Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fordonstvätt och anmälan för att driva en anläggning

Biltvättsanläggningarna ska ha oljeavskiljare och helst ytterligare ett reningssteg för att säkert klara utsläppskraven. Ska du anordna en fordonstvätt eller en drivmedelsanläggning är det obligatoriskt att söka tillstånd för att få driva anläggningen. Tillstånd söker du via ansökningsformuläret nedtill, under rubriken självservice.

Vad säger lagen?

Enligt miljöbalken ska man vidta de försiktighetsåtgärder som krävs för att inte orsaka skada på människors hälsa eller miljön. Man ska välja den minst skadliga kemiska produkten och även använda sig av bästa möjliga teknik. Tvättvattnet räknas som avloppsvatten. Det är inte bästa möjliga teknik att släppa ut ett avloppsvatten direkt i marken eller till ett vattendrag utan rening.

Det kan vara ett miljöbrott att släppa ut orenat tvättvatten i miljön. Det behöver inte bevisas att just det tvättvattnet som du släpper ut har orsakat en skada i miljön, det räcker med att innehållet i tvättvattnet typiskt sett kan innebära skada på miljön.

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter

Tvätta aldrig bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan asfalterad mark, då är risken stor att det smutsiga tvättvattnet via dagvattenbrunnar rinner orenat ut i vattendrag och sjöar. Även om du tvättar bilen på en gräs- eller grusplan kan tvättvattnet påverka växt- och djurliv samt grundvattnet negativt. Tänk på att i ett vattenskyddsområde är det extra viktigt att du inte tvättar bilen på gatan eller på marken eftersom tvättvattnet kan förorena dricksvattnet.

Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning, bilvax med mera. I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, bland annat tensider, som kan skada eller störa vattenlevande djur och växter. Även miljöanpassade bilschampon, tvättmedel och såpa innehåller tensider. Fördelen med miljöanpassade schampon är att tensiderna bryts ner lättare och snabbare.

Många avfettningsmedel innehåller även lösningsmedel. Kallavfettningsmedel är baserade på nafta, en oljeprodukt som är särskilt skadlig för både människor och livet i våra vatten. Numera har utbudet av miljöanpassade avfettningsmedelökat i antal och dessa är lika effektiva som oljebaserade medel. Tänk på att det i regel bara är under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.

Tänk på att kallavfettningsmedel och avfettningsmedel innehållande så kallade mikroemulsioner kan störa oljeavskiljarens funktion. De gör att olja går rakt igenom oljeavskiljaren och vidare till dagvattnet eller det kommunala avloppsreningsverket. Det gäller oavsett vilken typ av oljeavskiljare som används. Kallavfettningsmedlen och mikroemulsionerna kan också störa biologiska reningssteg i tvätthallars reningsanläggningar samt i det kommunala avloppsreningsverket.

Broschyr Tvätta bilen miljörätt Pdf, 364 kB, öppnas i nytt fönster.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Anmälan av drivmedelsanläggning/fordonstvätt

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Fordonstvätt och anmälan för att driva en anläggning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender