Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde 2022-06-07 14.00

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sändning från sammanträdet

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-07.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2022-06-15 10.50
Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-07 Bilagor.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2022-06-15 10.50

Sammanfattning av några av besluten

Här kan du ta del av en sammanfattning av några av mötets beslutsärenden. Samtliga ärenden och beslut hittar du i mötets protokoll.

Samverkansavtal med Svenljunga kommun om detaljplan kring batterifabrik i Lockryd (Kc4)

Svenljunga kommun har den 7 februari 2022 (Beslut i Kommunfullmäktige) ingått ett avtal om markanvisning av industrimark på̊ fastigheten Svenljunga Lockryd 2:6 m fl med Logistea AB och Holding AB Knut Hansson. Marken är i dag varken detaljplanelagd eller beredd som industrimark.

Det handlar om planerna på en batterifabrik i Svenljunga. Att ta fram en detaljplan är ett omfattande arbete som kräver personalresurser kommunen inte har.

Eftersom etableringen av en batterifabrik kan förväntas medföra nytta också för angränsande kommuner träffas ett samverkansavtal för detaljplanearbetet.

Arbetet med detaljplanen ska, enligt markanvisningsavtalet, påbörjas senast den 31 mars 2022 och beräknas vara klart senast den 31 december 2023.

Detaljplanearbetet bedrivs som ett projekt med upphandlad plankonsult, vilken konsult även blir projektledare.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Godkänna upprättat samverkansavtal med Svenljunga Kommun gällande framtagande av detaljplan för fastigheten Svenljunga Lockryd 2:6 m fl.

Detaljplan för nya bostäder i Brämhult (M1)

Detaljplanen från augusti 2021 möjliggör byggandet av cirka 90 bostäder i form av friliggande villor, radhus och flerbostadshus samt en utbyggnad av Ängsgårdens förskola.

Innan detaljplanen vann laga kraft ingick Borås Stad ett markanvisningsavtal med TomtArvid i Borås AB och AB Bostäder i Borås (Bostäder i Borås) gällande delar av Brämhult 4:2. Borås Stad och Brämhultshöjds AB har även tecknat ett exploateringsavtal rörande del av Brämhult 11:1.

Kommunstyrelsen beslutar:

 • Borås Stad säljer del av fastigheten Brämhult 4:2 om ca 10 435 m2 för 9 071 920 kronor till Brämhultshöjds AB.
 • Borås Stad ingår i ett genomförandeavtal med Brämhultshöjds AB gällande del av fastigheten Brämhult 4:2.
 • Borås Stad ingår i ett exploateringsavtal med Brämhultshöjds AB gällande del av fastigheten Brämhult 11:1.

Pengar till nytt parkeringsledningssystem (E1)

Borås saknar ett komplett fysiskt parkeringsledningssystem, alltså ett system med digitala skyltar som hjälper bilister att hitta en ledig parkeringsplats i Borås. Nu vill Tekniska nämnden ha 2,5 miljoner kronor för inköp och installation av ett sådant.

Sedan flera år finns ett digitalt system för parkeringsledning som i en app i telefonen visar var det finns en ledig parkeringsplats.

Tekniska nämnden noterar att jämförbara städer, som Jönköping och Halmstad, har digitala skyltar av det slag man nu önskar för Borås. Man föreslår därför tio digitala skyltar som leder bilister till parkeringshusen Nybron, Midas, Pallas, Vulkanus och Valhall.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Tekniska nämnden beviljas ett investeringsanslag på 2 500 tkr för installation av nytt parkeringsledningssystem.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2022-06-07 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 21.1 MB. 21.1 MB 2022-05-25 11.34
Kommunstyrelsen 2022-06-07 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2022-05-25 11.34
Kommunstyrelsen 2022-06-07 Handlingar.pdf Pdf, 71.9 MB. 71.9 MB 2022-06-02 13.11

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2022-00424 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2022-00439 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner
  Dnr 2022-00045 1.1.1.1 Programområde 1
 5. Kc2 Redovisning av kommunalt partistöd för Socialdemokraterna i Borås
  Dnr 2022-00416 1.1.1.4 Programområde 1
 6. Kc3 Svar på Revisionsrapport - Granskning av samordnad varudistribution
  Dnr 2022-00177 1.2.3.3 Programområde 5
 7. Kc4 Samverkansavtal med Svenljunga Kommun gällande framtagande av detaljplan för fastigheten Svenljunga Lockryd 2:6 m fl
  Dnr 2022-00420 3.1.1.1 Programområde 1
 8. KU1 Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2022
  Dnr 2022-00221 1.1.1.25 Programområde 1
 9. KU2 Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2022 för kommunstyrelsen
  Dnr 2022-00222 1.1.1.25 Programområde 1
 10. KU3 Svar på motion av Kerstin Hermansson (C): Motion: Nya boendeformer för äldre.
  Dnr 2016-00540 739 Programområde 2
 11. KU4 Svar på motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD): Motion: Samordnare mot antisemitism i skolan
  Dnr 2021-00443 1.1.1.1 Programområde 3
 12. KU5 Svar på motion av Tomas Brandberg (SD): Slopade kvantitativa mål för ekologiska livsmedel
  Dnr 2019-00536 1.1.1.1 Programområde 5
 13. M1 Exploateringsavtal för Brämhult 11:1 samt köpeavtal och genomförandeavtal för Brämhult 4:2, Brämhultshöjd
  Dnr 2019-00891 3.1.2.7 Programområde 4
 14. M2 Borås Energi och Miljö AB: Utökning av verksamhetsområden för VA (vatten och avlopp) 2021
  Dnr 2021-00917 3.3.2.25 Programområde 4
 15. M3 Borås Energi och Miljö AB: Utökning av verksamhetsområde VA (vatten och avlopp) Bosnäs
  Dnr 2021-00580 3.3.2.25 Programområde 5
 16. E1 Framställan om investeringsmedel för parkeringsledningssystem
  Dnr 2022-00414 3.3.6.0 Programområde 5
 17. E2 Svar på motion av Annette Carlson (M), Birgitta Bergman (M) och Jonas Garmarp (M): Fler feriejobb i samverkan med näringslivet
  Dnr 2021-00581 1.1.1.1 Programområde 2
 18. E3 Tilläggsbudget 2022
  Dnr 2022-00467 1.2.4.1 Programområde 1
 19. E4 Tilläggsbudget digitalisering
  Dnr 2022-00488 1.2.4.1 Programområde 1
 20. E5 Redovisning av kostnader och prognos nybyggnation Rydboholm 1:481, Friskafors
  Dnr 2022-00287 1.3.1.0 Programområde 1
 21. SP1 Antagande av detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 med flera
  Dnr 2022-00333 3.1.1.1 Programområde 4
 22. SP2 Förslag till bildande av Naturreservatet Gåshult
  Dnr 2020-00567 3.2.1.4 Programområde 4
 23. SP3 Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet för Västra Götaland
  Dnr 2022-00332 3.3.4.0 Programområde 5
 24. SP4 Svar på frågor inför dialogmöte om Västtrafiks Trafikplan 2024
  Dnr 2022-00255 3.3.4.0 Programområde 5
 25. SP5 Svar på motion av Hanna Werner (MP) gällande Sandareds centrum. Se dnr 2014-00320
  Dnr 2021-00540 1.1.1.1 Programområde 4
 26. SP6 Överklagande av Länsstyrelsens i Västra Götalands län, Miljöprövningsdelegationen, beslut den 28 april 2022 om tillstånd till täktverksamhet på fastigheterna Lunden 1:16, 1:17, 1:18 och 1:7 i Borås kommun
  Dnr 2020-00745 3.1.2.0 Programområde 4

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2022-06-07 Alt förslag M+KD E2 Motion fler feriejobb i samverkan med näringslivet.docx Word, 71.8 kB. 71.8 kB 2022-06-07 13.26
2022-06-07 Alt förslag M+KD Kc3 Samordnad varudistribution.docx Word, 84.4 kB. 84.4 kB 2022-06-07 13.26
2022-06-07 Alt förslag M+KD KU3 Svar på Motion av Kerstin Hermansson (C) Nya boendeformer för äldre..doc Word, 65.8 kB. 65.8 kB 2022-06-07 13.26
2022-06-07 Alt förslag M+KD KU5 Svar på motion av Tomas Brandberg (SD) Slopade kvantitativa mål för ekologiska livsmedel.docx Word, 72.7 kB. 72.7 kB 2022-06-07 13.26
2022-06-07 Alt förslag M+KD M3 Borås Energi och Miljö AB Utökning av verksamhetsområde VA (vatten och avlopp) Bosnäs.docx Word, 70.4 kB. 70.4 kB 2022-06-07 13.26
2022-06-07 Alt förslag M+KD SP5 Svar på motion av Hanna Werner (MP) gällande Sandareds centrum. Se dnr 2014-00320.docx Word, 65.2 kB. 65.2 kB 2022-06-07 13.26
2022-06-07 Tilläggsförslag M+KD E3 Tilläggsbudget 2022.docx Word, 72 kB. 72 kB 2022-06-07 13.26
220607 KC3 Alt förslag V Svar på revisionsrapport Granskning av samordnad varudisribution.docx Word, 43.9 kB. 43.9 kB 2022-06-07 13.27
220607 SP4 Alt förslag V Svar på frågor inför dialogmöte om Västtrafiks Trafikplan 2024.docx Word, 44.3 kB. 44.3 kB 2022-06-07 13.27
E3 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 89.9 kB. 89.9 kB 2022-06-07 14.31
KC3 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 73.1 kB. 73.1 kB 2022-06-07 14.31
KU4 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 53.9 kB. 53.9 kB 2022-06-07 14.31
KU5 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 53.7 kB. 53.7 kB 2022-06-07 14.31
M2 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 45.3 kB. 45.3 kB 2022-06-07 14.32
M3 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 46.2 kB. 46.2 kB 2022-06-07 14.32
SP2 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 65.6 kB. 65.6 kB 2022-06-07 14.32
SP4 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 549.3 kB. 549.3 kB 2022-06-07 14.32
2022-06-07 Alt förslag M+KD E1 Framställan om investeringsmedel för parkeringsledningssystem.docx Word, 71.8 kB. 71.8 kB 2022-06-08 07.41

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
220607 E3 Protokollansteckning V Tilläggsbudget 2022.docx Word, 42.4 kB. 42.4 kB 2022-06-07 13.28
220607 KC3 Protokollansteckning V Svar på revisionsrapport Granskning av samordnad varudistribution.docx Word, 44.4 kB. 44.4 kB 2022-06-07 13.28
M1-Protokollsanteckning-SD.docx Word, 39.4 kB. 39.4 kB 2022-06-07 14.32
2022-06-07 Protokollsanteckning M1 KD.docx Word, 87.1 kB. 87.1 kB 2022-06-08 07.35
Flygbild över stadshuskvarteret.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-10-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2022-06-07 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol