Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet sänds via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12, § 156.pdf Pdf, 200.1 kB. 200.1 kB 2021-04-13 14.11
Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12.pdf Pdf, 703.2 kB. 703.2 kB 2021-04-26 08.11
Bilagor Kommunstyrelsens protokoll 2021-04-12.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-04-26 08.12

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2021-04-12 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 30.1 MB. 30.1 MB 2021-03-26 15.49
Kommunstyrelsen 2021-04-12 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 5.8 MB. 5.8 MB 2021-03-26 15.50
Kommunstyrelsen 2021-04-12 Handlingar Del 1.pdf Pdf, 96 MB. 96 MB 2021-04-12 12.24
Kommunstyrelsen 2021-04-12 Handlingar Del 2.pdf Pdf, 44 MB. 44 MB 2021-04-12 08.59

Alternativa förslag

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS210412 KC2 Protokollsanteckning V.docx Word, 41.5 kB. 41.5 kB 2021-04-12 13.51
KS210412 E2 Protokollsanteckning V.docx Word, 41.4 kB. 41.4 kB 2021-04-12 13.51
KS210412 E6 Protokollsanteckning V.docx Word, 42.3 kB. 42.3 kB 2021-04-12 13.51

Ärendelista

1. Val av justerare

2. Anmälningsärende 2021-04-12
Dnr 2021-00270 1.1.2.25 Programområde 1

3. Delegationsbeslut 2021-04-12
Dnr 2021-00280 1.1.2.25 Programområde 1

4. Kc1 Delegation till Kommunstyrelsen att fatta beslut i anledning av
pandemilagen och dess följdförordningar
Dnr 2021-00281 1.1.1.25 Programområde 1

5. Kc2 Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers
(SD): Avveckla distributionscentralen
Dnr 2020-00716 1.1.1.1 Programområde 5

6. Kc3 Svar på remiss av SOU 2021:7 Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen
Dnr 2021-00153 1.4.3.0 Programområde 1

7. Kc4 Avsägelse och fyllnadsval till Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås
Dnr 2021-00042 1.1.1.3 Programområde 1

8. PF1 Personalekonomisk redovisning 2020
Dnr 2021-00274 2.3.1.0 Programområde 1

9. KU1 Svar på motion av Hanna Bernholdsson (MP) Christina
Waldenström (MP): Valfrihet inom hemtjänsten
Dnr 2015-00621 732 Programområde 2

10. M1 Försäljning av bostadshus med tillhörande tomtmark inom
fastigheten Eskilsryd 2:1 på Brämhult/Hyberg Dnr 2021-00167 3.1.2.2 Programområde 4

11. M2 Samrådsyttrande över detaljplan för Centrum, Makrillen 11, vid
Brodalsmotet
Dnr 2020-00402 3.1.1.2 Programområde 4

12. M3 Svar till Hemfosa Fastigheter AB om anmodan till markanvisning för uppförande av skola alternativt förvärv av befintlig skola
Dnr 2020-00723 3.1.2.2 Programområde 4

13. E1 Stöd till Borås näringsliv
Dnr 2020-00330 1.2.4.25 Programområde 1

14. E2 Borås Stads remissyttrande över ansökan från AB Borås Kristna
Skola om godkännande som huvudman för förskoleklass,
grundskola och fritidshem
Dnr 2021-00165 3.5.4.0 Programområde 3

15. E3 Ansökan från Stiftelsen Roya Foundation om godkännande som
huvudman för grundskola vid RF-Skolan i Borås i Borås kommun
fr.o.m. läsåret 2022/23
Dnr 2021-00152 3.5.4.0 Programområde 3

16. E4 Årsredovisning 2020
Dnr 2021-00039 1.2.4.1 Programområde 1

17. E5 Ombud och ersättare till föreningsstämman Kommuninvest
Dnr 2021-00211 1.1.6.4 Programområde 1

18. E6 Anhörigstöd för barn och unga, utredning
Dnr 2020-00723 3.7.1.0 Programområde 2

19. SP1 Samrådssvar på riksintresse kommunikationer i Västra Götalands
län - insamlande av synpunkter på Trafikverkets underlag till
Länsstyrelsen
Dnr 2020-00935 3.3.6.0 Programområde 5

20. SP2 Åtgärdsvalsstudie Viared inklusive Boråstorpet
Dnr 2020-00461 3.1.1.0 Programområde 5

21. SP3 Granskningsyttrande över detaljplan för Alideberg, Glesvingen 17
Dnr 2015-00444 214 Programområde 4

22. SP4 Yttrande över ansökan om planbesked för KinnarummaFagerhult 2:6
Dnr 2021-00150 3.1.1.2 Programområde 4

23. SP5 Godkännande av Handlingsplan för bostadsbyggande 2021-2025
Dnr 2021-00230 3.4.2.0 Programområde 4

24. SP6 Detaljplan för Sandared Sandevi, del av Sandared 1:89
Dnr 2021-00251 3.1.1.2 Programområde 4

25. SP7 Ansökan om medel för lokal utveckling 2021
Dnr 2021-00124 2.4.3.25 Programområde 4

26. CKS1 Svar på remiss av förslag till nya föreskrifter om ledning av
kommunal räddningstjänst
Dnr 2021-00085 1.1.2.1 Programområde 1

27. CKS2 Socialrådgivare på mötesplatser
Dnr 2021-00354 1.1.4.0 Programområde 2

28. CKS3 Förslag till Integrerat team, insatser mot särskilt utsatta barn och unga
Dnr 2021-00339 1.1.4.0 Programområde 2

29 CKS4 Förslag på upplägg till Samverkansgrupp för utökad tillsyn med fokus på tillsyn för att motverka organiserad brottslighet i Borås
Dnr 2021-00335 1.1.4.3 Programområde 1

30. Ki1 E-petition: Borås Återbyggdepå
Dnr 2020-00652 2.5.1.25 Programområde 5

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av några av mötets beslutsärenden. Samtliga ärenden och beslut hittar du i mötets protokoll.

Stöd till Borås näringsliv (E1)

Den tredje vågen av coronapandemin påverkar näringslivet, som framfört önskemål om fortsatt stöd liknande det som gällt under 2020 och fram till sista mars i år. Kommunstyrelsen föreslår därför generösare fakturavillkor fram till sista juni.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Borås Stad betalat nyinkomna fakturor på femton dagar från 2021-04-01 till 2021-06-30, förutsatt att de är godkända/attesterade och inte föremål för oklarheter.

Borås Stad tillämpar betalningsvillkoret 120 dagar till företagskunder från 2021-04-01 till 2021-06-30.

Årsredovisning 2020 (E4)

Det ekonomiska resultatet för år 2020 blev 284 miljoner kronor. Nivån beror dels på att kommunen sålt mark och tomträtter i större utsträckning än tidigare, och dels på tillkommande statsbidrag med anlednings av pandemin.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

Verksamheterna under 2020 i Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB samt i förekommande fall dotterbolag till dessa bolag, bedöms ha varit förenliga med de fastställda kommunala ändamålen och inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

 • Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 130 695 000 kr överförs från tidigare år till 2021 enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet Nämndernas resultat och verksamhet.
 • Ej förbrukade investeringsmedel 2020 på sammanlagt 177 439 000 kronor omdisponeras från tidigare år till 2021 enligt Bilaga till årsredovisning, investeringar.
 • Miljö- och konsumentnämnden beviljas att under 2021 disponera 1 015 000 kr av sitt ackumulerade resultat till användning av klimatkompensationsfonden.
 • Anmälningsärenden som behandlas i samband med årsredovisning 2020 läggs till handlingarna.

I övrigt godkänns Årsredovisning 2020 för Borås Stad.

Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB läggs till handlingarna.

Socialrådgivare på mötesplatser (CKS 2)

Den politiska styrgruppen mot organiserad brottslighet har vi styrgruppsmötet den 24 mars föreslagit ett antal insatser: Integrerat team, socialrådgivare på mötesplatser, och Förslag på samverkansgrupp för utökad tillsyn med fokus på att motverka organiserad brottslighet.

Bakgrunden är ett antal grova våldsbrott och vapenanvändning såväl i stadsdelar som i centrala Borås sensommaren och hösten 2020. Polisen ser detta som en effekt av organiserad brottslighet.

Socialrådgivaren på mötesplatserna skulle vara en del av socialtjänstens förebyggande arbete. Socialrådgivaren ska arbeta hälsofrämjande och vara ett lätt tillgängligt stöd. Målsättningen är att hjälpa besökare att ”finna sina egna resurser och förbättra sina livsvillkor, samt att genom tidiga insatser främja goda levnadsvillkor för barn och unga.”

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

 • Individ- och familjeomsorgsnämnden tillförs medel för att rekrytera två socialsekreterare som socialrådgivare på mötesplatserna Hässlehuset och Norrbyhuset i enlighet med förslaget samt att
 • utvärdering av metoden och insatsen ska ske kontinuerligt till kommunstyrelsen.

Förslag på ett integrerat team, insatser mot särskilt utsatta barn och unga (CKS 3)
Målgruppen för det integrerade teamet föreslås vara ungdomar med ett utåtagerande och hotfullt beteende som redan har debuterat i kriminalitet och har en låg motivation till förändring. Syftet och målet är att med relationsskapande arbete motivera dessa ungdomar att hitta tillbaks till en fungerande skolgång eller sysselsättning, meningsfull fritid och att de upphör med det kriminella och normbrytande beteendet.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:

 • Ett integrerat team bildas i enlighet med förslaget och att medel tillförs Individ- och familjeomsorgsnämnden, Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden med en årsarbetskraft per nämnd, uppskattningsvis 2,5-3 mkr/år för personalkostnader. Därutöver tillkommer kostnader för lokal och övrig drift under 2021-2023.
 • Individ och familjeomsorgsnämnden får samordningsansvar för det Integrerade teamet.
 • Utvärdering av metoden och insatserna ska ske kontinuerligt och redovisas till Kommunstyrelsen.

Förslag på upplägg till samverkansgrupp för utökad tillsyn med fokus på tillsyn för att motverka organiserad brottslighet i Borås (CKS 4)

Ärendet är liksom CKS 2 och CKS 3 kopplat till förslagen från styrgruppen mot organiserad brottslighet. Det syftar till att med tillsyn motverka finansiering av brottslighet, oseriös konkurrens och människohandel och prostitution.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

 • Miljö- och konsumentnämnden tillförs resurser i enlighet med förslaget om en samverkansgrupp för utökad tillsyn mot organiserad brottslighet med tre årsarbetskrafter eller 2,4 mkr/år under 2021-2023 samt att
 • utvärdering av metoden och insatserna ska ske kontinuerligt till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-30] Kommunstyrelsen , sammanträde 2021-04-12 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol