Meny

Meny

Hissar och andra motordrivna anordningar

Samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet när det handlar om hissar och motordrivna anordningar som inte ingår som delar i en produktionsprocess. Med det menas hissar och motordrivna anordningar i bostäder, affärs- och kontorshus samt för huvuddelen av dessa i industrier.

Motordriven anordning

En motordriven anordning kan vara en hiss, rulltrappa, rullramp, motordriven port/liknande anordning, persontransportanordning monterad i tak, linbana, bergsbana och släplift (H14 3:18).

Samhällsbyggnadsnämnden handlägger och beslutar i ärenden som anges i och styrs av:

 • Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
  (H14; BFS 2011:12 med ändringar till och med BFS 2012:11)
 • Plan- och bygglagen
  (PBL; SFS 2010:900)
 • Plan- och byggförordningen
  (PBF; SFS 2011:338)
 • Förordning om handikappanpassning av vissa byggnader
  (SFS 2011:339)
 • Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser
  (BFS 2011:13 med ändringar till och med 2013:9)
 • Lag om skydd mot olyckor
  (SFS 2003:778 med ändringar till och med 2014:688).

Tredjepartskontroll 

Samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet, men det är ofta ett ackrediterat företag (en så kallad tredjepartskontroll) som genom årliga besiktningar kontrollerar att anordningen uppfyller myndighetskraven. De ackrediterade företagen får besluta om att anordningen får användas under viss tid om det kan ske utan risk för personsäkerheten. Om bristerna innebär att personsäkerheten är i fara ska Samhällsbyggnadsnämnden besluta om den får användas eller inte. Avvikelser från lagar och regler beslutas av Samhällsbyggnadsnämnden.  

Användningsförbud för motordrivna anordningar 

En motordriven anordning får inte användas

 • om ett kontrollorgan har bedömt att anordningen inte uppfyller krav på skydd för säkerhet och hälsa (PBF 5:12)
 • om anordningen inte har kontrollerats inom föreskriven tid (PBF 5:13)
 • om den som äger eller ansvarar för anordningen inte kan visa upp protokoll på att anordningen uppfyller krav på skydd för säkerhet och hälsa (PBF 5:14).

Byggsanktionsavgifter, åtgärdsföreläggande och vite

Om en motordriven anordning används trots användningsförbudet kan ägaren eller den som ansvarar för anordningen bli skyldig att betala en byggsanktionsavgift på 2 prisbasbelopp (88 800 kronor) (PBF 9:5).

För anmälningspliktiga åtgärder som avser installation eller väsentlig ändring av hiss, kan ägaren eller den som ansvarar för anordningen bli skyldig att betala byggsanktionsavgift med 0,25 prisbasbelopp (11 100 kronor) för påbörjad åtgärd utan startbesked (PBF 9:13) respektive 0,05 prisbasbelopp (2 220 kronor) för att ta en hiss i bruk före slutbesked (PBF 9:24). 

Övrig information 

Den besiktningskylt som intygar att den motordrivna anordningen får användas, ska vara fastsatt på anordningen och vara väl synlig för användarna (H14 3:34).

Besiktningsintervall

Besiktningsintervall‌

Typ av anordning

Besiktningsintervall

Anmärkning

Hiss

1½, resp 1-2 år

Beroende på modell

Rulltrappa, rullramp

1½, resp 1 år

Beroende på modell

Motordriven port/liknande anordning

2, resp 2-4 år

Beroende på modell

Persontransportanordning monterad i tak

2 år


Linbana/bergbana

1, resp 2-3 år

Beroende på modell

Släplift

1-8 år

Beroende på modell och kontroll


Vi hjälper dig

Besök vår kundmottagning, öppna mottagning eller boka tid med en handläggare, om du behöver hjälp!

Öppettider och mer information om hur vi hjälper dig.

Senast ändrad: 2019-08-29 10.52

Ändrad av:

Dela sidan: Hissar och andra motordrivna anordningar

g q n C

y Nyheter

 • 2019-09-17 10.16

  Näringslivsdagen 2019

  Alla stora innovatörer har något gemensamt. De har modet att göra det som ingen tidigare gjort.
 • 2019-09-13 11.24

  Nu ska Stadshusets entré byggas om

  På måndag den 16 september påbörjas arbetet med att bygga om Stadshusets entré. Huvudentrén mot Kungsgatan stängs och be...
 • 2019-09-10 15.25

  Passa på att tycka till om oss!

  Är du en av de 1 600 boråsare som har fått brev från Statistiska centralbyrån? I medborgarundersökningen har du möjlighe...

y Nyheter

 • Bengt Engberg, vd för AB Bostäder.
 • Barn som målar.

o Kalender

 • Företagslunch
 • Kalenderblad