Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå, anpassad utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare) och yrkeshögskola.

Tid:
Plats: Borås Kongress

Sammanträdet är öppet för allmänheten och inleds med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 220614 Protokoll.pdf Pdf, 517.3 kB. 517.3 kB 2022-06-17 07.22

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 220614 Handlingar.pdf Pdf, 493.6 kB. 493.6 kB 2022-06-10 19.51

Ärendelista:

 • Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Allmänhetens frågestund
 • Beslut om ställföreträdande förvaltningschef hösten 2022
 • Tillsättning av tjänst som gymnasiechef vid Sven Eriksonsgymnasiet
 • Uppdragsutbildning i svenska
 • Val av kontaktpolitiker till Viskastrandsgymnasiet
 • Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens representanter i programråd
 • Anmälningsärenden
 • Delegationsbeslut
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

Beslut i korthet:

Beslut om ställföreträdande förvaltningschef hösten 2022

Nämnden beslutade 2018-05-15 att utse chef för HR-funktionen Caroline Jansson till ställföreträdande förvaltningschef.

Förvaltningschef Christer Samuelsson har sagt upp sig och kommer att göra sin sista arbetsdag den 16 november 2022. Han kommer under hösten att vara tjänstledig 20 %.

För att säkerställa beslutanderätten som delegerats till förvaltningschefen vid händelse då både Christer Samuelsson och Caroline Jansson har förhinder föreslås nämnden besluta att utse chef för ekonomifunktionen Andreas Sikström Rubio och chef för kvalitet och utveckling Anna Stensson att i nämnd ordning vara ställföreträdande förvaltningschef.

Beslutet gäller under perioden 8 augusti och fram till dess att ny förvaltningschef tillträder sitt uppdrag.

Beslut: Nämnden utser, vid de tillfällen både förvaltningschef Christer Samuelsson och ställföreträdande förvaltningschef Caroline Jansson har förhinder, i första hand chef för ekonomifunktionen Andreas Sikström Rubio och i andra hand chef för kvalitet och utveckling Anna Stensson att vara ställföreträdande förvaltningschef.

Beslutet gäller under perioden 8 augusti och fram till dess att ny förvaltningschef tillträder sitt uppdrag.

Tillsättning av tjänst som gymnasiechef vid Sven Eriksonsgymnasiet

Rekryteringsprocessen har pågått under maj 2022. Processen har genomförts med stöd av rekryteringsföretaget Cordovan.

Cordovan presenterade tre kandidater som uppfyllde kravprofilen baserat på ansökan och en första intervju. Av dem valde presidiet i samverkan med förvaltningschefen ut två för vidare intervju.

Efter referenstagning och en samlad bedömning av alla steg i rekryteringsprocessen beslutar nämnden att förordna Thomas Åman till gymnasiechef för Sven Eriksonsgymnasiet. Datum för tillträde bestäms i överenskommelse mellan förvaltningschefen och Thomas Åman.

Beslut: Nämnden förordnar tillsvidare Thomas Åman som Gymnasiechef för Sven Eriksonsgymnasiet. Datum för tillträde överenskommes mellan förvaltningschef och Thomas Åman.

Uppdragsutbildning i svenska

Vid nämndsammanträdet den 29 mars uppdrog nämnden åt förvaltningen att utreda de organisatoriska, verksamhetsmässiga, ekonomiska och juridiska förutsättningarna för att erbjuda svenska för invandrare (sfi) och samhällsinformation till flyktingar som är över 18 år och omfattas av massflyktsdirektivet.

Personer från Ukraina som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd räknas enligt skollagen som bosatta i Sverige, men precis som för asylsökande är deras rätt till utbildning begränsad. De har inte rätt till sfi eller annan utbildning inom komvux.

Flyktingar från Ukraina erbjudas folkbildningsinsatsen ”Svenska från dag ett” från och med 11 april 2022. Regeringen har lämnat uppdraget att bedriva ”Svenska från dag ett” till studieförbund och folkhögskolor. Syftet med insatsen är att stärka kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället i syfte att främja deltagande i arbets- och samhällslivet.

Det är organisatoriskt möjligt för vuxenutbildningen att med viss förberedelsetid ta emot flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet och som är över 18 år inom ramen för sfi. Det finns dock vissa utmaningar kopplade till uppdraget, till exempel lokaler och kompetens.

Nämnden beslutade i april att ge förvaltningen i uppdrag att bevaka och ha beredskap kring att föreslå beslut i ärendet om situationen skulle förändras. Förvaltningen anser nu att situationen har förändrats och har identifierat en grupp på cirka 11-12 flyktingar som är i behov av undervisning i svenska. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att snarast erbjuda flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet och som är över 18 år en uppdragsutbildning i svenska.

Erbjudandet av uppdragsutbildningen är tänkt som ett alternativ till sfi. Rättsläget är fortfarande oklart kring erbjudandet av sfi för målgruppen. Förvaltningen rekommenderar nämnden att i stället starta en uppdragsutbildning i svenska.

Nämnden är angelägen om att säkerställa att de flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet får bästa förutsättningar att integreras i samhället och arbetslivet. Nämnden ger även förvaltningen i uppdrag att följa upp uppdragsutbildningens resultat och efterfrågan. Uppdragsutbildningen ska följas upp i samband med månadsrapporter under hösten.

Beslut: Nämnden uppdrar åt förvaltningen att anordna en uppdragsutbildning i svenska för flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet och som är över 18 år.

Nämnden tillåter att Vuxenutbildningen använder del av det prognosticerade överskottet till ändamålet.

Nämnden ger även förvaltningen i uppdrag att följa upp uppdragsutbildningens resultat och efterfrågan i samband med månadsrapporter under hösten.

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att informera berörda studieförbund om uppdragsutbildningen och i samverkan med studieförbunden koordinera kommunens erbjudande om svenskundervisning.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-02] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2022-06-14 16.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol