Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Borås Stadshus AB sammanträder 14:00. Kommunstyrelsen börjar direkt efter

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2020-01-20 protokoll.pdf Pdf, 905.7 kB. 905.7 kB 2020-09-09 10.26

 

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2020-01-20 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 66.8 MB. 66.8 MB 2020-01-10 14.41
Kommunstyrelsen 2020-01-20 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 3.1 MB. 3.1 MB 2020-01-10 14.36
Kommunstyrelsen 2020-01-20 handlingar Del 1.pdf Pdf, 105.4 MB. 105.4 MB 2020-01-14 15.41
Kommunstyrelsen 2020-01-20 handlingar Del 2.pdf Pdf, 89.6 MB. 89.6 MB 2020-01-15 08.43
Kommunstyrelsen 2020-01-20 handlingar Del 3.pdf Pdf, 41.8 MB. 41.8 MB 2020-01-20 12.48


Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2020-01-20 Alternativt förslag KC4 M + KD.docx Word, 46 kB. 46 kB 2020-01-20 13.25
2020-01-20 Alternativt förslag PF1 M + KD.docx Word, 41.4 kB. 41.4 kB 2020-01-20 13.25
2020-01-20 Alt förslag M+KD M9.docx Word, 41.8 kB. 41.8 kB 2020-01-20 13.25
2020-01-20 Alternativt förslag E4 M+KD.docx Word, 41.6 kB. 41.6 kB 2020-01-20 13.25
2020-01-20 Alternativt förslag E5 M.docx Word, 42.4 kB. 42.4 kB 2020-01-20 13.25
2020-01-20 E8 yrkande Återremiss M + KD.docx Word, 92.3 kB. 92.3 kB 2020-01-20 13.25
2020-01-20 Alternativt förslag M+KD SP5.docx Word, 42.5 kB. 42.5 kB 2020-01-20 13.25
2020-01-20 Återrapport Lägesbild Norrby.docx Word, 176.6 kB. 176.6 kB 2020-01-20 13.25
KS200120 E4 Alternativt förslag V.docx Word, 40.3 kB. 40.3 kB 2020-01-20 13.42
KS200120 K1 Alternativt förslag V.docx Word, 41.9 kB. 41.9 kB 2020-01-20 13.42
KS200120 K2 Alternativt förslag V.docx Word, 40.3 kB. 40.3 kB 2020-01-20 13.42
KS200120 KC4 Alternativ förslag V.docx Word, 43 kB. 43 kB 2020-01-20 13.42
KS200120 N1 Alternativt förslag V.docx Word, 41.6 kB. 41.6 kB 2020-01-20 13.42
E4 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 76.7 kB. 76.7 kB 2020-01-20 13.45
KC4 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 172.3 kB. 172.3 kB 2020-01-20 13.45
KU1 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 252.4 kB. 252.4 kB 2020-01-20 13.46
KU2 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 48.1 kB. 48.1 kB 2020-01-20 13.46
M1 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 50.8 kB. 50.8 kB 2020-01-20 13.46
M2 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 52.9 kB. 52.9 kB 2020-01-20 13.46
M7 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 50 kB. 50 kB 2020-01-20 13.47
N1 Återremiss SD.pdf Pdf, 316.1 kB. 316.1 kB 2020-01-20 13.47
PF3 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 80.3 kB. 80.3 kB 2020-01-20 13.47
SP3 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 46.3 kB. 46.3 kB 2020-01-20 13.47
SP5 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 72.8 kB. 72.8 kB 2020-01-20 13.47
SP7 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 221.7 kB. 221.7 kB 2020-01-20 13.47


Protokollsanteckning

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2020-01-20 Protokollsanteckning KU3 Ej verkställda gynnande biståndsbeslut.docx Word, 91.7 kB. 91.7 kB 2020-01-20 13.25
KS200120 SP8 Protokollsanteckning V.docx Word, 42.4 kB. 42.4 kB 2020-01-20 13.43
E6 Protokollsanteckning S1.pdf Pdf, 70.7 kB. 70.7 kB 2020-01-20 13.48
M5 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 71.7 kB. 71.7 kB 2020-01-20 13.48


Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden:

Revisionsrapport: granskning av Borås Stads delårsrapporter (KC1)

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads delårsrapport för perioden januari-augusti 2019. Stadsrevisionen bedömer att den av Kommunstyrelsen upprättade delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller lagstiftarens formella krav och Rådet för kommunal redovisningsrekommendationer avseende innehåll och utformning, men har synpunkter bland annat på upplägget av ärendets hantering.

Kommunstyrelsen tar till sig de synpunkter som lämnats i granskningen av delårsrapporten.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skicka upprättat svar på granskningen av delårsrapporten januari-augusti 2019 till Revisionskontoret.

Lokalbehovsplan för Kommunstyrelsen (KC2)

I januari varje år ska Kommunstyrelsen ta fram en lokalbehovsplan som ska lämnas in till Lokalförsörjningsnämnden. Denna plan kommer tillsammans med de andra nämndernas planer vara ett underlag för Lokalförsörjningsnämndens lokalresursplan.

Kommunstyrelsens lokalplan innehåller behovet av en förstudie av Kommunfullmäktiges sessionssal, som sedan tidigare är beslutade om i budget 2020. Behovet av fler kontor för Stadsledningskansliet finns också med i planen.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände Lokalbehovsplanen och skickade den till Lokalförsörjningsnämnden.

Revisionsrapport: Granskning av beställar- och utförarmodellen i Borås Stad (KC3)

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av beställar-utförarmodellen i Borås Stad. Stadsrevisionen konstaterar i sin granskning att det i huvudsak inte har genomförts några åtgärder sedan tidigare granskningar (2014 och 2015) och att modellen inte lever upp till kommunallagens intentioner.

Kommunstyrelsen kommer utifrån granskningens rekommendationer att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda och förtydliga beställar-utförarmodellen tillsammans med berörda nämnder och bolag.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att:

 1. Upprättat svar på revisionsrapport – Granskning av beställar-utförarmodellen i Borås Stad godkänns och översänds till Stadsrevisionen.
 2. Kommunchefen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som har till uppdrag att utreda beställar-utförarmodellen

Förslag till revidering av ägardirektiv för de kommunala bolagen (KC4)

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att fastställa gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag och att fastställa reviderade ägardirektiv för följande bolag:

 • Borås Stadshus AB
 • Borås Energi och Miljö AB
 • Borås Elnät AB
 • Borås Djurpark AB
 • Borås kommuns Parkerings AB
 • Industribyggnader i Borås AB
 • BoråsBorås TME AB
 • Akademiplatsen AB
 • Inkubatorn i Borås AB
 • AB Bostäder i Borås
 • Fristadbostäder AB
 • AB Sandhultsbostäder
 • AB Toarpshus
 • Viskaforshem AB

Motion om att överföra prövningen av strandskydd från Miljö- och konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden (PF1)

Annette Carlsson (M), Lars-Gunnar Comén (M) och Niklas Arvidsson (KD) föreslår i en motion att överföra prövningen av strandskydd från Miljö-och konsumentnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden. Motionärerna menar att yttrande över byggnation i strandnära område görs av både Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden med formell prövning av den senare. För att förkorta beslutsprocessen gällande ansökningar om byggnation, anser motionärerna att enbart Samhällsbyggnadsnämnden ska står för yttrande och prövning.

Kommunstyrelsen tycker att motionen ska anses besvarad då förslag till beslut får avgöras i kommande partiöverläggningar inför nästa mandatperiod.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att motionen är besvarad.

Revidering av Kommunstyrelsens reglemente (PF2)

Kommunstyrelsen utgör inte längre Krisledningsnämnden och därför har Kommunstyrelsens reglemente setts över. I syfte att förtydliga Kommunstyrelsens respektive Krisledningsnämndens uppgifter och ansvar när det gäller krisledning och höjd beredskap föreslås ny reviderad text av 11 § Kommunstyrelsens reglemente.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att fastställa reviderat reglemente för Kommunstyrelsen.

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning (PF3)

Kommunstyrelsens delegationsordning har setts över då den senaste översynen var inför 2017. Stadsledningskansliets avdelningar har fått möjligheten att lämna synpunkter på delegationsordningen och det har även kommit in synpunkter från politiken.

Delegationsordningen har setts över både innehållsmässigt och redaktionellt. Framförallt är det vem som har delegationen som varit föremål för revidering.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna revideringen av Kommunstyrelsens delegationsordning.

Motion om att uppmärksamma stadens historia i samband med 400-årsfirandet (K1)

Stefan Lindborg (V) föreslår i en motion att Kulturnämnden ska få i uppdrag att uppmärksamma stadens historia i samband med att Borås fyller 400 år 2021.

Borås TME har genom beslut i Kommunfullmäktige 2014-03-17 fått i uppdrag att samordna och ta initiativ till aktiviteter vid Borås 400-årsjubileum. En utgångspunkt för jubileumsåret har varit att samla in 400 idéer för att fira 400 år. Sedan 2018 har allmänhet, föreningar, företag och andra intressenter lämnat förslag till Borås TME:s jubileumskansli. Några av dessa förslag handlar om att med till exempel skyltar berätta om platser, byggnader, historiska skeenden och liknande.

Kommunstyrelsen menar att Lindborgs förslag bör skickas till Borås TME för att utredas och bedömas tillsammans med övriga förslag av liknande karaktär.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att motionen är besvarad samt att motionen ska skickas till Borås TME för vidare handläggning.

Motion om förbud mot könsdiskriminerande reklam på Borås Stads mark (K2)

Sara Andersson (S) och Therese Björklund (S) vill i en motion att Borås Stad ska utreda ett förbud mot könsdiskriminerade reklam och tar fram etiska riktlinjer mot sådan reklam på mark och byggnader som staden eller dess bolag äger.

Borås Stads verksamheter har förhållningssätt och regler inskrivna i avtal som har bäring på området. Stadsledningskansliet kommer att

 • genom informationsinsatser tydliggöra för förvaltningar och bolag att reklambranschen har etiska riktlinjer mot könsdiskriminerande reklam genom Reklamombudsmannens arbete.
 • föra dialog med de föreningar som Borås Stad, genom Kommunstyrelsen, har marknadsföringsavtal med om vikten av att tillse att inte könsdiskriminerade reklam får förekomma i samband med deras evenemang.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att motionen är besvarad.

Motion om särskilt begåvade elever (KU1)

Anders Alftberg (SD) och Andreas Exner (SD) föreslår i en motion att Grundskolenämnden ska införa en särskild undervisningsgrupp för särskilt begåvade elever.

Grundskolenämnden svarar att de flesta elever med en särskild begåvning når målen och är inte i behov av särskilt stöd. Därmed är det inte förenligt med skollagstiftningen att elever med särskild begåvning placeras i en särskild undervisningsgrupp.

Kommunfullmäktige har i budget 2020 gett Grundskolenämnden i uppdrag att utreda om tillräckliga rutiner och samordning finns för att stödja de elever som identifieras som särskilt begåvade barn enligt Skolverkets definition.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reviderad kostpolicy (KU2)

Borås Stads kostpolicy har gåtts igenom och några mindre revideringar har gjorts.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att fastställa revideras kostpolicy att gälla till och med år 2023.

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut till och med 30 september 2019 (KU3)

Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden ska rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut till IVO och Stadsrevisionen. Sociala omsorgsnämnden ska också rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

För varje beslut ska tidpunkten för beslutet anges och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att lägga rapporterna till handlingarna.

Exploateringsavtal, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. Tosseryd (M1)

Ett exploateringsavtal har upprättats mellan kommunen och Viaredsfastigheter AB för att reglera genomförandet av detaljplanen för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. Räfseryd.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att kommunen tecknar exploateringsavtal med Viaredsfastigheter AB enligt upprättat förslag.

Avtal med Trafikverket avseende åtgärder utmed väg 42, Tosseryd (M2)

Detaljplan för Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m.fl. Räfseryd har godkänts inför antagande av Samhällsbyggnadsnämnden och har gått vidare för godkännande av Kommunstyrelsen och antagandebeslut av Kommunfullmäktige.

Detaljplanen medför att åtgärder behöver vidtas i och i anslutning till väg 42 som ligger inom Trafikverkets väghållningsområde. Ett medfinansierings- och samverkansavtal har upprättats med Trafikverket för att reglera genomförandet av de åtgärder som behöver vidtas.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att kommunen tecknar medfinansierings- och samverkansavtal med Trafikverket enligt upprättat förslag.

Försäljning av mark i Viared Västra (M3)

Kommunen sålde för drygt ett år sedan 6500 kvm av fastigheten Viared 14:19 i kvarteret Stormen på Viared Västra, till det bolag som numera heter Viaredsstormen Fastighets AB (köparen). Området har sedermera bebyggts med lokaler för lager och kontor och styckats av till en egen fastighet, Stormen 6. Nu har köparen för avsikt att utöka fastigheten för att uppföra fler lokaler samt en biltvättsanläggning. Ett nytt köpeavtal har upprättats med köparen med innebörden att kommunen överlåter ytterligare 3880 kvm av fastigheten Viared 14:19.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att kommunen säljer 3880 kvadratmeter av Viared 14:19 för 2 166 000 kronor till Viaredsstormen Fastighets AB.

Exploateringsavtal Klippingen 7 m.fl, Sörmarksgatan (M4)

I samband med genomförandet av ”Ändring av detaljplan för Hulta, Klippingen 7 m.fl” har ett exploateringsavtal upprättats mellan Borås Stad och OBOS Mark AB (exploatören) för att reglera genomförandet inom planområdet.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att kommunen tecknar exploateringsavtal med OBOS Mark AB enligt upprättat förslag.

Dubbel markanvisning: Parkstaden 1:1, samt Borgstena 5:38 och/eller Borås Riddarebolet 1:20 (M5)

Riksbyggen begärde i december 2017 markanvisning för del av Parkstaden 1:1. Marken är i nuvarande plan utlagd som allmän platsmark parkering och belägen i korsningen Alingsåsvägen och Parkgatan åt det håll som vetter mot Sinnenas Park. Förslaget är att uppföra ett 10-12 våningar högt bostadshus med cirka 50 lägenheter.

Kommunstyrelsen ingår markanvisningsavtal med Riksbyggen enligt upprättat förslag om dubbel markanvisning. Riksbyggen har fram till 2021-12-31 ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av kvartersmark samt övriga villkor för:

 • dels ett område av fastigheten Borås Borgstena 5:38 i Borgstena och /eller ett område inom fastigheten Borås Riddarebolet 1:20 i Kinnarumma
 • och dels ett område av fastigheten Parkstaden 1:1 i stadsdelen Parkstaden.

Beslut: Kommunstyrelsen ingick markanvisningsavtal med Riksbyggen enligt upprättat förslag om dubbel markanvisning. Kommunstyrelsen gav Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att planlägga del av Parkstaden 1:1 för bostadsbebyggelse.

Förvärv av fastigheten Sölebo 2:24 i Fristad (M6)

Fastigheten ägs idag av två privatpersoner som har erbjudit kommunen att förvärva fastigheten. Köpet ger kommunen rådighet över hela det planlagda området och möjliggör en byggrätt för verksamheter på cirka 5 500 kvadratmeter. I avvaktan på framtida eventuell ändrad markanvändning och försäljning kommer markområdet att utarrenderas som jordbruksarrende.

Köpeavtal har upprättats med en köpeskilling om 623 260 kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att kommunen köper fastigheten Borås Sölebo 2:24 för 623 260 kronor.

Detaljplan för flerbostadshus Övre Norrmalm, Döbelnsgatan 65 (M7)

Mark- och exploateringsavdelningen genomförde i maj 2019 en markanvisningsberedning, där fyra områden på kommunal mark föreslogs för bebyggelse. Förslaget att bebygga parkeringsytan öster om Sagavallen, längs med Döbelnsgatan, var det alternativ som beredningen beslutade att gå vidare med.

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 1:1, Döbelnsgatan 65. Detaljplanen möjliggör en förtätning av stadsdelen Norrmalm och har bra närhet till kollektivtrafik och skola. Området pekas ut som övrig stads-/tätortsbebyggelse i Översiktsplanen.

Beslut: Kommunstyrelsen gav Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för flerbostadshus för del av fastigheten Norrmalm 1:1, Döbelnsgatan 65.

Exploateringsavtal Järnhättan 5, Trandared (M8)

Detaljplanen Trandared, Järnhättan 5 m.fl. möjliggör byggnation för bostäder och centrumfunktioner. Ett exploateringsavtal har upprättats mellan kommunen och Järnhättan 5 AB (Exploatören), för att reglera detaljplanens genomförande. Avtalet reglerar ombyggnation av korsningen Trandaredsgatan/Kindsgatan samt en marköverlåtelse.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att kommunen tecknar exploateringsavtal med Järnhättan 5 AB enligt upprättat förslag.

Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad (M9)

Tekniska nämnden har skickat ett förslag till Borås Stads riktlinjer för trädvårdsarbete på samråd till berörda nämnder och styrelser.

Riktlinjerna för trädvårdsarbete uttrycker i stora drag vikten av en ökad förståelse, hänsynstagande och kunskap för trädens betydelse. Avsikten är att riktlinjerna ska åtföljas av arbete med att ta fram ett aktiverande styrdokument, en så kallad plan. Trädplanen för Borås Stad kommer innehålla bl.a. aktiviteter, ansvar, tidplan för att säkra att önskade åtgärder utförs i enlighet med förhållningssättet i riktlinjerna.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget över Borås Stads riktlinjer för trädvårdsarbete.

Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning 2020 (E1)

Exempel: För omsorgstagare som har beviljats bistånd till måltider, erbjuder kommunen abonnemang på måltider. Ett sådant som avser alla måltider under dagen, inklusive mellanmål kostar från 1 februari 4 080 i månaden (2019 kostade det 3 960 kronor).

Beslut: Kommunstyrelsen fastställde taxan för mat inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning fastställs att gälla från och med 1 februari 2020.

Redovisning av e-petitioner 2018-2019 (E2)

E-petitioner är ett enkelt sätt för medborgarna att via webben komma med förslag som andra medborgare kan stödja med en digital påskrift.

Kommunfullmäktige informeras årligen om de förslag som lämnats. Totalt har 89 e-petitioner lämnats in sedan hösten 2013. Av dessa är två ännu inte avgjorda, utan lämnade för vidare hantering och 9 stycken samlar underskrifter.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige lägga redovisningen till handlingarna.

Justering av taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser (E3)

Tekniska nämnden föreslår justering av taxor efter en översyn.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att anta ny taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser att gälla från 2020-03-01.

Nya bidragsregler (E4)

Borås Stads ekonomiska stöd till föreningar och organisationer ska vara likvärdigt och rättvist och utgå från tydliga principer. Stöd till det civila samhället utgå från tillit och följas upp utifrån Överenskommelsen med civilsamhället.

Fritids- och folkhälsonämnden gav 2017 sin förvaltning uppdraget att se över bidragsreglerna och att ta hänsyn till Överenskommelsen.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden att gälla från 2020-03-01.

Svar på motion av Joakim Malmberg (L): Lägg ut driften av Stadsparksbadet på entreprenad (E5)

En privat aktör skulle kunna utveckla Stadsparksbadet till ett modernt äventyrsbad, menar motionären i motionen från 2012-03-15. Han väcker också frågan om vad som är en kommunal uppgift.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Intern kontrollplan (E6)

I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har nämndernas planer 2020 inkommit till Kommunstyrelsen, som har det övergripande ansvaret för den interna kontrollen i Borås Stad.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände inkomna handlingar gällande Riskanalys och Intern kontrollplan 2020.

Kommunstyrelsen vill understryka vikten av att varje nämnd följer anvisningarna för den interna kontrollen och uppmanar därför nämnderna:

 • att respektera den beslutade tidplanen för inlämning av plan och riskanalys
 • att noggrant formulera kontrollmoment och kontrollmetoder.

Projekteringsframställan för Almåsgymnasiets innergård (E7)

Almåsgymnasiet har behov av att bygga till för att få en central mötesplats på skolan kombinerad med studieplatser. En tillbyggnad förväntas också åtgärda problem med flöden av elever och personal på skolan.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende om- och tillbyggnad av Almåsgymnasiet, Alingsåsvägen 36, Maskinisten 3, under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget.

Projekteringsframställan för Almåsgymnasiets NO-salar (E8)

Almåsgymnasiet har behov av två stycken NO-salar för att kunna ta emot elever i de naturvetenskapliga utbildningarna. Dessa två salar skapas i befintlig byggnad. Investeringen beräknas kosta 4,5 miljoner kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende Almåsgymnasiets NO-salar, Alingsåsvägen 36, Maskinisten 3, under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget.

Projekteringsframställan för tillbyggnad av Metergatans psykiatriboende (E9)

Sociala omsorgsförvaltningen har lyft behovet av om- och tillbyggnad av Metergatans psykiatriboende, vars små gemensamhetsytor skapat problem, vilket också Arbetsmiljöverket påtalat. Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan gäller tillbyggnad med 125 kvadratmeter, och ombyggnad av 210 kvadratmeter. Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2020 till beloppet 6,5 miljoner kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget avseende tillbyggnad Metergatan SoL, Metergatan 2, Temperaturen 13.

Begäran från Borås Arena om amorteringsfrihet år 2020 (E10)

Borås Arena AB, som äger fyra anläggningar, önskar amorteringsfrihet under 2020 för att klara nödvändigt underhåll och mindre investeringar i dessa anläggningar. Kommunstyrelsen beviljar den, men betonar samtidigt vikten av att finna en långsiktig strategi för finansieringen av underhållsåtgärder.

Beslut: Kommunstyrelsen beviljade Borås Arena AB amorteringsfrihet under perioden 2020-01-01 – 2020-12-31 för att skapa ett ekonomiskt utrymme för nödvändigt underhåll och mindre investeringar i samtliga hallar som ägs av Borås Arena AB och förhyrs genom Fritids- och folkhälsonämnden.

Preliminära koncernbidrag år 2019 inom koncernen Borås Stadshus AB (E11)

I korthet föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 73,6 miljoner kronor i koncernbidrag. Av detta stanna 2,6 miljoner i moderbolaget och återstående 71 miljoner kronor lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB samt Borås kommuns Parkerings AB.

Dessa överföringar görs för att täcka strukturella underskott, och i fallet Parkerings AB på grund av nedskrivning av p-huset Vulcanus.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige godkänner Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag. Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås Stadshus AB besluta om slutliga koncernbidrag.

Etableringspolicy (N1)

Efter ett budgetuppdrag 2017 har en etableringspolicy tagits fram med utgångspunkt i den befintliga Näringslivsstrategin. Etableringspolicyn sätter hållbar utveckling i fokus, och understryker vikten av professionalism, engagemang och samverkan i arbetet för långsiktig utveckling.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska fastställa Borås Stads etableringspolicy.

Yttrande över planbesked för Enhörningen 7 (SP1)

Förslaget innebär att ett enbostadshus ersätts med ett flerbostadshus i ett redan bebyggt område. Det skulle ge nya bostäder i ett område där det mest är byggt på 1950-talet. Markens lämplighet bör först utredas.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planbesked och uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra detaljplanen

Planbesked för Svensgärde, Laggarbo 1:1 med flera (SP2)

Kommunstyrelsen har tidigare avstyrkt planbesked i ärendet (2016-02-08). Samhällsbyggnadsnämnden har en annan åsikt och har ställt frågan till Kommunfullmäktige för avgörande.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om ett positivt planbesked för att utreda möjligheten att ta fram detaljplan för ytterligare villabebyggelse.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att ge positivt planbesked för att utreda möjligheten att ta fram detaljplan för ytterligare villabebyggelse.

Yttrande över planbesked för fastigheten Druvefors, Resedan 12 (SP3)

Ansökan gäller bygget av ett fristående flerbostadshus med 40 lägenheter på fastigheten Resedan. Förslaget är i linje med Översiktplanens intentioner, nära urbant stråk, nära till kollektivtrafik och service.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planbeskedet.

Granskningsyttrande för detaljplan för Trandared, Järnhättan 5 (SP4)

Detaljplanen gör det möjligt att bygga flerbostadshus i 3,5-4,5 våningar, med cirka 60 lägenheter och viss centrumverksamhet inom fastigheten Järnhättan 5 i anslutning till det urbana stråket längs Trandaredsgatan, utpekat i Översiktsplanen.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Yttrande över planbesked för Hässleholmen, Modulen 19 (SP5)

Exploatören vill bygga ett flerbostadshus i två våningsplan med 18 lägenheter på fastigheten Modulen 19 i Brämhult.

Kommunstyrelsen finner att området är ett handelsområde och inte beläget inom de utpekade urbana stråk eller de utvecklingsområden som ska prioriteras enligt Översiktsplanen och Utbyggnadsstrategin – mer stad längs Viskan. Också i andra avseenden, till exempel rörande förtätning, saknar Kommunstyrelsen överensstämmelse med Översiktplanen.

Beslut: Kommunstyrelsen avstyrkte planbeskedet.

Granskningsyttrande över detaljplan för Hulta, Klippningen 7 med flera (SP6)

Detaljplanen syfte är att överföra delar av allmän mark till kvartersmark, att upphäva utfartsförbudet mot Sörmarksgatan, justera vissa marknivåer och ändra placeringen av vändplatsen för att göra det möjligt att bygga bostad på tomten.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Antagande av detaljplan för Tosseryd: Torpa-Sjöbo 2:24 med flera – Räfseryd (SP7)

Detaljplanen Torpa-Sjöbo 2:24 med flera i Tosseryd gör det möjligt att bygga 350 lägenheter i flerbostadshus och cirka 80 bostäder i radhus, parhus eller kedjehus, och därtill en förskola.

Sedan Samhällsbyggnadsnämndens beslut (2019-12-05) har justeringar gjorts där plangränsen vid Långestensrondellen flyttas ut några meter för att justera gränsen mellan Trafikverkets och Borås Stads väghållningsansvar.

Det nya området kopplas till Långestensrondellen för all biltrafik.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att anta detaljplan för Tosseryd: Torpa-Sjöbo 2:24 med flera – Räfseryd.

Avfallsplanen föreslås förlängas (SP8)

Borås Stads avfallsplan fastställdes 2012, och har tidigare förlängts. Nu föreslår Kommunstyrelsen att den förlängs med ytterligare två år, i väntan på den nya regionala avfallsplan som Boråsregionen Sjuhärad arbetar med i samarbete med medverkande kommuner.

Den senare kommer att kunna ersätta den kommunala avfallsplanen.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska förlänga Borås Stads avfallsplan 2 år, till och med 2021.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2020-01-20 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol