Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå, anpassad utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare) och yrkeshögskola.

Tid:
Plats: Olovsholmsgatan 32, plan 5, konferensrum Tämta

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 17.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 220920 Protokoll.pdf Pdf, 642.2 kB. 642.2 kB 2022-09-23 07.57

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 220920 Handlingar.pdf Pdf, 31.5 MB. 31.5 MB 2022-09-12 18.48

Ärendelista:

 • Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Allmänhetens frågestund
 • Information från förvaltningen
 • Budgetuppföljning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tertial 2, år 2022
 • Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2023/2024
 • Godkännande av samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2023-2026
 • Redovisning av statistik för synpunktshanteringen januari - juni 2022
 • Uppdrag om Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens klimatarbete
 • Yttrande över remiss - Betänkande I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34)
 • Yttrande över remiss - Riktlinjer för Kulturmiljövården 
 • Yttrande över remiss - Motion; Minska matsvinnet
 • Yttrande över remiss - Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Viskafors, Dalsjöfors , Fristad och Sandared
 • Anmälningsärenden
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

Beslut i korthet:

Budgetuppföljning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tertial 2, år 2022

Nämnden kommer redovisa ett överskott på omkring 12,5 mnkr 2022. Det härrör till en orörd buffert på 6 mnkr, en lägre tillströmning av elever till Vuxenutbildningen än vad som förutspåddes vid budgeteringen, vilket beror på att arbetsmarknaden har förändrats, samt större positivt utfall på köpta-sålda platser jämfört med budget.

Nämnden har fått tilldelning på 7,3 mnkr för skolmiljarden 2022 (5,9 mnkr för 2021). Eftersom detta är tillfälliga statsbidragsintäkter är det viktigt att dessa medel inte används för att driva upp ordinarie organisation. Nämnden har därutöver fått utökat kommunbidrag på 3,5 mnkr under året i kompensation avsett till ökande kostnader för livsmedel och förbrukningsläromedel.

Risker som kan påverka utfallet;

Osäkerhet när det gäller köpta – sålda platser i alla verksamheter är stor fram till en bit in på det nya läsåret, när klasserna stabiliserats. Elevantalen för höstterminen är svåra att prognosticera, eftersom det är svårt att förutse elevernas gymnasieval som är klara först i juli.

Historiskt har vi sett att sökta statsbidrag kan avslås, alternativt omfördelas sent på året, vilket är en risk som kan få stor påverkan, särskilt när det gäller vuxenutbildningen

Beslut: Nämnden godkänner upprättad rapport Tertial 2, 2022.

Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2023/2024

Förändringar av antagningsorganisationen mot föregående år;

För Almåsgymnasiet föreslås en minskning av antalet platser på bland annat Försäljning- och serviceprogrammet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet mot föregående antagningsår. Minskningen av antalet platser föreslås för att anpassa organisationen efter det minskade söktrycket som utbildningarna har haft de senaste två antagningsåren.

De två program som pausades för läsåret 2022/2023, Hantverksprogrammet mot inriktningen Florist på Almåsgymnasiet och Logistik och E-handel på Sven Eriksonsgymnasiet planeras att starta igen till läsåret 2023/2024.

För Sven Eriksonsgymnasiet föreslås att Teknikprogrammet minskas från 150 till 120 platser. Det är inte möjligt att erbjuda 150 platser på Teknikprogrammet och 30 platser för Logistik och E-handel på skolan utifrån tillgången till lokaler.

För Bäckängsgymnasiet föreslås inga förändringar av antagningsorganisationen till läsåret 2023/2024 utan behåller samma organisation som för läsåret 2022/2023.

För Viskastrandsgymnasiet föreslås att den utökningen av antalet platser för Samhällsvetenskapsprogrammet från 30 till 58 platser som genomfördes för läsåret 2022/2023 även ska kvarstå för läsåret 2023/2024. I övrigt föreslås inga förändringar av antagningsorganisationen för Viskastrandsgymnasiet.

Beslut: Gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2023/2024 fastställs.

Godkännande av samverkansavtal för naturbruksutbildningar 2023-2026

Kommunerna i Västra Götaland har ett samverkansavtal med Västra Götalandsregionen om de naturbruksutbildningar som regionen bedriver. Genom avtalet uppdrar kommunerna till regionen att dels vara huvudman för naturbruksutbildning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola, dels erbjuda vuxenutbildning på gymnasial nivå inom naturbruksområdet.

Nuvarande avtal gäller till och med 31 december 2022. Västra Götalandsregionen har tagit fram ett nytt avtal som gäller från den 1 januari 2023 till och med den 31 december 2026.

Förslaget har varit ute på remiss hos kommunerna och tillstyrktes då av Borås kommun. Efter remissomgången har endast mindre justeringar gjorts i avtalstexten och en skrivning om att utvärdera den ekonomiska ersättningsmodellen har tillkommit.

Beslut: Samverkansavtalet godkänns.

Redovisning av statistik för synpunktshanteringen januari - juni 2022

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett väl inarbetat system för vart elever och vårdnadshavare vänder sig vid problem, frågor eller klagomål. Lärare, rektor, verksamhetschef, förvaltningschef och ytterst Skolinspektionen finns att vända sig till beroende på omfattningen av klagomålet. Eleverna har också representanter i form av elevorganisationer på skolorna. Därför är synpunktshanteringen inte första valet för brukare i organisationen.

Totalt har 29 ärenden inkommit under perioden januari – juni 2022. Av dessa 29 ärenden har ett inskickat ärende varit utan innehåll. Förvaltningen har följt synpunktsrutinen och samtliga ärenden är besvarade inom den tidsperiod som föreskrivs i rutinen. Flest synpunkter som inkommit under perioden handlar om skolmaten vid Sven Eriksonsgymnasiet.

Beslut: Upprättad redovisning godkänns.

Uppdrag om Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens klimatarbete

Kommunfullmäktige har antagit en koldioxidbudget som anger vilken mängd växthusgaser som kommunen maximalt kan släppa ut för att ligga i linje med Parisavtalets mål om en global uppvärmning väl under två grader.

Uppföljning av arbetet i kommunens klimatrapport visar att kommunen inte når de uppsatta utsläppsmålen. Kommunfullmäktige beslutade 2022-08-20 § 153 att uppmana alla nämnder och kommunala bolag att göra klimatarbetet till en integrerad del av verksamhetens styr- och ledningssystem, i enlighet med gällande styrdokument.

Mot bakgrund av detta bör nämnden se över hur klimatarbetet fortlöper och hur det behöver utvecklas. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra en genomlysning av nämndens klimatarbete och hur det behöver utvecklas för att bidra till att kommunen når utsläppsmålen. Rapporten ska belysa:

 • Nuläget i klimatarbetet.
 • Vilka är de huvudsakliga utsläppskällorna inom nämndens verksamhet.
 • Förslag på åtgärder för att öka takten i klimatarbetet så att nämnden bidrar till att staden uppnår utsläppsmålen.

Rapporten bör beröra både de direkta utsläppen inom nämndens egen verksamhet och områden där nämnden kan bidra till det övergripande arbetet inom kommunen. Rapporten bör även belysa miljöpåverkan från flygresor som en följd av arbetet med internationalisering. Uppdraget ska redovisas vid nämndens sammanträde i mars 2023.

Beslut: Nämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra en genomlysning av nämndens klimatarbete och hur det behöver utvecklas för att bidra till att kommunen når utsläppsmålen. Uppdraget ska redovisas vid nämndens sammanträde i mars 2023.

Yttrande över remiss - Betänkande I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34)

Regeringskansliet har remitterat betänkandet SOU 2022:34 I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen. Borås stad är remissinstans.

Betänkandet föreslår åtgärder för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning, antingen i gymnasieskolan eller i komvux. Förslaget består av tre huvudområden. Det första av dessa handlar om användningen av sammanhållna yrkesutbildningar, s.k. yrkespaket, på introduktionsprogram. Det andra huvudområdet rör övergången till komvux och hur den kan underlättas för elever som inte når målen med sin utbildning i gymnasieskolan. Utredningen överväger om dagens åldersgräns och andra behörighetskrav för antagning till komvux bör ändras för att underlätta övergången från introduktionsprogram. Det tredje området samlar förslag om bestämmelser som behöver tydliggöras avseende bland annat studie- och yrkesvägledning och förlängd undervisning.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker remissen i sin helhet tillsammans med upprättat yttrande. Nämnden vill också peka på vikten av att ytterligare utreda tvåårig yrkesskola.

Beslut: Remissen tillstyrks.

Yttrande över remiss - Riktlinjer för Kulturmiljövården

Kulturnämnden har utarbetat ett förslag på riktlinjer för kulturmiljövården. Riktlinjerna pekar ut miljöer med höga kulturhistoriska värden samt redogör för förhållningssättet till dessa i samhällsbyggnadsprocessen. Riktlinjerna ersätter Borås Stads Kulturmiljöprogram och är att betrakta som en uppdatering av det programmet.

Vid planering, exploatering eller andra åtgärder inom eller i anslutning till bebyggelse- eller landskapsmiljöer med kulturhistoriska värden ska påverkan på värdena bedömas. Vid behov ska fördjupade utredningar genomföras för att säkerställa att utpekade värden inte går förlorade utan istället bevaras och berikas.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden berörs framförallt vid ny-, om- och tillbyggnad av skolbyggnader, då vissa miljöer i där skolan bedrivs har högt kulturhistoriskt värde. Riktlinjerna och kunskapsunderlaget utgör ett stöd inför detaljplaneprocessen i syfte att kulturhistoriska miljöer bevaras, används och utvecklas.

Beslut: Remissen tillstyrks.

Yttrande över remiss - Motion; Minska matsvinnet

Magnus Sjödahl (KD) har lämnat in en motion om att minska matsvinnet i Borås stad, genom att erbjuda försäljning av överbliven mat.

Motionären föreslår fullmäktige besluta ”att ge i uppdrag åt berörda förvaltningar att undersöka möjligheterna för anställda att köpa med sig överbliven mat från den lunch som serverats på respektive plats där luncher serveras inom Borås stad”.

Frågan är nyligen aktualiserad på förvaltningen. Förvaltningens intendenter har beslutat att genomföra ett pilotförsök, där Almås- och Sven Erikssongymnasiet testar att sälja matlådor för att se hur det faller ut. Förutsättningen för att det ska gå att genomföra är att medarbetarna vill pröva och det inte stör serveringen och inte heller driver upp antalet tillagade portioner.

Beslut: Nämnden noterar att frågan redan är aktualiserad i förvaltningen och tillstyrker därmed motionen.

Yttrande över remiss - Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Viskafors, Dalsjöfors , Fristad och Sandared

Stadsledningskansliet, Samhällbyggnadsförvaltningen med flera förvaltningar har utarbetat ett förslag på strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared.

Dokumentet har arbetats fram i dialog med boende och andra intressenter och tar ut en riktning för den långsiktiga utvecklingen av orterna utifrån fem övergripande strategier.

 1. Synliggör och stärk orternas attraktionskraft och lokala värden
 2. Utveckla centrumkärnorna i orterna.
 3. Arbeta för mer bostäder, arbetsplatser och service i orterna.
 4. Planera och bygg för tryggare och ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik.
 5. Bevara och stärk natur- och rekreationsområden, sjöar och vattendrag både i och runtomkring orterna.

Ur nämndens perspektiv är det framförallt strategiernas betydelse för kompetensförsörjning som är relevant.

För elever som går yrkesinriktade utbildningar är det viktigt att kunna ta sig till och från praktikplatser på ett smidigt sätt, även när det förekommer oregelbundna arbetstider. Eftersom eleverna vanligen inte har tillgång till bil blir utbudet av kollektivtrafik ofta avgörande för möjligheten att genomföra en praktik utanför centralorten. Detta är i sin tur viktigt för att serviceorterna ska kunna bibehålla och utveckla sin service till medborgarna eftersom eleverna utgör ett mycket viktigt underlag för rekrytering. Även efter avslutad utbildning är det givetvis viktigt med goda kommunikationer för att arbetsplatserna ska vara attraktiva.

Det är därför positivt att strategierna innehåller en rad förslag som stärker tillgängligheten. Förtätning av orterna med arbetsplatser, bostäder och service mer samlat ger ett bättre underlag för kollektivtrafik, och utveckling av knutpunkter för kollektivtrafik som sammankopplar kommunikationer underlättar arbets- och praktikpendling.

Beslut: Remissen tillstyrks.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-02] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2022-09-20 16.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol