Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå, anpassad utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare) och yrkeshögskola.

Tid:
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 5

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 15.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 220426 Protokoll.pdf Pdf, 616.3 kB. 616.3 kB 2022-04-28 11.36

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 220426 Handlingar.pdf Pdf, 10.8 MB. 10.8 MB 2022-04-14 09.17

Ärendelista:

 • Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Allmänhetens frågestund
 • Information från förvaltningen
 • Månadsuppföljning mars 2022
 • Riktlinjer för Boråselevers möjligheter till studier vid svenska gymnasiala utlandsskolor
 • Skolchefens rapport till huvudmannen
 • Utred förutsättningarna att erbjuda SFI och samhällsinformation för flyktingar enligt massflyktsdirektivet som är över 18 år
 • Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader 
 • Godkännande av vidtagen åtgärd - Yttrande över remiss avseende förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

Beslut i korthet:

Månadsuppföljning mars 2022

Nämnden planerar att redovisa ett nollresultat 2022, men ser vissa osäkerheter som kan påverka årets utfall.

Under inledningen av 2022 noterades en topp i sjukfrånvarostatstiken för medarbetare under åren med pandemin, men utifrån senast rapporterade läge är det en avmattning i frånvaron efter vecka 6 och prognosen är att det stabiliseras under våren.

Den totala frånvaron för eleverna perioden jan – mars låg på 16,5 %, vilket ska ses i ljuset av att verksamheten då var påverkad av pandemin. Under vecka 12 gjorde rektorerna en prognos på alla elevers måluppfyllelse som visar att utbildningsskulden uppstått främst på individnivå, och inte på gruppnivå. För gymnasieskolan befaras något färre elever nå en examen i år jämfört med föregående år. För vuxenutbildningen och för gymnasiesärskolan är det en god prognos för elevernas måluppfyllelse.

Tidigt identifierade risker i prognosen;

 • Med anledning av krisen i Ukraina och massflyktsdirektivet, kan det bli en ökning av flyktingar som gör att gymnasieskolans språkintroduktion kan få ökade kostnader som det inte budgeterats för från början.
 • Generella kostnadsökningar kommer slå på materialbudgetarna, särskilt för de skolor som har yrkesinriktade program och som behöver mycket material/läromedel. Samma gäller för alla skolrestauranger när pris-ökningarna blir större än vad som kunde förutses vid budgeteringen.
 • Osäkerhet när det gäller köpta – sålda platser i alla verksamheter är stor fram till en bit in på det nya läsåret, när klasserna stabiliserats. Elevantalen för höstterminen är svåra att prognosticera, eftersom det är svårt att förutse elevernas gymnasieval som är klara först i juli.
 • Historiskt har vi sett att sökta statsbidrag kan avslås, alternativt omfördelas sent på året, vilket är en risk som kan få stor påverkan, särskilt när det gäller vuxenutbildningen.

Beslut: Upprättad månadsuppföljning för mars 2022 fastställs.

Riktlinjer för Boråselevers möjligheter till studier vid svenska gymnasiala utlandsskolor

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare låtit ett begränsat antal elever, efter ansökan, få möjlighet att studera vid svensk skola i utlandet. Skolavgift, inackorderingsbidrag och resa med billigaste resesätt har ersatts.

2019-12-10 fattade nämnden beslut om att inte längre erbjuda möjlighet för gymnasieelever att studera vid svenska gymnasiala utlandsskolor med hänvisning till genomförd utredning och nämndens ekonomiska situation.

Efter att ha gjort ett uppehåll har kunskap och erfarenheter samlats som underlag för ett permanent och strategiskt beslut om hur frågan ska hanteras inför framtiden. En rapport har upprättats.

Under pandemin har internationella utbyten inte varit möjliga att genomföra. Nämnden har uppdragit till förvaltningen att stärka det internationella arbetet på flera plan. Primärt handlar det om internationella utbyten, studiebesök och utlandspraktik. Nämnden har avsatt resurser för att utöka från en till två internationella samordnare. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är enda förvaltning i Borås Stad som har två internationella samordnare. Uppdraget är att koppla verksamheternas internationella uppdrag med möjligheterna till nätverk och undersöka möjligheterna till extern finansiering. Avsikten är att fler ungdomar ska få möjlighet till internationella utbyten.

Nämnden bedömer att det finns flera kostnadsdrivande utmaningar på såväl kort som lång sikt som inte motiverar en satsning på ett begränsat antal elevers möjligheter till utlandsstudier. Förvaltningen får dock i uppdrag att fortlöpande följa rättsläget kring frågan om elevers möjligheter till studier vid svenska gymnasiala utlandsskolor.

Beslut: Skolpeng vid studier på Svenska skolan i utlandet ersätts inte.

Nämnden beslutar att prioritera arbetet med internationalisering och ett utökat antal internationella utbyten för att det ska komma fler elever till del.

Förvaltningen får i uppdrag att följa rättsläget kring frågan om elevers möjligheter till studier vid svenska gymnasiala utlandsskolor.

Förvaltningen får i uppdrag att i december 2022 rapportera till nämnden hur internationaliseringsarbetet utvecklas.

Skolchefens rapport till huvudmannen

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar.

För att belysa vikten av det strategiska arbetet för att förbättra den svenska skolan med utgångspunkt i bl.a. 2015 års skolkommissions förslag till nationell strategi för kunskap och likvärdighet i utbildningen skall huvudmannen utse en skolchef. (Prop. 2017/18:182)

Propositionen säger följande om skolchefens uppdrag:

 • Värna ansvarsfördelningen
 • Stimulera enhetsövergripande samarbete
 • Systematiska kvalitetsarbetet
 • Åtgärda brister inom ramen för sina befogenheter
 • Informera den del av huvudmannen som är ytterst ansvarig

29 januari 2019 utsåg Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förvaltningschefen till att vara skolchef. Skolchefens bedömning är att rapportering årsvis till nämnden är rimlig och lämnar därför rapport för det gånga året.

Rapport 2022 fokuserar på följande fyra områden:

 • Elevernas rätt till likvärdig utbildning
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Samverkan med andra aktörer
 • Hantering av ordningsregler

Skolchefens bedömning är att regelefterlevnaden är god inom samtliga granskade områden.

Skolchefens slutsats är att årets uppföljning av elevernas rätt till likvärdig utbildning visar att den nu tillgodoses. Inom övriga områden bedöms det finnas ändamålsenligt arbete inom verksamheterna.

Beslut: Upprättad rapport för 2022 godkänns.

Utred förutsättningarna att erbjuda SFI och samhällsinformation för flyktingar enligt massflyktsdirektivet som är över 18 år

Vid nämndsammanträdet den 29 mars uppdrog Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden åt förvaltningen att utreda de organisatoriska, verksamhetsmässiga, ekonomiska och juridiska förutsättningarna för att erbjuda svenska för invandrare (sfi) och samhällsinformation till flyktingar som är över 18 år och omfattas av massflyktsdirektivet.

Personer från Ukraina som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd räknas enligt skollagen som bosatta i Sverige, men precis som för asylsökande är deras rätt till utbildning begränsad. De har inte rätt till sfi eller annan utbildning inom komvux.

Flyktingar från Ukraina kommer att erbjudas folkbildningsinsatsen ”Svenska från dag ett” från och med 11 april 2022. Regeringen har lämnat uppdraget att bedriva ”Svenska från dag ett” till studieförbund och folkhögskolor. Syftet med insatsen är att stärka kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället i syfte att främja deltagande i arbets- och samhällslivet.

Det är organisatoriskt möjligt för vuxenutbildningen att med viss förberedelsetid ta emot flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet och som är över 18 år inom ramen för sfi. Det finns dock vissa utmaningar kopplade till uppdraget, till exempel lokaler och kompetens.

Kostnaden för erbjudandet måste finansieras av Borås Stad eftersom det inte utgår finansiering från statligt håll.

Nämndens bedömning är att det i dagsläget finns ett begränsat behov av utbildningsinsatser för vuxna. Det råder i dagsläget stor osäkerhet kring hur många flyktingar från Ukraina som Sverige kan tänkas ta emot. Det torde vara för tidigt att med säkerhet uttala sig om hur behovet ser ut innan studieförbunden kommit igång fullt ut med sitt nya uppdrag.

Nämnden har beredskap att fatta beslut i ärendet om situationen skulle förändras.

Beslut: Upprättad utredning läggs till handlingarna.

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att följa utvecklingen i Ukraina och löpande hålla nämnden informerad.

Revisionsrapport – Centralt tillkommande kostnader

Stadsrevisionen har genomfört en utredning kring centralt tillkommande kostnader inom Borås Stad. Det är framförallt Servicenämnden och Kommunstyrelsen som fördelar kostnader på andra nämnder. Nämnden har med anledning av revisionens bedömningar inga åtgärder att redovisa, men har följande synpunkter att skicka med.

Rådande praxis att fördela kostnader för tjänster mellan nämnder saknar viktiga delar som incitament och regleringar för att upprätthålla en god samordning, transparens, förutsägbarhet och effektivisering för nämnderna som blir debiterade dessa centralt tillkommande kostnader. Dessutom saknas det regleringar för att det ska göras konsekvensbeskrivningar/nyttoanalyser innan beslut om eventuellt införande av nya tjänster. Nämnden ser fram emot Kommunfullmäktiges vidare hantering i frågan.

Beslut: Upprättat svar godkänns och översänds till Stadsrevisionen. Det föreligger inget behov för nämnden att redovisa åtgärder med anledning av revisionens bedömningar. Nämnden väljer dock att skicka med några synpunkter.

Godkännande av vidtagen åtgärd - Yttrande över remiss avseende förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg
Kommunstyrelsen har till nämnden översänt remiss om förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå samt förslag avseende ändringar som rör hantverksprogrammet med sista svarsdatum 2022-04-15.

Då remissen inkommit för sent för att hinna beredas till nämndens sammanträde i mars beslutade nämnden 2022-03-29 att uppdra åt nämndens presidium att avge yttrande i ärendet. Av beslutet framgår även att avgivet yttrande ska anmälas till nämndens sammanträde den 26 april för godkännande av vidtagen åtgärd.

Nämndens presidium har vid sitt sammanträde 2022-04-11 godkänt upprättat förslag till yttrande som har expedierats till Kommunstyrelsens diarium 2022-04-12.

Beslut: Nämnden godkänner vidtagen åtgärd; Yttrande över remiss avseende förslag med anledning av införandet av ämnesbetyg.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-02] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2022-04-26 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol