Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå, anpassad utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare) och yrkeshögskola.

Tid:
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 5, konferensrum Tämta

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 17.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 220517 Protokoll.pdf Pdf, 606.5 kB. 606.5 kB 2022-05-20 08.02
Bilaga 1 till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 220517.pdf Pdf, 86.7 kB. 86.7 kB 2022-05-20 08.02

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 220517 Handlingar.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2022-05-11 14.15

Ärendelista:

 • Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Allmänhetens frågestund
 • Information från förvaltningen
 • Beslut om ställföreträdande förvaltningschef semesterperioden 2022
 • Budgetuppföljning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tertial 1, år 2022
 • Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget
 • Revisionsrapport - Granskning av samordnad varudistribution 
 • Revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad 
 • Uppföljning Program för nationella minoriteter
 • Anmälningsärenden
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

Beslut i korthet:

Beslut om ställföreträdande förvaltningschef semesterperioden 2022

Nämnden beslutade 2018-05-15 att utse chef för HR-funktionen Caroline Jansson till ställföreträdande förvaltningschef.

För att säkerställa beslutanderätten som delegerats till förvaltningschefen under semesterperioden föreslås nämnden besluta utse chef för kvalitet och utveckling Anna Stensson att vara ställföreträdande förvaltningschef under vecka 29 2022 och chef för ekonomifunktionen Andreas Sikström Rubio att vara ställföreträdande förvaltningschef under vecka 31 2022.

Beslut: Nämnden utser chef för kvalitet och utveckling Anna Stensson att vara ställföreträdande förvaltningschef under vecka 29 2022 och chef för ekonomifunktionen Andreas Sikström Rubio att vara ställföreträdande förvaltningschef under vecka 31 2022.

Budgetuppföljning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tertial 1, år 2022

Prognosen för helåret är ett överskott på omkring 9,5 mnkr 2022. Det härrör till att nämnden inte planerar använda bufferten på 6 mnkr och till en lägre tillströmning av elever till Vuxenutbildningen än vad som förutspåddes vid budgeteringen. Detta beror på att arbetsmarknaden har förändrats.

Nämnden har fått en tilldelning av skolmiljarden på 7,3 mnkr som fördelats till verksamheterna i syfte att göra insatser för att öka elevernas måluppfyllelse under läsåret 2022/2023.

Tidigt identifierade risker i prognosen;

 • Med anledning av krisen i Ukraina och massflyktsdirektivet, kan det bli en ökning av flyktingar som gör att gymnasieskolans språkintroduktion kan få ökade kostnader som det inte budgeterats för från början.
 • Generella kostnadsökningar kommer slå på materialbudgetarna, särskilt för de skolor som har yrkesinriktade program och som behöver mycket material/läromedel. Samma gäller för alla skolrestauranger när prisökningarna blir större än vad som kunde förutses vid budgeteringen.
 • Osäkerhet när det gäller köpta – sålda platser i alla verksamheter är stor fram till en bit in på det nya läsåret, när klasserna stabiliserats. Elevantalen för höstterminen är svåra att prognosticera, eftersom det är svårt att förutse elevernas gymnasieval som är klara först i juli.
 • Historiskt har vi sett att sökta statsbidrag kan avslås, alternativt omfördelas sent på året, vilket är en risk som kan få stor påverkan, särskilt när det gäller vuxenutbildningen. Det senaste exemplet på detta är att staten nu aviserat att statsbidraget för lärarlönelyftet kommer fasas ut från nästa år, vilket kommer påverka gymnasieskolans budgetförutsättningar 2023.

Beslut: Upprättad rapport Tertial 1 2022 godkänns.

Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 24 mars att bifalla motionen menssäkra Borås. Motionen innebär att Borås Stad på prov inför menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter exempelvis inom skola, kultur eller fritid. Om provverksamheten faller väl ut kan den utökas till fler verksamheter.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har påbörjat planeringen och utreder förutsättningarna för en gemensam upphandling av ett system för att distribuera mensskydd på skoltoaletter. I väntan på att detta blir klart distribueras fria mensskydd via skolornas elevhälsoorganisationer.

Beslut: Redovisningen av uppdrag godkänns.

Revisionsrapport - Granskning av samordnad varudistribution

Stadsrevisionen har genomfört en utredning kring samordnad varudistribution inom Borås Stad. Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden har med anledning av revisionens bedömningar inga åtgärder att redovisa, men har följande synpunkter att skicka med.

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden menar att rapporten på ett rättvisande sätt belyser utmaningarna som införandet av samordnad varudistribution medfört för verksamheterna. Nämnden har påtalat att den försämrade trenden på indikatorerna ekologiska och närproducerade livsmedel kan relateras till den samordnade varudistributionen, eftersom kostnaden indirekt lagts på verksamheterna genom avtalskonstruktionen med leverantörerna.

Nämnden föreslår att upplägget med finansiering av samordnad varudistribution förändras, eftersom den nuvarande modellen slår på verksamheterna i form av prisökningar. Dessutom behöver förutsättningarna för verksamheternas varumottagning förbättras, eftersom den samordnade varudistributionen lett till försämrad arbetsmiljö för skolrestaurangerna och ökat matsvinn på grund av nuvarande leveransupplägg.

Nämnden ser fram emot Kommunfullmäktiges vidare hantering i frågan.

Beslut: Upprättat svar godkänns. Det föreligger inget behov för nämnden att redovisa åtgärder med anledning av revisionens bedömningar. Nämnden väljer dock att skicka med några synpunkter i ärendet.

Revisionsrapport - Granskning av barnkonventionen i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads arbete med barnkonventionen. Granskningen har genomförts av EY. Granskningens syfte var att bedöma om Kommunstyrelsen och granskade nämnder vidtagit åtgärder för att säkerställa att Borås Stad uppfyller barnkonventionen och om arbetet är ändamålsenligt. Granskningen har riktat sig dels mot stadens övergripande arbete med barnkonventionen, dels mot kartläggning av hur barnkonventionen säkerställs och tillämpas vid viss typ av myndighetsutövning som rör barn och ungdomar.

Granskningen visar att det barnrättsbaserade synsättet med barnet som rättighetsbärare inte har fått genomslagskraft i stadens verksamheter. Barnkonventionen beaktas inte i tillräcklig utsträckning i stadens styrdokument eller i arbets- och beslutsprocesser. Det saknas systematik vad gäller genomförande av barnkonsekvensanalyser vid beslut som berör barn på ett direkt eller indirekt sätt. På det stora hela saknas därutöver uppföljning av Kommunstyrelsens och nämndernas arbete med barnkonventionen.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att den kritik som framförs i revisionsrapporten är av yttersta vikt att vidta förbättringsåtgärder kring både på övergripande Borås Stads-nivå men också inom nämndens eget ansvarsområde.

Nämnden avser att genomföra några förbättringsåtgärder i syfte att motsvara de krav som Barnkonventionen ställer på den kommunala verksamheten:

 • Säkerställa att det i samtliga beslutsunderlag tydligt framgår vilka konsekvenser beslutet får utifrån ett barnrättsligt perspektiv. I de mallar som finns för t.ex. skrivelser kommer en rubrik att läggas till under vilken konsekvenser utifrån det barnrättsliga perspektivet beskrivs.
 • Vid nämndens resultatdialog varje år ska Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen redovisa en analys av nämndens beslut utifrån ett barnrättsligt perspektiv.

Beslut: Nämnden översänder till Stadsrevisionen svar på de åtgärder nämnden ämnar vidta.

Uppföljning Program för nationella minoriteter

Borås Stads Program för nationella minoriteter uttrycker att Borås Stad ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor.

Arbetslivsnämnden har samordningsansvaret för Borås Stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rättigheter. Minoritetslagstiftningen omfattar också alla så kallade förvaltningsmyndigheter vilket innebär att de utav kommunens nämnder, förvaltningar och bolag som berörs av lagstiftningen ska arbeta för de nationella minoriteternas rättigheter.

Ett förslag till uppföljning av Program för nationella minoriteter har upprättats.

Beslut: Uppföljningen av Program för nationella minoriteter godkänns.


Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-02] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2022-05-17 15.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol