Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Grundskolenämnden, sammanträde

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar.

Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde hållas inför stängda dörrar.

Tid:
Plats: Digitalt möte via Teams-möte

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Grundskolenämnden 2022-01-25 protokoll.pdf Pdf, 344.6 kB. 344.6 kB 2022-02-01 12.09

Kallelse och handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handlingar för möte Grundskolenämnden den 2022-01-25.pdf Pdf, 6.9 MB. 6.9 MB 2022-01-14 09.54

Ärendelista

 • Upprop och val av justerande personer
 • Fastställande av föredragningslista
 • Information från förvaltningschefen
 • Återrapportering från presidium till Grundskolenämnden
 • Återrapportering från kontaktpolitiker från verksamhetsbesök på skolor
 • Återrapportering av uppdrag: Komparativ studie Grundskoleförvaltningens arbetssätt att arbeta mot kränkande behandling jämfört med den s.k. Gävlemodellen
 • Återrapportering av uppdrag: Översyn resursfördelningsmodell
 • Svar på revisionsrapport - Borås Stads hantering av Coronapandemin
 • Yttrande över motion: Ange köttets ursprung på kommunens menyer
 • Yttrande över remiss: Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem
 • Lokalbehovsplan 2023-2025 Grundskolenämnden
 • Grundskolenämndens handlingsplan för Borås Stads Energi- och klimatstrategi
 • Yttrande över remiss: Riktlinjer beställar -utförarmodellen
 • Återrapportering av uppdrag: Samverkan i gemensamma lokaler
 • Återrapportering av uppdrag: Möjliggör bruket av narkotikahundar
 • Översyn Taxor uthyrning av verksamhetslokaler 2022
 • Anmälningsärenden per januari 2022 Grundskolenämnden
 • Delegationsbeslut per januari 2022 Grundskolenämnden
Olovsholmsgatan 32
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-12] Grundskolenämnden , sammanträde 2022-01-25 16.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol