Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå, anpassad utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare) och yrkeshögskola.

Tid:
Plats: Olovsholmsgatan 32, plan 5, konferensrum Tämta

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 17.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 220830 Protokoll.pdf Pdf, 681.4 kB. 681.4 kB 2022-09-02 07.36

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 220830 Handlingar.pdf Pdf, 15.4 MB. 15.4 MB 2022-08-24 10.05

Ärendelista:

 • Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättar
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Allmänhetens frågestund
 • Information från förvaltningen
 • Månadsuppföljning juli 2022
 • Tilläggsbudget 2022
 • Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget
 • Budget 2023 Planeringsunderlag
 • Attestförteckning Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
 • Riskanalys och intern kontrollplan 2023
 • Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats
 • Miljörapport tertial 2, 2022
 • Ändring i Delegationsordning för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Tillstyrkan av projekteringsframställan avseende utökade lokaler på Sven Eriksonsgymnasiet
 • Yttrande över remiss - Miljöprogram
 • Ansökan från Vuxenutbildningen om servering av vin/öl i samband med måltid vid extern representation
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

Beslut i korthet:

Månadsuppföljning juli 2022

Nämnden kommer att redovisa ett överskott på 9,5 mnkr 2022, som härrör till en orörd buffert och en lägre elevtillströmning till vuxenutbildningen än budgeterat. Utifrån medarbetarperspektivet noterar nämnden att sjukfrånvaron har från en hög nivå vid inledningen av året stabiliserats på en normal nivå under våren och sommaren.

När det gäller elevperspektivet konstaterar nämnden att måluppfyllelsen ligger på en mycket god nivå med tanke på de utmaningar som verksamheterna tvingats hantera.

Vuxenutbildningen har träffat en överenskommelse med Folkuniversitetet i Borås för att vuxna flyktingar från Ukraina ska få möjlighet till svensk-undervisning. En grupp har haft sommarundervisning och i samband med augustistarten erbjuds dryg 20 vuxna i målgruppen denna möjlighet.

Tidigt identifierade risker i prognosen:

Med anledning av krisen i Ukraina och massflyktsdirektivet, kan det bli en ökning av flyktingar som gör att språkintroduktionen och sfi kan få ökade kostnader som det inte budgeterats för från början.

Osäkerhet när det gäller köpta – sålda platser i alla verksamheter är stor fram till en bit in på det nya läsåret, när klasserna stabiliserats. Elevantalen för höstterminen är svåra att prognosticera, eftersom det är svårt att förutse elevernas gymnasieval som är klara först under sommaren.

Historiskt har vi sett att sökta statsbidrag kan avslås, alternativt omfördelas sent på året, vilket är en risk som kan få stor påverkan, särskilt när det gäller vuxenutbildningen.

Beslut: Nämnden fastställer upprättad månadsuppföljning för juli 2022.

Tilläggsbudget 2022

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-22, § 112, att tilldela Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett utökat kommunbidrag för 2022 på 3,5 mnkr. Skälet är kostnadsökningar som händelserna i Ukraina och coronapandemin för med sig. Tilldelningen är ett nivåhöjande kommunbidrag som fördelas med 1,5 mnkr i kompensation för ökade kostnader på livsmedel och 2,0 mnkr för ökade kostnader på förbrukningsvaror.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att tilläggsbudget 2022 med ökat kommunbidrag på 3,5 mnkr fördelas med 3,35 mnkr till gymnasieskolan och 0,15 mnkr till gymnasiesärskolan

Beslut: Upprättat förslag till fördelning av Tilläggsbudget 2022 godkänns.

Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget

Kommunfullmäktige har beslutat om två uppdrag utanför budget 2022 att gälla för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Menssäkra Borås (fria mensskydd på skoltoaletter) och En hjärtefråga (hjärtstartare på lämpliga platser). Båda uppdragen är uppstartade och arbetet pågår.

Beslut: Upprättad redovisning godkänns.

Budget 2023 Planeringsunderlag

Budgeten utgår från nämndens uppdrag och mål samt det preliminärt beräknade kommunbidraget. Förutom att budgeten lyfter fram de prioriterade utvecklingsområden som ska prägla arbetet konstaterar nämnden att efter tre års anpassningar är det viktigt att kunna fortsätta arbetet med fullt fokus på kvalitet och måluppfyllelse och framtidens gymnasieskola.

Ingående budgetram från 2022 (inkl riktat löneutrymme helårsuppräknat) är 621,75 mnkr. De procentsatser som används i kalkyleringen för att räkna upp de ekonomiska ramarna i budget 2023 är 2,8 % för personalens lönekostnader och 2,5 % för övriga kostnadsökningar. Detta höjer budgetutrymmet för samtliga verksamheter med 16,9 mnkr. Volymjusteringen för befolkningsunderlaget gällande gymnasieåldrarna, gruppen 16 – 19 år, ger en ökning på 2,28 %. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kompenseras även i år fullt ut för denna förväntade förändring, vilket höjer ramen med 10,6 mnkr. Detta ger en preliminär grundram på 649,25 mnkr

Nämnden framställer hos Kommunfullmäktige om ett utökat kommunbidrag på 14,3 mnkr för aviserad ökning av Personalomkostnadspålägget (12,5 mnkr), samt för aviserad ökning på grund av ytterligare hyresjusteringar (1,8 mnkr).

Nämnden framställer även om investeringsutrymme för inventarier på 0,5 mnkr. På sikt kommer investeringsbehovet för inventarier att öka på grund av utbyggnad av gymnasieskolan.

Beslut: Nämnden godkänner upprättat förslag till Budget 2023, Planeringsförutsättningar inkl. Mitt-S-Samverkans yrkande, samt framställer om kompensation för ökat personal-omkostnadspålägg och ökad hyra.

Attestförteckning Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Enligt Attestregler för Borås stad ansvarar nämnderna för att antagna regler och tillämpningsanvisningar följs. Respektive nämnd utser besluts- och behörighetattestanter samt eventuella ersättare för dessa. Förvaltningschefen ansvarar för att attestanterna är informerade om reglerna och anvisningarnas innebörd och verksamhetschefer ansvarar för att attestreglerna fungerar väl i den egna verksamheten. I samband med genomförda organisatoriska förändringar i verksamheterna uppdateras nämndens attestförteckning. Förteckningen för beslutsattest och godkännandeattest är upprättad i linje med Borås Stads regler för attest och har beloppsgränser

Beslut: Upprättad attestförteckning med angivna beloppsgränser ska gälla tillsvidare.

Riskanalys och intern kontrollplan 2023

Nämnden har upprättat en riskanalys för 2023 inom områdena som är gemensamma för Borås Stad: Styrning och ledning, Personal, Ekonomi och Egen verksamhet.

I riskanalysen görs en riskbedömning där riskerna värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. Identifierande risker, med riskpoäng nio eller högre, förs in i nämndens interna kontrollplan. Planen är upprättad i enlighet med nämndens Regler och anvisningar för intern kontroll.

Nämnden ägnade tid på nämndsammanträdet i april att göra en politisk värdering av risker inom nämndens verksamhetsområde. Förvaltningen har tagit fram förslag till nya risker, genomfört en konsekvens och sannolikhetsbedömning samt värderat risker i intern kontrollplan.

Nämnden har identifierat två nya risker inom områdena krishantering, säkerhet och trygghetsarbete samt undervisning. För fyra av riskerna i 2022 års internkontrollplan bedömer förvaltningen att arbete med rutiner och förändrade arbetssätt medfört att risken nu har en lägre riskpoäng än nio och därmed inte ska föras in i nämndens internkontrollplan för 2023. Dessa är risken för personuppgifter, värdegrundsarbete samt digitalisering.

Beslut: Upprättad riskanalys och plan för intern kontroll 2023 godkänns.

Förordnade av verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) fastslår genom 4 kap, 2 §, att det inom hälso- och sjukvård ska finnas någon som svarar för verksamheten (en verksamhetschef). Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. I Borås Stad, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, utgör Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vårdgivare för elevhälsans medicinska insats.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fattade beslut om förordnande av verksamhetschefer för elevhälsans medicinska insats vid sitt sammanträde 2019-08-27. Nya verksamhetschefer har därefter rekryterats till gymnasiesärskolan, Viskastrands- och Sven Eriksonsgymnasiet. Med anledning av det behöver nämnden fatta ett nytt beslut i ärendet.

Beslut: Nämnden beslutar i egenskap av ansvarig vårdgivare att i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen tillsvidare förordna:

Kristina Brink som verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid gymnasiesärskolan,

Cecilia Rigert som verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid Viskastrandsgymnasiet, samt

Thomas Åman som verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats vid Sven Eriksonsgymnasiet.

Miljörapport tertial 2, 2022

Miljörapporten för tertial 2 innehåller en uppföljning av indikatorer inom miljömålet ”Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom miljöområdet”. Nämnden konstaterar att Utbildningskontoret och Vuxenutbildningen har ett certifierat miljöledningssystem enligt Svensk Miljöbas.

Beslut: Upprättad Miljörapport godkänns.

Ändring i delegationsordning för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställde ny delegationsordning vid nämndens sammanträde den 30 mars 2022.

I delegationsordningen delegeras det till förvaltningschef att besluta om avstängning högst två veckor och besluta om förlängning av avstängning, som längst återstoden av pågående kalenderhalvår för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, kommunal vuxenutbildning i svenska som invandrare samt särskild utbildning för vuxna. (5 kap 17-20§ skollagen). Beslut om avstängning ytterligare tre kalenderhalvår har inte delegerats till förvaltningschef utan har fattats av nämnden.

Kammarrätten i Göteborg har i dom den 12 maj 2021 funnit att en förvaltningschef inte haft rätt att på kommunens vägnar fatta beslut om avstängning av en gymnasieelev och därför undanröjt underinstansernas avgöranden. Enligt kammarrättens mening är ett beslut om avstängning av en elev från gymnasieskola ett beslut som, med hänsyn till dess ingripande karaktär, måste anses som ett beslut av större vikt. Ett sådant beslut träffas därmed av bestämmelsen i 6 kap. 38 § 3 KL och kan därför inte delegeras.

Varken Högsta förvaltningsdomstolen eller någon av landets övriga kammarrätter har prövat frågan och i avvaktan på sådana avgöranden bör avgörandet från Kammarrätten i Göteborg betraktas som vägledande.

En kartläggning genomfördes under våren 2022. Förvaltningen föreslår, med bakgrund till kartläggningen, att förvaltningschefens delegation kring huvudmannens fastställande av rektors beslut om avstängning upp till två veckor ska kvarstå. Istället föreslås delegationsordningen ändras så att nämnden fattar beslut om avstängning längre än två veckor, som längst återstoden av pågående kalenderhalvår.

Vid brådskande ärende beslutar nämndens ordförande och nämnden godkänner beslutet vid nästa sammanträde.

Beslut: Delegationsordningen fastställs.

Tillstyrkan av projekteringsframställan avseende utökade lokaler på Sven Eriksonsgymnasiet

Nämnden har i lokalresursplaneringen framställt behov till Lokalförsörjningsnämnden om utökat elevantal med ytterligare 255 elever vid Sven Eriksonsgymnasiet. Framställan bygger också på nämndens utredning om ”Framtidens gymnasieskola och gymnasiesärskola”.

Förstudien har studerat hur Sven Eriksonsgymnasiet ska inrymma ytterligare ca 255 elever. Dagens lokaler räcker inte till och en utökning av lokaler är nödvändig. Ytor för uppehållsrum, lärosalar, grupprum, kårlokaler och toaletter behövs. För att möta det ökade elevantalet kommer matsalen i hus 5 utökas i en yta där idag kårlokalen är. Lokalisering för kårlokal blir i en ny byggnad belägen mellan hus 1 och hus 5 (hörnet Lilla Brogatan och Sven Eriksonsgatan).

Förstudien visar att en ny byggnad i tomtens västra läge är mest optimal. Byggnaden blir i detta läge väldigt exponerad, vilket kräver att den arkitektoniska utformningen blir viktig. Eftersom många av lokalerna är till för eleverna behövs det förstärkas med vuxennärvaro vilket resulterar i en flytt av vaktmästeriet från hus 1. Då ett antal träd kommer att behöva fällas sker viss komplettering av den gröna miljön.

Projektering höst 2022. Preliminär byggstart i mars 2023 med preliminär inflyttning under oktober 2024.

Lokalförsörjningsnämnden har 2022-05-17 beslutat föreslå Kommunstyrelsen att godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker densamma.

Beslut: Projekteringsframställan tillstyrks.

Yttrande över remiss - Miljöprogram

Nämnden har ombetts att svara på rubricerad remiss från Miljö- och konsumentnämnden. Nämnden anser att miljöprogrammet är relevant i sin helhet och är ett viktigt styrdokument för att skapa hälsosamma livsmiljöer, ett rikt växt- och djurliv, ökad biologisk mångfald samt god livskvalitet för boråsarna.

Nämndens grunduppdrag är undervisning och miljöperspektivet finns med i de nationella styrdokument som styr skolan (exempelvis läroplanen) och inkluderas i undervisningen. Nämnden ställer sig positiv till dokumentets syfte och mål.

Nämnden anser att det är viktigt att säkra resurser för att skapa goda förutsättningar att genomföra programmets intentioner och åstadkomma en verklig förändring i verksamheterna. Nämnden lyfter också behovet av stöd från Miljöförvaltningen kring arbetssättet och arbetsprocesserna som beskrivs i miljöprogrammet.

Beslut: Nämnden godkänner förslaget och skickar med några synpunkter att beakta.

Ansökan från Vuxenutbildningen om servering av vin/öl i samband med måltid vid extern representation

Kommunfullmäktige har 2013-12-19 beslutat om Borås Stads externa representationer med alkohol. Av beslutet framgår att vid extern representation får öl och vin serveras i samband med måltid, men att det gäller stor restriktivitet och att alkoholfria alternativ alltid ska finnas att tillgå.

Vid all extern representation ska måttfullhet iakttas, såväl med mat som med alkoholhaltiga drycker. Förhållandet mellan den måltid som serveras och den mängd alkoholhaltiga drycker som serveras ska vara rimlig. En bedömning av detta förhållande ska göras av den nämnd, bolagsstyrelse eller Representationskommittén, som godkänner den externa representationen.

Vuxenutbildningen ansöker om att få servera vin/öl i samband med extern representation, EU-projektet ”YoPeVa” (Young people with values) Erasmus 3+. Projektets mål är att utarbeta en modell för att kunna erbjuda personer i åldern 20-25 år, som står utanför arbetsmarknaden, studier i kombination med arbete med lön. Den 12-13 september 2022 har projektet möte i Borås med partners och intressenter från Portugal, Spanien, Italien, Rumänien, Nederländerna och Sverige (Vuxenutbildningen Borås). På kvällen den 12 september bjuds in till middag på Annelundsvillan. Ansökan omfattar en trerätters middag i Borås på Annelundsvillan. Beräknat antal deltagare vid måltiden är 15 personer.

Mötet och middagen på kvällen är en del av Vuxenutbildningens internationaliseringsarbete. Medel för middagen belastar Vuxenutbildningens konto.

Beslut: Nämnden tillstyrker ansökan om servering av vin/öl i samband med måltid vid extern representation enligt ansökan. Alkoholfria alternativ ska erbjudas gästerna.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-02] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2022-08-30 15.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol