Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå, anpassad utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare) och yrkeshögskola.

Tid:
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32 plan 5, konferensrum Tämta

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 17.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 230131 Handlingar.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2023-01-19 08.02

Ärendelista:

 • Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Allmänhetens frågestund
 • Information från förvaltningen
 • Nämndbudget 2023
 • Godkännande av avtalsförslag Förhyrning av lokal för Yrkeshögskolan, Fabriksgatan 11, Vesta 12
 • Gymnasieskolans interkommunala ersättningar år 2023
 • Gymnasiesärskolans interkommunala ersättningar och bidragsbelopp för fristående huvudmän, år 2023
 • Kommunala vuxenutbildningens interkommunala ersättningar och ersättning folkhögskola sfi, år 2023
 • Bidragsbelopp för ersättning till fristående gymnasieskolor år 2023
 • Lokalbehovsplan Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden planperiod 2024-2028
 • Bemyndigande att underteckna handlingar
 • Revidering av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens handlingsplan för att realisera Energi- och klimatstrategi
 • Arbetsordning och delegering av beslut gällande upphandling av externa utbildningsanordnare vid Vuxenutbildningen
 • Kontaktpolitiker i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen mandatperioden 2023-2026
 • Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens representanter i programråd mandatperioden 2023-2026
 • Representation från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Yrkeshögskolans ledningsgrupper
 • Representanter från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för gymnasie- och vuxenutbildningssamverkan i Boråsregionen, mandatperioden 2023-2026
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

Beslut i korthet:

Nämndbudget 2023

I Nämndbudget 2023 beskriver nämnden hur arbetet under budgetår 2023 ska prioriteras för att fortsätta upprätthålla en god måluppfyllelse och ge eleverna rätt till lika möjligheter att lyckas i skolan.

Nämnden står för god hushållning av de resurser som tilldelats och levererar goda resultat. Detta återspeglas exempelvis av Öppna jämförelser, där bilden stärks av att gymnasieskolan är bland de 25 % bästa i måluppfyllelse i landet. Budget 2023 innebär följande för nämndens ekonomiska ramar:

 • Antal elever inom gymnasieskolan förväntas öka med 2,3 procent. Dessa volymförändringar kompenseras med 10,6 mnkr i vårens ekonomiska ramar. Kommunfullmäktige har beslutat att den tidigare minskningen av volymförändringen på 25% tas bort tillsvidare, vilket innebär att nämnden kompenseras fullt ut för volymförändring i ungdomskullarna till gymnasieskolan.
 • Ett förhöjt personalomkostnadspålägg kompenseras med 16,7 mnkr.
 • Med anledning av att vissa centrala kostnader inklusive distributionscentralen inte kommer att fördelas ut från och med 2023 minskas nämndens kommunbidrag med 0,8 mnkr.

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska 1 % av tilldelad ram avsättas till i en central buffert för oförutsedda händelser, vilket innebär ca 6,5 mnkr.

Sammantaget blir nämndens kommunbidrag 665,1 mnkr för budgetår 2023.

Investeringar
Kommunfullmäktige har beslutat om investeringsmedel hos Lokalförsörjningsnämnden för utbyggnad av Bäckängsgymnasiet och Sven Eriksonsgymnasiet. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden äskar investeringsmedel för att kunna införskaffa inventarier i samband med lokalutökningarna på 0,5 mnkr 2023 och kommer äska ytterligare medel när lokalerna är helt färdigställda.

Beslut: Upprättad Nämndbudget 2023 godkänns. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda lämplig strategi för att möta den ökade lokalkostnaden som blir när utbyggnaden av gymnasieskolan är klar. Strategin ska ta sin utgångspunkt i att nämndens kärnuppdrag ska upprätthållas på en fortsatt god nivå.

Godkännande av avtalsförslag Förhyrning av lokal för Yrkeshögskolan, Fabriksgatan 11, Vesta 12

Vuxenutbildningen nyttjar sina lokaler fullt ut. Två nya utbildningar startar inom Yrkeshögskolan hösten 2022. Planen är att utöka med ytterligare två utbildningar per år de närmaste åren. Det finns en prognos på en volymökning med ca 15 % för vuxenutbildningen, vilket motsvarar ca 750 elever. Genom förhyrning av Fabriksgatan 11 kan lokalbehovet för volymökningen tillgodoses.

Lokalernas yta är ca 1 572 m2 och är belägna på Fabriksgatan 11, Vesta 12 och hyresvärd är Handelsbolaget Kv Vesta 12. Hyran uppgår till 2 240 100 kronor/år med en avtalstid på 10 år och med en preliminär inflytt 2023-08-01.

Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 2022-11-24, § 206, godkänt upprättat avtalsförslag under förutsättning att även Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gör detsamma.

Beslut: Upprättat avtalsförslag godkänns.

Gymnasie- och gymnasiesärskolans interkommunala ersättningar, Kommunala vuxenutbildningens interkommunala ersättningar och ersättning folkhögskola sfi, samt Bidragsbelopp för ersättning till fristående gymnasieskolor år 2023

Beslut: Nämnden beslutade om interkommunala ersättningar och bidrag till fristående skolor för år 2023.

Lokalbehovsplan Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden planperiod 2024-2028

Gymnasieskolan är under utbyggnad med projekterat färdigställande år 2025. Med befolkningsprognosen som grund är en preliminär bedömning att gymnasieskolans kapacitet inte kommer räcka till bortom år 2025.

Gymnasiesärskolan har efter omorganisationen i augusti 2021 lokaler på Bergslenagatan, Sörmarksgatan och Viared. Förvaltningens bedömning är att lokalerna på Sörmarksgatan är underdimensionerade och skulle behöva utökas med ca 70 kvadratmeter yta för att kunna möta behovet i ökat elevantal redan från höstterminen 2023. Lokalerna på Bergslenagatan är i stort behov av upprustning och tillgänglighetsanpassning. Kvarteret vid Bergslenagatan är beläget inom ett område med förändrad stadsplanering. Detta medför att det är en utmaning att hålla lokalerna i gott skick med tanke på att fastigheten troligen kommer få en annan användning. Mot bakgrund av detta behöver förvaltningen hitta nya lokaler för i första hand verksamheten på Bergslenagatan.

Lokalbehoven för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kommer fortsatt vara en prioriterad fråga för nämnden tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden.

Befolkningsprognosen kan inte översättas direkt till en prognos över antal elever till kommunala gymnasieskolan. För att få en bild av hur antalet elever kan tänkas öka behöver man ta hänsyn till hur stor del av dessa som söker sig till den kommunala skolan i Borås. Man behöver också ta hänsyn till elever från andra kommuner som väljer att läsa i Borås Stads gymnasieskolor.

Befolkningsunderlaget för gymnasieskolan ökar, för att nå en topp efter 2030 enligt nuvarande underlag. Eftersom befolkningsprognoser med så lång tidshorisont är osäkra, är ett inte orimligt scenario att den minskade barnkullen i yngre åldrar som vi ser nu, över tid kan vägas upp av ökad inflyttning till kommunen.

Med utgångspunkt i befolkningsprognosen bedöms antalet elever öka med omkring 100 per år fram mot år 2030. Beräkningen bortser från andra kommuners befolkningsprognoser, fjärdeårselever och ungdomar som hoppar av eller inte påbörjar studier. Även asylsökande som inte folkbokförs bortses ifrån, då dessa inte ingår i befolkningsprognosen.

Beslut: Upprättad lokalbehovsplan godkänns.

Bemyndigande att underteckna handlingar

I det Gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad § 24 undertecknande av handlingar anges det att;

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska undertecknas på nämndens vägnar på sätt som nämnden bestämmer.

Beslut: Nämnden beslutar att nämndens officiella skrivelser ska undertecknas av nämndens ordförande, alternativt mötesordförande, och förvaltningschef. Det framgår ur delegationsordning på vilken nivå som avtal och andra handlingar ska undertecknas.

Revidering av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens handlingsplan för att realisera Energi- och klimatstrategi

Nämndens handlingsplan har sammanställts av förvaltningens miljökoordinator vars uppdrag är att främja arbetet med miljön, inspirera till aktiviteter samt certifiera verksamheterna utifrån hållbarhet. Nämndens reviderade handlingsplan för Energi- och klimatstrategi beskriver aktiviteter och ambitioner för att realisera Borås Stads energi- och klimatstrategin. Mål och aktiviteter i handlingsplanen integreras i förvaltningens verksamhetsplanering och miljödiplomering.

Beslut: Reviderad handlingsplan godkänns.

Arbetsordning och delegering av beslut gällande upphandling av externa utbildningsanordnare vid Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen bedriver delar av sin verksamhet genom entreprenad, där utbildningen anordnas av utbildningsanordnare som upphandlas av nämnden.

Tillvägagångssättet för upphandlingen finns fastställt i en upphandlingsordning för Vuxenutbildningen, fastställt i dåvarande utbildningsnämnden 2003-04-22. Rektor för den skolenhet som genomför upphandlingen utformar upphandlingskriterier med stöd av kommunens koncerninköp som också utformar själva avtalet med utbildningsanordnarna. Beslut om förfrågningsunderlag och om att anta anbud fattas av en grupp bestående av tre nämndledamöter som nämnden utser.

Då arbetsordningen är gammal och innehåller gamla beteckningar har förvaltningen utarbetat ett förslag på ny och uppdaterad upphandlingsordning med vissa förtydliganden.

I samband med ny mandatperiod utser nämnden nya ledamöter för att fatta beslut om kravspecifikation, samt att anta anbud för externa anordnare av vuxenutbildning.

Beslut: Arbetsordning för upphandling av externa utbildningsanordnare vid Vuxenutbildningen fastställs.

Nämnden delegerar till ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande i förening (presidiet) att fatta beslut om kravspecifikation samt att anta anbud för externa anordnare av vuxenutbildning. Nämnden utser även tre ersättare.

Val av kontaktpolitiker, representanter till programråd, Yrkeshögskolans ledningsgrupper och gymnasie- och vuxenutbildningssamverkan i Boråsregionen

Beslut: Nämnden fördelar uppdrag till nämndens ledamöter och ersättare.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-11-09] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2023-01-31 15.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol