Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Dikesrensning vid vägar

 Innan dikesrensning vid en väg påbörjas krävs det en skriftlig anmälan till Miljöförvaltningen. Här kan du läsa mer om vad anmälan (blankett Anmälan om miljöfarlig verksamhet finns under Självservice nedtill) ska innehålla och när provtagning av massor och anmälan om anläggningsändamål krävs.

Skriftlig anmälan

En skriftlig anmälan krävs till kommunen där du anger:

 • vem som är sökande, inklusive kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-post)
 • fakturamottagare, om annan än sökande
 • när i tiden dikesrensning ska ske (datumintervall)
 • var dikesrensningen kommer att ske (bifoga en karta där du markerar sträckan), ange också vägnummer samt den totala sträckan i kilometer.

Uppgifter om massorna

Ange vart massor, som uppstår vid dikesrensningen, ska placeras:

 • Ska de placeras inom vägområdet krävs ingen ytterligare information.
 • Ska massorna till en ny mottagare, ska en separat anmälan om anläggningsändamål skickas in till Miljöförvaltningen. Där ska bland annat syftet redovisas av massorna (mottagarens), mängden samt eventuell analysresultat.

Provtagningsanalys ska genomföras av massorna, där 3 samlingsprover tas för varje kilometer det vill säga ett samlingsprov per 333 meter.

Uppgifter om invasiva arter

Finns det inventerade invasiva arter i området?

 • Om ja, ange vilken/vilka arter det rör sig om, ungefärlig mängd samt hur de ska tas omhand.
 • Om nej, ange om sträckan har inventerats eller om det inte har hittats några fynd vid inventering.

Provtagning

Provtagningspaketet ska innehålla följande:

 • Metaller (antimon, arsenik, barium, bly, kadmium, koppar, krom (totalt), kvicksilver, molybden, nickel och zink)
 • Alifatiska föreningar (<C10-C12, <C12-C16, <C16-C35)
 • PAH (PAH-L, PAH-M, PAH-H)

Undantag från provtagning

Provtagning behöver inte utföras på massor som kommer från vägar som har en beräknad årsdygnstrafik på 250 fordon eller lägre, detta enligt Trafikverkets beräkningar av årsdygnstrafik totaltrafik.

Karta som visar Sveriges vägars trafikbelastning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provtagning krävs inte på massor som ska återanvändas inom samma vägområde.

Hantering av anmälan

Anmälan ska skickas in till Miljöförvaltningen senast 6 veckor innan dikesrensning ska ske, blanketten finns nedtill, under Självservice.

För anmälan tas en löpande timavgift ut enligt nuvarande gällande taxa, beslutad av Kommunfullmäktige.

Anmälan som inkommer kommer att granskas och därefter blir beslutet något av följande:

 • Godkänns utan vidare åtgärd
 • Föreläggande skrivs med gällande skyddsåtgärder (ett godkännande men med kravställande)
 • Anmälan avslås
Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Dikesrensning vid vägar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender