Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet sänds via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-21.pdf Pdf, 675.8 kB. 675.8 kB 2021-06-29 10.45
Kommunstyrelsens protokoll 2021-06-21 Bilagor.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-06-29 10.46

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av några av mötets beslutsärenden. Samtliga ärenden och beslut hittar du i mötets protokoll som publiceras inom kort.

Hållbarhetsklivet- Borås Stad ansluter sig (Kc1)

Borås Stad har fått en förfrågan från Turistrådet Västsverige om att ansluta sig till ”Hållbarhetsklivet för besöksnäringen i Västsverige”. Det handlar i grova drag om att olika avseenden sträva efter så liten miljöpåverkan som möjligt, att verksamheten ska gynna både boende och besökare, att nå en jämnare beläggning över året, och slutligen att näringen kan skapa fler heltidsjobb i bärkraftiga verksamheter. Borås Stad konstaterar att Hållbarhetsklivet ligger väl i linje med de övergripande styrdokument som syftar till ett långsiktigt hållbart samhälle.

Kommunstyrelsen beslutade: Borås Stad ansluter sig till ”Hållbarhetsklivet för besöksnäringen i Västsverige”

Ung i Borås - Lupp 2020 (KU1)

De flesta ungdomar är nöjda med sina liv, sin fritid och skolgång, visar rapporten Ung i Borås. De allra flesta känner sig trygga hemma och ser positivt på framtiden. Men svaren varierar med kön, födelseland, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Om man är kille, född i Sverige utan funktionsnedsättning och är heterosexuell så är chansen större att du svarar mer positivt än om du är tjej, född utanför Sverige, har en funktionsnedsättning och har annan sexuell läggning än heterosexuell.

Ung i Borås är den rapport som redovisar enkäten som kallas Lupp och tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Den genomförs i årskurs 8 på grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet och rapporten fokuserar på enkäten som genomfördes under hösten 2020. Som en del i Borås Stads inkluderingsarbete genomfördes också en anpassad Lupp för elever i särskolan, A-Lupp. Rapportens syfte är att lyfta ungas röster om sin vardag i Borås, eftersom bra beslut om unga bygger på kunskap om hur unga har det.

Kommunstyrelsen beslutade: Rapporten Ung i Borås godkänns

Stänga ner wifi i Borås Stads verksamheter (KU2)

Fritids- och folkhälsonämnden har tagit beslut om att stänga ned tillgången wifi på till exempel fritidsgårdar och mötesplatser för att se om detta påverkar den skadegörelse som inträffat där när verksamhet inte bedrivs. Man gör det efter en rekommendation från Brottsförebyggande rådet (Brå). Också andra nämnder har informerats om rekommendationen. Digitaliseringsrådet är tveksamma till att göra testet, men ger sitt godkännande

Kommunstyrelsen beslutade: Kommunstyrelsen beslutar att berörda nämnder testar nedstängning av WiFi under en begränsad period i en begränsad skala för att sedan utvärdera.

Budgetramar 2022 (E5)

Borås Stad redovisade för 2020 ett resultat väsentligt högre än de första prognoserna under året, då pandemin slagit till och skatteunderlaget befarades dyka rejält. Konjunkturnedgången blev i slutändan inte så stor som befarat och i kombination med flertalet tillskott av de generella statsbidragen under året landade kommunens resultat på +284 mnkr. SKR tror på 2022 som ett relativt starkt år.

Förutsättningarna har under första delen av 2021 förändrats i positiv riktning i och med att coronapandemins påverkan på verksamhet och ekonomi inte blivit så negativ som befarades. Hittills under året har prognoserna för skatteintäkterna 2021 inklusive avräkning år 2020 ökat med hela 133 mnkr i de prognoser som SKR levererar. I och med dessa positiva rapporter har Kommunfullmäktige antagit två tilläggsbudgetar på totalt 47 mnkr under våren.

I den nu aktuella delårsrapporten beräknas kommunen sammantaget hamna på ett resultat som är bättre än budgeterade +80 miljoner kronor. I dagsläget ligger årsprognosen på +139 mnkr.
Det ekonomiska läget känns under omständigheterna relativt stabilt ut inför 2022.

Kommunstyrelsen: Ramarna för 2022 har lagts på en nivå som ur ett finansiellt perspektiv genererar ett resultat under våra finansiella mål.

Kommunstyrelsen beslutade: Budgetramar för år 2022 fastställs enligt upprättat förslag

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen den 2021-06-21 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 23.8 MB. 23.8 MB 2021-06-11 13.29
Kommunstyrelsen den 2021-06-21 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2021-06-11 12.05
Kommunstyrelsen den 2021-06-21 Handlingar.pdf Pdf, 115.8 MB. 115.8 MB 2021-06-18 16.11

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2021-00480 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2021-00487 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Hållbarhetsklivet - Borås Stad ansluter sig
  Dnr 2021-00067 3.6.9.0 Programområde 5
 5. Kc2 Redovisning av kommunalt partistöd för Vänsterpartiet i Borås
  Dnr 2021-00493 1.1.1.4 Programområde 1
 6. Kc3 Ytterligare undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig service
  Dnr 2020-00436 2.1.1.0 Programområde 1
 7. Kc4 Redovisning av kommunalt partistöd för Miljöpartiet de Gröna Borås
  Dnr 2021-00515 1.1.1.4 Programområde 1
 8. Kc5 Avsägelse och fyllnadsval till Gruppledare för de partier utan kommunalrådspost i Kommunstyrelsen
  Dnr 2021-00042 1.1.1.3 Programområde 1
 9. Kc6 Fyllnadsval Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation
  Dnr 2018-00708 1.1.1.3 Programområde 1
 10. K1 Marknadsföringssamarbete IF Elfsborg UEFA Europa Conference League 2021.
  Dnr 2021-00499 2.9.1.1 Programområde 1
 11. KU1 Ung i Borås - Lupp 2020
  Dnr 2019-01111 1.1.6.4 Programområde 3
 12. KU2 Stänga ner WiFi i Borås Stads verksamheter
  Dnr 2021-00364 2.2.3.0 Programområde 1
 13. M1 Försäljning av del av fastigheten Gässlösa 5:1, Kristineberg, Gisseberget
  Dnr 2021-00497 3.1.2.2 Programområde 4
 14. M2 Försäljning av 7672 kvm av fastigheterna Torpa-Hestra 4:1 och Viared 7:1, Verkstadsgatan Ramnaslätt
  Dnr 2021-00398 3.1.2.2 Programområde 4
 15. M3 Friköp av tomträtten till Sandhult 1:98, Sandhult
  Dnr 2021-00543 3.1.2.6 Programområde 4
 16. E1 Årsredovisning 2020 för Tolkförmedling Väst
  Dnr 2021-00366 3.4.4.1 Programområde 1
 17. E2 Årsredovisning för Stiftelsen Proteko år 2020
  Dnr 2021-00486 1.2.4.1 Programområde 1
 18. E3 Fråga om hantering av övervältringskostnader
  Dnr 2020-00947 1.2.4.1 Programområde 1
 19. E4 Delårsrapport januari - april 2021
  Dnr 2021-00469 1.2.4.1 Programområde 1
 20. E5 Budgetramar 2022
  Dnr 2021-00038 1.2.4.1 Programområde 1
 21. N1 Tydliggöra arbetet med landsbygdsutveckling. (Budgetuppdrag 2019)
  Dnr 2019-00157 3.4.1.2 Programområde 4
 22. SP1 Begäran om kommunalt övertagande av Nabbamotet inklusive brokonstruktion
  Dnr 2020-00461 3.1.1.0 Programområde 5
 23. SP2 Remissvar om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som regionplaneorgan
  Dnr 2021-00287 1.1.2.1 Programområde 4
 24. SP3 Granskningsyttrande över detaljplan Byttorp, Byttorpsvall 23
  Dnr 2018-00208 3.1.1.1 Programområde 4
 25. SP4 Utöka naturreservatet Rya åsar
  Dnr 2019-00462 3.2.1.4 Programområde 4
 26. SP5 Svar på frågor inför Västtrafiks Trafikplan 2023
  Dnr 2021-00227 3.3.4.0 Programområde 1
 27. SP6 Granskningsyttrande 2 över detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 m.fl
  Dnr 2015-00434 214 Programområde 4
 28. SP7 Medfinansierings- och samverkansavtal mellan Trafikverket och Borås Stad– åtgärder i Nabbamotet, väg 40, samt på Viaredsvägen, väg 1637, Borås
  Dnr 2021-00554 3.3.6.0 Programområde 5
 29. SP8 Samrådssvar på begäran om detaljplan för del av Viared 8:118 (Viared 5:1 Segloravägen)
  Dnr 2019-01027 3.1.1.1 Programområde 4
 30. Ki1 Svar på motion av Lars Gunnar Comén (M) och Martin Nilsson (M): Stärkta upphandlingsprocesser för ett bättre företagsklimat
  Dnr 2021-00238 1.1.1.1 Programområde 5
 31. Ki2 Svar på initiativärende av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): Stärk Borås Stads upphandling
  Dnr 2020-00511 2.5.1.0 Programområde 5

Alternativa förslag

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS210621 E3 Protokollsanteckning V.docx Word, 41.4 kB. 41.4 kB 2021-06-21 14.16
KS210621 E5 Protokollsanteckning V.docx Word, 42.1 kB. 42.1 kB 2021-06-21 14.16
Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-30] Kommunstyrelsen , sammanträde 2021-06-21 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol