Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-01-23 protokoll.pdf Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster. 3.4 MB 2020-01-30 16.07

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden:

Borås Stads ungdomspolitiska program 2020-2023

Det ungdomspolitiska programmet ska ange Borås Stads viljeriktning för det ungdomspolitiska arbetet och genomsyras av ungas inflytande och delaktighet. Det föreslagna ungdomspolitiska programmet för 2020-2023 har reviderats och utformats utifrån resultatet från Lokal uppföljning av Ungdomspolitiken 2017 (Lupp).

Programmets nya målgrupp är den nationella ungdomspolitikens målgrupp, unga mellan 13-25 år. Flertalet remissinstanser betonar vikten av ungas inflytande och delaktighet i frågor som berör dem.

Beslut: Kommunfullmäktige fastställde Borås Stads Ungdomspolitiska program att gälla till och med 2023.

Förändringar i externa borgensåtaganden 2019

I enlighet med Kommunfullmäktiges riktlinjer för finansverksamheten ska Borås Stad vid utlåning eller borgen eftersträva marknadsmässiga villkor. Utgångspunkten är att kommunen inte ska riskera att snedvrida konkurrensen.

Kommunfullmäktige beslutade att:

 • Borgensavgift med 0,66% påförs Riksbyggens kooperativa hyresgästförening Blombacka för borgensåtagande hänförligt till omsatt lån på 1 237 500 kr.
 • Borgensavgift med 0,45% påförs Riksbyggens kooperativa hyresgästförening Skogslid för borgensåtagande hänförligt till omsatt lån på 9 200 000 kr.
 • Borgensavgift med 0,70% på förs Riksbyggens kooperativa hyresgästförening Skogslid för borgensåtagande hänförligt till omsatt lån på 13 100 607 kr.

Budget för de kommunala bolagen

Kommunens bolagsverksamhet kommer under 2020 att bedrivas genom 13 bolag, direkt ägda av Borås Stad eller genom det av Borås Stad ägda Borås Stadshus AB. Dessutom har ett av bolagen egna dotterbolag. Bolagen styrs av Aktiebolagslagens bestämmelser, Kommunallagen samt av Kommunfullmäktige fastställda bolagsordningar och ägardirektiv.

Beslut: Kommunfullmäktige fastställde föreslagna krav på resultat, avkastning och utdelning samt finansiella mål för de kommunala bolagen.

Motion om att stärka skolbiblioteken

Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), Ulf Sjösten (M) och Falco Güldenpfennig (KD) föreslår i en motion att:

 • Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram en aktuell skolbiblioteksplan med tydliga mål för verksamheten
 • Kulturnämnden får i uppgift att ta fram en strategi för skolbiblioteksverksamheten.
 • Att budgeten för skolbiblioteksverksamheten förs över från Grundskolenämnden till Kulturnämnden.

Beslut: Kommunfullmäktige biföll motionen.

Motion om den första jämställda generationen

Ida Legnemark (V) framför i en motion att Borås Stad ska verka för att den generation som föds nu ska bli den första jämställda generationen. Motionären föreslår att Förskolenämnden tar fram en plan för fortbildning om jämställdhet och normkritik för medarbetare på samtliga förskolor i Borås Stad samt att jämställdhetsarbetet följs i Förskolenämndens systematiska kvalitetsarbete.

Motionen har skickats på remiss till Förskolenämnden som föreslår att motionen avslås då Förskoleförvaltningen arbetat fram en Plattform för värdegrund som har ett långsiktigt perspektiv, som även innefattar arbetet med jämställdhet och normkritik.

Beslut: Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad.

Personval

Kommunfullmäktige beslutade att:

 • Mattias Danielsson (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgardialog.
 • Håkan Eriksson (C) väljs till ledamot i Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgardialog till och med 31 december 2022.
 • Jonas Natt och Dag (SD) väljs till ersättare i Fritids- och folkhälsonämnden till och med 31 december 2022.

Frågor

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Enkel fråga av Anna Christensen (M) till Tekniska nämndens ordförande Jan Idehed (C) om gång- och cykelvägar från Kelvingatan upp till Lidagatan i Brämhult..pdf Pdf, 571.8 kB, öppnas i nytt fönster. 571.8 kB 2020-01-13 09.59
Enkel fråga av Anna Christensen (M) till Tekniska nämndens ordörande om gång- och cykelvägar.pdf Pdf, 576.1 kB, öppnas i nytt fönster. 576.1 kB 2020-01-13 09.59
Enkel fråga av Lisa Berglund (KD) till Tekniska nämndens ordförande Jan Idehed (C) om riktlinjer för höjden på trottoarkanter..pdf Pdf, 18.9 kB, öppnas i nytt fönster. 18.9 kB 2020-01-13 09.59
Fråga av Annette Carlson (M) till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) om hantering av statens övervältringskostnader.docx Word, 38.1 kB, öppnas i nytt fönster. 38.1 kB 2020-01-23 09.17
Fråga av Anna Christensen (M) till kommunalråd Tom Andersson (MP) om avstängning av Kyrkvägen.docx Word, 33.6 kB, öppnas i nytt fönster. 33.6 kB 2020-01-23 09.17
Fråga av Lisa Berglund (KD) till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) Kommunikationsmöjligheter vid samhällsstörning.doc Word, 39.5 kB, öppnas i nytt fönster. 39.5 kB 2020-01-23 09.17
Fråga av Ulrik Nilsson (M) till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) om solceller.docx Word, 21.4 kB, öppnas i nytt fönster. 21.4 kB 2020-01-23 09.17
Interpellation av Magnus Sjödahl (KD) till Tekniska nämndens ordförande Jan Idehed (C) Uppställningsplatser för taxi..pdf Pdf, 403.9 kB, öppnas i nytt fönster. 403.9 kB 2020-01-23 09.17

Motioner

Avsägelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Avsägelse 23 januari 2020.pdf Pdf, 218.9 kB, öppnas i nytt fönster. 218.9 kB 2020-01-23 14.30

Revisionsrapport

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2020-01-23 handlingar.pdf Pdf, 6.9 MB, öppnas i nytt fönster. 6.9 MB 2020-01-13 09.56
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval 
 5. Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor
 6. Svar på Interpellation av Martin Nilsson (M) till kommunalråd Tom Andersson (MP) -
  Fossilfria persontransporter (Nr 1)
 7. Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023 (Nr 2)
 8. Förändringar i externa borgensåtaganden 2019 (Nr 3)
 9. Budget 2020 för de kommunala bolagen (Nr 4)
 10. Svar på motion från Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C),
  Ulf Sjösten (M) och Falco Guldenpfennig (KD). Stärk skolbiblioteken! (Nr 5)
 11. Svar på motion av Ida Legnemark (V): Den första jämställda generationen (Nr 6)
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-01-08] Kommunfullmäktige , sammanträde 2020-01-23 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol