Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå, anpassad utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare) och yrkeshögskola.

Tid:
Plats: Vävarsalen, Kulturhuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 17.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 220329 Protokoll.pdf Pdf, 859.7 kB. 859.7 kB 2022-03-31 18.28
Bilaga 1 till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 220329.pdf Pdf, 54.8 kB. 54.8 kB 2022-03-31 18.31
Bilaga 2 till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 220329.pdf Pdf, 76 kB. 76 kB 2022-03-31 18.31

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 220329 Handlingar.pdf Pdf, 34.9 MB. 34.9 MB 2022-03-28 11.15

Ärendelista:

 • Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättar
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Allmänhetens frågestund
 • Information från förvaltningen
 • Månadsuppföljning februari 2022
 • Fördelning av skolmiljarden 2022
 • Delegationsordning för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Förändring av gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2022/2023
 • Antagningsorganisation för gymnasiesärskolan läsåret 2022/2023
 • Läsårstider för läsåret 2023/2024
 • Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2021
 • Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2021
 • Rapport Dataskyddsförordningen
 • Yttrande över remiss avseende förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg
 • Yttrande över remiss - Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Borås i Borås kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024
 • Uppföljning Program för ett integrerat samhälle 
 • Yttrande över remiss - Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå
 • Yttrande över remiss - Förslag på utökat uppdrag för Servicenämnden gällande krisberedskap
 • Val av kontaktpolitiker till Bäckängsgymnasiet
 • Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens representanter i programråd
 • Anmälningsärenden
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

Beslut i korthet:

Månadsuppföljning februari 2022

Nämnden har fått tilldelning på 7,3 mnkr för skolmiljarden 2022 och planerar att redovisa ett nollresultat 2022.

Under inledningen av 2022 noterades en topp i sjukfrånvarostatstiken för medarbetare under åren med pandemin. Utifrån senast rapporterade läge är det en avmattning i frånvaron efter v. 6 och prognosen är att det stabiliseras under våren. Den totala frånvaron för eleverna under höstterminen var 13,2 %, och fortsatt påverkas frånvarostatistiken starkt av den rådande pandemin som innebär att elever ska vara hemma från skolan vid symtom.

Tidigt identifierade risker i prognosen

 • Osäkerhet när det gäller köpta – sålda platser i alla verksamheter är stor fram till en bit in på det nya läsåret, när klasserna stabiliserats. Elevantalen för höstterminen är svåra att prognosticera, eftersom det är svårt att förutse elevernas gymnasieval som är klara först i juli.
 • Historiskt har vi sett att sökta statsbidrag kan avslås, alternativt omfördelas sent på året, vilket är en risk som kan få stor påverkan, särskilt när det gäller vuxenutbildningen.
 • Med anledning av krisen i Ukraina och massflyktsdirektivet, kan det bli en ökning av flyktingar som gör att gymnasieskolans språkintroduktion och vuxenutbildningens sfi kan få ökade kostnader som det inte budgeterats för från början.

Beslut: Upprättad månadsuppföljning för februari 2022 fastställs.

Fördelning av skolmiljarden

Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-21 att tilldela Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 7,3 mnkr av statsbidraget skolmiljarden 2022 och nämnden beslutar att fördela bidraget till verksamheterna enligt följande:

Eftersom det är ett generellt statsbidrag ska motsvarande resurser också tilldelas fristående huvudmän.

Fördelning till verksamhet, tkr

Gemensamma insatser, alla skolformer, 800
Vuxenutbildningen, 800
Gymnasiesärskolan, 300

Gymnasieskolan:
Fristående huvudmän, 700
Almåsgymnasiet, 750
Bäckängsgymnasiet, 1 500
Sven Eriksonsgymnasiet, 1 350
Viskastrandsgymnasiet, 1 100

Beslut: Upprättat förslag till fördelning av skolmiljarden 2022 godkänns.

Delegationsordning, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delegationsordningen är en förteckning över vem som fattar beslut i olika frågor å nämndens vägnar. Beslut som fattas på delegation redovisas till nämnden och delegationen gäller under förutsättning att övriga bestämmelser, avtal och riktlinjer för verksamheten iakttas.

Nuvarande delegationsordning fastställdes den 23 februari 2021. Delegationsordningen revideras årligen för att hållas aktuell. Ett förslag på reviderad delegationsordning har upprättats.

Beslut: Delegationsordningen fastställs.

Förändring av gymnasieskolans antagningsorganisation lå 2022/2023

Nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2021-09-21 om gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2022/2023. Förändringar mot den antagningsorganisation som beslutades 2021-09-21 är följande:

Viskastrandsgymnasiet utökar antalet platser på samhällsvetenskapsprogrammet från 30 till 58 platser. Viskastrandsgymnasiet väljer också att pausa platserna på yrkesintroduktion mot vvs- och fastighetsprogrammet.

Almåsgymnasiet väljer att pausa det skolförlagda hantverksprogrammet med inriktning florist på grund av lågt söktryck. Almåsgymnasiet pausar av samma anledning programinriktat val och yrkesintroduktion mot hantverksprogrammet med inriktning florist. Eleverna kommer ha möjlighet att läsa hantverksprogrammet med inriktning florist som lärlingsutbildning, dock inte som introduktionsprogram.

Inför ansökningsperioden 2022 har Sven Eriksonsgymnasiet gjort försök att tillsammans med branschrådet samverka kring att öka intresset för spetsutbildningen logistik och E-handel. Samarbetet har inte gett avsedd effekt. Sven Eriksonsgymnasiet har sett över innehållet och inriktningen på programmet i ett försök till att göra det mer attraktivt. Sven Eriksonsgymnasiet väljer, med anledning av lågt söktryck, att pausa spetsutbildningen logistik och E-handel på grund av bristande intresse.

Nämnden noterar att utbildningen pausas och nämndens avsikt är att ge förvaltningen i uppdrag att utbildningen ska starta till läsåret 2023/2024.

Sven Eriksonsgymnasiet väljer också att minska antalet platser på Teknikprogrammet från 150 till 120 platser.

Almåsgymnasiet utökar, efter kartläggning med APL-företag, antalet platser på restaurang- och livsmedelsprogrammet inriktningarna bageri och konditori, lärling och kök och servering, lärling samt hantverksprogrammet mot frisör, barberare och hår och makeupstylist, lärling med en plats vardera.

Beslut: Gymnasieskolans förändrade antagningsorganisation för läsåret 2022/2023 fastställs.

Utbildningarna hantverksprogrammet med inriktning florist samt logistik och E-handel pausas.

Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att anpassa organisationen efter elevernas val.

Antagningsorganisation för gymnasiesärskolan lå 2022/2023

Utbildningen i gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Varje kommun ansvarar för att alla ungdomar i kommunen som tillhör gymnasiesärskolans målgrupp erbjuds utbildning av god kvalitet i gymnasiesärskolan. Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål.

Ett förslag till antagningsorganisation för gymnasiesärskolan läsåret 2022/2023 har upprättats.

Beslut: Gymnasiesärskolans antagningsorganisation för läsåret 2022/2023 fastställs.

Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att anpassa organisationen efter elevernas val.

Läsårstider för läsåret 2023/2024

Ett förslag till läsårstider för eleverna läsåret 2023/2024 har upprättats. Läsårstiderna omfattar totalt 178 dagar. Antalet lovdagar är totalt 13.

Förslaget är framtaget efter samråd med Grundskoleförvaltningen i Borås Stad samt samverkanskommunerna i Sjuhärad.

Läsår 2023/2024

Ht 2023
tisdag 22 augusti – torsdag 21 december

Vt 2024
tisdag 9 januari – fredag 14 juni

Lovdagar

Ht 2023
torsdag 2 november – fredag 3 november

Vt 2024
måndag 12 februari – fredag 16 februari
tisdag 2 april – fredag 6 april
fredag 10 maj
fredag 7 juni

Gemensamma kompetensutvecklingsdagar för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen vårterminen 2024 är 4-5 mars (v 10). Övriga kompetensutvecklings- och planeringsdagar beslutas av respektive gymnasiechef.

Beslut: Läsårstiderna för läsåret 2023/2024 fastställs.

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2021

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar samt att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.

Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år, finnas tillgänglig för den som vill ta del av del av den, och den bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet.

Beslut: Upprättad Patientsäkerhetsberättelse 2021 för elevhälsans medicinska insats godkänns.

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2021

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens olika delar samt att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses.

Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år, finnas tillgänglig för den som vill ta del av del av den, och den bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet.

Beslut: Upprättad Patientsäkerhetsberättelse 2021 för elevhälsans psykologiska insats godkänns.

Rapport Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen är en förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter. En personuppgift är information som kan knytas till och identifiera en fysisk person som är i livet. Med behandling av personuppgift avses insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, ändring, läsning, överföring, spridning, radering eller förstöring. Förordningen utgör grunden för skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter. Dataskyddsförordningen innehåller en rad bestämmelser gällande behandling av personuppgifter.

Nämnder i Borås Stad ska årligen upprätta en rapport där det framgår vilka åtgärder och aktiviteter som har genomförts efter föregående års granskning och vilka aktiviteter som är planerade framåt för att möta lagkraven.

Beslut: Upprättad rapport för 2021 godkänns.

Yttrande över remiss avseende förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg

Kommunstyrelsen har till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänt remiss om förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå samt förslag avseende ändringar som rör hantverksprogrammet. Sista svarsdatum är 2022-04-15.

Då remissen har inkommit för sent för att hinna beredas till mars månads nämndsammanträde föreslås nämnden besluta att uppdra åt nämndens presidium att avge yttrande i ärendet. Avgivet yttrande ska anmälas till nämndens sammanträde den 26 april för godkännande av vidtagen åtgärd.

Beslut: Nämnden uppdrar åt presidiet att avge yttrande över remiss om förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg. Avgivet yttrande ska anmälas till nämndens sammanträde den 26 april för godkännande av vidtagen åtgärd.

Yttrande över remiss - Ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Borås i Borås kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024

Thorensgruppen AB:s ansökan avser en utökning av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Borås från och med läsåret 2023/2024. Utökningen omfattar tre nya program: bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning måleri, försäljning- och serviceprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. Varje program förväntas att motta 6 elever per årskurs. Antal sökta platser totalt till åk 1 är 18. Planerad start för utbildningarna är läsåret 2023/2024. Totalt antal platser vid fullt utbyggt år 2025 är 54.

Beslut: Nämnden godkänner upprättat yttrande.

Uppföljning Program för ett integrerat samhälle

Borås Stad ska verka för ett demokratiskt samhälle som främjar mänskliga rättigheter och bidrar till att förbättra människors integration. Arbetet med dessa frågor utgår från Program för ett integrerat samhälle, som reviderades och fastställdes av Kommunfullmäktige den 26 september 2019. Programmet gäller till och med 2023. Programmet redovisar den politiska viljeriktningen och anger målen för integrationsarbetet i Borås Stad. Arbetslivsnämnden ansvarar för att följa upp hur samtliga nämnder och bolag arbetar med programmet utifrån sina respektive ansvarsområden.

Inom ramen för nämndens grunduppdrag ingår att skapa förutsättningar för elever och studerande att nå målen för utbildningen. Det är en självklar rättighet för invånarna i staden och en viktig del i att få förutsättningar att känna sig och vara integrerad i samhället.

I den uppföljning av Program för ett integrerat samhälle som översänds av nämnden beskrivs några strategiskt viktiga insatser som skett de senaste 3 åren. Dessa har haft som yttersta syfte att ge elever och studerande vilka har svårigheter att nå målen för utbildningen bättre förutsättningar att komma vidare i sina studier eller etablera sig på arbetsmarknaden.

Beslut: Nämnden översänder uppföljning av målområdena i Program för ett integrerat samhälle. I bilagan beskrivs några av de viktigaste insatserna som har genomförts inom ramen för nämndens ansvarsområde de senaste tre åren. Utöver dessa sker en rad olika insatser i förvaltningens olika verksamheter, men dessa redovisas inte i detalj i denna uppföljning.

Yttrande över remiss - Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser det som självklart att förvaltningens arbete ska utgå från ett rättighetsbaserat arbetssätt. Nämnden tillstyrker därför Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå. Nämnden anser dock att rättighetsprinciperna bör förklaras och beskrivas på ett mer utförligt sätt i syfte att ge samtliga förvaltningar i staden en gemensam förståelsegrund att utgå ifrån.

Nämnden vill också skicka med några synpunkter in i den arbetsprocess som har till syfte att ta fram en handbok för arbetet med mänskliga rättigheter:

Handboken bör bygga vidare på det arbete som redan sker i staden idag därför bör en kartläggning göras som ger en bild av styrkor i nuvarande arbete samt identifierar de utvecklingsområden där ett förstärkt arbete anses nödvändigt.

Nämnden anser vidare att det är viktigt med delaktighet från samtliga verksamheter i framtagandet av handboken.

Slutligen vill nämnden skicka med att den handbok som ska tas fram inte får vara alltför omfattande i sin karaktär. Den bör vara lätt att ta till sig för yrkesverksamma, ha en tydlig koppling till befintliga internationella och nationella styrdokument, bygga på tillit till professionens befintliga kompetens samt att man i framtagandet bör beakta att handboken inte blir alltför aktivitetsstyrd.

Beslut: Remissen tillstyrks under förutsättning att nämndens synpunkter beaktas.

Yttrande över remiss - Förslag på utökat uppdrag för Servicenämnden gällande krisberedskap

Inför nytt fastställande av Servicenämndens reglemente föreslås ett utökat ansvar för Servicenämnden inom krishantering. Följande tilläggsuppgifter till Servicenämndens reglemente föreslås;

- att vara Borås Stads operativa krishanteringsresurs vid samhällsstörningar samt en förstärkningsresurs till koncernens nämnder och bolag.

- att upprätthålla en förmåga inom särskilt identifierade områden vad avser operativt stöd till koncernens verksamheter inom kris- och beredskapsområdena.

Nämnden ser positivt på en utökning av Servicenämndens ansvar inom krishantering. Behovet av att stärka Borås Stads operativa förmåga har blivit synlig under pandemin. Nämnden bedömer att det egna ansvaret för verksamhetens uppgifter vid en samhällsstörning är oförändrat. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar att finansieringen av det nya uppdraget inte framgår av förslaget. Nämnden föreslår att finansieringen av detta uppdrag hålls utanför Beställar- och utförarmodellen. Det nya uppdraget bör betraktas som en angelägenhet för koncernen och inte en beställning från nämnderna. Därför föreslås kommunbidrag som finansieringsmodell.

Beslut: Remissen tillstyrks under förutsättning att nämndens synpunkter beaktas.

Utred förutsättningarna att erbjuda SFI och samhällsinformation för flyktingar enligt massflyktsdirektivet som är över 18 år

Med anledningen av kriget i Ukraina förbereder sig Borås Stad för att ta emot flyktingar. Enligt huvudscenariot kan cirka 76 000 personer från Ukraina komma att söka skydd i Sverige under perioden mars till juni. Det råder en stor osäkerhet kring prognosen, antalet kan bli mindre, men också betydligt högre.

EU:s massflyktsdirektiv har aktiverats och flyktingar som kommer till Sverige får ett uppehållstillstånd för tillfälligt skydd. Enligt massflyktsdirektivet har barn och unga rätt till utbildning som påbörjas innan de fyller 18 år inom gymnasieskola och gymnasiesärskola. Skolverkets tolkning av massflyktsdirektivet är att uppehållstillstånd för tillfälligt skydd inte ger rätt till vuxenutbildning och undervisning i svenska för invandrare (SFI). Det utgår av den anledningen ingen statlig ersättning till de kommuner som ändå skulle vilja erbjuda SFI och samhällsinformation.

Genom att erbjuda flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet SFI och samhällsinformation ges möjlighet för dessa att utbilda sig för att på sikt arbeta och bli självförsörjande. Deras liv ska inte behöva sättas på paus medan kriget fortsätter utan det är nödvändigt att även de ges möjlighet till en meningsfull sysselsättning. För de flyktingar som har en yrkesutbildning med sig kan förslagsvis validering eller snabbspår med utbildningar mot bristyrken erbjudas.

Det behöver också utredas hur nämnden kan samverka med andra utbildningsaktörer.

Beslut: Nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att utreda de organisatoriska, verksamhetsmässiga, ekonomiska och juridiska förutsättningarna för att erbjuda SFI och samhällsinformation för flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet och är över 18 år.

Uppdraget ska återrapporteras vid nämndens sammanträde den 26 april.

 

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-02] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2022-03-29 15.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol