Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Så här handlägger vi din ansökan

Så här går processen för ansökan till:

 1. En ansökan som kommer in till Förskoleförvaltningen registreras och ett mejl skickas till avsändaren för att bekräfta att ansökan har tagits emot.

 2. Handläggning av ansökan påbörjas efter att avgift för hantering av ansökan inkommit till Förskolenämnden. Avgift för hantering av ansökan om godkännande av fristående förskola uppgår till 25 000 kronor. Avgift för hantering av utökning av befintligt tillstånd för fristående förskola uppgår till 15 000 kronor.

  Handläggaren kontrollerar att registreringsbevis getts in för den aktuella associationsformen eller registerutdrag för den enskilda firman och att ansökan är underskriven av behörig firmatecknare. Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare, det vill säga den som har laglig rätt att företräda det bolag/den förening/stiftelse som ansöker. Vem/vilka som får underteckna framgår av registreringsbeviset/föreningens stadgar. Enligt 2 kap. 25 § aktiebolagslagen (2005:551) kan ett bolag, innan det har registrerats, inte förvärva rättigheter eller åta sig skyldigheter. Det kan inte heller föra talan vid domstol eller någon annan myndighet. Innan ansökan skickas in till Förskoleförvaltningen måste bolaget ha registrerats som bolag, ekonomisk förening, stiftelse e.d. hos registeransvarig myndighet exempelvis Bolagsverket.

  Om sökanden ännu inte har fått ett registreringsbevis kan sökanden bifoga handlingar som styrker att sökanden gjort en nyregistrering alternativt ändringsanmälan till Bolagsverket eller – beroende på vilken associationsform som står bakom ansökan – annan registeransvarig myndighet. Bifoga kvitto på att avgiften till registermyndigheten är betalad.

  Om du inte kan bifoga ovanstående handlingar, måste du lämna uppgift om varför i ansökan.

 3. Om något saknas i ovanstående delar, kommer Förskoleförvaltningen begära in en komplettering. Om ansökan inte kompletteras med ovanstående kan din ansökan komma att avvisas.

 4. När Förskoleförvaltningen säkerställt att registreringsbevis eller personbevis och registerutdrag inkommit samt att behörig firmatecknare skrivit under påbörjas handläggningen av ärendet. Handläggaren går igenom ansökan och kontrollerar om den är komplett.

 5. Om ansökan inte är komplett eller om det finns oklarheter skickas en begäran om komplettering till sökanden. Tidsfristen för att komplettera är ca 10 arbetsdagar.

 6. Om begärda kompletteringar inte inkommer kan ansökan komma att avslås.

 7. Om begärda kompletteringar inkommer kallas sökanden till en intervju. Intervjun utgör en del i bedömningen av sökandens förutsättningar att bedriva verksamheten. Eventuellt kan det bli aktuellt att begära in ytterligare komplettering efter intervjun.

 8. Handläggaren gör en helhetsbedömning utifrån materialet i ärendet och skriver fram ett förslag till beslut.

 9. Förskolenämnden fattar beslut i ärendet. Om en ansökan avvisas eller avslås kan beslutet överklagas till förvaltningsrätten. Information om hur det går till står i beslutet.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Så här handlägger vi din ansökan

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender