Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Observera! Sammanträdet är inte öppet för allmänheten men sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2020-06-15 protokoll.pdf Pdf, 590.3 kB. 590.3 kB 2020-09-16 13.15


Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden:

Rapport om avtalssamverkan i Borås Stad (Kc1)

Kommunstyrelsen rapporterar varje år till Kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan enligt kommunallagen 9 kap § 37. Detta för att fullmäktige ska kunna fatta strategiska inriktningsbeslut och kunna följa kommunens utveckling när det gäller avtalssamverkan.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna rapporten om avtalssamverkan i Borås Stad.

Svar på initiativärende: Bättre ljud- och bildkvalité (Kc2)

Sverigedemokraterna har i ett initiativärende föreslagit att kvalitén på livesändningar som genomförs från Kommunstyrelsens sessionssal ska förbättras.

Stadsledningskansliet har utrett frågan om en teknisk lösning för att skapa bättre förutsättningar i salen och kommit fram till att en bra lösning är att montera fasta kameror i salen samt en streamingenhet. Befintligt ljud uppdateras inte. Den beräknade kostnaden för detta är ca 200 000-250 000 kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen gav stadsdirektören i uppdrag att under sommaren/hösten 2020 uppgradera tekniken i Kommunstyrelsens sessionssal för att skapa bättre förutsättningar för livesändningar samt distanssammanträden.

Initiativärende: mindre byråkrati med färre styrdokument (Kc3)

Moderaterna och Kristdemokraterna föreslår i ett initiativärende att när revideringen av Borås Stads styr- och ledningssystem görs så ska även en revidering av Borås Stads styrdokument göras. Inriktningen för uppdraget är att styrdokumenten ska bestå av färre nivåer.

Beslut: Kommunstyrelsen avslog initiativärendet.

Initiativärende: bisysslor och den uppkomna situationen på Träffpunkt Simonsland (Kc4)

Sverigedemokraterna föreslår i ett initiativärende att stadsdirektören ska få i uppdrag att till kommande sammanträde redogöra kring bisysslor och den uppkomna situationen på Träffpunkt Simonsland.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till Stadsledningskansliet för beredning.

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning (Pf1)

Kommunstyrelsen förtydligar delegationsordningen genom att ställföreträdande stryks från punkten E:6 i delegationsordningen, vilket innebär att nämnderna har rätt att utse en ställföreträdande förvaltningschef om de så önskar.

Kommunstyrelsen vill även göra en redaktionell ändring i delegationsordningen och byta titeln kommunchef till stadsdirektör.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ställföreträdarskap stryks från punkten E:6 i Kommunstyrelsens delegationsordning samt att kommunchef byts till stadsdirektör i delegationsordningen.

Initiativärende: Inför språkkrav i äldreomsorg och förskola (Pf2)

Moderaterna och Kristdemokraterna föreslår i ett initiativärende att Personal och förhandling ska få i uppdrag att införa krav på tillräckliga kunskaper i det svenska språket för de som nyanställs inom äldreomsorg och förskola.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att avslå initiativärendet.

Ansökan om marknadsföringssamarbete: Norrby IF (K1)

Kommunstyrelsen anser att Norrby IF bidrar till Borås renommé som stad med elitidrott på hög, nationell nivå.

Borås Stads intresse och insats i marknadsföringssamarbetet bestäms utifrån kriterier som hur stor målgrupp marknadsföringen når, uppmärksamhetsvärdet, publikmängd, förväntad mediebevakning och profilvärde för Borås.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att träffa avtal med Norrby IF om marknadsföringssamarbete för 2020 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar 200 000 kronor till klubben.

Ansökan om marknadsföringssamarbete: IF Elfsborg (K2)

Kommunstyrelsen anser att IF Elfsborg bidrar till Borås renommé som stad med elitidrott på hög, nationell nivå.

Borås Stads intresse och insats i marknadsföringssamarbetet bestäms utifrån kriterier som hur stor målgrupp marknadsföringen når, uppmärksamhetsvärdet, publikmängd, förväntad mediebevakning och profilvärde för Borås.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att träffa avtal med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete för 2020 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar 550 000 kronor till klubben.

Ansökan om marknadsföringssamarbete: Bergdalens IK (K3)

Bergdalens IK damlag spelar under säsongen 2020 i division 1, Mellersta Götaland och i Svenska cupen.

Borås Stads intresse och insats i marknadsföringssamarbetet bestäms bland annat utifrån kriterier som uppmärksamhetsvärde och profilvärde för Borås.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att träffa avtal med Bergdalens IK om marknadsföringssamarbete för 2020 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar 50 000 kronor till föreningen.

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (Ku1)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Borås Stad ställer sig bakom förslaget om en förlängning av överenskommelsen till och med 2021-12-31 mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen gällande samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Försäljning av mark på Nordskogen (M1)

Ett köpeavtal har upprättats med Sannevings Fastigheter AB om försäljning av cirka 11 140 kvadratmeter av fastigheten Hevea 6 på Nordskogen. Det huvudsakliga syftet med köpet är ometablering av åkeriföretaget Sannevings Åkeri AB som i dag befinner sig i kvarteret Åkermyntan på Bergsäter.

Beslut: Kommunstyrelsen sålde ca 11 140 kvadratmeter av Hevea 6 för 3 100 000 kronor till Sannevings Fastigheter AB.

Anslagsframställan för ombyggnad av Sjöbovallen (E1)

Sjöbovallen har idag undermåliga lokaler både till effektiv yta och byggnadstekniskt skick. Modulbyggnader används som omklädningsrum. Det finns även en fristående byggnad som innefattar klubbrum och omklädningsrum. Genom att riva modulbyggnaderna och den fristående befintliga byggnaden och ersätta med en ny större byggnad så kommer klubbens behov att tillgodoses.

Beslut: Kommunstyrelsen beviljade Lokalförjningsnämnden ett investeringsanslag på 17 500 000 kronor för ombyggnad av Sjöbovallen. Detta under förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget.

Nybyggnation av Badstrandsvägens förskola i Sjömarken (E2)

Ärendet utgick.

Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp (E3)

Kommunstyrelsen föreslår att avskriva fordringar om en summa om 150 677 kronor. Fordringar uppgår till mer än ett halvt basbelopp per gäldenär. Anledningen till föreslagen avskrivning är att fordringar inte inkommit trots vidtagna inbetalningsåtgärder.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skriva av fordringar om en sammanlagd summa av 150 677 kronor.

Uppföljning intern kontrollplan 2019 (E4)

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. Samtliga nämnder har redovisat uppföljning av 2019 års plan.

Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och syftar bland annat till att:

 • säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs.
 • säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut.
 • minimera risker, säkra system och rutiner.
 • trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster.
 • säkra en rättvisande redovisning.
 • skydda politiker och personal från oberättigade misstankar.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände redovisning av intern kontroll 2019.

Delårsrapport januari-april 2020 för nämnderna (E5)

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta:

 • Delårsrapport januari-april 2020 för nämnderna och de kommunala bolagen godkänns.
 • Tekniska nämnden beviljas ett utökat kommunbidrag med 1 600 000 kr för anpassning till verkliga kapitalkostnader under 2020.
 • Fritids- och folkhälsonämnden beviljas ett utökat kommunbidrag med 5,0 miljoner kronor för ökade hyreskostnader i samband med Borås Arenas ombyggnation. Medlen finns tidigare avsatta i kommunens centrala buffert.
 • Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag med 29,9 miljoner kronor för mindre investeringar.
 • Valnämnden beviljas att få utnyttja sitt ackumulerade resultat på 600 000 kronor för att genomföra en översyn av samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler för att uppfylla tillgänglighetskraven.

Borttagande av investeringsobjektet Pantängen i Kommunfullmäktiges investeringsplan 2020-2022 (E6)

I investeringsbudget 2020 finns objektet ny- och ombyggnation av Pantängen upptaget med en beräknad utgift om 53 miljoner kronor fördelat över åren 2020-2021. I syfte att se över och optimera den totala lokalanvändningen för kommunens verksamheter föreslår Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige besluta att nybyggnationen på Pantängen inte genomförs.

Inriktningen ska vara att fylla lokalerna på Kyllared med verksamhet. Detta innebär att verksamhet som var tänkt att förläggas i nybyggda lokaler på Pantängen ska prövas för flyttning till Kyllared.

Verksamheterna i kvarteret Nornan ska prövas för eventuell flyttning till Kyllared, då detta kvarter i framtiden kan komma att behövas för utbildningsverksamhet. Även andra verksamheter på andra platser kan komma att prövas för flyttning till Kyllared.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att nybyggnationen på Pantängen inte ska genomföras och därför tas bort ur Kommunfullmäktiges investeringsplan 2020-2022.

Borås Stads nämnder och bolag får i uppdrag att arbeta vidare med inriktningen att fylla de förhyrda lokalerna på Kyllared.

Borgensåtagande till Boråshallen AB för om- och tillbyggnad av serveringsdel och kök i Boråshallen (E7)

Boråshallen AB har ansökt om borgen för om- och tillbyggnad av serveringsdel och kök i anslutning till Boråshallen. Boråshallen AB är ett helägt fastighetsbolag till KFUM Borås Basket.

Kommunstyrelsen ser mycket positivt på att utveckla Boråshallen till något som kan jämställas med en evenemangshall, vilket kommunen efterfrågat i många år.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att bevilja kommunal borgen för Boråshallen AB på 20 miljoner kronor för om- och tillbyggnad av serveringsdel och kök i anslutning till Boråshallen, samt att borgensåtagandet gäller i maximalt åtta år.

Budgetramar 2021 (E8)

Beslut: Kommunstyrelsen fastställde budgetramar för år 2021 enligt upprättat förslag.

Fortsatt stöd till Borås näringsliv (E9)

Kommuner runtom i landet behöver fortsätta agera för att näringslivet ska kunna klara den kris Sverige nu går igenom, därför föreslås det besluta om att fortsätta med följande åtgärder för att hjälpa det lokala näringslivet att undvika konkurs och uppsägningar:

 • Borås Stad kommer fortsätta betala nyinkomna fakturor på femton dagar till och med 2020-08-31, förutsatt att de är godkända/attesterade och inte föremål för oklarheter.
 • Borås Stad kommer till och med 2020-08-31 fortsatt tillämpa betalningsvillkoret 120 dagar till företags- och föreningskunder.
 • Åtgärden upphör med automatik 2020-08-31 om inte annat beslutas. Betalningsvillkoren återgår då i normalfallet till 30 dagar i båda fallet om inte annat är uppgjort i avtal med kunden/leverantören

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att fortsätta betala nyinkomna fakturor på femton dagar förutsatt att de är godkända/attesterade och inte föremål för oklarheter samt tillämpa betalningsvillkoret 120 dagar till företagskunder fram till 31 augusti 2020.

Godkännande av avsiktsförklaring för ökad tillgänglighet till Viared Västra (Sp1)

Borås Stad och Trafikverket har gemensamt upprättat en avsiktsförklaring för att ökad tillgänglighet till Viared Västra och ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på väg 40 vid Nabbamotet.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna upprättad avsiktsförklaring och skicka den till Trafikverket.

Revidering skötselplan för naturreservat Älmås (Sp2)

Skötselplaner för naturreservat bör uppdateras med 10-års intervall och därför har skötselplanen för Älmås naturreservat uppdaterats. Gränserna för ett flertal områden har justerats, för att i större utsträckning följa naturliga avgränsningar, och skötselåtgärder har förtydligats i ett par områden. Ändringarna har skett i samråd med den förvaltningsövergripande styrgruppen för naturreservat i Borås Stad, Naturvårdsgruppen.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände reviderad skötselplan för naturreservatet Älmås.

Revidering skötselplan för naturreservat Lindåsabäcken (Sp3)

Skötselplaner för naturreservat bör uppdateras med 10-års intervall och därför har skötselplanen för Lindåsabäcken naturreservat uppdaterats. Revideringen har genomförts i samråd med förvaltningsövergripande styrgruppen för naturreservat i Borås Stad, Naturvårdsgruppen.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände reviderad skötselplan för naturreservatet Lindåsabäcken.

Borås Stads remissyttrande över remiss: Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet (Sp4)

Miljödepartementet har gjort en översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet.

Borås Stad ser positivt på att Naturvårdsverket får ansvar för helheten kring åtgärdsprogram för luftkvalitet. Kommuners arbete kan bli effektiverare och få högre kvalitet av de åtgärder som föreslås i rapporten. Det är positivt att Naturvårdsverket kommer utveckla vägledning för att åtgärda luftkvaliteten.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Borås Stad skickar svar på remissen till Miljödepartementet.

Samrådsyttrande över detaljplan för Sjömarken, Sjöhagen Backabo (Sp5)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny byggrätt för ett friliggande enbostadshus genom att stycka av en befintlig fastighet.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget med vissa justeringar.

Granskningsyttrande för detaljplan för Byttorp, Fjällgatan (Sp6)

Planen avser att möjliggöra utbyggnad av två nya punkthus för bostadsändamål på Fjällgatan på Byttorp, i det befintliga naturområdet, med varierande höjder på varje byggnad från 7 våningar upp till 9 våningar.

Kommunstyrelsen ställer sig tveksam till hur bebyggelsens utformning är anpassad till sin omgivning. Detta bör motiveras tydligare i planbeskrivningen. Dagvattenhanteringen bör också belysas tydligare.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget med vissa förtydliganden. Innan detaljplanen antas ska avtal tecknas kring kompensationsåtgärder samt att strandskyddsfrågan ska vara säkerställd med Länsstyrelsen.

Yttrande över remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning (Sp7)

Stadsledningskansliet har tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram förslaget till remissyttrande.

Borås Stad tillstyrker ”Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning”. Borås Stad ser i stort positivt på föreskriften och de allmänna råden. Innehållskravet bidrar till en tydligare och mer jämförbar planbeskrivning och skapar samtidigt en nationell enhetlighet där lokal variation får förekomma. I remissyttrandet skickar man också med några synpunkter.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skicka remissyttrande.

Närtrafik även på helger (Sp8)

Budget 2019 innehöll ett uppdrag att utreda införandet av anropsstyrd kollektivtrafik, så kallad närtrafik, även på helger. Västtrafik har gjort en kalkyl och om Borås Stad accepterar kalkylen så kommer signerat avtal, kalkyl och allmänna villkor att sändas till Borås Stad för signering.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att meddela Västtrafik att Borås Stad accepterar kalkylen och emotser ett avtal att skriva på.

Samrådsyttrande över detaljplan för Sjömarken, Lindebergshult (Sp9)

Detaljplanen syftar till att omvandla ett större skogsområde till ett bostadsområde med 60 nya bostäder i form av villor, radhus och flerfamiljshus i 1-3 våningar. Vidare syftar planen till att säkerställa tillgängligheten för gångtrafik till angränsande rekreationsområden. Planområdet ligger i utkanten av Sjömarken.

I Kommunstyrelsens yttrande över planbeskredet ställdes krav på att genomföra cykelåtgärder, det har visat sig att dessa åtgärder inte är möjliga att genomföra. Istället finns det i planen förslag på att etablera en gångväg från området till skolan. Det är i dagsläget oklart om det är möjligt att bygga gångvägen. Om det inte går att etablera en gångväg ska andra lämpliga kompensationsåtgärder inkluderas i planen. Som utgångspunkt ska kompensationsåtgärderna bidra till att minska trafiken från området samt värdehöjande åtgärder för friluftsliv, rekreation och ytvatten.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget med synpunkter om kompensationsåtgärder.

Initiativärende: Stärk Borås Stads upphandling (Ki1)

Moderaterna och Kristdemokraterna föreslår i ett initiativärende att Koncerninköp ska få i uppdrag att i korthet redovisa hur arbetet med upphandling bedrivs idag och hur enheten avser stärka arbetet med att göra Borås Stads upphandlingar mer näringslivsvänliga.

Beslut: Kommunstyrelsen remitterade ärendet till Stadsledningskansliet för beredning.

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2020-06-15 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 116.7 MB. 116.7 MB 2020-06-08 09.12
Kommunstyrelsen 2020-06-15 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2020-06-08 09.13
Kommunstyrelsen 2020-06-15 handlingar del 1.pdf Pdf, 47.8 MB. 47.8 MB 2020-06-08 09.14
Kommunstyrelsen 2020-06-15 handlingar del 2.pdf Pdf, 62.5 MB. 62.5 MB 2020-06-08 09.14
Kommunstyrelsen 2020-06-15 tilläggsärenden.pdf Pdf, 399.5 kB. 399.5 kB 2020-06-12 12.06
E6 Uppdaterade handlingar, texttillägg.pdf Pdf, 99.9 kB. 99.9 kB 2020-06-15 08.52

Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Initiativärende-SD-KS-2020 06 15.pdf Pdf, 621.5 kB. 621.5 kB 2020-06-08 09.19
2020-06-07 Initiativärende Mindre byråkrati med färre styrdokument.pdf Pdf, 732.1 kB. 732.1 kB 2020-06-08 09.20
2020-06-15 Initiativärende om upphandling.docx Word, 177.2 kB. 177.2 kB 2020-06-15 13.40
2020-06-15 Inför språkkrav i äldresomsorg och förskola.docx Word, 174.5 kB. 174.5 kB 2020-06-15 13.39

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS200615 E6 Alternativt förslag V.docx Word, 43.4 kB. 43.4 kB 2020-06-15 13.06
2020-06-15 Alt förslag M+KD E4.docx Word, 40.9 kB. 40.9 kB 2020-06-15 13.38
2020-06-15 Alt beslutsförslag M+KD E5.docx Word, 39.4 kB. 39.4 kB 2020-06-15 13.38
2020-06-15 Alt förslag M + KD E6.docx Word, 41.7 kB. 41.7 kB 2020-06-15 13.38
2020-06-15 Återremissyrkande M + KD E6.docx Word, 174.3 kB. 174.3 kB 2020-06-15 13.39
2020-06-15 Alt förslag M+KD E8 beslutsförslag.docx Word, 39.4 kB. 39.4 kB 2020-06-15 13.39
2020-06-15 Alt förslag M+KD E8 budgetramar.docx Word, 1 MB. 1 MB 2020-06-15 13.39
2020-06-15 Alt förslag M+KD SP9.docx Word, 41.5 kB. 41.5 kB 2020-06-15 13.39
E2 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 48.8 kB. 48.8 kB 2020-06-15 13.46
E6 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 44.4 kB. 44.4 kB 2020-06-15 13.46

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS200615 E8 Protokollsanteckning V.docx Word, 42.3 kB. 42.3 kB 2020-06-15 13.08
KS200615 SP8 Protokollsanteckning V.docx Word, 42.6 kB. 42.6 kB 2020-06-15 13.08
SP6 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 302 kB. 302 kB 2020-06-15 13.47
Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2020-06-15 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol