Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2020-02-17 protokoll.pdf Pdf, 447 kB. 447 kB 2020-09-09 10.28

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden:

Uppföljande granskning av Borås Stads förebyggande arbete mot oegentligheter och korruption (Kc1)

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av Borås Stads förebyggande arbete mot oegentligheter och korruption.

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att de brister som konstaterades i rapporten 2013 till stor del är åtgärdade och att Borås Stads arbete med att förebygga oegentligheter och korruption delvis är ändamålsenliga. Stadsrevisionen har i rapporten lämnat ett antal rekommendationer med utgångspunkt från nulägesanalysen som Kommunstyrelsen svarar på.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att revisionsrapporten är besvarad.

Motion om Saltemads camping (Kc2)

William Petzäll (SD) lämnade 2007-11-13 in förslaget att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda, förbereda samt genomföra en försäljning av Saltemads camping.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Initiativärende: står Mitt-S över lagen? (Kc3)

Sverigedemokraterna föreslår i ett initiativärende beslutsgångar och informationsflöden ska kartläggas.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ärendet remitteras till Stadsledningskansliet.

Ansökan om marknadsföringssamarbete, Borås Grand Prix 2020, Borås Fältrittklubb (K1)

Borås Fältrittklubb arrangerar för 26:e året Borås Grand Prix. Tävlingen har så kallad 5*-nivå, den högsta nationella elitnivån för hopptävlingar. Det finns goda förutsättningar för hög uppmärksamhet i media och mycket publik både på plats i ridhuset och via webbsändningarna landet runt. Kommunstyrelsen bedömer därför det marknadsföringsmässiga värdet för kommunen till samma nivå som för 2019, 75 000 kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att träffa avtal med Borås Fältrittklubb om marknadsföringssamarbete för Borås Grand Prix 6-9 februari 2020 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar 75 000 kronor till klubben.

Hemlöshetskartläggning 2019 (Ku1)

I årets hemlöshetkartläggning har antalet totala registreringar ökat. Det är främst personer i hemlöshetssituation 2 (institutionsvistelse och stödboende) som ökat. I år är det även fem barn som drabbats av att familjen avhysts från sitt boende. En analys har genomförts och kopplats till de utvecklingsområden som finns i ”Program mot hemlöshet i Borås Stad”. Flera aktiviteter inom utvecklingsområdena har genomförts eller pågår, bland annat arbetet med sociala bostäder.

Varje år genomför Individ- och familjeomsorgsnämnden en enkätundersökning som visar på personers hemlöshetssituation under vecka 36. Utöver undersökningen har uppgifter från personliga ombuden och vräkningsförebyggande enheten samt från en brukarrevision inhämtats.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att lägga Hemlöshetsrapporten till handlingarna.

Vidare föreslog Kommunstyrelsen att Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att till kommande hemlöshetskartläggning ha ett särskilt fokus på äldre i hemlöshetssituation kopplat till arbetet med Sociala bostäder. Hemlöshetsrapporten ska även innefatta en analys av det befintliga arbetet och effekten av detta, samt förslag till vilka åtgärder som kan utveckla arbetet för att minska hemlösheten på sikt.

Årsredovisning av samverkansuppdraget lokalt inflytande (Ku2)

Fritids- och folkhälsonämnden är tilldelade ett särskilt samarbetsuppdrag avseende ”lokalt inflytande, demokratifrågor och utveckling av mötesplatser” av Kommunfullmäktige.

Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har under 2019 till stor del fortsatt att genomföras inom organisationsmodellen ”Säker och trygg kommun”, beskrivet som ”Lokal samverkan” under samverkansgrupper för lokala insatser. Tillsammans med pågående processer inom ”Brottsförebyggande rådet (Brå)” och inom övriga samverkansgrupper, har arbetet även utvecklats gemensamt under året på olika sätt. Totalt har 134 ordinarie möten genomförts, vilket genererat att ca 2000 deltagare varit involverade under året.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att redovisningen läggs till handlingarna.

Revidering av strategin Bildningsstaden Borås (Ku3)

Syftet med Strategi Bildningsstaden är att fortsätta förbättringsarbetet med att göra en bra förskola och skola bättre och Borås till en framgångsrik bildningsstad.

Strategin har setts över för att harmonisera med Borås Stads nuvarande utbildningsorganisation och övriga gemensamma strategier. Strategin fokuserar på bildning och lärande samt tre strategiska områden som har prioriterats för samverkan. Dessa tre områden är tillitsbaserad styrning, social hållbarhet och övergångar och samverkan.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att fastställa Bildningsstaden Borås att gälla till och med 2023.

Svar på initiativärende: Redovisning av Borås Stads arbete med romsk inkludering (Ku4)

Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V) har vid Kommunstyrelsens sammanträde 11 november 2019 lämnat in ett initiativärende och yrkar att ”Kommunstyrelsen innan årets slut ges en redovisning av arbetet med romsk inkludering och vad ett uteblivet lokalbidrag innebär för arbetets fortlevnad.”

Arbetslivsförvaltningens förvaltningschef Dag Forsström har vid Kommunstyrelsens sammanträde 17 februari 2020 redovisat muntligt enligt initiativärendets intentioner.

Beslut: Kommunstyrelsens beslutade att initiativärendet är besvarat utifrån den muntliga genomgången.

Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland (Ku5)

Syftet med den länsgemensamma handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för kommunernas och regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan inkluderas.

Borås Stad kommer att ta fram en lokal handlingsplan för suicidprevention. Det finns en arbetsgrupp som idag har dessa frågor på sin agenda, deltagare i denna grupp är representanter från civilsamhället, Västra Götalandsregionen samt kommunens förvaltningar.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Borås Stad ställer sig bakom förslaget till länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland. Upprättat remissvar skickas till Boråsregionen, Sjuhärads Kommunalförbund.

Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen (Ku6)

Borås Stad är positiv till syftet och målet med samverkansöverenskommelsen.

Borås Stad har tagit del av förslaget och bedömer att det bland annat saknas tydliga beskrivningar av förskolans och grund- och gymnasieskolans roll och ansvar i samverkan. Det finns även en del otydligheter i hänvisningarna till gällande lagstiftning. Med hänvisning till bedömningen avstyrker Borås Stad nu liggande förslag.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Borås Stad avstyrker förslaget till överenskommelse om Samverkan för barns och ungas bästa.

Borås Stad föreslår att förslaget omarbetas/kompletteras med de synpunkter och förslag som lämnas av remissinstanserna och att kommunerna ges ytterligare en möjlighet att yttra sig innan förslaget slutligen fastställs.

Initiativärende om undantag från Lagen om eget boende, EBO (Ku7)

Allianspartierna – Moderaterna och Kristdemokraterna – föreslår i ett initiativärende att Norrby, Hulta och Hässleholmen ska undantas från Lagen om eget boende, EBO samt att Stadsledningskansliet ska få i uppdrag att översända Kommunstyrelsens beslut till Migrationsverket.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att avslå initiativärendet.

Initiativärende om redogörelse av arbete med bostad först (Ku8)

Vänsterpartiet undrar i ett initiativärende när den utlovade redogörelsen om arbetet med ”bostad först” ska ske samt förslår att Kommunstyrelsen skyndsamt ges en redovisning av Individ- och familjeomsorgsnämndens och AB Bostäders arbete.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Kommunstyrelsen skyndsamt ges en redovisning av Individ- och familjeomsorgsnämndens och AB Bostäders arbete med bostad först.

Begäran om planuppdrag för upphävande av tomtindelning i centrum och på Dammsvedjan (M1)

Kommunen har intresserade köpare på fastigheten Makrillen 11 i centrum, men gällande tomtindelning omöjliggör en ändamålsenlig fastighetsbildning. Tomtindelningen för fastigheten Makrillen 11 måste därför upphävas.

Den 15 september 2014 ansökte Borås Stad, Markavdelning om fastighetsreglering för fastigheterna Gässlösa 5:1 och Betslet 4, men gällande tomtindelning omöjliggör en sådan reglering. För att kunna fastighetsbilda enligt gällande detaljplan måste gällande tomtindelning upphävas.

Beslut: Kommunstyrelsen gav Samhällsbyggnadsnämnden planuppdrag i syfte att upphäva tomtindelningen inom fastigheterna Makrillen 11, Kyrkängsgatan i Centrum och Betslet 4, Svedjegatan på Dammsvedjan

Nämndbudget och reviderad investeringsbudget 2020 (E1)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna nämndbudget 2020 med de i ärendet angivna förutsättningarna.

Kommunbidragen till nämnderna förändras enligt nedan:

Förskolenämndens kommunbidrag utökas med 4,5 miljoner kronor och Grundskolenämndens kommunbidrag utökas med 1,5 miljoner kronor som effekt av särskilda lönesatsningar riktat till förskolelärare utifrån genomförd lönekartläggning. Medlen finns avsatta i den centrala bufferten vilket innebär att det inte blir någon resultatpåverkan för kommunen som helhet.

Här ingår också omfördelning med 1,3 miljoner kronor avseende två placeringar på vård- och omsorgsboende som flyttas från Individ- och familjeomsorgsnämnden till Vård- och äldrenämnden som därmed får ansvaret för samtliga placeringar på vård- och omsorgsboende.

Saltemads campingverksamhet (Budgetuppdrag 2015) (E2)

Kommunstyrelsen fick 2015 ett budgetuppdrag att lägga ut Saltemads campingverksamhet på entreprenad utan att sälja marken. En extern konsult anlitades för att ta fram lämpliga förslag. Det visade sig att konsultens huvudförslag inte går att genomföra då byggnaderna är fast egendom och inte kan avskiljas och säljas separat från marken. Även andra tänkbara lösningar visade sig vara svåra att genomföra utifrån risken att inte ha tillgång till den strategiskt viktiga mark som Saltemad ligger på. Uppdraget att sälja campingverksamheten bör därför avslutas och verksamheten ska fortsätta drivas i egen regi med uppdraget att se över inriktning och utveckling.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att Saltemads Camping även fortsättningsvis ska drivas av Borås Djurpark AB. Uppdraget, att Saltemads campingverksamhet säljs eller läggs ut på entreprenad utan att sälja marken, avslutas.

Borås Djurpark AB vill ändra i sitt ägardirektiv (E3)

Borås Djurpark AB har inkommit med en begäran om ändring av sitt ägardirektiv. Bolaget vill att meningen om att ”erbjuda turister tillgång till en attraktiv camping” tas bort från verksamhetens mål i ägardirektivet.

Det finns ett budgetuppdrag om att sälja alternativt lägga ut Saltemads camping på entreprenad utan att sälja marken. Den utredning som utförts (se ärende E2) visar att detta är svårt att genomföra utan att riskera att inte ha tillgång till den strategiskt viktiga mark Saltemad ligger på. Uppdraget ska avslutas med hänvisning till att Saltemads Camping även fortsättningsvis ska drivas av Borås Djurpark AB. Därmed avslås även bolagets begäran om ändring av ägardirektivet.

Beslut: Kommunstyrelsen förslog Kommunfullmäktige att avslå Borås Djurpark AB:s begäran om ändring av ägardirektivet.

Motion om att lägga ut Saltemads camping på entreprenad (E4)

Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) föreslår i en motion att Saltemads camping ska läggas ut på entreprenad.

Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås då det visat sig svårt att lägga ut campingen på entreprenad utan att förlora tillgången till den strategiskt viktiga mark Saltemad ligger på.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Motion om att sälja Borås Djurpark (E5)

Morgan Hjalmarsson (L) föreslår i en motion att Borås Djurpark ska säljas till en privat entreprenör som kan utveckla verksamheten, skapa lönsamhet samt locka fler besökare.

Kommunstyrelsen anser att Borås Djurpark med sitt goda rykte och attraktionskraft är viktig för besöksnäringen och ger turistekonomiska effekter för Borås. Det är viktigt att behålla djurparken inom koncernen och med Borås Stad som ägare har djurparken en stabil grund att stå på för framtida utveckling.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (E6)

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har översänt budget och verksamhetsplan 2020 för medlemskommunernas godkännande. Medlemsavgiften är oförändrad med 78 kr/invånare för 2020 avseende förbundets basverksamhet. Bidraget till Medarbetarcentrum och Navet räknas årligen upp med 2,5 procent.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för år 2020.

Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp (E7)

Kommunstyrelsen föreslår att avskriva fordringar om en summa om 136 807 kronor. Fordringar uppgår till mer än ett halvt basbelopp per gäldenär. Anledning till föreslagen avskrivning är att fordringar inte inkommit trots vidtagna inbetalningsåtgärder.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att fordringar om en sammanlagd summa av 136 807 kronor avskrivs.

Instruktioner till valda ombud inför 2020 års bolagsstämmor (E8)

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att fastställa instruktioner till valda ombud inför 2020 års bolagsstämmor.

Daltorpskolan ska anpassas för högstadium årskurs 7-9 (E9)

F-6-verksamheten på Daltorpskolan har under hösten 2019 flyttat till Kronängsskolan 2 för att Daltorpskolan ska kunna erbjuda fler elevplatser för årskurs 7-9. Målet är att anpassa Daltorpskolan till en renodlad verksamhet för årskurs 7-9. Det innebär att installera ytterligare en kemisal, en träslöjdssal, en sysslöjdssal och att anpassa skolgården. Projektbudgeten är beräknad till 9 000 000 kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende anpassning av Daltorpskolan för årskurs 7-9, förutsatt att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget.

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar (E10)

Borås Energi och Miljö AB har begärt om utökning av investeringsplanen med 144,4 miljoner kronor i syfte att genomföra projektet ”Nytt insamlingssystem för hushållsavfallet med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar”. Det nya insamlingssystemet omfattas av två delprojekt, flerfacksprojekt samt tvåkärlsprojekt, som enligt bolaget kommer att införas parallellt med start senhösten 2020 och beräknas vara klart år 2023. Införande av det nya systemet med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar ger en högre service och bättre tillgänglighet för kunderna.

Beslut: Kommunstyrelsen förslog Kommunfullmäktige att godkänna Borås Energi och Miljö AB:s förslag att införa ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 144,4 miljoner kronor.

Initiativärende om extra statsbidrag (E11)

Vänsterpartiet föreslår i ett initiativärende att Kommunstyrelsen fattar beslut om fördelning av extra statsbidrag i syfte att stoppa nedskärningar i välfärden i Borås Stad.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till Stadsledningskansliet.

Finansiering för Marketplace Borås 2020 (N1)

Beslut: Kommunstyrelsen beviljade stöd med 3,5 miljoner kronor för verksamhetsåret 2020. Stödet fördelas på 2 miljoner i driftstöd samt 1,5 miljoner till DO-tank enligt tidigare år.

Medlen tas ur näringslivsenhetens budget samt från tidigare öronmärkta medel i 2017 års bokslut.

Samrådsyttrande för detaljplan för Kristineberg, Gisseberget 1 (Sp1)

Gisseberget 1 ligger i Kristinebergs centrum och avgränsas av Lars Kaggsgatan mot nordöst och Kristinegränd mot norr.

Planförslaget ger möjlighet att bygga ca 100 lägenheter i 4-7 våningar längs med Lars Kaggsgatan. I byggnaden föreslås även centrumfunktioner för att ge möjlighet till bibliotek, fritidsgård, butiker och restauranger. Planen föreslår även byggnation av skola/förskola och ett vård- och omsorgsboende samt bostäder på kommunal mark i den nordvästra delen av området. Ambitionen är att bygga en förskola med sex avdelningar för ca 120 barn.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget med kommentarer.

Initiativärende om ökade kostnader för distributionscentral (Ki1)

I ett initiativärende framför allianspartierna – Moderaterna och Kristdemokraterna – att de vill ha en redovisning om de ökade kostnaderna för uppstarten av distributionscentralen samt hur Mitt-S-styret ska hantera de ökade kostnaderna för berörda nämnder.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ärendet remitterades till Stadsledningskansliet.

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2020-02-17 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 38.5 MB. 38.5 MB 2020-02-07 13.03
Kommunstyrelsen 2020-02-17 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 5.6 MB. 5.6 MB 2020-02-07 12.10
Kommunstyrelsen 2020-02-17 handlingar.pdf Pdf, 40.3 MB. 40.3 MB 2020-02-13 10.33

 

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS200217 KC1 Tilläggsförslag V.docx Word, 41.8 kB. 41.8 kB 2020-02-17 13.11
2020-02-17 Alt förslag M+KD KC1.docx Word, 44.7 kB. 44.7 kB 2020-02-17 13.29
2020-02-17 Alt förslag M+KD KC2.docx Word, 42 kB. 42 kB 2020-02-17 13.29
2020-02-17 Alt förslag M+KD E1.docx Word, 41 kB. 41 kB 2020-02-17 13.29
2020-02-17 Alt förslag M+KD E2.docx Word, 44.1 kB. 44.1 kB 2020-02-17 13.29
2020-02-17 Alt förslag M+KD E4.docx Word, 42.4 kB. 42.4 kB 2020-02-17 13.29
2020-02-17 Alt förslag M+KD E5.docx Word, 41.9 kB. 41.9 kB 2020-02-17 13.30
2020-02-17 Alt förslag M+KD E10.docx Word, 42.6 kB. 42.6 kB 2020-02-17 13.30
2020-02-17 Alt förslag M+KD N1.docx Word, 44 kB. 44 kB 2020-02-17 13.30
2020-02-17 Alt förslag M+KD SP1.docx Word, 42.2 kB. 42.2 kB 2020-02-17 13.30
Alternativt förslag EBO SD.pdf Pdf, 510.4 kB. 510.4 kB 2020-02-17 14.02
E3 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 45.7 kB. 45.7 kB 2020-02-17 14.02
E8 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 51.5 kB. 51.5 kB 2020-02-17 14.02
E8 Särskild bilaga SD.pdf Pdf, 518.2 kB. 518.2 kB 2020-02-17 14.03
E10 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 56 kB. 56 kB 2020-02-17 14.03

 

Initiativärenden

 

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
E2 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 408.6 kB. 408.6 kB 2020-02-17 14.06
KC2 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 409.6 kB. 409.6 kB 2020-02-17 14.06
KU1 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 415.4 kB. 415.4 kB 2020-02-17 14.06
KU3 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 411.7 kB. 411.7 kB 2020-02-17 14.07
E4 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 409.9 kB. 409.9 kB 2020-02-17 14.10
Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2020-02-17 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol