Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå, anpassad utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare) och yrkeshögskola.

Tid:
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 5, samt virtuellt sammanträdesrum

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde hållas inför stängda dörrar.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 220125 Protokoll.pdf Pdf, 628.9 kB. 628.9 kB 2022-01-28 08.08


Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 220125 Handlingar.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2022-01-13 08.37

Ärendelista:

 • Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättar
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Information från förvaltningen
 • Närvaro för ledamöter och ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med anledning av Coronapandemin februari 2021
 • Bildningsstaden Borås
 • Lokalbehovsplan Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden planperiod 2023-2025
 • Yttrande över remiss - Rapport Samverkan om lokaler
 • Revisionsrapport - Borås Stads hantering av Coronapandemin
 • Yttrande över remiss- Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem
 • Yttrande över remiss - Motion: Ange köttets ursprung på kommunens menyer
 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens handlingsplan för att realisera Energi- och klimatstrategi
 • Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens representanter i programråd
 • Anmälningsärenden
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
 • Övriga frågor

Ordförandeklubba och Ipad

Beslut i korthet:

Närvaro för ledamöter och ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med anledning av Coronapandemin februari 2021

Uppdaterad rekommendation, undertecknad av kommunalråden i Borås Stad, om närvaro för ledamöter i Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt bolagsstyrelser i Borås Stad som gäller tillsvidare efter 2021-09-15 är att varje nämnd/bolag i samverkan med sin förvaltning gör en bedömning hur sammanträden ska genomföras utifrån Folkhälsmyndighetens rekommendationer, nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19 samt begränsningsförordning gällande sammankomster och möten. Likaså ska smittskydd Västra Götalands (VG) rekommendationer följas.

Beslut: Nämnden delegerar till presidiet att den 7 februari fatta beslut om nämndens sammanträde den 22 februari ska genomföras som digitalt eller fysiskt möte.

Bildningsstaden Borås

Nu gällande utvecklingsplan för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen sträcker sig t.o.m. läsåret 2021/2022. Under 2021 har ett förslag till ny utvecklingsplan utarbetats. Representanter från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har varit med i framtagandet av de politiska delarna, och i arbetet med framtagandet av övriga delar har flera arbetsgrupper med representation från samtliga verksamheter varit delaktiga. Dokumentet har i sin helhet presenterats för FSG (Förvaltningens samverkansgrupp) samt skickats ut på remiss till samtliga rektorer.

Under våren 2022 kommer en implementering av utvecklingsplanen att ske i samtliga verksamheter. Respektive verksamhet kommer att ta fram sin verksamhetsspecifika utvecklingsplan.

Beslut: Utvecklingsplan, Bildningsstaden 2022-2026, för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen godkänns.

Lokalbehovsplan Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden planperiod 2023-2025

Lokalförsörjningsnämnden har skickat en förfrågan till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om kommande lokalbehov för åren 2023-2025. Såväl nuläge som förändrat behov ska anges. Ett förslag till lokalbehovsplan har upprättats.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har utifrån den demografiska situationen och ett ökande söktryck från elever i Boråsregionens samverkansområde ett behov av utökade lokaler. Söktrycket till de flesta utbildningar är betydligt högre än tidigare år. Obalansen i det korta perspektivet (2025) mellan behöriga förstahandssökanden och tillgången på utbildningsplatser är som störst på tre av programmen på Viskastrandsgymnasiet och ett program på Sven Eriksonsgymnasiet samt ett program på Bäckängsgymnasiet. På Almåsgymnasiet är lokaltillgången god.

Beslut: Upprättad lokalbehovsplan för åren 2023-2025 godkänns.

Yttrande över remiss - Rapport Samverkan om lokaler

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har deltagit i arbetet med uppdraget som Lokalförsörjningsnämnden fått av Kommunfullmäktige i budget 2021. Syftet med arbetet är att utreda hur skolnämnderna på ett bättre sätt kan använda sina lokaler gemensamt och att belysa hur föreningslivet kan använda lokalerna utanför skolans verksamhetstid.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter har under många år hyrt ut vissa av sina lokaler till såväl interna som externa aktörer (framförallt föreningsliv) och det finns en beslutad taxa och rutiner för detta.

Beslut: Nämnden godkänner rapporten Samverkan om lokaler, och översänder svar med synpunkter till Lokalförsörjningsnämnden.

Revisionsrapport - Borås Stads hantering av Coronapandemin

Kommunforskning i Västsverige (KFi) har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad genomfört en granskning av Borås Stads hantering av coronapandemin. Krisledningsarbetet i pandemin uppges ha fungerat till största delen väl både centralt och lokalt i organisationen. En decentraliserad strategi med en tydlig rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner tillsammans med robusta förvaltningsorganisationer identifieras i utvärderingen som framgångsfaktorer. Stadsrevisionens sammantagna bedömning mot bakgrund av granskningsresultaten är att Borås Stads arbete i dessa delar i huvudsak har varit ändamålsenligt. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden känner igen sig i den beskrivning som görs i rapporten om hur pandemin har hanterats, delar Stadsrevisionens bedömning av att krishanteringen varit ändamålsenlig, samt att rekommendationerna kan ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

Beslut: Nämnden godkänner upprättat svar.

Yttrande över remiss- Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem

I maj 2019 fattade Kommunstyrelsen beslut om att revidera Borås Stads styr- och ledningssystem i riktning mot tillitsbaserad styrning. Styr- och ledningssystemet ska utifrån tillitsbaserad styrning fokusera på verksamhetens syfte och boråsarnas behov, att varje beslutsnivå kan stimulera samverkan och helhetsperspektiv och se till att förutsättningar skapas för att självständiga, trygga och ansvarsfulla medarbetare ska kunna ta initiativ till utveckling och samarbete över de traditionella gränserna.

Det gällande styr- och ledningssystemet är beslutade 2017 och speglar inte Kommunstyrelsens beslut om en riktning mot tillitsbaserad styrning.

Nämnden lämnar följande synpunkter på förslaget:

 • Kopplingen mellan de tre huvuduppdragen och styrmodellen saknas.
 • Rollen som välfärdsaktör beskrivs tydligt i nämndens reglemente och i nationella styrdokument. Precisering av vad som omfattas i begreppet grunduppdraget saknas i styrmodellen.
 • Det är angeläget att det i såväl styrmodell som i budget är tydligt vilka av samhällsutmaningarna som respektive nämnd förväntas samverka med andra nämnder.
 • Medarbetar- och invånarperspektivet är inte lika framträdande som det ekonomiska perspektivet i processkartan som beskriver planerings och uppföljningsprocessen för nämndbudget.
 • Med ett ökat inslag av dialog ses risker med att behålla den skriftliga rapporteringen på samma nivå som i dag. Risken är att trots ambitionen om ökad tillit kan styrmodellen uppfattas som ökad kontroll.
 • I styrmodellen saknas en tydlig koppling till visionens hållbarhetsambition.

Beslut: Remissen tillstyrks under förutsättning att nämndens synpunkter beaktas.

Yttrande över remiss - Motion: Ange köttets ursprung på kommunens menyer

Kommunstyrelsen har på remiss till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänt motionen ”Ange köttets ursprung på kommunens menyer”.

Allt färskt kött som Borås Stads kök kan beställa är av svenskt ursprung. De verksamheter som har tillagningskök inom förvaltningen köper in svenskt kött till 96,5 procent.

Att skriva ut köttets ursprung på menyerna bedöms öka den administrativa hanteringen i verksamheterna. Det kan, på annat sätt än i menyn, framgå att det är svenskt kött som serveras i skolrestaurangerna. På samma sätt som skyltning finns för KRAV kan det förslagsvis på samma sätt informeras att köttet som serveras i skolrestaurangerna har svenskt ursprung. Med detta som grund bedömer nämnden det inte nödvändigt att köttets ursprungsland ska skrivas ut i verksamheternas menyer.

Beslut: Remissen avstyrks.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens handlingsplan för att realisera Energi- och klimatstrategi

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens handlingsplan har sammanställts av förvaltningens miljökoordinator vars uppdrag är att främja arbetet med miljön, inspirera till aktiviteter samt certifiera verksamheterna utifrån hållbarhet.

Nämndens handlingsplan för Energi- och klimatstrategi 2022 beskriver aktiviteter och ambitioner för att realisera Borås Stads energi- och klimatstrategin. Mål och aktiviteter i handlingsplanen integreras i förvaltningens verksamhetsplanering och miljödiplomering.

Beslut: Föreslagen handlingsplan för att realisera Energi- och klimatstrategi godkänns.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-02] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2022-01-25 15.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol