Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2019-10-14 protokoll.pdf Pdf, 412.5 kB. 412.5 kB 2020-09-02 12.20

 

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen-2019-10-14 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2019-10-04 08.56
Kommunstyrelsen-2019-10-14 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2019-10-04 08.56
Kommunstyrelsen 2019-10-14 handlingar.pdf Pdf, 41.9 MB. 41.9 MB 2019-10-10 13.53


Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-10-14 Alt förslag M+KD KI1.docx Word, 40.8 kB. 40.8 kB 2019-10-14 09.08
2019-10-14 Alt förslag M+KD SP4.docx Word, 41.2 kB. 41.2 kB 2019-10-14 09.08
KI1 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 51 kB. 51 kB 2019-10-14 09.25
KI1 Återremiss SD.pdf Pdf, 340.9 kB. 340.9 kB 2019-10-14 09.25
SP5 Röstförklaring SD.pdf Pdf, 462.2 kB. 462.2 kB 2019-10-14 09.26
2019-10-14 Anmälningsärenden.docx Word, 17.6 kB. 17.6 kB 2019-10-14 10.12


Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Initiativärende Fortsätt digitalisera SD.pdf Pdf, 480.2 kB. 480.2 kB 2019-10-14 09.24
Initiativärende Integrera mera SD.pdf Pdf, 517.3 kB. 517.3 kB 2019-10-14 09.24


Protokollsanteckning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PF1 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 588.1 kB. 588.1 kB 2019-10-14 09.27


Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Arvode i samband med budgetarbete för Kommunstyrelsen (KC1)

Kommunstyrelsen beslutade 2018 om särskilt arvode i samband med budgetarbete inför 2019. Det föll väl ut och ledamöter och ersättare bör därför ges extra förutsättningar för den politiska beredningen även kommande år.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ledamöter och ersättare får arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst under tio timmar utöver planerad sammanträdestid, i samband med styrelsens budgetarbete.

Organisatorisk tillhörighet för Bemanning pedagogik (PF1)

Bemanningsenheten för äldreomsorg har flyttats till Vård- och äldreförvaltningen och bemanningsenheten för funktionshinder till Sociala omsorgsförvaltningen från 2019, medan bemanningsenheten för pedagogik legat kvar under Stadsledningskansliet under tiden som organisationstillhörigheten utretts.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att Bemanning pedagogik övergår till Grundskolenämnden från och med 1 januari 2020. I Grundskolenämndens reglemente läggs Ansvarar för bemanningsenheten pedagogik till.

Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, 2020 (M1)

Kommunstyrelsen ska vid varje årsskifte justera försäljningspriserna för friköp av tomträttsfastigheter (småhus) efter den årliga förändringen i SCB:s fastighetsprisindex för Västsverige.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att från 1 januari 2020 justera försäljningspriset vid friköp av småhus, arrendetomter inom Hälasjöområdet samt arrendetomter/tomträttsfastigheter inom Bosnäs fritidshusområde och Viareds sommarstad.

Nytt avtal för Stratsys (E1)

Borås Stad använder sig av styr- och ledningssystemet Stratsys sedan 2012. Nuvarande avtal löpte ut 31 juli 2019.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att anta företag 2 som leverantör av Stratsys till och med maj 2022.

Nybyggnad av Backhagsvägens LSS (E2)

Lokalförsörjningsnämnden vill bygga en LSS-gruppbostad med inriktning mot autism. Boendet ska bestå av fem lägenheter med tillhörande kök/gemensamhetsutrymme. Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2019 med ett belopp på 18,1 miljoner kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende nybyggnad av Backhagsvägens LSS på fastigheten Backabo 2:158.

Borås Stads budget 2020 (E3)

Beslut: Beslut i ärendet tas på Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober.

Initiativärende om Länsstyrelsens förslag om fördelning av antalet nyanlända (E4)

Länsstyrelsen har i uppdrag att fatta beslut om fördelning av antalet nyanlända som ska anvisas till länets kommuner under ett kalenderår, så kallade kommuntal. I Länsstyrelsens förslag föreslås Borås ta emot 46 nyanlända.

Sverigedemokraterna föreslår i ett initiativärende att de föreslagna anvisade till Borås istället fördelas mellan övriga kommuner i Västra Götalands Län som inte har utpekade särskilt utsatta områden enligt Polisen.

Beslut: Kommunstyrelsen avslog initiativärendet.

Initiativärende om elektronisk justering av protokoll (E5)

Sverigedemokraterna föreslår i ett initiativärende att Borås Stad inför ett digitaliserat system som möjliggör elektronisk justering av protokoll.

Beslut: Kommunstyrelsen remitterade ärendet till Stadsledningskansliet för beredning.

Svar på remiss: Promemoria om byggnaders energiprestanda – förslag på ändringar i plan- och byggförordningen (SP1)

Byggreglerna när det gäller byggnaders energiprestanda föreslås ändras för att göra dem mer teknikneutrala.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skicka remissvaret till Finansdepartementet.

Borås Stads remissyttrande över förslag till ändringar av Boverkets byggregler (SP2)

Boverket har gjort ändringar i sina byggregler som en följd av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skicka remissvaret till Boverket.

Yttrande över planbesked för Lundby, Grävlingen 5 (SP3)

Företaget Castellum Västra Borås Fastighets AB vill bygga på fastigheten Grävlingen 5, som ligger mellan Viskan och Skaraborgsvägen norr om Kungsbron.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka planbeskedet under förutsättning att mark reserveras för en ny väganslutning och ny bro över Viskan samt att byggnadsvolymen ses över.

Yttrande över planprogram för Viskafors: Rydboholm 1:342 (SP4)

Planprogrammet fokuserar på de centrala delarna av Viskafors och området i anslutning till torget, som bedöms ha stor utvecklingspotential. Viskafors är en av de fyra tätorter som pekas ut som serviceort i översiktsplanen för Borås.

Beslut: Kommunstyrelsens beslutade att tillstyrka förslaget till planprogram, med ändring ”tomter med större bostadstillskott skall prövas men även mindre områden med kompletterande villabebyggelse”.

Yttrande över förhandsbesked Hagtornen 10 (SP5)

Hemfosa Hagtorn 10 AB har ansökt om förhandsbesked för att bygga en skola med gymnastiksal, vårdcentral och bibliotek på fastigheten Hagtornen 10. Trafikverket anser dock att ett sådant bygge skulle försvåra utvecklingen av Götalandsbanan och möjligheten till ett centrumnära stationsläge strax söder om 40:an.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att besluta om planuppdrag för att upphäva stadsplan P757 för den del som omfattar fastigheten Hagtornen 10, och att besluta om anstånd med att avgöra inlämnat förhandsbesked på Hagtornen 10.

Utredning om engångsartiklar – budgetuppdrag 2018 (Ki1)

Ärendet utgick.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2019-10-14 09.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol