen.

Revisionsrapport – granskning av Borås Stads delårsrapport (E2)

Första revisorsgruppen har granskat delårsrapporten för januari-augusti 2018 och bedömer att den i allt väsentligt uppfyller lagstiftarens formella krav.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skicka över upprättat svar på granskningen av delårsrapporten januari-augusti 2018 till Revisionskontoret.

Kommunal borgen för Arås Borås fiber ekonomisk förening (E3)

De lokala fiberföreningarna är en viktig del i stadens strävan mot bredband för alla. För att föreningarna ska klara av sina investeringar anses det viktigt att de kan ta upp de lån som behövs. Kommunstyrelsen föreslår därför att Borås Stad går i borgen för Arås Borås fiber ekonomisk förening med högst 773 000 kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Arås Borås fiber ekonomisk förening kommunal borgen med maximalt belopp.

Revisionsrapport – granskning av finansverksamheten i Borås Stad (E4)

Stadsrevisionen har gjort en granskning av finansverksamheten i Borås Stad. Syftet har varit att bedöma om finansverksamheten är ändamålsenlig, om styrdokumenten är ändamålsenliga och om Kommunstyrelsen säkerställer en tillräcklig intern kontroll.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skicka sitt upprättade svar på revisionsrapporten till Stadsrevisionen.

Svar på motion Ny idrottshall på Myråsskolan (E5)

Kerstin Hermansson (C) och Cecilia Andersson (C) har lämnat in ett förslag om en ny idrottshall på Myråsskolan. De menar att möjligheterna att ha lektioner i idrott och hälsa inomhus i dagsläget är minimala eftersom den befintliga gymnastiksalen inte uppfyller kraven på en funktionell idrottshall.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att bifalla motionen.

Om- och tillbyggnad av Myråsskolan (E6)

Myråsskolan behöver en renovering och utökad skolkapacitet eftersom antalet elever i området ökar. Matsalen och köket har för liten kapacitet och det saknas musiksal, NO-salar och bildsal.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände framställan om 130 miljoner kronor för om- och tillbyggnad av Myråsskolan, under förutsättning att Grundskolenämnden säger ja.

Ansökan om medel för en levande stadskärna (E7)

Centrumfastigheter i Borås och Borås City har kommit in med en förfrågan till Borås Stad om att vara med och stärka och utveckla stadskärnan. Projektet, som går ut på att få fler företag att etablera sig i centrum, beräknas pågå i ett år och finansieras till 50 procent av Borås Stad och resterande 50 procent av Centrumfastigheter i Borås, Fastighetsägarna GFR och Borås City.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att föreslå Fullmäktige att Borås Stad bidrar med maximalt 1 miljon kronor för att utveckla stadskärnan.

Koncernbidrag 2018 inom Borås Stadshus AB (E8)

Eftersom moderbolaget Borås Stadshus AB och dotterbolagen Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB har strukturella underskott så behöver 54 miljoner kronor styras över till de bolagen från andra bolag inom koncernen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att föreslå Fullmäktige att godkänna Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag och att delegera till Kommunstyrelsen att besluta om de slutliga bidragen.

Yttrande över planbesked för Fristad, Hedagården 1:76 (SP1)

En markägare i Asklandaområdet i Fristad vill förtäta området med ytterligare bostäder i form av enbostadshus alternativt radhus. Kommunstyrelsen anser dock att detaljplanen inte bör ändras med hänvisning till den angränsande Asklandaskolan och att man vill behålla möjligheten att vid behov utöka med ytterligare skollokaler i direkt anslutning.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att avstyrka planbeskedet.

Granskningsyttrande över detaljplan för Byttorpshörn (SP2)

Detaljplanen ska möjliggöra ny bostadsbebyggelse på Byttorpshörn 1 med flera. Sammanlagt handlar det om 120 lägenheter i fem hus med tre-sju våningar. Kommunstyrelsen är positiv till förslaget men än så länge har inget köpeavtal tecknats mellan kommunen och exploatören på Byttorpshörn. Delen Byttorpstå kan dock antas nu.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka planförslaget när det gäller delen Byttorpstå.

Samrådsyttrande över detaljplan för del av Norra Brämhult (SP3)

Syftet med detaljplanen är dels att bygga bostäder och dels att utöka byggrätten för Ängsgårdens förskola på Brämhult. Tanken är att cirka 100 villor, radhus och flerbostadshus ska byggas i området.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka planförslaget.

Lokalisering av ny skola på Gässlösa (SP4)

Lokalförsörjningsnämnden har påtalat behovet av en ny skola för årskurs F-6 med fyra paralleller, vilket motsvarar 750-800 elever. Skolan är tänkt att stå klar till höstterminen 2022 för att inledningsvis avlasta Daltorpsskolan. Fastigheten Gässlösa 5:15, en del av gamla reningsverket, bedöms vara den lämpligaste placeringen för den nya skolan.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ge Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att starta en förstudie om en F-6-skola på fastigheten Gässlösa 5:15.

Initiativärende: Att rädda världen är en bisak (SP5)

Biodling är en viktig politisk fråga, påpekar Moderaterna och Kristdemokraterna i ett gemensamt initiativärende. En tredjedel av den mat vi äter har pollinerats av bin och humlor, och bina behövs för att trygga en framtida livsmedelsförsörjning. Partierna föreslår därför att Kommunstyrelsen fastställer vilka villkor som ska gälla för upplåtelse av kommunal mark för bikupor. Borås Stad upplåter idag, mot arrende, plats för bikupor men det saknas information på hemsidan om vilka förutsättningar och villkor som gäller.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till Stadsledningskansliet.

Svar på motion: Dags för barn- och ungdomsledare att visa utdrag ur belastningsregistret (CKS1)

Beslut: Ärendet utgick.

Anmodan gällande kameraövervakning (CKS2)

Polismyndigheten region väst vill att Borås Stad tillsammans med Lokalpolisområde Borås utreder förutsättningar och tar fram en plan för eventuell samverkan om kameraövervakning vid otrygga platser. Det som behöver kartläggas är till exempel ansvars- och kostnadsfördelning, behovsanalyser och nyttjanderätter samt integritetsfrågor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att utreda förutsättningar och ta fram en plan för en eventuell samverkan om kameraövervakning vid otrygga platser i Borås Stad.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2019-01-21 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol