Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet sänds via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2021-12-23 08.30
Kommunstyrelsens protokoll 2021-12-06 Bilagor.pdf Pdf, 624.1 kB. 624.1 kB 2021-12-23 08.30

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av några av mötets beslutsärenden. Samtliga ärenden och beslut hittar du i mötets protokoll som du hittar här ovan.

Inventering av lämpliga områden för kommunala och privata villatomter (M4)

För att möta efterfrågan på villatomter i Borås och för att verka för stadens strategiska utveckling ska kommunen inventera markområden lämpliga för villabebyggelse. Man ska alltså kartlägga och göra en förteckning över områden som passar för ändamålet. Kommunal mark och privat mark kan kombineras för detaljplanering av områden för villor och andra former av boenden såsom rad/parhus och/eller mindre flerfamiljshus.

Kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen ger Stadsledningskansliet i uppdrag att inventera lämpliga områden för detaljplaneläggning för kommunala och privata villatomter.

Kommunalt anläggningslån 2021 (E1)

Borås Stad har sedan länge erbjudit det ideella föreningslivet möjligheter till så kallade anläggningslån som är ränte- och amorteringsfria, och som avskrivs efter 30 år. Anläggningslånen har gjort det möjligt för föreningarna att göra sådant som på ett värdefullt sätt kompletterat kommunens utbud. Lånen uppgår maximalt till 40 procent av godkänd totalsumma.

Fritids- och folkhälsonämnden har under 2021 fått in tre ansökningar om kommunalt anläggningslån, varav två behandlas i detta ärende: från Brämhults IK för utbyggnad av omklädningsrum, förbättring av träningsytor och tillbyggnad av klubbstuga, och från Sjömarkens IF, för ett utegym och byte av konstgräs.
Ansökan från Simklubben Elfsborg kommer att behandlas separat.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Nedanstående föreningar beviljas anläggningslån för 2021 med följande högsta belopp:

 • Brämhults IK 2 244 000 kr
 • Sjömarkens IF 852 436 kr

För båda anläggningslånen gäller som förutsättning att föreningarnas finansieringsplaner kan uppfyllas. Arbetena ska vara färdigställda senast två år efter att kommunfullmäktige fattat beslut om anläggningslånen.

Yttrande över Verksamhetsplan för detaljplanering 2022 (SP2)

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag på Verksamhetsplan för detaljplanering 2022 som sänts på remiss till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen tillstyrker, men anser att Planprogram för Alideberg måste prioriteras 2022 framför Planprogram för Yxhammarsgatan.

Kommunstyrelsen konstaterar att efterfrågan på detaljplaner överstiger vad som är möjligt att tillgodose under året och att man därför måste göra prioriteringar. Samhällsservice, nya verksamhetsområden och trafikåtgärder är viktiga för att uppnå en attraktiv stad, skriver Kommunstyrelsen, och fortsätter: Utbyggnad av Simarenan vid Alideberg föranleder att ett planprogram för området vid Alideberg behöver tas fram, där helhetssynen för området tydliggörs. Det innebär att ett planprogram för detta område måste prioriteras redan under 2022 i verksamhetsplanen. Det innebär att Planprogram området längs Yxhammarsgatan inte får plats i verksamhetsplanen för 2022.

Kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen tillstyrker remissförslaget under förutsättning att Planprogram för området längs Yxhammarsgatan ersätts av Planprogram vid Alideberg.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2021-12-06 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 15 MB. 15 MB 2021-11-26 15.08
Kommunstyrelsen 2021-12-06 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-11-26 15.08
Kommunstyrelsen 2021-12-06 Handlingar del 1.pdf Pdf, 96 MB. 96 MB 2021-12-02 14.34
Kommunstyrelsen 2021-12-06 Handlingar del 2.pdf Pdf, 142.2 MB. 142.2 MB 2021-12-02 14.34

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2021-00856 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2021-00864 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Kommunstyrelsen attestrutiner 2022
  Dnr 2021-00874 2.4.1.2 Programområde 1
 5. Kc2 Revisionsrapport - Granskning av integration och etablering i Borås Stad
  Dnr 2021-00114 1.2.3.3 Programområde 2
 6. PF1 Revidering av regler för idéburet offentligt partnerskap
  Dnr 2020-00657 1.1.6.2 Programområde 4
 7. PF2 Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre
  Dnr 2021-00707 1.1.2.1 Programområde 1
 8. KU1 Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet
  Dnr 2021-00731 3.7.2.0 Programområde 2
 9. KU2 Yttrande över remiss: Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård
  Dnr 2021-00786 1.1.2.1 Programområde 2
 10. KU3 Svar på remiss över förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser
  Dnr 2021-00787 1.1.2.1 Programområde 2
 11. M1 Detaljplan för Dammsvedjan, Betslet 4
  Dnr 2020-00403 3.1.1.2 Programområde 4
 12. M2 Försäljning av 17 730 kvm av Torpa-Sjöbo 2:81, kv. Åre, Nordskogen
  Dnr 2021-00791 3.1.2.2 Programområde 4
 13. M3 Försäljning av 44 975 kvm av Viared 14:19, kvarteret Solskenet, Viared Västra
  Dnr 2021-00850 3.1.2.2 Programområde 4
 14. M4 Inventering av lämpliga områden för kommunala och privata villatomter.
  Dnr 2021-00887 3.1.2.0 Programområde 4
 15. M5 Svar på initiativärende av Martin Nilsson (M) och Niklas Arvidsson (KD): Planera för fler områden med småhustomter i Borås
  Dnr 2019-00764 3.1.2.2 Programområde 4
 16. E1 Ansökan om anläggningslån från Brämhults IK avseende tillbyggnad av ny omklädningsrumsbyggnad
  Dnr 2021-00592 3.6.7.2 Programområde 4
 17. E2 Intern kontrollplan 2022 för de kommunala bolagen
  Dnr 2021-00794 1.2.3.2 Programområde 1
 18. E3 Solceller på parkeringar
  Dnr 2020-00206 3.3.1.0 Programområde 1
 19. E4 Hantering av inköpskostnader för skyddsmaterial
  Dnr 2021-00803 2.5.1.0 Programområde 1
 20. E5 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
  Dnr 2021-00305 1.2.4.0 Programområde 1
 21. E6 Budget 2022 för de kommunala bolagen
  Dnr 2021-00011 1.2.4.1 Programområde 1
 22. SP1 Ansökan om medel för lokal utveckling 2021
  Dnr 2021-00124 2.4.3.25 Programområde 4
 23. SP2 Yttrande över remiss: Verksamhetsplan för detaljplanering 2022
  Dnr 2021-00824 3.1.1.1 Programområde 4
 24. SP3 Yttrande över remiss av Naturvårdsverkets rapport Uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22 om bioavfall Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG i den svenska lagstiftningen
  Dnr 2021-00789 1.1.2.1 Programområde 5
 25. SP4 Borås Stads remissyttrande över Ansökan och Miljökonsekvensbeskrivning för planerad bergtäktverksamhet på fastigheterna Borås Lunden 1:16, 1:17, 1:18 och 1:7
  Dnr 2020-00745 3.1.2.0 Programområde 4
 26. CKS1 Borås Stads försäkringar. Olycksfall 2022
  Dnr 2021-00711 2.8.2.0 Programområde 1
 27. CKS2 Handlingsprogram Säkerhet 2019 - 2022
  Dnr 2021-00549 3.2.2.0 Programområde 1

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
E5 Alternativt förslag bilaga SD.pdf Pdf, 151.9 kB. 151.9 kB 2021-12-06 13.35
E5 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 49.2 kB. 49.2 kB 2021-12-06 13.35
SP2 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 180.1 kB. 180.1 kB 2021-12-06 13.35
211206 E3 Alt förslag V Solceller på parkeringar.docx Word, 42.6 kB. 42.6 kB 2021-12-06 13.38
211206 E4 Alt förslag V Hantering av inköpskostnader för skyddsmaterial.docx Word, 42.7 kB. 42.7 kB 2021-12-06 13.38
211206 E5 Alt förslag V Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.docx Word, 43.6 kB. 43.6 kB 2021-12-06 13.38

Protokollsanteckningar

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2020-09-30] Kommunstyrelsen , sammanträde 2021-12-06 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol