Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde 2022-05-23 14.00

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sändning från sammanträdet

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-23.pdf Pdf, 930.9 kB. 930.9 kB 2022-06-09 08.06
Kommunstyrelsens protokoll 2022-05-23 Bilagor.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2022-06-09 08.06

Sammanfattning av några av besluten

Här kan du ta del av en sammanfattning av några av mötets beslutsärenden. Samtliga ärenden och beslut hittar du i mötets protokoll.

Kommunala uppdrag: Nya ledamöter i Klimatrådet (Kc4)

I det politiskt tillsatta Klimatrådet väljs Marie Fridén (M) till ledamot efter Martin Nilsson (M).
Tomas Brandberg (SD) väljs till ledamot efter Anders Alftberg (SD).

Båda väljs till och med 31 december 2022.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade att:

 • Martin Nilsson (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Klimatråd.
 • Marie Fridén (M) väljs till ledamot i Klimatråd till och med den 31 december 2022.
 • Anders Alftberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Klimatråd.
 • Tomas Brandberg (SD) väljs till ledamot i Klimatråd till och med den 31 december 2022.

Antagande av detaljplan för Centrum, Morfeus 5 och 7 (SP1)

Ett högt bostadshus och ett ombyggt Knalletorg för att skydda marken från översvämningar. Så ser planerna ut för området mitt emot Grand hotell, på Lilla Brogatan, öster om Knalletorget.

Syftet är också̊ att skapa nya lokalytor i centrum och mer liv på̊ Knalletorget. Torgets södra del ska lyftas upp för att ansluta bättre till Stadsbron, vilket kan ge ett bättre flöde för gång- och cykeltrafik mot Lilla Brogatan.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att anta detaljplan för centrum, Morfeus 5 och 7.

Revisionsrapport: granskning av ärendeberedning i Borås Stads bolag (Kc5)

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i de kommunala bolagen i Borås Stad. Syftet var att granska bolagens beredningsprocess inför beslut i Kommunfullmäktige och bedöma om processen är ändamålsenlig och förenlig med kommunallagens, aktiebolagslagens och andra lagars krav på̊ beredning.

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är när det gäller Kommunstyrelsens ärendeberedning att de brister som konstaterades 2018 inte åtgärdats. Förhållandena medför att Kommunstyrelsens beredning av ärenden även fortsatt inte kan bedömas som ändamålsenlig.

Kommunstyrelsen tar till sig synpunkterna i rapporten och konstaterar att en del synpunkter redan genomförts och att arbete med flera av synpunkterna är på̊ gång.

Kommunstyrelsen har i övrigt fortfarande uppfattningen att den beredning som idag finns inför beslut i Kommunstyrelsen väl följer de regler som finns i Kommunallagen. Det är enligt 4 kap 20 § Kommunallagen ledamöterna i Kommunstyrelsen som väcker ärendena i styrelsen. Något lagstadgat kvalitetskrav på̊ beredningen, som ligger till grund för besluten, finns inte. Kommunstyrelsen anser att det är effektivt att de förtroendevalda är delaktiga redan i ärendets inledning för att om möjligt undvika onödig administration.

Kommunstyrelsen beslutar:
Kommunstyrelsen översänder upprättat svar till Stadsrevisionen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2022-05-23 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 17.6 MB. 17.6 MB 2022-05-13 10.40
Kommunstyrelsen 2022-05-23 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 514.5 kB. 514.5 kB 2022-05-13 10.40
Kommunstyrelsen 2022-05-23 Handlingar.pdf Pdf, 59.1 MB. 59.1 MB 2022-05-13 10.43

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2022-00375 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2022-00377 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD): Styr upp användandet av Fyrverkerier!
  Dnr 2020-00088 1.1.1.1 Programområde 1
 5. Kc2 Svar på motion av Crister Spets (SD), Andreas Bäckman (SD), Patric Silfverklinga (SD), Tony Strandgård CSD), Leif Häggblom (SD) och Björn Qvarnström (SD) om tillstånd för tiggeri
  Dnr 2015-00701 109 Programområde 1
 6. Kc3 Svar på motion av Krister Maconi (SD): Komplettering av lokal ordningsföreskrift.
  Dnr 2019-00053 1.1.1.1 Programområde 1
 7. Kc4 Kommunala uppdrag (val i KS): Avsägelse och fyllnadsval till Klimatråd
  Dnr 2022-00042 1.1.1.3 Programområde 1
 8. Kc5 Revisionsrapport: Granskning av ärendeberedningen i Borås Stads bolag
  Dnr 2022-00261 1.2.3.3 Programområde 1
 9. Kc6 Budgetuppföljning tertial 1 2022, Kommunfullmäktige
  Dnr 2022-00263 1.2.4.1 Programområde 1
 10. Kc7 Budgetuppföljning tertial 1 2022, Kommunstyrelsen
  Dnr 2022-00262 1.2.4.1 Programområde 1
 11. KU1 Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD) och Lisa Berglund (KD): Inför ansvarskontrakt mellan skola, elev och vårdnadshavare
  Dnr 2021-00424 1.1.1.1 Programområde 3
 12. KU2 Svar på motion av Lisa Berglund (KD): Öka den fysiska aktiviteten hos unga
  Dnr 2020-00775 1.1.1.1 Programområde 3
 13. M1 Friköp av tomträtten till Pilspetsen 1 på Trandared
  Dnr 2022-00365 3.1.2.6 Programområde 4
 14. E1 Årsredovisning för Stiftelsen Proteko år 2021
  Dnr 2022-00373 1.2.4.1 Programområde 1
 15. E2 Årsredovisning 2021 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
  Dnr 2022-00163 1.2.4.1 Programområde 1
 16. E3 Svar på initiativärende av Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M): Välkommen att bygga ut välfärden i Borås
  Dnr 2019-00421 1.1.2.0 Programområde 1
 17. E4 Uppföljning intern kontrollplan 2021
  Dnr 2022-00203 1.2.3.2 Programområde 1
 18. E5 Årsredovisning 2021 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
  Dnr 2022-00164 1.2.4.1 Programområde 1
 19. E6 Uppföljning internkontrollplan 2021 för de kommunala bolagen
  Dnr 2022-00234 1.2.3.2 Programområde 1
 20. SP1 Antagande av detaljplan för Centrum, Morfeus 5 och 7
  Dnr 2017-00761 214 Programområde 4
 21. SP2 Yttrande över planbesked detaljplan för Frufällan, Längjum 1:6 (Skogsrydsvägen 106)
  Dnr 2022-00134 3.1.1.1 Programområde 4
 22. CKS1 Svar på motion av Annette Carlsson (M) och Mattias Karlsson (M): En motion för ökad trygghet - i hela Borås
  Dnr 2019-00838 1.1.1.1 Programområde 1
 23. CKS2 Svar på motion av Annette Carlsson (M) och Niklas Arvidsson (KD): Ansök om LOV-3-område vid Resecentrum
  Dnr 2021-00298 1.1.1.1 Programområde 1
 24. CKS3 Svar på initiativärende av Annette Carlson (M), Mattias Danielsson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och Falco Güldenpfennig (KD): Initiativ för ett tryggare Borås
  Dnr 2018-00339 2.8.2.0 Programområde 1

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2022-05-23 Alt förslag KD KU1 Svar på motion inför ansvarskontrakt.docx Word, 43.5 kB. 43.5 kB 2022-05-23 13.33
2022-05-23 Alt förslag KD SP1 Detaljplan Morfeus.docx Word, 41.5 kB. 41.5 kB 2022-05-23 13.33
2022-05-23 Alt förslag M+KD CKS1 Svar på motion av Annette Carlson (M) och Mattias Karlsson (M) En motion för ökad trygghet - i hela Borås.docx Word, 85.6 kB. 85.6 kB 2022-05-23 13.33
2022-05-23 Alt förslag M+KD CKS2 Svar på motion av Annette Carlsson (M) och Niklas Arvidsson (KD) Ansök om LOV-3-område vid Resecentrum.docx Word, 64.7 kB. 64.7 kB 2022-05-23 13.33
2022-05-23 Alt förslag M+KD CKS3 Svar på initiativärende av Annette Carlson (M), Mattias D (C), Morgan H (L) och Falco G (KD) Initiativ för ett tryggare.doc Word, 68 kB. 68 kB 2022-05-23 13.33
2022-05-23 Alt förslag M+KD E3 Svar på initiativärende av Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M) Välkommen att bygga ut välfärden i Borås.doc Word, 64.5 kB. 64.5 kB 2022-05-23 13.33
2022-05-23 Alt förslag M+KD Kc1 Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD) Styr upp användandet av Fyrverkerier!.docx Word, 65.6 kB. 65.6 kB 2022-05-23 13.33
2022-05-23 Alt förslag M+KD Kc2 Svar på motion av Crister Spets (SD), Andreas Bäckman (SD), Patric Silfverklinga (SD), om tillstånd för tiggeri.docx Word, 70.7 kB. 70.7 kB 2022-05-23 13.33
2022-05-23 Alt förslag M+KD Kc3 Svar på motion av Krister Maconi (SD) Komplettering av lokal ordningsföreskrift. - kopia.docx Word, 69.4 kB. 69.4 kB 2022-05-23 13.33
KC1 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 55.2 kB. 55.2 kB 2022-05-23 13.45
KC2 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 98.3 kB. 98.3 kB 2022-05-23 13.45
SP1 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 51.3 kB. 51.3 kB 2022-05-23 13.45

Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
220523 Initiativärende KS bör fatta beslut om trafikplanen.docx Word, 43.4 kB. 43.4 kB 2022-05-23 13.34
Initiativärende En Hållbar Arbetsmiljö För Socialsekreterare SD.pdf Pdf, 524.1 kB. 524.1 kB 2022-05-23 13.49
Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-10-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2022-05-23 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol