Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning

För den som äger eller använder kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning verksamhet gäller särskilda regler.

Sådan utrustning innehåller olika typer av köldmedia. De utgörs ofta av fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen vilka kan bidra till den globala uppvärmningen eller skada atmosfärens ozonskiktet om de släpps ut i luften.

För att minska utsläppen av köldmedia finns regler för vilka köldmedier som får användas samt hur installation och kontroll av utrustning som innehåller köldmedia ska gå till. Det finns regler som är gemensamma för alla EU-länder (EU:s förordning 517/2014 om fluorerade växthusgaser) och svenska regler (Förordning om fluorerade växthusgaser, SFS 2016:1128). Se länkar nedtill. De svenska reglerna kompletterar EUs lagstiftning. Sammantaget innehåller de krav på regelbundna läckagekontroller, krav om återvinning och krav på företag och personer som hanterar utrustning.

Förordningar i EU och i Sverige

Anmälan och årlig kontroll av köldmedia

Installation eller konvertering av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller köldmedia motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska anmälas till Miljö- och konsumentnämnden. Anmälan kan göras med blanketten nedtill, som ligger under rubriken Självservice.

Innehavaren av utrustning som tillsammans uppgår till eller överstiger 14 ton koldioxidekvivalenter ska årligen, senast den 31 mars, lämna en kontrollrapport för köldmedia till Miljö- och konsumentnämnden. Kontrollen ska utföras av certifierad personal. Årsrapporten kan skickas in per mejl (miljo@boras.se) alternativt med post till Miljöförvaltningen (Miljöförvaltningen, Borås Stad, 501 80 Borås).

Miljösanktionsavgift

Om reglerna för köldmedieutrustning inte följs kan Miljöförvaltningen utdöma miljösanktionsavgift.

För köldmedier är följande överträdelser sanktionerade med miljösanktionsavgift:

  • Om du inte har gjort en installationskontroll: 5 000 kr.
  • Om du inte anmäler före nyinstallation eller konvertering av aggregat på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer: 5 000 kr.
  • Om du kommer in med årsrapporten för sent, det vill säga efter 31 mars: 1 000 kr.
  • Om du inte upprättat och fört register över fluorerade växthusgaser: 2 000 till 5 000 kr.
  • Om du inte utför läckagekontroll inom angivet kontrollintervall: 5 000 kr.

För mer information om sanktionsavgifter, följ länk nedtill.

Miljösanktionsavgifter

Avgift

Anmälan: För handläggning av anmälan av köldmedieaggregat som motsvarar 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer debiteras du en schablonavgift motsvarande en timmes handläggning.

Årsrapportering: För köldmedieanläggningar motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer, som årligen ska lämna in en rapport, tas en årsavgift ut som motsvarar en timmes handläggning. För ofullständiga rapporter kan ytterligare timavgifter tas ut.

Miljösanktionsavgift: För handläggning av miljösanktionsavgifter tar Miljöförvaltningen ut en timavgift.

Debitering sker efter rådande taxa om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställd av Kommunfullmäktige.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Anmälan av installation, köldmedia

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender