Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Schaktmassor eller avfall för anläggningsändamål

Att använda avfall för anläggningsändamål bygger på principen om att använda våra naturresurser effektivare. Det innebär att överskotts- och restmaterial, som klassificeras som avfall, i större utsträckning ska återanvändas vid nya anläggningsarbeten. Exempel på användbart material är grus, sten, betong och tegel.

Vanliga användningsområden är grundläggning för byggnationer, utfyllnader och bullervallar. Villkoren för användningen är att det finns ett anläggningsändamål, att avfallet är rent och utsorterat och att inte föroreningar uppstår på den nya användningsplatsen.

Vilket ansvar har du enligt miljöbalken - anmälan eller tillståndsansökan?

När du ska använda avfall för anläggningsändamål kan du vara skyldig att göra en anmälan till Miljö- och konsumentnämnden eller söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Ansvaret avgörs av den föroreningsrisk som användningen kan medföra. Den som producerat avfallet ska skaffa sig nödvändig kunskap om avfallets möjliga innehåll av föroreningar, och den som ska använda avfallet är skyldig att bedöma den nya användningsplatsens lämplighet.

  • Om föroreningsrisken anses som ringa ska en anmälan göras till Miljö- och konsumentnämnden.
  • Om föroreningsrisken bedöms vara mer än ringa krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Kontakta miljöavdelningen på Länsstyrelsen.
  • Om det inte finns någon föroreningsrisk i samband med användningen krävs varken anmälan eller ansökan. Däremot kan det vara aktuellt att ansöka om samråd, strandskyddsdispens och/eller marklov.

I många fall är det svårt att själv väga in alla miljöaspekter och bedöma föroreningsrisken. Det är därför klokt att kontakta Miljöförvaltningen i god tid innan åtgärden ska genomföras för att få hjälp och råd.

Anmälan

Skriftlig anmälan görs till Miljö- och konsumentnämnden (blankett finns under Självservice längre ner på sidan). Uppgifterna i blanketten ska vara fullständiga och Miljöförvaltningen behöver din anmälan minst sex veckor innan verksamheten ska starta, om inte annat beviljas i det enskilda fallet.

Samråd

Kan en verksamhet eller åtgärd som inte omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt komma att väsentligt ändra naturmiljön, ska anmälan för samråd göras hos Länsstyrelsen enligt 12 kapitlet, 6 paragrafen i miljöbalken.

Upplag inom vattenskyddsområde för Öresjö

Det finns särskilda regler som gäller för upplag av massor eller avfall inom vattenskyddsområdet för Öresjö. Med upplag menas här högar av material som läggs öppet och direkt på marken. Om upplaget ska ligga längre än en månad, eller om det är större än 200 kubikmeter, krävs tillstånd från Miljö- och konsumentnämnden, oavsett inom vilken skyddszon upplaget ligger i.

Prov på massorna kan behövas för att veta vad de innehåller. Analysresultatet ska sedan skickas med tillståndsansökan, se särskild blankett. Upplaget ska läggas så att risken för att eventuella föroreningar når grundvattnet är så liten som möjligt. Täck över med en presenning och lägg inte massorna på genomsläppliga jordar som sand och grus. Upplag får inte finnas närmare än 50 meter från dricksvattenbrunnar eller vattendrag. Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt får inte finnas inom den primära och sekundära skyddszonen.

Strandskydd

I Sverige har vi normalt 100 meter strandskydd eller mer, vilket innebär att byggnader och anläggningar i normalfallet inte ska placeras närmare vattenområde (hav, sjö, bäck och andra vattendrag) än 100 meter. Dispens från strandskyddet kan sökas hos Miljö- och konsumentnämden. I vissa fall har strandskyddsområdet utökats till 200 eller 300 meter. Observera att strandskyddet även gäller åt båda hållen från strandlinjen.

Strandskydd

Marklov

Inom detaljplanelagt område kan det krävas marklov om en åtgärd medför ändring av markytans höjdnivå. Bedömning görs i det enskilda fallet och marklov söks hos Samhällsbyggnadsnämnden.

Tillsynsavgift

Miljö- och konsumentnämnden tar ut en avgift för handläggning och tillsyn enligt miljöbalken.

Påföljder

Om man inte anmäler miljöfarlig verksamhet eller driver en verksamhet utan tillstånd är det ett miljöbrott enligt miljöbalken.

Om man förorenar mark eller vatten på ett sådant sätt att människor eller djur kan ta skada är det också ett miljöbrott.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Anmälan om användning av massor eller avfall för anläggningsändamål

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Schaktmassor eller avfall för anläggningsändamål

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender