Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Guide till nämndsammanträden

Följande frågor och svar förklarar hur nämndsammanträdena går till. Se även den politiska ordlistan.

Vilka sitter i en nämnd?

Nämnden består av (ordinarie) ledamöter och ersättare. Tre av nämndens ledamöter har av fullmäktige utsetts till presidiet: ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.

Var träffas nämnderna?

De flesta nämndsammanträden genomförs i lokaler nära den förvaltning som nämnden styr. Se varje nämnd för detaljer.

När träffas nämnderna?

De flesta nämnder träffas ungefär 10 gånger per år. Alla mötesdatum är bestämda i förväg. Mötena kan vara allt mellan en halvtimme till tre timmar långa.

Vad är skillnaden mellan ordinarie ledamöter och ersättare?

Bara ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare (det vill säga ersättare som går in i stället för en frånvarande ledamot) kan yrka och rösta (och kan därmed reservera sig). Ersättarna får däremot delta i diskussionerna på samma sätt som de ordinarie ledamöterna.

Vad är ett ärende?

Det är en fråga som beslutas av ett politiskt organ eller någon annan myndighet. Nämndens sammanträde består av beslut i ett antal ärenden som har var sin punkt i ärendelistan (dagordningen) och som sedan får var sin paragraf i nämndprotokollet. Handlingarna i ett ärende består i regel av ett ordförandeförslag (första sidan) med ett förslag till beslut och en kort sammanfattning samt en tjänsteskrivelse, med en utförligare bakgrund till ärendet. Ytterligare handlingar kan finnas med som bilagor.

Kan en ledamot avstå från att delta i ett beslut?

Normalt deltar en ledamot i alla beslut. Det är tillåtet för ledamoten att anmäla, innan beslutat är fattat, att han/hon inte vill delta i beslutet. Det antecknas då till protokollet. Ledamoten är dock skyldig att delta i beslutet om det rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Vad är ett särskilt yttrande?

Ett särskilt yttrande är en skriftlig meningsyttring som bifogas till protokollet. Det kan vara en förklaring till varför ledamoten röstat på ett visst sätt i ett ärende eller ett understrykande av något som ledamoten ser särskilt viktigt och som inte framgår av ärendet.

Vad är en reservation?

Det är ovanligt att en ledamot reserverar sig i nämnderna, men det förekommer. Omedelbart efter att beslutet är fattat anmäls det muntligt att ledamoten reserverar sig mot beslutet. Innan justeringen av protokollet ska lämnas in en skriftlig reservation eventuellt in med en kortare motivering.

Kan vem som helst komma och lyssna på ett nämndsammanträde?

Ja, i Borås Stad är nämndsammanträdena öppna för allmänheten. När en nämnd behandlar ett ärende som omfattas av sekretess, till exempel ett individärende i sociala omsorgsnämnden, måste alla utomstående gå ut. Åhörare får inte delta i diskussionen eller ställa frågor under sammanträdet.

Hur tas beslut?

När nämnden ska fatta beslut frågar ordföranden på de förslag som finns och ledamöterna svarar ”ja” på det förslag de stöder (acklamationsbeslut). Ordföranden finner alltid att ordförandeförslaget, det vill säga majoritetens förslag, har bifallits. Undantagsvis kan någon från oppositionen begära votering eller rösträkning. Då genomförs röstning med namnupprop. Nämndsekreteraren läser upp de beslutandes namn och var och en svarar ”ja”, ”nej” eller ”avstår”. Resultatet summeras och förs in i protokollet.

Vad innebär bordläggning och återremittering?

Nämnden kan besluta att bordlägga eller att återremittera ett ärende till förvaltningen. Om man bordlägger ett ärende så återkommer det på nästa sammanträde i oförändrat skick. Man kan alltså inte tillföra ytterligare fakta i ärendet. Bordläggning kan till exempel användas för att ge tid till ytterligare diskussioner i partigrupperna.

Återremiss används när nämnden vill att ett ärende ska beredas ytterligare innan beslut fattas, till exempel ytterligare utredning, tillförande av fakta som saknas eller liknande.

Hur och varför justeras protokollet?

För att besluten ska bli giltiga måste nämndprotokollet justeras. Då kontrolleras att det som står i protokollet stämmer överens med det som beslutats på sammanträdet. Omedelbart efter uppropet utser nämndmötet en justerare som justerar protokollet tillsammans med ordföranden.

Vad är ”omedelbar justering”?

När det är bråttom med att verkställa ett beslut kan nämnden besluta att paragrafen ska vara ”omedelbart justerad”. Då skriver ordföranden och justeraren under det protokollsbladet direkt efter mötet.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Guide till nämndsammanträden

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Gruppbild med representanter från Vracar

  Tillgänglighet i fokus under studiebesök från Serbien

  Publicerad

  Under vecka 39 har representanter från Vračar varit på studiebesök i Borås. Borås Stad och den serbiska kommundelen Vračar har ett så kallat kommunalt partnersk...
 • En krislåda

  Mat i fokus under Krisberedskapsveckan 2022

  Publicerad

  Den 26 september - 2 oktober är det den nationella Krisberedskapsveckan. Det är en kampanj som vill få Sveriges invånare att fundera över hur de löser sitt beho...
 • Svante Stomberg på Sandwalls plats framför en filmkamera

  Stadsdirektören svarar på viral trend på TikTok

  Publicerad

  Sedan knappt en vecka tillbaka trendar hashtaggen #vadhänderiborås på den sociala mediekanalen TikTok. Bilden av Borås som sprids är en mörk och dystopisk plats...
 • Enhetschefer och kockar som tagit pris i White Guide Junior. 

  Borås Stad topp 3 i White Guide Junior

  Publicerad

  Av 10 nominerade kommuner hamnade Borås Stad på tredje plats i kategorin Årets hållbara skolmatskommun. Det stod klart igår den 20 september när White Guide Jun...
 • Chatboten HjälpSam

  Säg hej till vår nya digitala medarbetare!

  Publicerad

  Idag gör vår nya digitala medarbetare sin första dag på Borås Stad och boras.se. Hen kommer finnas tillgänglig för att besvara besökarnas frågor dygnet runt.
Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender

 • Fulllmäktigehuset

  Kommunfullmäktige

  Tid: kl.
  Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Flygbild över stadshuskvarteret.

  Kommunstyrelsen

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Sessionsalar

  Borås Stadshus AB

  Tid: kl.
  Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

 • Ordförandeklubba

  Överförmyndarnämnden

  Tid: kl.
  Plats: Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, plan 5