Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och överblickar kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2019-10-28 protokoll.pdf Pdf, 881.9 kB. 881.9 kB 2020-09-02 12.21

 

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen-2019-10-28 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 11.6 MB. 11.6 MB 2019-10-18 13.17
Kommunstyrelsen-2019-10-28 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2019-10-18 13.09
Kommunstyrelsen 2019-10-28 Del 1.pdf Pdf, 45.9 MB. 45.9 MB 2019-10-23 15.28
Kommunstyrelsen 2019-10-28 Del 2.pdf Pdf, 50.8 MB. 50.8 MB 2019-10-24 11.27
Kommunstyrelsen 2019-10-28 Del 3.pdf Pdf, 50.4 MB. 50.4 MB 2019-10-23 16.01
Borås Stads Budget 2020.pdf Pdf, 2.4 MB. 2.4 MB 2019-10-28 12.41
Budgetförhandling budget 2020 MBL-protokoll inkl bilaga.pdf Pdf, 942.4 kB. 942.4 kB 2019-10-28 12.42
Taxor och avgifter 2020.pdf Pdf, 3.9 MB. 3.9 MB 2019-10-28 12.42

 

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
E1-Alternativt-förslag-SD (1).pdf Pdf, 48.7 kB. 48.7 kB 2019-10-28 07.42
E2-Alternativt-förslag-SD (1).pdf Pdf, 150 kB. 150 kB 2019-10-28 07.42
E4-Alternativt-förslag-SD (2).pdf Pdf, 53.9 kB. 53.9 kB 2019-10-28 07.42
M7-Alternativt-förslag-SD.pdf Pdf, 47.1 kB. 47.1 kB 2019-10-28 07.43
PF1-Alternativt-förslag-SD.pdf Pdf, 65.4 kB. 65.4 kB 2019-10-28 07.43
SP1-Alternativt-förslag-SD.pdf Pdf, 51.9 kB. 51.9 kB 2019-10-28 07.43
SP2-Alternativt-förslag-SD.pdf Pdf, 63.2 kB. 63.2 kB 2019-10-28 07.43
SP6-Alternativt-förslag-SD.pdf Pdf, 49.1 kB. 49.1 kB 2019-10-28 07.43
SP7-Alternativt-förslag-SD.pdf Pdf, 94.9 kB. 94.9 kB 2019-10-28 07.43
SP8 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 82.3 kB. 82.3 kB 2019-10-28 09.42
2019-10-28 Alt förslag M SP7.docx Word, 44.1 kB. 44.1 kB 2019-10-28 09.22
2019-10-28 Alt förslag M+KD E2.doc Word, 152.5 kB. 152.5 kB 2019-10-28 09.23
2019-10-28 Alt förslag M+KD E5.docx Word, 39.9 kB. 39.9 kB 2019-10-28 09.22
2019-10-28 Alt förslag M+KD SP8.docx Word, 50.2 kB. 50.2 kB 2019-10-28 09.22
2019-10-28 KC2 Alt förslag M + KD.doc Word, 174.5 kB. 174.5 kB 2019-10-28 09.25
2019-10-28 KC3 Alt förslag M + KD.docx Word, 58.3 kB. 58.3 kB 2019-10-28 09.25
2019-10-28 kU1 Alt förslag M + KD.docx Word, 43.2 kB. 43.2 kB 2019-10-28 09.53
2019-10-28 KU4 Alt förslag M + KD.docx Word, 41.4 kB. 41.4 kB 2019-10-28 09.25
2019-10-28 M3 Alt förslag M + KD.docx Word, 41.1 kB. 41.1 kB 2019-10-28 09.25
2019-10-28 M6 Alt förslag M + KD.docx Word, 41.6 kB. 41.6 kB 2019-10-28 09.25
2019-10-28 M7 M.doc Word, 141 kB. 141 kB 2019-10-28 09.25
2019-10-28 SP1 Alt förslag KD.docx Word, 41.6 kB. 41.6 kB 2019-10-28 09.26
2019-10-28 SP1 Alternativt förslag M.doc Word, 149.5 kB. 149.5 kB 2019-10-28 09.26
V tilläggsförslag SP9 KS 20191028.docx Word, 43 kB. 43 kB 2019-10-28 12.25
V tilläggsförslag initiativärenden KS 20191028.pdf Pdf, 125.6 kB. 125.6 kB 2019-10-28 09.13
2019-10-28 Alt förslag M+KD E4.doc Word, 143.5 kB. 143.5 kB 2019-10-28 13.09
V Budget 2020 till KS 20191028.pdf Pdf, 4.1 MB. 4.1 MB 2019-10-28 08.18
Budget-2020-Sverigedemokraterna.pdf Pdf, 12.6 MB. 12.6 MB 2019-10-28 09.11
Budget-2020-Yrkanden-Sverigedemokraterna.pdf Pdf, 2.2 MB. 2.2 MB 2019-10-28 09.11
Budget 2020 M + KD.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2019-10-28 10.04
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, M + KD.docx Word, 19.7 kB. 19.7 kB 2019-10-28 09.36

 

Initiativärende

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-10-28 Initiativärende Var är ärendet om var ärendet är (003).docx Word, 92.7 kB. 92.7 kB 2019-10-28 11.26

 

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
E5-Protokollsanteckning-SD.pdf Pdf, 264.6 kB. 264.6 kB 2019-10-28 07.46
KC4-Protokollsanteckning-SD.pdf Pdf, 72.7 kB. 72.7 kB 2019-10-28 07.46
2019-10-28 Protokollsanteckning M SP1.docx Word, 20.4 kB. 20.4 kB 2019-10-28 09.27
2019-10-28 Protokollsanteckning M+KD KU3.docx Word, 91.9 kB. 91.9 kB 2019-10-28 09.27


Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Ny förbundsordning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (KC1)

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds (SÄRF) ägarråd har gett medlemskommunernas ekonomichefer i uppdrag att ta fram ett förslag till nya andelstal och SÄRF har därefter tagit fram en ny förbundsordning.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att fastställa ny förbundsordning för SÄRF att gälla från och med 1 januari 2020.

Motioner om kollektivavtal vid upphandling (KC2 och KC3)

Solveig Kjörnsberg (S) tycker i en motion att Borås Stad vid upphandling av entreprenad ska kräva att entreprenör och underentreprenör tecknat svenska kollektivavtal. Anders Österberg (S) har också skrivit en motion om att Borås Stad ska kräva av entreprenörer att svenska kollektivavtal finns och efterföljs. På grund av likheterna i motionerna behandlas de tillsammans.

Kommunstyrelsen delar motionärernas bedömning om vikten av att säkerställa att upphandlade leverantörer har skäliga arbetsvillkor. Efter det lagstiftningsarbete som skett på området de senaste åren råder ingen tvekan om att arbetsrättsliga villkor får ställas i upphandlingar under förutsättning att det inte strider mot de grundläggande principerna i upphandlingslagstiftningen.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att förklara motionerna besvarade samt att villkor enligt kollektivavtal ska ställas när det är möjligt.

Svar på initiativärende om att klargöra händelserna i Borås Energi och Miljö AB (Kc4)

Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) skriver i ett inlämnat initiativärende att de vill att anklagelserna i Borås Energi och Miljö AB ska utredas och redovisas till Kommunstyrelsen.

Efter inlämnandet av initiativärendet har avdelningen Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) på Stadsledningskansliet fått i uppdrag av styrelsen för Borås Energi och Miljö AB att granska bolaget varpå styrelsen sedan har fått ta del av rapporten som upprättades 2019-06-18. Då en granskning redan är genomförd efter att initiativärendet ställts till Kommunstyrelsen anses initiativärendet besvarat och kan därmed avslutas.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att initiativärendet är besvarat.

Redovisning av inneliggande initiativärenden 2019 (Kc5)

Stadsledningskansliet redovisar inneliggande ännu ej besvarade initiativärenden till och med den 1 oktober 2019.

Beslut: Kommunstyrelsen lade ärendet till handlingarna.

Motion om ledarskap i skolan (Pf1)

Leif Häggblom (SD) föreslår i en motion att respektive skolnämnd aktivt följer upp ledarskapets inverkan i sin verksamhet samt att Grundskolenämnden inom ramen för ett pilotprojekt utbildar och bedriver skolverksamhet där ledarskapet i klassrummen ska ha ett tydligt fokus.

Motionen har skickats på remiss till Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som båda avstyrker motionen.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Översyn av samtliga nämndreglementen i samband med ny mandatperiod (Pf2)

Valnämndens reglemente blev förbisett när Kommunfullmäktige fattade beslut i ärendet om Översyn av samtliga nämndreglementen i samband med ny mandatperiod 2019-06-19. Kommunfullmäktige behöver därför bekräfta revideringen av Valnämndens reglemente.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att fastställa reviderat reglemente för Valnämnden enligt upprättat förslag.

Motion om socialtjänstgaranti för bättre kontakt mellan vårdnadshavare och socialtjänst (Ku1)

Annette Carlson (M) och Urban Svenkvist (M) föreslår i en motion att det införs en socialtjänstgaranti som innebär att vårdnadshavare ska kontaktas inom 24 timmar efter det att en minderårig gripits för brott.

Motionen har skickats på remiss till Individ- och familjeomsorgsnämnden. Nämnden avstyrker förslaget. Kommunstyrelsen bedömer att ett ensidigt beslut av kommunen om en ”socialtjänstgaranti” inte ger önskvärd effekt. Det är mer angeläget att nämnden fortsätter att utveckla dialogen mellan kommunen och polisen, än att det införs en garanti som är svår att uppfylla.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad.

Komplettering av hemlöshetskartläggning 2018 (Ku2)

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att återremittera ärendet till Individ- och familjeomsorgsnämnden för att kompletteras med analys om effekter av kommunens gjorda insatser och förslag på åtgärder.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att kompletteringen av hemlöshetskartläggningen 2018 läggs till handlingarna

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut till och med 30 juni 2019 (Ku3)

Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden ska rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut till IVO och Stadsrevisionen. Sociala omsorgsnämnden ska också rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att lägga rapporterna till handlingarna.

Redovisning av uppföljning av utförare av kommunal verksamhet (Ku4)

Varje år ska berörda nämnder rapportera sina uppföljningar av utförare av kommunal verksamhet till Kommunstyrelsen. Uppföljningen avser perioden 1 juli 2018 till och med 30 juni 2019 och fokuserar på den verksamhet som bedrivs inom vård och omsorg.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände för egen del Kommunstyrelsens rapport och lade den till handlingarna. Informationen från övriga nämnder lades till handlingarna.[Beslutets innebörd ska framgå i klartext och vara utformat som om nämnden redan hade fattat beslutet. Syftet är att texten ska kunna flyttas över direkt till protokollet.

Köp av fastighet, del av fastigheten Sprödlingen 3 på Sjöbo (M1)

Området som köps på Sjöbo är planlagt för bostäder och kan efter förvärv tillsammans med Sprödlingen 2 (som redan idag ägs av Borås Stad) exploateras för fem kommunala småhustomter.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att kommunen köper del av fastigheten Sprödlingen 3 för 1 500 000 kr.

Medel för fortsatta exploateringsarbeten av Nordskogen (M2)

Exploateringsutbyggnad av Nordskogens industriområde, öster om riksväg 42, har pågått sedan 2013. Sedan 2013 har tomter sålts och efterfrågan finns för ytterligare verksamhetsmark för större etableringar.

De exploateringsarbeten som nu behövs göras i andra etappen omfattar beredning av mark till säljbara tomter. Området som nu ska markberedas omfattar cirka 14 hektar. Arbetena planeras vara färdiga under 2020.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att tilldela 40 miljoner kronor för färdigställande av andra etappen av Nordskogens industriområde.

Detaljplan för del av Osdal 2:1, verksamhetsområde Elipsen (M3)

Efterfrågan på tomter för verksamhetsetableringar är stor och för att möta efterfrågan från näringslivet behöver kommunen jobba proaktivt med att ta fram nya attraktiva verksamhetsområden.

Kommunstyrelsen initierar ett nytt detaljplaneuppdrag i syfte att skapa ett nytt verksamhetsområde inom fastigheten Osdal 2:1. Området som ska utredas omges av gamla Varbergsvägen i öster och Viskadalsbanan i väster.

Beslut: Kommunstyrelsen gav Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för del av fastigheten Osdal 2:1. Detaljplanen ska prioriteras i Samhällbyggnadsnämndes verksamhetsplanen för 2020.

Försäljning av del av fastigheten Lundby 1:1 på Byttorp (M4)

Ett köpeavtal har upprättats med HSB Göta gällande dels försäljning av cirka 150 kvadratmeter av Borås Stads fastighet Lundby 1:1 samt att Borås Stad erhåller utan kostnad ett område av cirka 100 kvadratmeter av fastigheten Byttorpshörn som är och kommer fortsätta vara planlagd som allmän platsmark.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att kommunen säljer del av fastigheten Lundby 1:1 till HSB Göta för 620 000 kronor.

Försäljning av fastigheten Cedern 7 i Parkstaden (M5)

Kommunen äger fastigheten Cedern 7 som ligger i anslutning till Norrbyrondellen. För fastigheten gäller en stadsplan från 1941 och tillåter bebyggelse för kontor/lager i fyra våningar. Fastigheten är för liten för att säljas på öppna marknaden och istället har ägaren till grannfastigheten tillfrågats. Ägaren är Castellum Väst Borås AB och äger de intilliggande fastigheterna Cedern 12, 15 och 16. Förvärvet möjliggör för Castellum att förverkliga stadsplanens intentioner.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att kommunen säljer fastigheten Cedern 7 till Castellum Väst Borås AB för 332 000 kronor.

Detaljplan för del av Rydboholm 1:342 (M6)

Efterfrågan på tomter för verksamhetsetableringar är stor och för att möta efterfrågan från näringslivet behöver kommunen jobba proaktivt med att ta fram nya attraktiva verksamhetsområden.

Kommunstyrelsen initierar ett nytt detaljplaneuppdrag i syfte att skapa ett nytt verksamhetsområde inom kommunal mark, väster om riksväg 41, söder om staden. Området som ska utredas sträcker sig från riksväg 27 i norr till Sobacken i söder.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för verksamheter för del av fastigheten Rydboholm 1:342. Detaljplanen ska prioriteras i Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan för 2021.

Exploateringsavtal för Bramhultshöjd (M7)

Ärendet utgick.

Motion om att bygga en modern evenemangshall i Knalleland (E1)

Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt Eckerström (C) föreslår i en motion att Kommunstyrelsen i samverkan med föreningslivet ska utreda förutsättningar för att bygga en modern evenemangshall.

Frågan om en fungerande evenemangshall i Borås ser nu till slut ut att få en tillfredsställande lösning. Kommunfullmäktige fattade den 17 oktober beslut om en uppgradering av Boråshallen.

Kommunstyrelsen ser mycket positivt på att utveckla Boråshallen till något som kan jämställas med en evenemangshall vilket kommunen efterfrågat i många år. Borås Baskets initiativ att själva förädla Boråshallen är mycket lovvärt. I sammanhangen kommer kommunen att göra egna anpassningar som krävs för att Boråshallen ska bli än mer funktionell.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad.

Svar på remiss: Skattelättnad för arbetsresor (SOU 2019:36) (E2)

Borås Stad har fått betänkandet Skattelättnader för arbetsresor på remiss från Finansdepartementet. Förslaget till ny skattelättnad för arbetsresor innebär bland annat att man ska gynna resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar samt bidra till att göra regionen större och därmed underlätta rörligheten på arbetsmarknaden.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skicka det upprättade remissyttrandet till Finansdepartementet.

Fördelning av riktade statsbidrag för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 2020 (E3)

Borås Stad kommer under 2020 att få riktade statsbidrag till förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för att täcka upp inkomstbortfall med anledning av maxtaxan och för kvalitetssäkrande åtgärder. Statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder ska på samma sätt som 2019 användas till personalförstärkning i barnomsorgen, vilket även innebär färre barn i barngrupperna.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att fördela statsbidrag på 4,8 miljoner kronor till Grundskolenämnden och 23,5 miljoner kronor till Förskolenämnden.

Prisjustering VA-taxa 2020 (E4)

Borås Energi och Miljö AB föreslår en höjning av vatten- och avloppstaxans förbrukningsavgifter med 8 procent för 2020. Höjningen behövs för att byta ut gamla VA-ledningar och förbättra dricksvattenproduktionen. Taxans nivå förutsätter att Borås Stad står för kostnaderna i samband med sanering av de små slamlagunerna och sanering och rivning av Gässlösa, som totalt beräknas uppgå till 80 miljoner kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade föreslå Kommunfullmäktige att besluta att höja VA-taxans förbrukningsavgifter med 8 procent från och med 1 januari 2020. Samt att för egen del finansiera kostnader för sanering av de små slamlagunerna och sanering och rivning av Gässlösa.

Delårsrapport januari-augusti 2019 för nämnderna och de kommunala bolagen (E5)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade föreslå Kommunfullmäktige att besluta att godkänna delårsrapporten januari-augusti 2019 för nämnderna och de kommunala bolagen.

Budget 2020 (E6)

Mitt-S-samverkan har lagt fram ett förslag till budget för Borås Stad 2020. Här kan du läsa mer om vad den innebär i korthet.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att anta Borås Stads budget för 2020.

Detaljplan Norra Brämhult 11:1 och Brämhult 2:32 (Sp1)

Ärendet utgick.

Antagande av detaljplan för ny förskola i Sjömarken (Sp2)

Detaljplanen har tidigare bedömts strida mot förra översiktsplanen, och detaljplanen behöver därför antas i fullmäktige. Detaljplanen strider dock inte mot gällande översiktsplan.

Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med sex avdelningar i Sjömarken. Detaljplanen innebär att en förskola i två våningar kan byggas väster om Badstrandsvägen.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att anta detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen.

Samrådsyttrande över detaljplan för Hulta, Klippingen 7-9 Kronmyntet 1-4 (SP3)

Syftet med detaljplanen är att föra över delar av allmän platsmark till kvartersmark, upphäva utfartsförbudet mot Sörmarksgatan, justera vissa marknivåer och att ändra placeringen av vändplanen för att kunna bygga bostäder på tomten.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka planförslaget.

Yttrande över ansökan om planbesked för Armbåga 3 (SP4)

Borås Stad fick i juni i år in en ansökan om planbesked för att anlägga en ny restaurang på fastigheten Armbåga 3 i Knalleland. I området pågår planering som tar ett brett tag kring struktur och utveckling av området som helhet, och det går i dagsläget inte att avgöra ifall ansökan går i linje med den kommande strukturen. Kommunstyrelsen anser att den pågående strategiska planeringen av Knalleland har högre prioritet och avslår därför ansökan om planbesked.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att avslå ansökan om planbesked.

Detaljplan för Viared, Vindbron 1, 2, 3 och del av Viared 51, söder om Viaredsmotet (SP5)

Planområdet ligger sydväst om Viaredsmotet där riksväg 40 och 27 möts strax väster om Borås tätort. Det är knappt nio hektar stort och består av tre privatägda fastigheter samt kommunägd mark. Syftet med detaljplanen är att tydliggöra huvudmannaskapet på vägarna och förbättra trafikmiljön internt i området.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka planförslaget.

Granskningsyttrande 2 över detaljplan för Byttorp, Byttorpshörn 1 m.fl (SP6)

Detaljplanen gör det möjligt att bygga 70 nya lägenheter fördelade i två byggnader i fyra-fem våningar samt tillhörande parkeringsplatser i parkeringsdäck. Det innebär en förtätning och utökning av bebyggelsen längs med Alingsåsvägen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka planförslaget.

Planprogram för Östra Brämhult (SP7)

Ärendet utgick.

En koldioxidbudget ska tas fram (Budgetuppdrag 2019) (SP8)

Kommunfullmäktige har i sin budget för 2019 gett Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en koldioxidbudget. I en sådan budget ska anges en total mängd koldioxid som kan släppas ut och hur mycket som kan släppas ut årligen.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna koldioxidbudgeten för Borås.

Samrådsyttrande rörande en ny bergtäkt på fastigheten Fristad Prästgård 1:115 (SP9)

Strömbergs Grus AB vill starta en bergtäkt på fastigheten Fristad Prästgård 1:115, 1,5 kilometer öster om Fristad kyrka. Den planerade täkten är delvis placerad i Öresjös vattenskyddsområde och Borås Stad ställer höga krav på verksamheter där. Det är därför nödvändigt att bland annat säkerställa att nivån i närliggande privata brunnar inte påverkas, liksom att stenkast, orimligt buller och vibrationer inte påverka boende inom skyddsområdet. Tunga transporter på väg 1803 är en annan fråga som är viktig att diskutera, menar Kommunstyrelsen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skicka samrådsyttrandet till Strömbergs Grus AB.

Initiativärende om detaljplan för Svensgärde (SP10)

Moderaterna och Kristdemokraterna frågar i ett initiativärende vad som händer med ärendet om detaljplan för Svensgärde: Laggarebo 1:1.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till Stadsledningskansliet för beredning.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2019-10-28 09.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol