Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Studier, undersökningar och rapporter

Följande studier och undersökningar har genomförts för att klargöra föroreningssituationen i VIskan och ta fram förslag på åtgärder.

Huvudstudien med kompletteringar om föroreningar i Viskan

För att klarlägga föroreningssituationen och utreda behovet av åtgärder genomfördes en huvudstudie för den aktuella delen av Viskan under 2003-2004. Denna har under 2009-2010 kompletterats med undersökningar av spridningen av föroreningar från de förorenade sedimentområdena inom systemet och den vidare transporten till områden nerströms i Viskan. I detta arbete har också ingått en utredning av sannolikheten för ökad spridning vid höga vattenföringar.

Riskvärdering förorenade sediment i Viskan

I huvudstudien utreddes fyra huvudsakliga åtgärdsalternativ, samt en variant av det mest långtgående alternativet. Riskvärderingen innebär att de olika åtgärdsalternativen jämförs avseende att antal urvalskriterier. Urvalskriterierna väljs så att alla för- och nackdelar med de olika åtgärdsalternativen kommer fram. För riskvärderingen lades även ett nollalternativ till för att kunna bedöma om det vore bäst att inte göra några åtgärder.

Riskvärdering – förorenade sediment i Viskan, 2011-11-02 Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Utredning om förekomst av förflyttning av föroreningar

Denna utrednings syfte var att undersöka hur föroreningar som exempelvis zink, krom, kvicksilver, dieldrin, dioxin, DDT och PAH förflyttas från Öresjös mynning ner till Djupasjöns mynning. Den tittar även på om det finns nya föroreningskällor och hur en sanering kan påverka Viskan nedströms.

Utredning avseende transport av föroreningar i Viskan, Länsstyrelsen 2018-05-18 Pdf, 18.4 MB, öppnas i nytt fönster.
(rapporten är ej tillgänglighetsanpassad)

Naturinventering från Guttasjön och nedströms Viskan

Under september 2020 genomfördes en naturinventering längs Viskans stränder från Guttasjön och nedströms.

Projektlägesrapporter

Varje år skriver projektledningen sammanfattande lägesrapporter.

Projektlägesrapporter

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Studier, undersökningar och rapporter

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter