Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Grundskolenämnden, sammanträde

Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skolförfattningar. Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde.

Grundskolenämndens sammanträde är öppet för allmänheten och börjar klockan 18:00 med allmänhetens frågestund.

Tid:
Plats: Olovsholmsgatan 32, lokal Borgstena plan 1

Ärendelista

  1. Årsredovisning 2023 Grundskolenämnden
  2. Uppföljning av intern kontroll 2023 Grundskolenämnden
  3. Redovisning av inkomna synpunkter 2023 Grundskolenämnden
  4. Återrapportering av uppdrag: Ge en helhetsbild och analysera kränkningar, tillbud och skyddsstop
  5. Svar på revisionsrapporten: Granskning av resursfördelningsmodellen i Borås Stad
  6. Yttrande över motion: Starta Resursskola i Borås
  7. Anslagsframställan Erikslundskolan om- och tillbyggnad
  8. Projekteringsframställan för Gula Skolan, ombyggnad idrottshall
  9. Tillägg till Delegationsförteckning för Grundskolenämnden
  10. Initiativärende från M och KD: Finns det plats på Fristadskolan?
Olovsholmsgatan 32
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-12-21] Grundskolenämnden , sammanträde 2024-02-27 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol