Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2023-05-22.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2023-06-13 15.27
Kommunstyrelsens protokoll 2023-05-22 Bilagor.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2023-06-13 15.27

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2023-05-22 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 31.4 MB. 31.4 MB 2023-05-12 13.34
Kommunstyrelsen 2023-05-22 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2023-05-12 13.34
Kommunstyrelsen 2023-05-22 Handlingar.pdf Pdf, 165.6 MB. 165.6 MB 2023-05-17 11.15

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2023-00341 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2023-00361 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Revisionsrapport - Delegationsbeslut i Borås Stad
  Dnr 2023-00237 1.2.3.3 Programområde 1
 5. Kc2 Redovisning av inneliggande initiativärenden 2023
  Dnr 2023-00051 1.1.2.25 Programområde 1
 6. Kc3 Redovisning av Boråsförslaget
  Dnr 2023-00325 1.4.2.1 Programområde 1
 7. Kc4 Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner
  Dnr 2023-00045 1.1.1.1 Programområde 1
 8. Kc5 Reglemente för Sociala omsorgsnämnden
  Dnr 2023-00154 1.2.2.2 Programområde 1
 9. Kc6 Reglemente för Överförmyndarnämnden
  Dnr 2023-00148 1.2.2.2 Programområde 1
 10. Kc7 Reglemente för Vård-och äldrenämnden
  Dnr 2023-00147 1.2.2.2 Programområde 1
 11. Kc8 Reglemente för Valnämnden
  Dnr 2023-00146 1.2.2.2 Programområde 1
 12. Kc9 Reglemente för Tekniska nämnden
  Dnr 2023-00145 1.2.2.2 Programområde 1
 13. Kc10 Reglemente för Stadsrevisionen
  Dnr 2023-00144 1.2.2.2 Programområde 1
 14. Kc11 Reglemente för Miljö-och Konsumentnämnden
  Dnr 2023-00141 1.2.2.2 Programområde 1
 15. Kc12 Reglemente för Kulturnämnden
  Dnr 2023-00139 1.2.2.2 Programområde 1
 16. Kc13 Reglemente för Krisledningsnämnden Dnr 2023-00138 1.2.2.2 Programområde 1
 17. Kc14 Reglemente för Kommunstyrelsen
  Dnr 2023-00137 1.2.2.2 Programområde 1
 18. Kc15 Reglemente för Individ -och familjeomsorgsnämnden
  Dnr 2023-00136 1.2.2.2 Programområde 1
 19. Kc16 Reglemente för Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden
  Dnr 2023-00135 1.2.2.2 Programområde 1
 20. Kc17 Reglemente för Grundskolenämnden
  Dnr 2023-00134 1.2.2.2 Programområde 1
 21. Kc18 Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad
  Dnr 2023-00133 1.2.2.2 Programområde 1
 22. Kc19 Reglemente för Förskolenämnden
  Dnr 2023-00132 1.2.2.2 Programområde 1
 23. Kc20 Reglemente för Arbetslivsnämnden
  Dnr 2023-00130 1.2.2.2 Programområde 1
 24. Kc21 Reglemente för Fritids- och folkhälsonämnden
  Dnr 2023-00131 1.2.2.2 Programområde 1
 25. Kc22 Reglemente för Lokalförsörjningsnämnden
  Dnr 2023-00140 1.2.2.2 Programområde 1
 26. Kc23 Reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden
  Dnr 2023-00142 1.2.2.2 Programområde 1
 27. Kc24 Reglemente för Servicenämnden
  Dnr 2023-00143 1.2.2.2 Programområde 1
 28. Kc25 Förordnande av borgerlig vigselförrättare
  Dnr 2023-00387 3.8.2.2 Programområde 1
 29. Kc26 Inrättande av kommunalt uppdrag i Beredningsgruppen för Borås Stads naturvårdsfond
  Dnr 2023-00348 1.1.1.3 Programområde 1
 30. Kc27 Budgetuppföljning tertial 1 2023, Kommunfullmäktige
  Dnr 2023-00377 1.2.4.1 Programområde 1
 31. KU1 Svar på remiss: SOU 2023:9 Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans
  Dnr 2023-00248 1.1.2.1 Programområde 2
 32. KU2 Rekommendation att förlänga överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
  Dnr 2023-00266 1.1.6.3 Programområde 2
 33. KU3 Svar på motion av Magnus Sjödahl (KD): Minska matsvinnet
  Dnr 2022-00403 1.1.1.1 Programområde 2
 34. KU4 Regler för specialkost i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan
  Dnr 2023-00094 3.5.1.6 Programområde 2
 35. KU5 Boråsförslaget
  Dnr 2023-00349 1.1.2.1 Programområde 2
 36. KU6 Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2023
  Dnr 2023-00305 1.1.1.25 Programområde 1
 37. KU7 Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2023 för Kommunstyrelsen
  Dnr 2023-00306 1.1.1.25 Programområde 1
 38. E1 Uppföljning internkontrollplan 2022 för de kommunala bolagen
  Dnr 2023-00123 1.2.3.2 Programområde 1
 39. E2 Årsredovisning 2022 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
  Dnr 2023-00198 1.2.4.1 Programområde 1
 40. E3 Uppföljning intern kontrollplan 2022
  Dnr 2023-00169 1.2.3.2 Programområde 1
 41. E4 Årsredovisning för Stiftelsen Proteko år 2022
  Dnr 2023-00369 1.2.4.1 Programområde 1
 42. E5 Årsredovisning 2022 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
  Dnr 2023-00199 1.2.4.1 Programområde 1
 43. E6 Omförhandling av befintligt hyresavtal avseende Stadsarkivet, Sparregatan 20, Östen 1, Borås.
  Dnr 2023-00370 2.6.1.2 Programområde 1
 44. E7 Villkorsändring Simonsland - utbildningslokaler
  Dnr 2022-00889 2.6.1.2 Programområde 3
 45. E8 Svar på motion av Paul-André Safko (M): Håll koll och boka/avboka persontransporter
  Dnr 2022-00736 1.1.1.1 Programområde 4
 46. E9 Projekteringsframställan för Erikslundskolan om- och tillbyggnad
  Dnr 2023-00367 2.6.1.1 Programområde 3
 47. E10 Samlat Skyttecenter - ny bedömning
  Dnr 2023-00358 3.6.7.2 Programområde 2
 48. E11 Svar på motion av Stefan Lindborg (V): Servera frukost i skolan
  Dnr 2023-00177 1.1.1.1 Programområde 3
 49. E12 Tertialrapport 1 2023 Kommunstyrelsen
  Dnr 2023-00399 1.2.4.1 Programområde 1
 50. N1 Svar på motion av Helena Ishizaki (KD) och Gunilla Christoffersson (KD): Återanvändningscentral - kreativitet och skapande med hållbarhetsperspektiv
  Dnr 2022-00875 1.1.1.1 Programområde 3
 51. SP1 Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Tomas Brandberg (SD): Klimatdeklaration för förtroendevalda
  Dnr 2022-00916 1.1.1.1 Programområde 1
 52. SP2 Svar på motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M): Energieffektivisera Borås
  Dnr 2022-00445 1.1.1.1 Programområde 1
 53. SP3 Svar på remiss: Omarbetat direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa - förslag från Europeiska kommissionen
  Dnr 2023-00160 1.1.2.1 Programområde 2
 54. SP4 Stadstrafikforum Borås
  Dnr 2022-00299 3.3.4.0 Programområde 4
 55. SP5 Detaljplaneuppdrag för bostäder på Hemmansgatan, Dammsvedjan
  Dnr 2021-00375 3.1.1.0 Programområde 4
 56. SP6 Granskningsyttrande Sjömarken, Lindebergshult 1:10, 1:11, 1:252
  Dnr 2018-00782 3.1.1.1 Programområde 4
 57. SP7 Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared
  Dnr 2021-00176 3.1.1.0 Programområde 4
 58. Ki1 Svar på remiss från Finansdepartementet: Promemorian EU:s nya förordning om upphandlingsannonser
  Dnr 2023-00301 2.5.1.0 Programområde 2
 59. Ki2 Svar på motion av Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V): Byggnader påverkar både människor och miljö
  Dnr 2022-00208 1.1.1.1 Programområde 2

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS230522 E11 Alt förslag V Svar på motion av Stefan Lindborg Servera frukost i skolan.docx Word, 50.3 kB. 50.3 kB 2023-05-22 13.22
KS230522 KC18 Alt förslag V Gemensamma reglementet.docx Word, 49.8 kB. 49.8 kB 2023-05-22 13.22
KS230522 KC19 Alt förslag V Förskolenämndens reglemente.docx Word, 40.9 kB. 40.9 kB 2023-05-22 13.22
KS230522 KI2 Alt förslag V Svar på motion Byggnader påverkar både människor och miljö.docx Word, 49.6 kB. 49.6 kB 2023-05-22 13.22
KS230522 N1 Alt förslag V Svar på motion Återanvändningscentral.docx Word, 49.7 kB. 49.7 kB 2023-05-22 13.22
2023-05-22 Alt förslag KD Kc14 - Reglemente för Kommunstyrelsen.docx Word, 52.4 kB. 52.4 kB 2023-05-22 13.22
2023-05-22 Alt förslag KD N1 Svar på motion KD - Återanvändingscentral.docx Word, 52 kB. 52 kB 2023-05-22 13.22
2023-05-22 Alt förslag KD SP7 Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad Dalsjöfors Viskafors och Sandared.docx Word, 54.5 kB. 54.5 kB 2023-05-22 13.22
2023-05-22 Alt förslag KD+M Anmälningsärenden.docx Word, 57.4 kB. 57.4 kB 2023-05-22 13.22
2023-05-22 Alt förslag KD+M Kc7 Reglemente för vård- och äldrenämnden.docx Word, 66.5 kB. 66.5 kB 2023-05-22 13.22
2023-05-22 Alt förslag KD+M Kc19 - Reglemente för förskolenämnden.docx Word, 63.5 kB. 63.5 kB 2023-05-22 13.22
2023-05-22 Alt förslag KD+M Kc21 Reglemente för fritids- och folkhälsonämnden.docx Word, 67.7 kB. 67.7 kB 2023-05-22 13.22
2023-05-22 Alt förslag KD+M Ki2 Svar på motion av Anne Rapinoja (V) och Tommy Josefsson (V) - Motion - Byggnader påverkar både människor och miljö.docx Word, 66.2 kB. 66.2 kB 2023-05-22 13.22
2023-05-22 Alt förslag M E8 Svar på motion från Andre Safko Håll koll.docx Word, 30.6 kB. 30.6 kB 2023-05-22 13.22
2023-05-22 Alt förslag M+KD KC15 Reglemente IFO.docx Word, 68.1 kB. 68.1 kB 2023-05-22 13.22
2023-05-22 Alt förslag M+SD+KD E10 Samlat Skyttecenter – ny bedömning.docx Word, 66.1 kB. 66.1 kB 2023-05-22 13.22
E7 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 72.7 kB. 72.7 kB 2023-05-22 13.43
E10 Återremiss SD M KD.pdf Pdf, 212.7 kB. 212.7 kB 2023-05-22 13.43
KC14 Alternativt förslag SD bilaga.pdf Pdf, 128.2 kB. 128.2 kB 2023-05-22 13.43
KC14 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 50 kB. 50 kB 2023-05-22 13.43
KU4 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 45.3 kB. 45.3 kB 2023-05-22 13.43
KU4 Regler+för+specialkost SD.pdf Pdf, 368.7 kB. 368.7 kB 2023-05-22 13.43
SP1 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 43.7 kB. 43.7 kB 2023-05-22 13.43
SP3 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 71.6 kB. 71.6 kB 2023-05-22 13.43
SP3 Remissyttrande bilaga.pdf Pdf, 60 kB. 60 kB 2023-05-22 13.43
SP4 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 75.3 kB. 75.3 kB 2023-05-22 13.43
SP7 Alternativt förslag SD M.pdf Pdf, 284.2 kB. 284.2 kB 2023-05-22 13.43
KS230522 E12 Alt förslag V Tertialrapport 1 2023 Kommunstyrelsen.docx Word, 49.7 kB. 49.7 kB 2023-05-23 08.10

Protokollsanteckning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS230522 E10 Samlat skyttecenter ny bedömning.docx Word, 49.5 kB. 49.5 kB 2023-05-22 13.23

Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
230522 Initiativärende Borås bör anmäla intresse för modellkommun jämställdhet.docx Word, 38.1 kB. 38.1 kB 2023-05-22 13.24
230522 Initiativärende Tillskrivs SBN om detaljplaneförändring stadsodling.docx Word, 38.5 kB. 38.5 kB 2023-05-22 13.24
Flygbild över stadshuskvarteret
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-10-05] Kommunstyrelsen , sammanträde 2023-05-22 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol