Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Du kan se sammanträdet via webb.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2021-02-08 protokoll.pdf Pdf, 684.3 kB. 684.3 kB 2021-02-18 09.05
Bilagor Kommunstyrelsens protokoll 2021-02-08.pdf Pdf, 1.9 MB. 1.9 MB 2021-02-18 09.05

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2021-02-08 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 14 MB. 14 MB 2021-01-29 11.01
Kommunstyrelsen 2021-02-08 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2021-01-29 11.03
Kommunstyrelsen 2021-02-08 Handlingar.pdf Pdf, 91.8 MB. 91.8 MB 2021-02-03 12.15

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KC6 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 89.8 kB. 89.8 kB 2021-02-08 13.25
E6 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 51 kB. 51 kB 2021-02-08 13.25
SP3 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 71.7 kB. 71.7 kB 2021-02-08 13.25
SP3 bilaga SD.pdf Pdf, 308 kB. 308 kB 2021-02-08 13.26
SP4 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 48 kB. 48 kB 2021-02-08 13.26
SP6 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 47.1 kB. 47.1 kB 2021-02-08 13.26
2021-02-08 Alt förslag KD E9.docx Word, 113.1 kB. 113.1 kB 2021-02-08 13.37
2020-02-08 Alt förslag M + KD SP3.docx Word, 473.6 kB. 473.6 kB 2021-02-08 13.37
2021-02-08 Alt förslag cykelstrategi - M + KD - bilaga.docx Word, 73.3 kB. 73.3 kB 2021-02-08 13.38
2021-02-08 Alt förslag M + KD SP4.docx Word, 65 kB. 65 kB 2021-02-08 13.38
KS 210208 KC1 Alternativt förslag V.docx Word, 42.8 kB. 42.8 kB 2021-02-08 13.55
KS 210208 KU2 Alternativt förslag V.docx Word, 43.1 kB. 43.1 kB 2021-02-08 13.55

Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Initiativärende-SD-Expansiv näringslivspolitik i Borås.pdf Pdf, 414.9 kB. 414.9 kB 2021-02-08 09.21
Initiativärende Rättsliga tvister SD.pdf Pdf, 92.3 kB. 92.3 kB 2021-02-08 13.27
2021-02-08 Initiaitvärende vad hände med uppföljning_ KS.docx Word, 39.6 kB. 39.6 kB 2021-02-08 13.39

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KC5 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 145.9 kB. 145.9 kB 2021-02-08 13.27
2021-02-08 Protokollsanteckning KU2 Ej verkställda gynnande biståndsbeslut.docx Word, 38.5 kB. 38.5 kB 2021-02-08 13.39
KS 210208 KC6 Protokollsanteckning V.docx Word, 43.2 kB. 43.2 kB 2021-02-08 13.54
KS 210208 E6 Protokollsanteckning V.docx Word, 42.6 kB. 42.6 kB 2021-02-08 13.54

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av några av mötets beslutsärenden. Samtliga ärenden och beslut hittar du i mötets protokoll som du hittar högst upp på sidan.

Ansökan om stöd från Hembygdsföreningarna i Borås Stad (E5)

Borås Hembygdskrets ansöker om stöd för 2020 med anledning av inga eller små intäkter beroende på coronapandemin. Borås hembygdskrets är en samarbetsorganisation för föreningarna i Borås Stad och omfattar 19 hembygdsföreningar. Många av föreningarna har gårdar med hus och byggnader med fasta kostnader.

Kommunstyrelsen instämmer i att hembygdsföreningarna spelar en viktig roll bl.a. med att skapa sociala kontakter inte minst bland de äldre. Viktiga insatser görs också för att hålla landsbygden levande.

Beslut: Kommunstyrelsen är positivt inställd till Borås hembygdskrets begäran att stödja sina medlemsföreningar. Frågan hanteras av Kulturnämnden som bland annat får undersöka om det finns externa bidrag att ansöka om.

Kulturnämnden får återkomma i den ekonomiska rapporteringen under 2021 huruvida detta stöd kan inrymmas i den ordinarie budgeten. Om så inte är fallet är Kommunstyrelsen beredd att föreslå att nämnden kompenseras ekonomiskt.

Ny förskola på Druvefors (E7)

Förskolenämnden har lyft fram behovet av ytterligare förskoleplatser i områdena Göta, Kristineberg, Hedvigsborg, Druvefors, Dammsvedjan, Gässlösa och Regementet i sin Lokalbehovsplan 2020-2022.

Det planerar att byggas en förskola på adressen Druveforsvägen 9. Förskolan kommer ha rum för cirka 120 barn i 3 plan.

Hyresvärd är Trenum Borås AB. Den totala kostnaden för inhyrningen enligt avtalsförslaget uppgår till 3 024 000 kronor per år plus index. Den föreslagna avtalstiden är 20 år från och med 1 januari 2022.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om inhyrning av förskolelokal Druveforsvägen 9, del av Björnflokan 5, för Förskolenämnden från den 1 januari 2022 med en avtalstid på 20 år och en årlig hyresnivå på 3 024 000 kronor. Beslutet fattas under förutsättning att Förskolenämnden godkänner avtalsförslaget.

Samrådsyttrande över detaljplan för Tranan 2, Villastaden (Sp2)

Planområdet ligger i Villastaden i korsningen Femte Villagatan och Nedre Tjädergatan och omfattar fastigheten Tranan 2 som är bebyggd med ett bostadshus i två våningar. Byggnaden är från 1910-talet och har höga arkitektoniska kvaliteter men är förfallen och ett rivningslov finns.

Planens syfte är att pröva möjligheten att utöka byggrätten inom fastigheten för att möjliggöra ett nytt bostadshus i tre våningar och en vindsvåning. Detaljplanen innebär ett tillskott på cirka 15-20 lägenheter i centrala Borås. Ett par av lägenheterna föreslås bli mindre lägenheter (under 35 kvadratmeter). Parkering föreslås ske inom fastigheten, respektive via parkeringsköp. Det tillkommer kompensationsåtgärder för nedtagande av almar.

En utökning av antalet bostäder i centrala Borås följer intentionerna i Översiktsplanen. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till detaljplanen.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-30] Kommunstyrelsen , sammanträde 2021-02-08 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol