Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå, anpassad utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare) och yrkeshögskola.

Tid:
Plats: Almåsgymnasiet, Alingsåsvägen 36

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 17.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 221213 Protokoll.pdf Pdf, 741.9 kB. 741.9 kB 2022-12-16 08.19
Bilaga 1 till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 221213.pdf Pdf, 71.7 kB. 71.7 kB 2022-12-16 08.20
Bilaga 2 till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 221213.pdf Pdf, 54.2 kB. 54.2 kB 2022-12-16 08.20

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 221213 Handlingar.pdf Pdf, 18.2 MB. 18.2 MB 2022-12-12 08.12

Ärendelista:

 • Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Allmänhetens frågestund
 • Information från förvaltningen
 • Månadsuppföljning oktober 2022
 • Attestförteckning Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
 • Godkännande av projekteringsframställan Bäckängsgymnasiet campus
 • Utökat uppdrag om utbildning för vuxna som omfattas av massflyktsdirektivet
 • Kvalitetsrapport läsåret 2021/2022
 • Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats
 • Uppdrag - Stärka elevernas rätt till studie- och yrkesvägledning
 • Utökat uppdrag för elevombudet
 • Revidering av dokumenthanteringsplan Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Gallring av pappershandlingar efter skanning till digitalt journalsystemet Prorenata
 • Yttrande över motion - En moderniserad modersmålsundervisning
 • Yttrande över motion - Handlingsplan mot skolsegregationen
 • Godkännande av vidtagen åtgärd - Yttrande över remiss avseende Skolverkets förslag till ändrade programstrukturer för de nationella yrkesprogrammen i gymnasieskolan med anledning av ökade möjligheter till grundläggande behörighet på alla yrkesprogram
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

Beslut i korthet:

Månadsuppföljning oktober 2022

Nämnden kommer att redovisa ett överskott på 12,5 mnkr 2022, som härrör till en orörd buffert och en lägre elevtillströmning till vuxenutbildningen än budgeterat och positivt utfall på köpta-sålda platser i gymnasieskolan.

Utifrån medarbetarperspektivet noterar nämnden att sjukfrånvaron ligger i nivå med tidigare år. Det har uppmärksammats signaler från verksamheten om att det skett en tempoökning efter sommaren och att organisationen är ansträngd då man fortfarande arbetar med pandemieffekter både bland elever och medarbetare.

Ur elevperspektivet konstaterar nämnden att prognosen som är gjord vecka 44 visar att måluppfyllelsen fortsatt har påverkats av effekter av pandemin. Utbildningsskulden finns på individnivå och en relationsskuld finns på både individ och gruppnivå. Sammanfattningsvis visar prognosen att måluppfyllelsen för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen är fortsatt god.

En risk i prognosen är att vi historiskt har sett att sökta statsbidrag kan avslås, alternativt omfördelas sent på året, vilket är en risk som kan få stor påverkan, särskilt när det gäller vuxenutbildningen.

Beslut: Månadsuppföljning för oktober 2022 fastställs.

Attestförteckning Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Enligt Attestregler för Borås stad ansvarar nämnderna för att antagna regler och tillämpningsanvisningar följs. Respektive nämnd utser besluts- och behörighetattestanter samt eventuella ersättare för dessa. Förvaltningschefen ansvarar för att attestanterna är informerade om reglerna och anvisningarnas innebörd och verksamhetschefer ansvarar för att attestreglerna fungerar väl i den egna verksamheten. I samband med genomförda organisatoriska förändringar i verksamheterna uppdateras nämndens attestförteckning. Förteckningen för beslutsattest och godkännandeattest är upprättad i linje med Borås Stads regler för attest och har beloppsgränser.

Beslut: Upprättad attestförteckning med angivna beloppsgränser ska gälla tillsvidare.

Godkännande av projekteringsframställan Bäckängsgymnasiet campus

För att möta ökande elevunderlag och efterfrågan på platser inom de gymnasieprogram som erbjuds på Bäckängsgymnasiet har nämnden lyft fram behovet av lokalutökning för skolan. En förstudie startade 2021-12-14 och Kommunfullmäktige har avsatt investeringsmedel för projektet.

Lokalförsörjningsnämnden beslutade om projekteringsframställan 2022-10-25. Denna framställan beskriver behovet och presenterar ett preliminärt förslag till lokalutökning med ritningsunderlag. Underlaget innehåller även en preliminär ekonomisk beräkning för lokalförändringen.

Utan att ge synpunkter på projektets upphandling vill nämnden framhålla behovet av att själva genomförandet av projektet sker i etapper, där uppstarten av utbyggnaden av skolrestaurangen behöver prioriteras, eftersom nuvarande kapacitet knappt klarar nuvarande elevunderlag. Det är viktigt att skolrestaurangen utformas för att klara det framtida elevunderlaget. Nämnden konstaterar att hanteringen av skolmåltid under ombyggnationen av skolköket kommer bli en stor utmaning eftersom det saknas evakueringsalternativ som klarar kapaciteten. Nämnden bedömer att detta kommer kräva större planerings- och arbetsinsatser och betydande resurser för att hantera inom en snäv tidsram.

Den ekonomiska beräkningen visar på en hyresökning som innebär en fördubbling av nuvarande hyra, från ca 11 mnkr till nästan 22 mnkr när hela projektet är klart och verksamheten tagit de utbyggda lokalerna i anspråk. Nämnden konstaterar att volymuppräkningen på kommunbidraget inte kommer att räcka till för att täcka en hyresökning av denna storlek. De senaste årens lokalutökningar och lokalförbättringar inom nämndens område har hanteras inom givet kommunbidrag, men nämnden ser behovet att en hyresökning av denna storlek måste omhändertas i samband med att kommunbidraget för det år då lokalerna tas i anspråk tas fram

Beslut: Nämnden beslutar att godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende Bäckängsgymnasiet Campus. Nämnden noterar att förslaget till investeringsbudget ökat från 100 mnkr till 140 mnkr och konstaterar att hyreskostnaden för Bäckängsgymnasiet kommer fördubblas, från 11 mnkr till 22 mnkr.

Utökat uppdrag om utbildning för vuxna som omfattas av massflyktsdirektivet

Nämnden beslutade 2022-06-14 § 92 att uppdra åt förvaltningen att anordna en uppdragsutbildning i svenska för flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet och som är över 18 år. Den beslutade utbildningen genomförs idag av Folkuniversitetet i Borås och motsvarar Svenska för invandrare (sfi). Syftet är att underlätta etablering på svensk arbetsmarknad.

Några deltagare har nu klarat hela utbildningen vilket aktualiserar frågan om att fortsätta på grundläggande nivå. Totalt är det 21 deltagare på utbildningen på sfi-nivå som kan bli aktuella för fortsatt utbildning. Ett tiotal kan förväntas tillkomma under våren och det finns i dagsläget inget som tyder på en omfattande ökning av tillströmningen. Vuxenutbildningen bedömer att det är möjligt att ta in dessa i ordinarie undervisningsgrupper, som idag finns i kommunens vuxenutbildning i egen regi, i Svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Uppdragsutbildningen får betraktas som en provisorisk lösning och bör därför avgränsas i tid. Utbildningen kan påbörjas av deltagare som ingår i den pågående uppdragsutbildningen och uppnått en nivå motsvarande fullföljd sfi senast första halvåret 2023, och som vid antagningstillfället är bosatta i Borås. Utbildningen motsvarar upp till tjugo veckors heltidsstudier. Deltagarna kommer efter fullföljd uppdragsutbildning att erhålla intyg på sina kunskaper, dock inte betyg.

Beslut: Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utöka den pågående uppdragsutbildningen i svenska för vuxna flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet.

Utökningen innebär att de som omfattas av uppdragsutbildningen även ges möjlighet att ta del av utbildning motsvarande Svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Utbildningen kan påbörjas av de deltagare som uppnått en nivå motsvarande fullföljd sfi senast första halvåret 2023, och som vid antagningstillfället är bosatta i Borås. Utbildningen omfattar upp till motsvarande tjugo veckors heltidsstudier.

Kvalitetsrapport läsåret 2021/2022

Förvaltningens resultat både vad gäller kunskaper och värdegrund har, under flera år, legat på en stabil nivå i paritet med de bästa skolkommunerna i Sverige. Under läsåret 2021/2022 har resultaten för gymnasieskolan ökat ytterligare inom några områden. Förvaltningen har, i analyser kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet, identifierat att det finns variationer mellan våra skolor men också inom skolor vad gäller andel elever som når utbildningens mål. Det gäller exempelvis elever som når sina personligt uppsatta mål inom vuxenutbildningen, elever med en yrkes- och högskoleförberedande examen, genomsnittlig betygspoäng samt andel elever med minst E i samtliga kurser. Detta är föremål för utvecklande insatser dels på förvaltningsnivå men också kopplat direkt till de enheter/program som har en låg måluppfyllelse

Under läsåret 2021/2022 påverkades verksamheten fortsatt starkt av Covid-19, inte minst gäller det den s.k. sociala skuld som uppstått under den tid pandemin pågått. Trots de förändrade förutsättningarna lyckades verksamheten väl med måluppfyllelsen.

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och med koppling till den förvaltningsövergripande utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås har förvaltningen identifierat några övergripande utvecklingsområden. Dessa är föremål för fortsatta åtgärder och insatser under 2022/2023.

Beslut: Upprättad kvalitetsrapport godkänns.

Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) fastslår genom 4 kap, 2 §, att det inom hälso- och sjukvård ska finnas någon som svarar för verksamheten (en verksamhetschef). Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. I Borås Stad, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, utgör Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vårdgivare för elevhälsans psykologiska insats. Nämnden beslutar att förordna förvaltningschef Maria Gustafsson som verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats.

Beslut: Maria Gustafsson förordnas som verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats. Förordnandet gäller tillsvidare. Beslutet ersätter av nämnden tidigare fattat beslut 2019-08-27, § 146.

Uppdrag - Stärka elevernas rätt till studie- och yrkesvägledning

Presidierna i Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enats om att ge respektive förvaltning uppdraget att utreda förutsättningarna för samverkan i syfte att utveckla grundskolans och gymnasieskolans studie- och yrkesvägledning.

Uppdragets syfte är att utreda förutsättningarna för hur förvaltningarna gemensamt kan stärka valkompetensen hos elever i grundskolan inför valet av gymnasieutbildning. Eleverna ska få så pass mycket kunskap om programmen och gymnasieskolan att de kan göra ett välgrundat val. Information och vägledning ska utgå ifrån grundskoleelevernas behov.

Återkoppling sker till respektive nämnd senast augusti 2023.

Beslut: Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utveckla studie- och yrkesvägledningen och samverkan mellan grundskola och gymnasieskola.

Utökat uppdrag för elevombudet

Borås stad har sedan 2018 ett elevombud för grundskolan. Elever på kommunala och fristående grundskolor kan vända sig till elevombudet med frågor och för att få stöd i frågor kring kränkande behandling och andra skolfrågor. I första hand uppmanas vårdnadshavare och elever att försöka lösa de uppkomna situationerna eller frågorna med berörd personal på skolan, men i fall då frågorna blivit infekterade kan elevombudet stötta genom att fungera som en neutral part och fungera som en länk mellan vårdnadshavare/elev och skolan eller förvaltningen.

Tjänsten som elevombud tillhör Stadsledningskansliet. Det finns utrymme för att utöka uppdraget till att även omfatta gymnasieskolan. Förvaltningen bedömer att det även inom gymnasieskolan förekommer ärenden där en neutral part kan bidra till en förbättrad dialog mellan skolan och elever/vårdnadshavare. Uppdraget kan därför med fördel utökas till att omfatta även gymnasieskolan. Ambitionen är att uppdraget ska omfatta även fristående gymnasieskolor och dessa kommer att kontaktas inför det utökade uppdraget.

Beslut: Nämnden ställer sig bakom att uppdraget för Borås Stads elevombud utökas till att även omfatta skolformerna gymnasieskola och gymnasiesärskola från och med 1 januari 2023.

Revidering av dokumenthanteringsplan Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Enligt Borås Stads arkivregler ska samtliga nämnder ha en upprättad dokumenthanteringsplan. En dokumenthanteringsplan styr hanteringen av allmänna handlingar hos en myndighet. En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt Tryckfrihetsförordningen är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet (Tryckfrihetsförordningen 2 kap §§ 9-10).

Upprättat förslag till dokumenthanteringsplan har efter samråd godkänts av Stadsarkivet.

Beslut: Upprättad dokumenthanteringsplan fastställs att gälla från och med
2023-01-01.

Gallring av pappershandlingar efter skanning till digitalt journalsystemet Prorenata

Under 2016 ersatte Borås Stad det digitala journalsystemet Asynja/CGM J4 med det digitala journalsystemet Prorenata. För att effektivisera och kvalitetssäkra journalhanteringen är avsikten att verksamheten ska ha en helt digital journalhandling, från det att journalhandling upprättas till att den arkiveras. Även om elevhälsans handläggning till största del redan idag är digital, upprättas handlingar samt att det inkommer handlingar från elever, vårdnadshavare, vårdgrannar, kommuner och myndigheter i pappersform. Vid genomgång av alla handlingar som tillhör elevjournaler har skolsköterskor funnit en del pappershandlingar för elever som är födda före den 1 januari 2012. Dessa handlingar behöver skannas in till elektroniska journaler. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tidigare fattat ett beslut om gallring av handlingar som gäller från 1 januari 2018. Nämnden fattar nu ett nytt beslut som gäller retroaktivt för handlingar som inkommit till eller upprättats av myndigheten före den 1 januari 2018.

Upprättat förslag till gallringsbeslut har efter samråd godkänts av Stadsarkivet.

Beslut: Nämnden beslutar att inkommande och upprättade pappershandlingar, som tillhör en elevs patientjournal i Prorenata, skannas till journalsystemet för att därefter gallras. Innan gallringen kan verkställas ska Verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats och Verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats ha säkerställt att:

 • skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt Stadsarkivets anvisningar.
 • kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa autenticiteten.
 • gallringen inte möter hinder i lagstiftning eller påverkar informationens bevisvärde.
 • personalen har tillräcklig kompetens för att bedöma ovanstående och utföra aktiviteten.

Gallringsbeslutet gäller retroaktivt och avser pappershandlingar som inkommit till eller har upprättats av myndigheten före 2018-01-01.

Yttrande över motion - En moderniserad modersmålsundervisning

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och Centrum för flerspråkigt lärande, CFL, samarbetar för att ge aktuella elever sin lagstadgade rätt till modersmålsundervisning. Tydliga rutiner och processer som följer aktuella styrdokument och lagregler tillämpas. Beslutet om elevs rätt till modersmåls-undervisning fattas av rektor inom ramen för det statliga rektorsuppdraget. Nyttan med ett nytt lokalt styrdokument bedöms därför som begränsad eller obefintlig då ett sådant dokument inte kan avvika från nationella styrdokument och lagar samt att motionens intentioner bedöms som redan uppfyllda.

Beslut: Motionen avstyrks.

Yttrande över motion - Handlingsplan mot skolsegregationen

Motionen behandlar frågan om att segregationen i Borås Stads skolor är ett av de allvarligaste hindren mot att bygga Borås till en rättvis stad. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden delar i flera avseende motions problembeskrivning. Det gäller bl a att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag, att det behövs en handlingsplan, att denna behöver vara förvaltningsöverskridande och adressera såväl skolsegregationens orsaker som dess konsekvenser. Motionen lyfter även samhällsbyggnadsprocessens avgörande roll.

Nämnden konstaterar dock att det redan pågår ett omfattande arbete i Borås Stad för att adressera de frågor som motionären lyfter. Nämndens bedömning är att en handlingsplan mot skolsegregation skulle innehålla samma åtgärder som redan finns i handlingsplanen för ett Socialt hållbart Borås och försvåra ledning och styrning av arbetet.

Beslut: Motionen avstyrks.

Godkännande av vidtagen åtgärd - Yttrande över remiss avseende Skolverkets förslag till ändrade programstrukturer för de nationella yrkesprogrammen i gymnasieskolan med anledning av ökade möjligheter till grundläggande behörighet på alla yrkesprogram

Kommunstyrelsen har till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänt rubricerad remiss med sista svarsdatum den 21 november 2022.

Nämndens presidium har kommit överens om att nämndens ordförande avger ett så kallat ordförandebeslut i ärendet. Avgivet yttrande ska anmälas till nämndens sammanträde den 13 december för godkännande av vidtagen åtgärd.

Beslut: Nämnden godkänner vidtagen åtgärd.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-02] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2022-12-13 15.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol