Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde 2022-06-20 14.00

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sändning från sammanträdet

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-20.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2022-06-30 08.17
Kommunstyrelsens protokoll 2022-06-20 Bilagor.pdf Pdf, 895.4 kB. 895.4 kB 2022-06-30 08.17

Sammanfattning av några av besluten

Här kan du ta del av en sammanfattning av några av mötets beslutsärenden. Samtliga ärenden och beslut hittar du i mötets protokoll.

Fria arbetsskor i vård och omsorg (PF1)

Kommunstyrelsen föreslår att fria arbetsskor erbjuds dem i vård och omsorg som redan har fria arbetskläder. Det kommer i så fall att omfatta cirka 3 300 anställda.

I den rådande lagstiftningen görs skillnad på skyddsskor som krävs för att hindra fotskador, och arbetsskor för att minska risken för belastnings- och förslitningsskador, där de senare blivit skattepliktig förmån om arbetsgivaren inte uppfyller Skatteverkets krav. Med förslaget kommer Borås Stad att följa Skatteverkets förutsättningar.

Frågan har utretts för att kommunen vill minska riskerna för förslitnings- och belastningsskador. Den har också framhållits i ett arbetsmiljö- och jämställdhetsperspektiv, inte minst av Kommunal, som drivit frågan.

Kostnaderna beräknas inledningsvis bli mellan 5 och 6 miljoner kronor, baserat på 3 300 personer i den grupp som omfattas.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

 • att godkänna utredningen om behov och kostnad för att införa fria arbetsskor till de grupper inom vård- och omsorg som redan har fria arbetskläder, samt
 • att införa fria arbetsskor till de grupper inom vård- och omsorg som redan omfattas av fria arbetskläder.

Utökade lokaler på Sven Eriksonsgymnasiet (E6)

Sven Eriksonsgymnasiet i centrala Borås behöver fler lokaler då antalet elever ökar med 255.

Dessa lokaler kommer enligt Lokalförsörjningsnämndens förslag att finnas i en ny byggnad i hörnet Lilla brogatan och Sven Eriksonsgatan (mellan hus 1 och 5). En ny byggnad ger utrymme för uppehållsrum, lärosalar, grupprum, kårlokaler och toaletter. Också vaktmästeriet kommer att flytta hit, från hus 1. Samtidigt kommer matsalen i hus 5 att utökas.

Den nya lokalytan blir 1650 kvadratmeter (BTA, bruttoarea) och innebär ökade drifts- och kapitalkostnader på cirka 2,3 miljoner koronor per år.

Kommunstyrelsens beslutar

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget, avseende utökade lokaler för Sven Eriksonsgymnasiet, Sven Ericsonsplatsen 1, Tekniska elementarskolan 2.

Ombyggnad av Särlaskolan 7–9 (E7)

Borås Stad behöver utöka antalet platser för elever i grundskolans årskurs 7–9. Därför kommer Särlaskolan, vars lokaler till stor del är otidsenliga, att moderniseras och byggas om för cirka 500 elever. Det innebär bland annat specialsalar, grupprum, ett nytt bibliotek och olika aktivitets- och uppehållsytor.

Nuvarande byggnad för idrott, matsal och storkök bedöms vara uttjänt och föreslås rivas. I stället görs en tillbyggnad med en större idrottshall, ny matsal och modernt tillagningskök.

Byggstart för en första etapp sker preliminärt i september 2022. Byggstart för en andra etapp planeras till februari 2024.

Projektet ingår i Borås Stads investeringsbudget 2022 med 190 000 000 kronor. Projektet utförs i formen av en samverkansentreprenad, och budgeten beräknas till 246 900 000 kronor, vilket innebär behov av ett utökat investeringsutrymme på̊ 56 900 000 kronor.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Godkänna ytterligare 56 900 000 kronor utöver de 190 000 000 kronor som ingår i Borås Stads investeringsbudget 2022 avseende ombyggnad av Särlaskolan 7–9, Särlagatan 1, Cedern 14 och därmed anvisa Lokalförsörjningsnämnden 246 900 000 kronor, under förutsättning att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2022-06-20 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 22.3 MB. 22.3 MB 2022-06-10 14.37
Kommunstyrelsen 2022-06-20 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2022-06-10 11.47
Kommunstyrelsen 2022-06-20 Handlingar.pdf Pdf, 51 MB. 51 MB 2022-06-16 15.24

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2022-00455 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2022-00476 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Rapport gällande avtalssamverkan i Borås Stad 2022
  Dnr 2022-00447 1.1.4.0 Programområde 1
 5. Kc2 Tillägg i Miljö- och konsumentnämndens reglemente
  Dnr 2022-00395 1.2.2.2 Programområde 1
 6. Kc3 Svar på motion av Kristian Silbvers (SD) och Andreas Exner (SD): En hållbar fordonsstrategi
  Dnr 2020-00774 1.1.1.1 Programområde 5
 7. Kc4 Fördelningstal för anvisning av skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet efter 1 juli 2022
  Dnr 2022-00240 3.2.2.0 Programområde 1
 8. Kc5 Uppdrag att utreda att ge kostnadsfri TBE-vaccin till medarbetare som arbetar i skog och mark
  Dnr 2022-00524 2.3.4.25 Programområde 1
 9. K1 Marknadsföringssamarbete IF Elfsborg UEFA Europa Conference League 2022
  Dnr 2022-00494 2.9.1.1 Programområde 1
 10. PF1 Budgetuppdrag 2020: Utreda behov och kostnad för att erbjuda fria arbetsskor till grupper som redan har fria arbetskläder
  Dnr 2020-00882 2.3.4.25 Programområde 1
 11. PF2 Projekt Frisk organisation
  Dnr 2022-00473 2.3.5.25 Programområde 1
 12. M1 Markanvisningsansökan, del av Rydboholm 2:1, Viskafors
  Dnr 2021-00319 3.1.2.2 Programområde 4
 13. M2 Medfinansieringsavtal för ny vägport under väg 40, väster om Brodalsmotet
  Dnr 2022-00432 3.3.6.0 Programområde 5
 14. E1 Ekonomiska ramar 2023
  Dnr 2022-00038 1.2.4.1 Programområde 1
 15. E2 Uppräkning av schablonhyran inom internhyressystemet för år 2023
  Dnr 2022-00461 2.6.3.25 Programområde 5
 16. E3 Fler handledare i äldreomsorgen
  Dnr 2022-00391 1.2.4.0 Programområde 2
 17. E4 Svar på motion av Lars-Gunnar Comén (M): Utred behovet av tillgång till klimatanpassade rum inom äldrevården
  Dnr 2019-00724 1.1.1.1 Programområde 2
 18. E5 Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp
  Dnr 2022-00033 2.4.2.3 Programområde 1
 19. E6 Projekteringsframställan utökade lokaler, Sven Eriksonsgymnasiet
  Dnr 2022-00462 2.6.1.1 Programområde 5
 20. E7 Anslagsframställan för ombyggnad av Särlaskolan 7-9
  Dnr 2021-00334 2.6.1.1 Programområde 5
 21. E8 Förhyrning - ersättning för Klintesgatan 20B och Kvibergsgatan 17
  Dnr 2022-00464 2.6.1.2 Programområde 5
 22. E9 Samlokalisering hemtjänst Vård- och äldreförvaltningen
  Dnr 2022-00463 2.6.1.2 Programområde 5
 23. E10 Delårsrapport januari - april 2022 för nämnderna
  Dnr 2022-00430 1.2.4.1 Programområde 1
 24. E11 Kronängparkens förskola
  Dnr 2020-00458 2.6.1.1 Programområde 5
 25. SP1 Samrådsyttrande över detaljplan för Hultabacke 1
  Dnr 2019-00306 3.1.1.1 Programområde 4
 26. SP2 Samrådsyttrande över detaljplan för Bogryd 4:7
  Dnr 2020-00158 3.1.1.2 Programområde 4
 27. SP3 Begäran om nytt planuppdrag för del av fastigheten Sandared 1:89
  Dnr 2022-00481 3.1.1.1 Programområde 4
 28. SP4 Utredning av hur Borås Stads budget och koldioxidbudget kan sammankopplas (Budgetuppdrag 2021)
  Dnr 2021-00183 1.2.4.0 Programområde 5
 29. SP5 Svar på initiativärende: Kommunstyrelsen bör ta ställning till ny trafikplan
  Dnr 2022-00471 3.3.4.0 Programområde 5
 30. SP6 Handlingsplan klimat Stadsledningskansliet
  Dnr 2021-00087 3.2.1.0 Programområde 5
 31. SP7 Miljörapport 2021
  Dnr 2021-00668 3.2.1.0 Programområde 5
 32. SP8 Klimatrapport 2022
  Dnr 2022-00496 3.2.1.0 Programområde 5
 33. N1 Näringslivsstrategi för Borås Stad 2022-2025
  Dnr 2021-00721 3.4.1.0 Programområde 1

Alternativa förslag

Protokollsanteckningar

Flygbild över stadshuskvarteret.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-10-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2022-06-20 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol