Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde 2022-11-21 09.30

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sändning från sammanträdet

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-21.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2022-12-02 09.03
Kommunstyrelsens protokoll 2022-11-21 Bilagor.pdf Pdf, 410.5 kB. 410.5 kB 2022-12-02 09.03
§ 448 M KD - Budget 2023 1.9 MB 2022-12-02 09.04
§ 448 SD - Budget 2023 2.8 MB 2022-12-02 09.04
§ 448 V - Budget 2023 398.1 kB 2022-12-02 09.04

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2022-11-21 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 11 MB. 11 MB 2022-11-11 08.47
Kommunstyrelsen 2022-11-21 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2022-11-11 08.47
Kommunstyrelsen 2022-11-21 Handlingar.pdf Pdf, 33.4 MB. 33.4 MB 2022-11-18 11.49
BUDGET 2023 till KS 2022-11-21.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2022-11-21 09.08
Taxor och avgifter 2023.pdf Pdf, 7.2 MB. 7.2 MB 2022-11-21 09.09
Förhandling budget MBL §11 221121.pdf Pdf, 186.3 kB. 186.3 kB 2022-11-21 09.10

Sammanfattning av några av besluten

Här kan du ta del av en sammanfattning av några av mötets beslutsärenden. Samtliga ärenden och beslut hittar du i mötets protokoll.

Förslag till ny samhällsbyggnadsorganisation (Kc4)

Partierna representerade i Kommunfullmäktige kom inför mandatperioden 2023-2026 överens om en omorganisation av samhällsbyggnadsprocessen. Syftet är att samordna de mest centrala delarna av denna för att skapa en bättre helhetssyn och sammanhållen organisationskultur för att möta behov och uppdrag från dem som bor och verkar i Borås.
Så vävs till exempel exploaterings- och planeringsskedena samman.
Man avser också att utreda hur samarbetet mellan nämnderna kan organiseras för att säkra transparens och inflytande.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:

Följande organisationsförändringar gäller från och med den 1 januari 2023.

 • Det kommunala lantmäteriet går över till Tekniska nämnden från Samhällsbyggnadsnämnden.
 • Avdelningarna Mark och exploatering och Strategisk samhällsplanering går över till Samhällsbyggnadsnämnden från Stadsledningskansliet. Kommunstyrelsens uppdrag ändras inte.
 • Kommunstyrelsens reglemente kompletteras under § 3 med ansvar för uppgiften övergripande klimat- och miljöfrågor medan uppgiften miljöstrategiska frågor stryks.
 • Följande meningar under § 2 i Miljö- och Konsumentnämndens reglemente stryks: Kommunstyrelsen har uppdraget att leda och samordna miljöstrategiska frågor. Nämnden ska medverka i arbetet där miljöstrategiska frågor berörs.
 • Uppgiften rörande dispens och tillsyn av strandskydd går över från Miljö- och konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden.
  Samhällsbyggnadsnämnden reglemente kompletteras med uppgiften under § 2 och Miljö- och konsumentnämndens reglemente ändras på så sätt att uppgiften rörande strandskydd utgår.
 • En uppföljning av organisationsförändringen ska göras till Kommunfullmäktige under våren 2024.

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande motioner (Kc5)

Kommunstyrelsen redovisar läget för inneliggande motioner till och med maj 2022 och som inte besvarats. Man föreslår som ny praxis att motioner äldre än ett år ska avskrivas.

Bland redovisade motioner finns sådana från till exempel 2012 och 2015. Dessa avskrivs nu enligt förslaget.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Redovisningen läggs till handlingarna. Föreslagna motioner samt interpellationer avskrivs från vidare hantering.

Renhållning i centrum (E1)

Frågan om ansvar för renhållning och vinterväghållning i centrum diskuteras i Borås och i många andra städer, då ytorna mellan husen i allmänhet är uppdelade mellan kommunen och andra fastighetsägare. Tekniska nämnden menar att det är praktiskt och ekonomiskt effektivare att en och samma maskin håller rent.

Servicekontoret hade fram till 2020 avtal med fastighetsägarna om renhållning mot ersättning, men sade upp det efter ett beslut i Kommunfullmäktige, som Servicekontoret tolkade som att de inte kunde fortsätta att utföra renhållningen.

Mot bakgrund av att nedskräpningen ökat i år, för första gången på länge, föreslår Tekniska nämnden ett undantag från nuvarande bestämmelser för att kunna teckna avtal om renhållning inom cityringen, och Kommunstyrelsen går på samma linje.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:

Kommunfullmäktige beslutar om undantag från sitt beslut 2017-08-17 § 150 omfattande renhållning och vinterväghållning innanför cityringen. Detta innebär att Borås Stad får möjlighet att genom Servicekontoret teckna avtal med fastighetsägarna att sköta hela gaturummet.

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2022-00803 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2022-00804 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Årlig redovisning Socialt hållbart Borås
  Dnr 2021-00246 1.4.2.0 Programområde 2
 5. Kc2 Organisering av Relationsvåldsenheten
  Dnr 2022-00690 1.3.1.0 Programområde 2
 6. Kc3 Överförmyndarnämndens tjänstemannaorganisation
  Dnr 2022-00792 1.3.1.0 Programområde 1
 7. Kc4 Förslag till ny samhällsbyggnadsorganisation
  Dnr 2022-00688 1.3.1.0 Programområde 1
 8. Kc5 Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner
  Dnr 2022-00045 1.1.1.1 Programområde 1
 9. PF1 Svar på motion av Ida Legnemark (V): Arbetsskor till personal som har rätt till arbetskläder i Borås Stad.
  Dnr 2021-00292 1.1.1.1 Programområde 1
 10. K1 Marknadsföringssamarbete Borås AIK 2022
  Dnr 2022-00472 2.9.1.1 Programområde 1
 11. K2 Marknadsföringssamarbete Fristad GoIF 2022.
  Dnr 2022-00532 2.9.1.1 Programområde 1
 12. K3 Marknadsföringssamarbete Borås Hockey 2022
  Dnr 2022-00685 2.9.1.1 Programområde 1
 13. KU1 Svar på motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund (KD) Gunilla Christoffersson (KD, Hans Gustavsson (KD) och Magnus Sjödahl (KD): Ange köttets ursprung på kommunens menyer
  Dnr 2019-01099 1.1.1.1 Programområde 2
 14. M1 Försäljning av 25 000 kvm av Torpa-Sjöbo 2:81, kvarteret Åre, utmed Bergkantsgatan på Nordskogen
  Dnr 2022-00809 3.1.2.2 Programområde 4
 15. E1 Renhållning i centrum
  Dnr 2022-00750 3.3.3.2 Programområde 5
 16. E2 Samlokalisering hemsjukvård Vård- och äldreförvaltningen
  Dnr 2022-00463 2.6.1.2 Programområde 5
 17. E3 Budget 2023
  Dnr 2022-00038 1.2.4.1 Programområde 1
 18. SP1 Borås Stads Miljöprogram
  Dnr 2022-00470 3.2.1.0 Programområde 5
 19. SP2 Klargöra ansvarsfördelningen inom Borås Stad i arbetet mot invasiva arter (Budgetuppdrag 2021)
  Dnr 2021-00189 3.2.1.0 Programområde 4
 20. CKS1 Borås Stads försäkringar. Kommun- och motorfordonsförsäkring
  Dnr 2022-00674 2.8.2.0 Programområde 1

Alternativa förslag

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
221121 PF1 Protokollsanteckning V Motion om arbetsskor.docx Word, 42.6 kB. 42.6 kB 2022-11-21 09.14
221121 KC5 Protokollsanteckning V Redovisning av inskickade motioner.docx Word, 42.4 kB. 42.4 kB 2022-11-21 12.56

Initiativärende

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
221121 Initiativärende Situationen i kollektivtrafiken.docx Word, 43.8 kB. 43.8 kB 2022-11-21 09.15
Flygbild över stadshuskvarteret.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-10-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2022-11-21 09.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol