Meny

Meny

Suomi

Avgifter för vård och omsorg

På den här sidan en sammanfattning av avgifterna för vård och omsorg samt mattaxan. Den kompletta taxan för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättningPDF finns här. Taxan gäller för den vård och omsorg och annan service inom kommunens verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning som ges enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Taxan gäller oavsett om insatserna utförs av kommunen själv eller på uppdrag av kommunen.

Avgifterna består av två olika taxor, en timavgift för serviceinsatser i ordinärt boende och månadsavgifter för omsorgsinsatser och hemsjukvård med mera. Brukare i särskilt boende betalar en avgift för samtliga insatser.

Service

Serviceinsatser kostar 210 kronor per timme utförd tid. I service kan till exempel vara städning, inköp och övriga ärenden, tvätt och klädvård samt ledsagning vid enstaka tillfällen. För webbaserade inköp tas ingen avgift ut.

Omvårdnad

Omvårdnad kostar 240 konor i månaden oavsett antalet utförda timmar. I omvårdnad ingår till exempel personlig  hygien, på- och avklädning, toalettbesök och förflyttningar. Det kan också vara hjälp vid måltider, sociala aktiviteter samt trygghetsbesök (till exempel för att dämpa oro samt hjälp med att ta emot och förmedla information).

Trygghetslarm

Trygghetslarm kostar 100 kronor i månaden. Du betalar vanlig taxa för telefonsamtal till din telefonoperatör, men ingenting för teknik, personalstöd eller åtgärder i samband med akutlarm.

Dagverksamhet

Dagverksamhet kostar 240 kronor i månaden. Avgiften avser aktiviteten. Kostnad för mat tillkommer.

Hemsjukvård

Hemsjukvård kostar 240 kronor i månaden oavsett omfattning. Avgiften avser insatser av sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Kommunal hälso- och sjukvård för barn och ungdomar till och med 19 år är avgiftsfri.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse kostar 70 kronor per dygn. Avgiften inkluderar service, omvårdnad, hemsjukvård samt aktiviteter och eventuellt larm. Kostnad för mat tillkommer med 127 kronor per dygn.

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende kostar 2044 kronor i månaden. Avgiften inkluderar service, omvårdnad, hemsjukvård samt aktiviteter och eventuellt larm. Kostnad för mat och hyra tillkommer.

Demensteam

Insatser av kommunens demensteam är avgiftsfria.

Matdistribution

Matdistribution kostar 240 kronor i månaden. Avgiften avser leverans av beställda portioner. För matdistribution betalas bara en avgift per hushåll. Kostnad för maten tillkommer, 49 kronor per portion för huvudmålet.

Måltidspriser på vård- och omsorgsboende och vid biståndsbedömt matabonnemang

Måltid

Avgift/månad

Alla måltider (inklusive mellanmål)

3810 kronor

Frukost, huvudmål och kvällsmål

3390 kronor

Frukost och huvudmål

2460 kronor

Huvudmål och kvällsmål

2820 kronor

Enbart huvudmål

1890 kronor

Restaurangpris utan bistånd

Priserna på enstaka portioner på äldeomsorgens restauranger är 61 kronor per portion för lunch inklusive en enklare dessert för pensionärer och deltagare i daglig verksamhet.

Minimibelopp

Alla måste ha tillräckligt med pengar kvar när skatt och bostad har betalats. Detta kallas minimibelopp och ska täcka normala levnadsomkostnader, till exempel mat, kläder, skor, hygien, telefon, dagstidning och sjukvård. Beroende på inkomst minskas vård- och omsorgsavgiften så mycket att brukaren har kvar sitt minimibelopp. Som lägst blir vård- och omsorgsavgiften 0 kronor.

Minimibeloppet är 5 249 kronor för ensamboende och 4 435 kronor för vardera sammanlevande makar och sambor år 2019. För personer under 65 år är beloppet 10 procent högre.

För familjer med barn under 18 år ska minimibeloppet ökas med rimliga kostnader för hemmavarande barn.

För brukare med matabonnemang eller matdistribution är minimibelopp höjt för att kompensera för tillagningskostnader. Minimibeloppet kan höjas eller sänkas med hänsyn till individuella omständigheter, till exempel vid kostnader för god man. Behovet ska vara varaktigt (minst 6 månader) och beloppet minst 200 kronor i månaden.

Avgiftsunderlag

För att kunna beräkna om den individuella avgiften för vård och omsorg ska ligga på ett lägre totalt belopp än ovanstående måste brukaren svara på kommunens inkomstförfrågan varje år. Om inkomsterna förändras ska brukaren meddela kommunen. Till inkomsten räknas bland annat pension, inkomst av tjänst, kapital och näringsverksamhet samt bostadstillägg/bostadsbidrag. Avgiften påverkas inte av förmögenhet, bara av räntor och andra utdelningar. Sammanboende makars sammanlagda inkomster fördelas lika på var och en när avgiftsunderlaget beräknas.

Allmänt om avgifterna

Avgifterna avser föregående kalendermånad. Är fakturabeloppet under 50 kronor skickar vi ingen räkning. Belopp som inte har fakturerats läggs ihop och när summan är minst 50 kronor skickar vi en samlingsfaktura för flera månader.

Bortavaro

Vid bortavaro från vård- och omsorgsboende under en hel månad behöver man inte betala någon avgift. Vid bortavaro som understiger en månad men som överstiger 15 sammanhängade dagar betalar man halv avgift.

Matavgiften tas bort från första dagen om har anmält det dagen innan. Om man inte har anmält det, tas avgiften bort från den åttonde dagen. Avgiften betalas alltid för kyld mat som redan blivit levererad.

Din rätt att överklaga

Beslut om vård- och omsorgsavgiften går att överklaga. Ta kontakt med Vård- och äldreförvaltningen om det gäller äldreomsorgen och Sociala omsorgsförvaltningen om det gäller verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Du når båda via Borås Stads växel, telefon 033-35 70 00.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-01-16 15.51

Ändrad av:

Dela sidan: Avgifter för vård och omsorg

g q n C

p

Kontakt