Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ansöka om att starta fristående förskola

En fristående förskola är en förskola som inte är kommunal utan drivs av en privat anordnare, det kan till exempel vara ett bolag eller en förening. Den som driver den fristående förskolan kallas enskild huvudman. Förskolans läroplan och skollagens bestämmelser styr förskolans verksamhet. Det pedagogiska arbetet leds och samordnas av en rektor.

Om du vill starta en fristående förskola behöver du lämna in en ansökan om godkännande till Förskolenämnden. Handläggning av ansökan påbörjas efter att avgift för hantering av ansökan inkommit till Förskolenämnden. Avgift för hantering av ansökan om godkännande av fristående förskola uppgår till 25 000 kronor. Avgift för hantering av utökning av befintligt tillstånd för fristående förskola uppgår till 15 000 kronor.

Ansökan ska skickas till:

Förskoleförvaltningen
501 80 Borås

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ansökan om att starta fristående förskola


Budgetmall (ska bifogas asökan)


 1. En ansökan som kommer in till Förskoleförvaltningen registreras och ett mejl skickas till avsändaren för att bekräfta att ansökan har tagits emot.

 2. Handläggning av ansökan påbörjas efter att avgift för hantering av ansökan inkommit till Förskolenämnden. Avgift för hantering av ansökan om godkännande av fristående förskola uppgår till 25 000 kronor. Avgift för hantering av utökning av befintligt tillstånd för fristående förskola uppgår till 15 000 kronor.

  Handläggaren kontrollerar att registreringsbevis getts in för den aktuella associationsformen eller registerutdrag för den enskilda firman och att ansökan är underskriven av behörig firmatecknare. Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare, det vill säga den som har laglig rätt att företräda det bolag/den förening/stiftelse som ansöker. Vem/vilka som får underteckna framgår av registreringsbeviset/föreningens stadgar. Enligt 2 kap. 25 § aktiebolagslagen (2005:551) kan ett bolag, innan det har registrerats, inte förvärva rättigheter eller åta sig skyldigheter. Det kan inte heller föra talan vid domstol eller någon annan myndighet. Innan ansökan skickas in till Förskoleförvaltningen måste bolaget ha registrerats som bolag, ekonomisk förening, stiftelse e.d. hos registeransvarig myndighet exempelvis Bolagsverket.

  Om sökanden ännu inte har fått ett registreringsbevis kan sökanden bifoga handlingar som styrker att sökanden gjort en nyregistrering alternativt ändringsanmälan till Bolagsverket eller – beroende på vilken associationsform som står bakom ansökan – annan registeransvarig myndighet. Bifoga kvitto på att avgiften till registermyndigheten är betalad.

  Om du inte kan bifoga ovanstående handlingar, måste du lämna uppgift om varför i ansökan.

 3. Om något saknas i ovanstående delar, kommer Förskoleförvaltningen begära in en komplettering. Om ansökan inte kompletteras med ovanstående kan din ansökan komma att avvisas.

 4. När Förskoleförvaltningen säkerställt att registreringsbevis eller personbevis och registerutdrag inkommit samt att behörig firmatecknare skrivit under påbörjas handläggningen av ärendet. Handläggaren går igenom ansökan och kontrollerar om den är komplett.

 5. Om ansökan inte är komplett eller om det finns oklarheter skickas en begäran om komplettering till sökanden. Tidsfristen för att komplettera är ca 10 arbetsdagar.

 6. Om begärda kompletteringar inte inkommer kan ansökan komma att avslås.

 7. Om begärda kompletteringar inkommer kallas sökanden till en intervju. Intervjun utgör en del i bedömningen av sökandens förutsättningar att bedriva verksamheten. Eventuellt kan det bli aktuellt att begära in ytterligare komplettering efter intervjun.

 8. Handläggaren gör en helhetsbedömning utifrån materialet i ärendet och skriver fram ett förslag till beslut.

 9. Förskolenämnden fattar beslut i ärendet. Om en ansökan avvisas eller avslås kan beslutet överklagas till förvaltningsrätten. Information om hur det går till står i beslutet.

Ansökan ska undertecknas av behörig firmatecknare. Behörig firmatecknare är den eller de personer som har laglig rätt att företräda det bolag, förening eller stiftelse som ansöker. Vem eller vilka som får underteckna framgår av registreringsbeviset eller föreningens stadgar.

Ansökan ska lämnas in i god tid i innan verksamheten ska starta. Att handlägga en ansökan innehåller flera steg och Förskoleförvaltningen strävar efter att processen ska ta högst fyra månader efter att en komplett ansökan har kommit in. Du som söker kan underlätta processen genom att se till att alla uppgifter finns med i ansökan.

En huvudman som fått sin fristående förskola godkänd har ett år på sig att starta förskolan. Om huvudmannen efter ett år inte kommit igång med sin förskola måste ny ansökan göras.

Innan förskolan får starta verksamheten ska Förskoleförvaltningen genomföra en etableringskontroll av huvudmannen och utbildningen. Det betyder att inga barn får skrivas in på förskolan förrän etableringskontrollen är avslutad.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ansöka om att starta fristående förskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender