Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Borås Stadshus AB sammanträder kl 14:00. Kommunstyrelsen börjar direkt efter

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet sänds via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2021-03-22 protokoll.pdf Pdf, 620.7 kB. 620.7 kB 2021-03-30 14.26
Bilagor Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-22.pdf Pdf, 1010.5 kB. 1010.5 kB 2021-03-30 14.26

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2021-03-22 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 9.7 MB. 9.7 MB 2021-03-12 12.48
Kommunstyrelsen 2021-03-22 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 983.6 kB. 983.6 kB 2021-03-12 13.53
Kommunstyrelsen 2021-03-22 Handlingar.pdf Pdf, 54.5 MB. 54.5 MB 2021-03-19 08.29

Ärendelista

1. Val av justerare

2. Anmälningsärenden 2021-03-22
Dnr 2021-00219 1.1.2.25 Programområde 1

3. Delegationsbeslut 2021-03-22
Dnr 2021-00225 1.1.2.25 Programområde 1

4. Kc1 Redovisning av kommunalt partistöd för Moderaterna i Borås
Dnr 2021-00223 1.1.1.4 Programområde 1

5. Kc2 Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd
Dnr 2021-00093 1.2.2.1 Programområde 2

6. Kc3 Socialt hållbart Borås
Dnr 2021-00246 1.4.2.0 Programområde 2

7. Kc4 Samverkansöverenskommelse 2021-2023 mellan Borås Stad och
Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås
Dnr 2021-00135 1.1.6.0 Programområde 1

8. PF1 Svar på motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson
(KD): Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och
funktionshinderverksamhet
Dnr 2020-00572 1.1.1.1 Programområde 1

9. K1 Marknadsföringssamarbete IF Elfsborg 2021
Dnr 2021-00143 2.9.1.1 Programområde 1

10. K2 Marknadsföringssamarbete Norrby IF 2021
Dnr 2021-00191 2.9.1.1 Programområde 1

11. KU1 Elevombudets rapport 2020
Dnr 2021-00121 3.5.1.0 Programområde 3

12. KU2 Handlingsplan suicidprevention 2020-2025
Dnr 2020-00833 3.7.1.0 Programområde 2

13. KU3 Äldreombudets rapport 2020
Dnr 2021-00064 3.7.1.0 Programområde 2

14. KU4 Svar på motion av Annette Carlson (M), Anna-Clara Stenström
(M), Niklas Arvidsson (KD) och Hans Gustavsson (KD):
Enklare vårdinsatser till äldre utan biståndsbedömning
Dnr 2019-00094 1.1.1.1 Programområde 2

15. KU5 Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L),
Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD): Ökad
valfrihet och mindre byråkratiskt biståndsbedömning för äldre
Dnr 2018-00089 1.1.1.1 Programområde 2

16. KU6 Redovisning av Stadsledningskansliets inkomna synpunkter
januari - december 2020
Dnr 2021-00099 1.4.2.1 Programområde 1

17. KU7 Redovisning av Borås Stad inkomna synpunkter 2020
Dnr 2021-00098 1.4.2.1 Programområde 1

18. M1 Markanvisningsansökan, Borås kommuns Parkerings AB och Lidl
Sverige KB, Makrillen 11 vid Brodalsmotet,
Kyrkängsgatan/Varbergsvägen
Dnr 2019-00968 3.1.2.2 Programområde 4

19. M2 Stadsutvecklingsprojekt Gässlösa
Dnr 2020-00836 3.1.2.0 Programområde 4

20. M3 Svar på initiativärende av Annette Carlson (M), Martin Nilsson
(M), Lars-Gunnar Comén (M), Hasse Ikävalko (M), Niklas
Arvidsson (KD) och Hans Gustavsson (KD): Gässlösa
Dnr 2020-00679 3.1.2.0 Programområde 4

21. E1 Införande av inpasseringssystem på återvinningscentraler, samt
pilotprojekt med Grönt kort
Dnr 2021-00104 3.3.3.0 Programområde 1

22. E2 Slutliga koncernbidrag år 2020 inom koncernen Borås Stadshus
AB
Dnr 2020-00914 1.2.2.3 Programområde 1

23. SP1 Borås Stads remissyttrande över: Förslag till Boverkets
föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag till
ändring i Boverkets byggregler
Dnr 2020-00953 1.1.2.1 Programområde 4

24. SP2 Yttrande över åtgärdsvalsstudie väg 180 Borås-Bollebygd-Alingsås
Dnr 2020-00409 3.1.1.0 Programområde 5

25. SP3 Styrgrupp för genomförande av förberedelser av
efterbehandlingsåtgärder av förorenade sediment i Viskan
Dnr 2020-00447 3.1.2.0 Programområde 5

Alternativa förslag

Initiativärende

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Initiativarende SD Klargor sakforhallandena i BEM.pdf Pdf, 534.3 kB. 534.3 kB 2021-03-22 13.48

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av några av mötets beslutsärenden. Samtliga ärenden och beslut hittar du i mötets protokoll som finns högst upp på sidan.

Marknadsföringssamarbete med IF Elfsborg (K1)

Kommunstyrelsen anser att IF Elfsborg bidrar till Borås renommé som stad med elitidrott på hög, nationell nivå.

Borås Stads intresse och insats i marknadsföringssamarbetet bestäms utifrån kriterier som hur stor målgrupp marknadsföringen når, uppmärksamhetsvärdet, publikmängd, förväntad mediebevakning och profilvärde för Borås.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen beslutade att träffa avtal med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete för 2021 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till klubben 550 000 kronor.

Marknadsföringssamarbete med Norrby IF (K2)

Kommunstyrelsen anser att Norrby IF bidrar till Borås renommé som stad med elitidrott på hög, nationell nivå.

Borås Stad har sedan 2017 ett marknadsföringssamarbete med Norrby IF, som spelar i Superettan och Svenska cupen, som svarar mot dessa kriterier. Laget kom på elfte plats i Superettan 2020.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen beslutade att träffa avtal med Norrby IF om marknadsföringssamarbete för 2021 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till klubben 200 000 kronor. 

Elevombudets rapport för 2020 (KU1)

Ärendena till elevombudet har ökat med 35 procent från 2019. Ökningen har inneburit mer kontakt med skolans personal och även verksamhetscheferna på Grundskoleförvaltningen. Många ärenden är kopplade till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och utifrån det kommer rapporten inrikta sig på både specialkost för elevgruppen och dilemman angående önskade basuredningar.

Rapporten tar även upp områdena trygghet och kränkningar från LUPP 2020 kopplat till rapporten 2019 där elevombudet presenterade statistik från kränkningsanmälningar.

Kommunstyrelsens beslut:

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna elevombudets rapport.

Stadsutvecklingsprojektet Gässlösa - när och hur det ska starta (M2)

Gässlösaområdet står inför en omvandling, från ganska central beläget industriområde till en ny stadsdel med bostäder, service, skolor, arbetsplatser, gröna områden och med Viskan som en central bärare av området. Stora omvandlingsprojekt som Gässlösa kräver tid, resurser, samsyn och insatser från såväl kommunen som andra aktörer. Vision 2025, Översiktsplanen, Utbyggnadsstrategin, resultatet av arkitekttävlingen Europan 15, projekt sanering av Viskan, flytten av avloppsreningsverket ger alla inriktningen för Gässlösas framtid. Utbyggnadsstrategin slår också fast att en ny organisation erfordras och som får i uppdrag att leda och driva komplexa stadsutvecklingsprocesser.

Kommunstyrelsen föreslås styra och leda stora stadsomvandlingsprojekt. Särskild projektorganisation, nya enheten för Stora Projekt, påbörjar arbetet med stadsutvecklingsprojekt Gässlösa. För 2021 har Kommunstyrelsen tilldelat 500 000 kr för uppstart av stadsutvecklingsprojektet Gässlösa. Organisatoriskt placeras enheten för Stora Projekt inom avdelningen för Mark och exploatering, som närmast är den del av organisationen som ansvarar för omvandlings- och exploateringsprojekt och som medverkar från tidig planläggning till genomförande. Övriga förvaltningars medverkan i stadsutvecklingsprojektet sker genom respektive nämnds organisatoriska resurser och medel.

Utvecklingen av Gässlösa ska ske i nära samarbete med fastighetsägarna, näringslivet och andra intressenter inom området. Organisationen får uppdraget att utarbeta olika modeller för hur aktörerna inom området kan involveras och bli en del av Gässlösa stadsutvecklingsprojekt.

Kommunstyrelsens beslut:

Stadsutvecklingsprojekt Gässlösa startas upp under 2021, utifrån tillsatta budgetmedel för uppdraget. Kommunstyrelsen styr och leder det nya stadsutvecklingsprojektet genom särskild projektorganisation, enheten för Stora Projekt, på Stadsledningskansliets Mark- och exploateringsavdelning.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-30] Kommunstyrelsen , sammanträde 2021-03-22 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol