Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Anmälan av värmepumpsanläggning

Alla värmepumpar med syfte att utvinna energi ur mark, ytvatten eller grundvatten ska enligt miljöbalken anmälas till Miljö- och konsumentnämnden.

Observera att värmepumpar och kylanläggningar som innehåller köldmedia kan omfattas av särskilda regler.

Inom skyddsområden för de kommunala vattentäkterna finns särskilda bestämmelser. Kontakta Miljöförvaltningen för mer information.

Anmälan av värmepumpsanläggningar ska göras innan de installeras. Nedan följer några punkter som är viktiga om du tänker installera en värmepump.

  • Anmälan ska lämnas in och godkännas innan installationen påbörjas. Det är viktigt eftersom vi vill kontrollera att anläggningen inte är olämplig med hänsyn till typ av anläggning, lokalisering, köldmedium och köldbärare.
  • Anmälan ska göras av verksamhetsutövaren, det vill säga fastighetsägaren eller den som får värmepumpen installerad.
  • Till anmälan ska en tomtkarta (situationsplan) bifogas. På kartan ska fastigheten med byggnader, eventuella dricksvattenbrunnar, avloppsanläggningar samt borrhål och kollektorslang ritas in. Det är viktigt att kartan är tydlig och skalenlig.
  • Grannar bör informeras om borrhålet ska placeras närmare än tio meter från fastighetsgräns. Sökande och/eller entreprenören ska kontrollera var befintliga (energi)brunnar finns i omgivningen.
  • Kom ihåg att kontakta din el-leverantör före installationen.

  • Det finns många fördelar med värmepumpar, men tänk på att vid byte från till exempel eldningspanna till värmepump så kan det i vissa enstaka fall uppstå ökad risk för fuktproblematik, minskad ventilation eller högre radonhalt. Kontakta energi- och klimatrådgivarna (se nedan) för mer information om vilka åtgärder som kan göras för att minska dessa risker. 

Ta gärna kontakt med din värmepumpsinstallatör. Exempel på certifierade värmepumpsinstallatörer finns på Svenska kyl- och värmepumpföreningens webbplats. Om du planerar att installera en bergvärmeanläggning hittar du exempel på certifierade borrare på webbplatsen för Borrföretagen i Sverige.

Mer information om värmepumpar och andra värmekällor kan du få av Miljöförvaltningens:

Energi- och klimatrådgivare

En avgift tas ut för handläggningen av anmälan/ansökan av värmepumpsinstallation, kontakta Miljöförvaltningen för mer information.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Anmälan av värmepumpsanläggning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender