Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Egenkontroll av inomhusmiljö

Känner du till vilka lagar och regler som gäller för din fastighet? Finns det en klar ansvarsfördelning i din organisation? Har du bra rutiner ? Känner dina hyresgäster till att det är dig de i första hand ska vända sig till om de har problem med sitt boende?

Vad är egenkontroll?

Väl fungerande rutiner skapar förutsättningar för att upptäcka fel och brister innan en allvarlig skada inträffar. Egenkontroll är ett verktyg för att skapa de rutinerna och för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på hänsyn till människors hälsa och miljö.

Det finns många fördelar med en god egenkontroll. Du som fastighetsägare får en bättre kontroll över din verksamhet. Riskerna för påverkan på hälsa och miljö minskar. En välskött fastighet är en större ekonomisk tillgång än en misskött fastighet. I en fastighet där de boende mår bra och trivs bor hyresgästerna kvar och slitage och underhållsbehovet minskar ofta.

Vem omfattas av krav på egenkontroll?

Alla som bedriver en verksamhet ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, det vill säga den som bedriver en verksamhet eller äger en fastighet som ska visa hur kraven i miljöbalken uppfylls.

Regelbundna kontroller och planering

Regelbundna kontroller och tydliga rutiner kan minimera kostnaderna. En regelbunden genomgång av fastigheten och en bra planering ger bättre framförhållning för stora och oundvikliga kostnader, till exempel stambyte eller ombyggnation av ventilationssystem. Det kan vara extra viktigt för ett litet bostadsföretag eller en bostadsrättsförening med begränsad budget.

En tydlig ansvarsfördelning

Det är viktigt att ansvarsfördelningen i organisationen är klar och tydlig och att hela organisationen känner till ansvarsfördelningen. Om den som är ansvarig vet vad som ska göras i en viss situation, till exempel vid en vattenskada, kan problemen ofta begränsas och oväntade kostnader kan undvikas.

Dokumentation underlättar

En väl genomtänkt dokumentation är viktig för att kunna göra bedömningar av det slitage och de risker som följer med fastigheten. Dokumentationen underlättar också upplärning av nyanställda och säkerställer att kunskapen stannar i verksamheten. Den är också en bra hjälp för att visa att man efterlever de krav som ställs av myndigheter.

En god dialog

Många problem i fastigheten kan förebyggas eller lösas om det finns en god dialog med de boende. Det kan ske både muntligt och skriftligt. Tydlig och lättförståelig information i god tid innan åtgärder genomförs kan minska risken för klagomål. Ta gärna fram en informationsskrift om vad som gäller i fastigheten och vem som är ansvarig för vad och lämna den till de boende.

Områden fastighetsägare bör ha kontroll på

De områdena som verksamhetsutövaren/fastighetsägaren bör ha kontroll över är huvudsakligen buller, fukt, mögel, inomhustemperatur, varmvattentemperatur, ventilation och radon. Utöver dessa områden kan fastighetsspecifika kontrollområden tillkomma.

Egenkontroll för fastighetsägare Borås Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Energideklaration, OVK och andra bestämmelser

Enligt en särskild lag gäller krav på att fastigheterna ska energideklareras. Det hör inte till egenkontrollen men resultaten blir mycket användbara för din uppföljning av energianvändning och energihushållning vilket är frågor som omfattas av egenkontrollen.

En annan obligatorisk kontroll som ligger vid sidan av miljöbalkens krav på egenkontroll är den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) som styrs av byggnadslagstiftningen.

Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen om du behöver vägledning om energideklaration och OVK.

Enligt flera andra lagar vid sidan av miljöbalken krävs också egenkontroll som rör hälsa, miljö och säkerhet. Det bör för dig som fastighetsägare vara effektivast att samordna alla dessa kontroller.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Egenkontroll av inomhusmiljö

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender