Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Markanvändning

Statistik över hur marken i Borås används.

Markanvändning i Borås i hektar per markanvändningsklass 2020 jämfört med 2015

Markanvändning i Borås i hektar per markanvändningsklass 2015 jämfört med 2020

Markanvändningsklass

2015

2020

åkermark

4446

4255

betesmark

1886

1932

total jordbruksmark

6332

6187

skogsmark, produktiv

57252

57030

skogsmark, improduktiv

8542

7185

total skogsmark

65794

64215

bebyggd och anlagd mark

7770

8139

öppen myrmark

2603

2557

övrig mark

8917

10311

total landareal

91416

91410

total vattenareal

5792

5798

Källa: SCB 

Areal hektar i Borås efter användningstyp år 2015

 • Åkermark: 4 446
 • Betesmark: 1 886
 • Produktiv skogsmark: 55 417
 • Improduktiv skogsmark: 11 848
 • Bebyggd mark med tillhörande mark: 7 540
 • Täkter och gruvområden: 92
 • Golfbanor och skidpistar: 185
 • Övrig mark: 9 574
 • Vatten: 5 765

Fördelning inom användningstypen Bebyggd mark med tillhörande mark år 2015

 • Mark med småhus: 3 039
 • Mark med hyres-/flerbostadshus: 403
 • Mark med tillverkningsindustri: 666
 • Mark med handel och affärsverksamhet: 176
 • Mark med offentlig förvaltning, offentlig service och fritidsverksamhet: 420
 • Mark med transportinfrastruktur: 4 227
 • Mark med tekniska anläggningar: 88
 • Mark med lantbrukets ekonomibyggnader och övriga byggnader: 321

Källa: SCB statistikdatabas

Areal hektar i Borås efter typ av mark år 2010

 • Jordbruksmark - åkermark: 4 643
 • Jordbruksmark -betesmark: 1 866
 • Produktiv skogsmark: 59 898
 • Improduktiv skogsmark: 7 139
 • Bebyggd mark med tillhörande mark: 7 280
 • Täkter och gruvområden: 88
 • Golfbanor och skidpistar: 173
 • Övrig mark: 9 903
 • Total landareal: 90 990
 • Vatten: 5 764

Källa: SCB Markanvändningen i Sverige 2010

Procent hektar i Borås efter typ av mark

 • Jordbruksmark - åkermark: 5%
 • Jordbruksmark -betesmark: 2%
 • Produktiv skogsmark: 66%
 • Improduktiv skogsmark: 8%
 • Bebyggd mark med tillhörande mark: 8%
 • Täkter och gruvområden: 0,1%
 • Golfbanor och skidpistar: 0,2%
 • Övrig mark: 11%
 • Total landareal: 100% (avrundat)

Källa: SCB Markanvändningen i Sverige 2010

Areal industrimark i Borås

Industri och handelsbebyggelse: 8 646 399 kvadratmeter

Källa: 2021-12-20 Borås Geodataavdelning från Topografikarta hos Lantmäteriet

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Markanvändning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

 • Olovsholmsgatan 32

  Grundskolenämnden

  Tid: kl.
  Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

 • Skylt där det står Sessioinssal

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Valnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens stora sessionssal, plan 3,5 i...