Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå, anpassad utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare) och yrkeshögskola.

Tid:
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 5, konferensrum Tämta

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 15.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 230221 Protokoll.pdf Pdf, 568.7 kB. 568.7 kB 2023-02-23 13.16
Bilaga 1 till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 230221.pdf Pdf, 255.4 kB. 255.4 kB 2023-02-23 13.16

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 230221 Handlingar.pdf Pdf, 6.2 MB. 6.2 MB 2023-02-15 13.00

Ärendelista:

 • Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Allmänhetens frågestund
 • Information från förvaltningen
 • Årsredovisning 2022 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Uppföljning intern kontroll 2022
 • Regler och anvisningar för intern kontroll
 • Godkännande av vidtagen åtgärd - Ansökan om utförare av distansundervisning
 • Yttrande över remiss avseende förslag till föreskrifter med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå
 • Slutredovisning - Attitydundersökningen
 • Redovisning av statistik för synpunktshanteringen 2022
 • Ändring av tidigare fattat beslut - Kommunala vuxenutbildningens interkommunala ersättningar och
  ersättning folkhögskola sfi, år 2023
 • Anmälningsärenden
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

Beslut i korthet:

Årsredovisning 2022 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Nämnden har fortsatt att arbeta med att omhänderta effekterna av pandemin under 2022. Bland annat med utbildningsskulden och den så kallade sociala skuld som uppstått under den tid pandemin pågått. Trots de förändrade förutsättningarna lyckades verksamheten väl med måluppfyllelsen.

Den totala sjukfrånvaron inom förvaltningen har under 2022 legat på samma nivå som under 2020-2021. Korttidsfrånvaron har under 2022 ökat något, framförallt på hösten då det var en lång förkylningssäsong.

Nämndens resultat för år 2022 är ett överskott på 12,5 mnkr, vilket härrör till följande:

 • Oanvänd buffert
 • Högre positivt netto för de köpta-sålda platserna än budgeterat.

Nämnden beslutar att begära att överskottet läggs till nämndens ackumulerade resultat i samband med Kommunfullmäktiges beslut om bokslut 2022.

Beslut: Upprättad årsredovisning för 2022 godkänns. Nämnden beslutar att hos Kommunfullmäktige begära att överskottet läggs till nämndens ackumulerade resultat i samband med Kommunfullmäktiges beslut om bokslut 2022.

Uppföljning intern kontroll 2022

Uppföljning har gjorts på föregående års Intern kontrollplan. Uppföljningen redovisar de interna kontroller som förvaltningen genomfört inom områdena styrning och ledning, personal, ekonomi och egen verksamhet som samtliga är gemensamma för Borås Stad.

Beslut: Upprättad redovisning godkänns.

Regler och anvisningar för intern kontroll

Nämnden har ansvar för sin interna kontroll och ska skapa en organisation för kontrollen samt se till att regler antas. Ett förslag till regler och anvisningar för intern kontroll har upprättats.

Beslut: Regler och anvisningar för intern kontroll fastställs.

Godkännande av vidtagen åtgärd - Ansökan om utförare av distansundervisning

Enheten för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA-enheten) tog under hösten 2021 fram en rapport som innehöll förslag på åtgärder för att hjälpa ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret tillbaka till studier. Ett av förslagen är att använda distansundervisning som stöd för en begränsad målgrupp inom introduktionsprogrammet. Åtgärden föreslås vara tidsbegränsad och syfta till att återintroducera ungdomar till studier.

För att få bedriva undervisning via distans krävs det ett tillstånd från Statens Skolinspektion. En ansökan om godkännande som utförare av utbildning där distansundervisning som stöd används i gymnasieskolan ska ha lämnats in till Statens Skolinspektion senast 31 januari kalenderåret innan utbildningen ska starta. Med anledning av detta har ett ordförandebeslut fattats i ärendet. Av beslutet framgår att det ska anmälas till nämndens sammanträde den 21 februari för godkännande av vidtagen åtgärd.

Beslut: Nämnden godkänner vidtagen åtgärd.

Yttrande över remiss avseende förslag till föreskrifter med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå

Skolverket har till Borås Stad översänt remiss avseende förslag till föreskrifter med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå. Yttrande över remissen ska vara Skolverket tillhanda senast den 23 mars.

Då nämndens sammanträde i mars äger rum efter det att yttrandet ska vara Skolverket tillhanda föreslås nämnden besluta att uppdra åt förvaltningen att å nämndens vägnar avge yttrande i ärendet.

Beslut: Nämnden uppdrar åt förvaltningen att å nämndens vägnar avge yttrande över remissen. Avgivet yttrande ska anmälas till nämndens sammanträde den 28 mars för godkännande av vidtagen åtgärd.

Slutredovisning - Attitydundersökningen

Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att genomföra en attitydundersökning i syfte att ge kunskap om hur attraktiva och framgångsrika utbildningar skapas samt hur skolornas varumärken kan stärkas. Attitydundersökningen, som genomfördes december 2020/januari 2021, gav en fördjupad bild av vad elever väljer för gymnasieprogram och varför. I samband med redovisningen av attitydundersökningens resultat gav nämnden förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med materialet för att tillsammans med skolorna identifiera ytterligare kunskap och skapa ett underlag med utvecklingsområden att arbeta vidare med.

Förvaltningens kommunikatör och kvalitetssamordnare höll under våren 2022 ett flertal arbetsmöten med två representanter från respektive skola för att identifiera utvecklingsbehov och åtgärdsförslag. En slutredovisning har upprättats där förvaltningen redogör för hur förvaltningen har arbetat vidare med uppdraget.

Beslut: Nämnden godkänner upprättad slutredovisning och anser förvaltningens uppdrag fullgjort.

Redovisning av statistik för synpunktshanteringen 2022

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd.

Nämnden har ett väl inarbetat system för vart elever och vårdnadshavare vänder sig vid problem, frågor eller klagomål. Lärare, rektor, verksamhetschef, förvaltningschef och ytterst Skolinspektionen finns att vända sig till beroende på omfattningen av klagomålet. Eleverna har också representanter i form av elevorganisationer på skolorna. Därför är synpunktshanteringen inte första valet för brukare i organisationen.

Totalt har 36 ärenden inkommit under året. Av dessa 36 ärenden har ett inskickat ärende varit utan innehåll. Förvaltningen har följt synpunktsrutinen och samtliga ärenden är besvarade inom den tidsperiod som föreskrivs i rutinen. Flest synpunkter som inkommit under året handlar om skolmaten vid Sven Eriksonsgymnasiet.

Verksamhetsområde gymnasieskola och gymnasiesärskola har vardera mottagit var sitt klagomål som har överförts till Ciceron diarium för vidare handläggning och utredning då det avser elevärenden.

Beslut: Upprättad redovisning godkänns.

Ändring av tidigare fattat beslut – Kommunala vuxenutbildningens interkommunala ersättningar och ersättning folkhögskola sfi år 2023

Beslut: Nämnden fattar nytt beslut om Kommunala vuxenutbildningens interkommunala ersättningar. Beslutet ersätter tidigare fattat beslut 2023-01-31.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-11-09] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2023-02-21 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol