Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Tvätta bilen rätt

Om du tvättar bilen på gatan eller garageuppfarten rinner tvättvattnet med miljöskadliga ämnen direkt ut i Viskan, Öresjö eller någon annan sjö eller vattendrag, via en dagvattenbrunn. Vattnet som rinner ner i dagvattenbrunnarna på gatan eller tomten renas inte innan det kommer ut i ett vattendrag. 

Vad innehåller tvättvattnet?

Tvättvatten från biltvätt består både av föroreningar som tvättas bort från bilen och av kemikalier från bilvårdsprodukter. De ämnen som tvättas bort är till exempel metaller som kadmium, zink, krom, nickel, bly och koppar. Det frigörs också däckpartiklar, olja, bränslerester, vägmaterial och ftalater som har en hormonstörande verkan.

Hur ska jag tvätta bilen?

Tvätta bilen regelbundet och ofta. Då sätter sig inte smutsen fast och du kan använda mildare rengöringsmedel. Det är viktigt att du använder bilvårdsprodukter som är miljömärkta, till exempel genom Bra Miljöval eller Svanen. Men även om du tvättar med miljöanpassade rengöringsmedel är de inte så miljöanpassade att de kan släppas rakt ut i vattendragen.

Var ska jag tvätta bilen?

Tvätta din bil i en biltvättsanläggning! Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar. Biltvättsanläggningarna ska ha oljeavskiljare och helst ytterligare ett reningssteg för att säkert klara utsläppskraven.

Tvätta aldrig bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan asfalterad mark. Då är risken stor att det smutsiga tvättvattnet via dagvattenbrunnar rinner orenat ut i vattendrag och sjöar. Även om man tvättar bilen på en gräs- eller grusplan kan tvättvattnet påverka växt- och djurliv och förorena grundvattnet.

Tänk på att i ett vattenskyddsområde är det extra viktigt att du inte tvättar bilen på gatan eller på marken eftersom tvättvattnet kan förorena dricksvattnet.

Kan jag tvätta bilen i garaget och släppa tvättvattnet till avloppet?

Avloppen i garage kan vara kopplade på dagvattnet. Då är det lika illa att tvätta bilen i garaget som ute på gatan. Om avloppet är kopplat på det kommunala avloppsnätet kan det påverka avloppsreningsverkets rening.

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter

I de tvättanläggningar där du får ta med egna bilvårdsprodukter är det viktigt att välja miljömärkta alternativ. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning, bilvax med mera. I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, bland annat tensider, som kan skada eller störa vattenlevande djur och växter. Även miljöanpassade bilschampon, tvättmedel och såpa innehåller tensider. Fördelen med miljöanpassade schampon är att tensiderna bryts ner lättare och snabbare.

Många avfettningsmedel innehåller även lösningsmedel. Kallavfettningsmedel är baserade på nafta, en oljeprodukt som är särskilt skadlig för både människor och livet i våra vatten. Idag finns miljöanpassade avfettningsmedel som är lika effektiva som oljebaserade medel. Tänk på att det i regel bara är under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas. Stå aldrig utomhus och föravfetta bilen.

Tänk på att kallavfettningsmedel och avfettningsmedel innehållande mikroemulsioner kan störa oljeavskiljarens funktion. De göra att olja går rakt igenom oljeavskiljaren och vidare till dagvattnet eller det kommunala avloppsreningsverket. Det gäller oavsett vilken typ av oljeavskiljare som används. Kallavfettningsmedlen och mikroemulsionerna kan också störa biologiska reningssteg i tvätthallars reningsanläggningar samt i det kommunala avloppsreningsverket.

Vad säger lagen?

Enligt miljöbalken ska man vidta de försiktighetsåtgärder som krävs för att inte orsaka skada på människors hälsa eller miljön. Man ska välja den minst skadliga kemiska produkten och även använda sig av bästa möjliga teknik. Tvättvattnet räknas som avloppsvatten. Det är inte bästa möjliga teknik att släppa ut ett avloppsvatten direkt i marken eller till ett vattendrag utan rening.

Det kan vara ett miljöbrott att släppa ut orenat tvättvatten i miljön. Det behöver inte bevisas att just det tvättvattnet som du släpper ut har orsakat en skada i miljön. Det räcker med att innehållet i tvättvattnet typiskt sett kan innebära skada på miljön.

Tips om att tvätta bilenPDF

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tvätta bilen rätt

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol