Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå, anpassad utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare) och yrkeshögskola.

Tid:
Plats: Olovsholmsgatan 32, plan 5, konferensrum Tämta

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 17.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 221025 Protokoll.pdf Pdf, 779.8 kB. 779.8 kB 2022-10-27 15.31
Bilaga 1 till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 221025.pdf Pdf, 224.6 kB. 224.6 kB 2022-10-27 15.34

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 221025 Handlingar.pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2022-10-24 07.35

Ärendelista:

 • Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Allmänhetens frågestund
 • Information från förvaltningen
 • Månadsuppföljning september 2022
 • Godkännande av avtalsförslag - Förhyrning av nya lokaler på Fabriksgatan 11 för Yrkeshögskolan
 • Tid- och arbetsplan för uppföljning 2023 och budget 2024
 • Sammanträdesdagar för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023
 • Avsiktsförklaring Yrkeshögskolan
 • Förlängning av Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan
 • Yttrande över remiss - Riktlinjer delaktighet och inflytande för medborgare
 • Yttrande över remiss - Program mot hemlöshet
 • Yttrande över remiss - Motion; Narkotikahundar
 • Representation från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Yrkeshögskolans ledningsgrupper
 • Beslut om utbetalning av förlorad arbetsförtjänst vid deltagande på Integrationsdagen 2022
 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens fördelning av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef
 • Representanter från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för gymnasie- och vuxenutbildningssamverkan i Boråsregionen
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

Beslut i korthet:

Månadsuppföljning september 2022

Nämnden kommer redovisa ett överskott på omkring 12,5 mnkr 2022, vilket beror på i huvudsak tre faktorer. Framförallt kommer inte nämndens buffert behöva tas i anspråk under året. Vuxenutbildningen genererar ett överskott på grund av en lägre efterfrågan av utbildningsplatser än vad som förutspåddes vid budgeteringen, vilket beror på att arbetsmarknaden står stark, trots lågkonjunktur. För gymnasieskolans del är utfallet på de köpta-sålda platserna vid läsårsstart förändrat i jämförelse med tidigare trend. Detta skapar ett större positivt ekonomiskt nettoutfall än vad som budgeterats, vilket bidrar ytterligare till nämndens prognosticerade överskott.

Risker i prognosen;

Historiskt har förvaltningen sett att sökta statsbidrag kan avslås, alternativt omfördelas sent på året, vilket är en risk som kan få stor påverkan, särskilt när det gäller vuxenutbildningen.

Beslut: Upprättad månadsuppföljning för september 2022 fastställs.

Godkännande av avtalsförslag - Förhyrning av nya lokaler på Fabriksgatan 11 för Yrkeshögskolan

Vuxenutbildningen har idag fullt lokalutnyttjande. Två nya utbildningar startar inom Yrkeshögskolan hösten 2022, Frontendutvecklare React (startade 220919) samt Produktionstekniker Smart industri (planerad start 221212). Yrkeshögskolan i Borås har nästan tredubblats sedan 2014 från 128 helårsstuderande år 2014 till 372 helårsstuderande 2021. Nämnden har vid sammanträdet den 25 oktober 2022 fattat beslut om en avsiktsförklaring för Yrkeshögskolan i Borås.

Nämnden avser att fortsätta utöka verksamheten inom yrkeshögskolan med fler utbildningar, c:a 6 nya utbildningsprogram fram till 2026. Syftet med utökningen är att kunna tillgodose arbetslivets ökade behov av kvalificerad kompetens. Utveckling inom digitalisering och automatisering ökar behovet av yrkeshögskolekompetens på hela arbetsmarknaden.

Utbildningsformen utformas i nära samarbete med arbetslivet och leder i hög grad till att de studerande får arbete inom de områden de utbildat sig. Det finns en prognos på en volymökning motsvarande 15 % för Vuxenutbildningen, ca 750 elever, de närmsta åren (2022-2025).

Med anledning av detta har Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen översänt en framställan om förhyrning av nya lokaler på Fabriksgatan 11 till Lokalförsörjningsförvaltningen.

Lokalförsörjningsnämnden har upprättat ett avtalsförslag som godkänts vid nämndsammanträde 2022-09-20, under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner detsamma.

Beslut: Nämnden godkänner upprättat avtalsförslag.

Tid- och arbetsplan för uppföljning 2023 och budget 2024

Förvaltningen har upprättat ett förslag på tid- och arbetsplan för uppföljning 2023 och budget 2024. Dokumentet bygger på den kommungemensamma processen för planering och uppföljning samt utgår ifrån de övergripande styrdokument som styr nämndens arbete.

Nämndens planerings- och uppföljningsarbete utgår från de fyra perspektiven elev, verksamhet, personal och ekonomi. Tid- och arbetsplan för uppföljning 2023 och budget 2024 syftar till att skapa förutsättningar för en hög kvalitet i planerings- och uppföljningsarbetet.

Beslut: Tid- och arbetsplan för uppföljning 2023 och budget 2024 fastställs.

Sammanträdesdagar för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2023

Beslut: Nämnden fastställer följande ordinarie sammanträdesdagar för år 2023:

Tisdagen den 31 januari
Tisdagen den 21 februari
Tisdagen den 28 mars
Tisdagen den 25 april
Tisdagen den 16 maj
Tisdagen den 13 juni
Tisdagen den 29 augusti
Tisdagen den 19 september
Tisdagen den 24 oktober
Tisdagen den 12 december

Sammanträden den 21 februari och 25 april börjar kl. 15.00 med informationsmöte från kl. 13.00. Sammanträdet den 13 juni börjar kl. 08.30 (inget informationsmöte).

Övriga sammanträden börjar kl. 17.00 med informationsmöte från kl. 15.00.

Nämndhandlingar ska finnas tillgängliga i Ciceron Assistent senast en vecka före nämndsammanträdet.

Utöver nämndsammanträden kommer nämnden att ha en gemensam Resultatdialog onsdagen den 8 mars samt en Planeringsdialog tisdagen den 13 juni. Arvode erhålls enligt Kommunfullmäktiges beslut ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda” för dessa två dagar.

Avsiktsförklaring Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan i Borås bedriver idag nio eftergymnasiala program inom bl.a. IT, Textil, Logistik och E-handel. Därutöver bedriver verksamheten också fristående kurser som bygger på innehållet i några av programmen. Yrkeshögskolan i Borås ansöker tillsammans med arbetslivet kontinuerligt om att få starta utbildning och de utbildningar som Myndigheten för Yrkeshögskolan beviljar finansieras med statliga bidrag.

För att ta ut en riktning i det fortsatta arbetet med att utveckla yrkeshögskolan har förvaltningen tagit fram ett förslag på en avsiktsförklaring. Syftet med dokumentet är att övergripande beskriva nämndens intentioner att utveckla yrkeshögskolan under de kommande åren.

Verksamheten har växt kraftigt under de senaste åren, och då det finns efterfrågan på utbildningar och kapacitet att växa finns det möjlighet för fortsatt tillväxt. I avsiktsförklaringen skisseras därför en utökning av antalet utbildningar fram till 2026. Utökningen bedöms kunna finansieras helt och hållet med statliga medel.

Myndigheten för Yrkeshögskolan beslutar om tillstånd att bedriva utbildning. Verksamheten har därför inte full rådighet över vilka utbildningar som kommer att komma till stånd. Antalet beviljade utbildningar kan bli fler eller färre än beräknat. Det ställer i sin tur krav på en organisation som är flexibel och kan hantera osäkerheter i antal studerande och utbildningsutbud. En utökning kommer även att kräva en utökning av lokaler och utökad kapacitet för att utarbeta ansökningar för nya utbildningar.

Beslut: Avsiktsförklaring för Yrkeshögskolan i Borås fastställs.

Förlängning av Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan

Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2018 att ge Grundskolenämnden tillsammans med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett styrdokument för förebyggande arbete mot psykisk ohälsa i skolan.

Programmet fastställdes av Grundskole- och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under hösten 2018 att gälla till och med 2022.

I båda förvaltningarna pågår det i nuläget ett flertal insatser vad gäller psykisk hälsa kopplat till programmet. Med anledning av det förlängs Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan att gälla till och med 2024.

Beslut: Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan förlängs att gälla till och med 2024.

Yttrande över remiss - Riktlinjer delaktighet och inflytande för medborgare

Kommunfullmäktiges beredning för medborgarinflytande har utarbetat förslag på riktlinjer för delaktighet och inflytande för medborgare.

Riktlinjerna beskriver hur stadens verksamheter bör arbeta för att involvera medborgare i olika frågor. Riktlinjerna ger utrymme för verksamheterna att tillämpa olika former för medborgarinflytande beroende på syftet och på frågans karaktär. Ett sådant situationsanpassat medborgarinflytande är nödvändigt inom nämndens verksamhet. Skolverksamheten inrymmer en bredd av olika frågor där framförallt elever kan vara delaktiga på olika sätt, från formellt inflytande i elevråd till medskapande i undervisningen.

Beslut: Remissen tillstyrks.

Yttrande över remiss - Program mot hemlöshet

Programmet redogör för inriktningen för kommunens arbete mot hemlöshet och beskriver fyra fokusområden: bostadsförsörjning för alla, förebygga hemlöshet, möta den akuta hemlösheten samt steget vidare till egen bostad.

Dokumentet angriper både strukturella problem, såsom brist på tillgängliga bostäder, och problem på individnivå, såsom missbruk. Både förebyggande och åtgärdande arbete beskrivs. Programmet ger därför en god översikt över hur hemlösheten ska motverkas.

I avsnittet om att förebygga hemlöshet finns ett uttalat barnperspektiv och en tydlig ambition om att inga barn ska vräkas från sin bostad. I avsnittet om bostadsförsörjning för alla framkommer barnperspektivet indirekt genom att dokumentet beskriver att man ska bygga för olika behov. Motsvarande perspektiv framgår dock inte i övriga fokusområdena. Det kan vara lämpligt att särskilt beskriva t.ex. hur staden ska arbeta för att hantera akut hemlöshet när det är barn som drabbas.

Nämnden föreslår därför att programmet kompletteras med ett barnperspektiv även när det gäller fokusområdena möta den akuta hemlösheten samt steget vidare till egen bostad. I övrigt tillstyrker nämnden remissen.

Beslut: Nämnden tillstyrker remissen och översänder nämndens kommentarer till Individ- och familjeomsorgsnämnden

Yttrande över remiss - Motion; Narkotikahundar

Sedan 2018 finns ett samarbete mellan Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, CKS (Centrum för kunskap och säkerhet) och Polismyndighetens hundenhet i Borås. Förvaltningschefen har godkänt att enheten kontinuerligt tränar och utbildar sina narkotikahundar i skolmiljöer med intilliggande områden. Utöver det finns det en upparbetad samverkan i det förebyggande ANDTS-arbetet mellan Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, CKS och Polismyndigheten.

Förvaltningen har en drogpolicy med en handlingsplan för verksamheterna kring förebyggande arbete, agerande vid drogmisstanke, konstaterat drogmissbruk, misstanke om drogförsäljning och kontaktuppgifter till stöd.

Vid misstanke om brott i skolans miljö sker en polisanmälan och polisen fattar efter det beslut om polisiära åtgärder.

Enligt Borås Stads och Polismyndighetens, lokalpolisområde Borås samverkansöverenskommelse 2021-2023 är följande fokusområden:

 • Förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för problemutveckling och kriminalitet.
 • Skapa trygga offentliga miljöer.
 • Gemensam kraftsamling

Utifrån identifierade behov i skolmiljön i det förebyggande och åtgärdande arbetet så förs dialog med CKS och Polismyndigheten och insatser samordnas. Samverkan och handlingsplan bedöms som fullgod och väl fungerande. Nämnden avstyrker därför remiss.

Beslut: Remissen avstyrks.

Representation från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Yrkeshögskolans ledningsgrupper

Utbildningar inom Yrkeshögskolan leds av en ledningsgrupp. Sammansättningen av ledningsgruppen regleras i Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan. Den ska bestå av företrädare från arbetslivet, minst en företrädare för skolväsendet, minst en företrädare för de studerande, samt utbildningsledaren för den aktuella utbildningen. Företrädare för arbetslivet ska vara i majoritet i ledningsgruppen.

I ledningsgrupperna vid Borås Yrkeshögskola ingår politiker från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Dessa har hittills deltagit i rollen som de företrädare för skolväsendet som enligt förordningen ska ingå. Vid en tillsyn från Myndigheten för Yrkeshögskolan har det dock framkommit att företrädare för skolväsendet ska vara personer som är yrkesverksamma i skolan (t ex studie-och yrkesvägledare, rektor, yrkeslärare). Det innebär att nämndens representanter inte kan utgöra företrädare för skolväsendet. Därför rekryteras nya ledamöter till dessa funktioner från personal inom skolväsendet.

Detta utgör dock inget hinder för att även representanter från nämnden deltar i ledningsgruppen, men då som övriga ledamöter. Förvaltningens bedömning är att de i praktiken kan fylla samma funktion som tidigare genom att utgöra en länk mellan nämnd och verksamhet.

Beslut: Nämnden beslutar att fortsätta delta med representanter i ledningsgrupperna för Borås Yrkeshögskola. De deltar som övriga ledamöter.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens fördelning av arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschef

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (6 § AFS 2001:1) ska arbetsgivaren fördela arbetsmiljöuppgifter i verksamheten så risker i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

I en kommun är det ytterst kommunfullmäktige, men genom nämndernas reglementen är det nämnden som har arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. I Borås Stad delegerar nämnden samtliga arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen, som i sin tur fördelar arbetsmiljöuppgifterna vidare i förvaltningen.

Beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som har arbetsgivaransvaret för arbetsmiljöfrågor fördelar samtliga förekommande arbetsmiljöuppgifter inom Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen till förvaltningschef Maria Gustafsson. Beslutet gäller från 1 december 2022 och ersätter tidigare fattat beslut 2019-01-29,
§ 12. Förvaltningschefen ges rätt att fördela arbetsmiljöuppgifter vidare i förvaltningen.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-02] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2022-10-25 15.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol