Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå, anpassad utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare) och yrkeshögskola.

Tid:
Plats: Bergslenagymnasiet, Bergslenagatan 4

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 17.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 230328 Protokoll.pdf Pdf, 537.6 kB. 537.6 kB 2023-03-30 13.13

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 230328 Handlingar.pdf Pdf, 9.5 MB. 9.5 MB 2023-03-22 07.07

Ärendelista:

 • Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Allmänhetens frågestund
 • Information från förvaltningen
 • Månadsuppföljning februari 2023
 • Förändring av gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2023/2024
 • Antagningsorganisation för anpassad gymnasieskola läsåret 2023/2024
 • Läsårstider för läsåret 2024/2025
 • Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2022
 • Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2022
 • Godkännande av vidtagen åtgärd - Yttrande över remiss avseende förslag till föreskrifter med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå
 • Rapport Dataskyddsförordningen
 • Yttrande över remiss - Reglemente för Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden
 • Yttrande över remiss - Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad
 • Svar på Stadsrevisionens rapport om granskning av Borås Stads hantering av moms
 • Initiativärende - Initiera samarbete med Högskolan kring läsförståelse och studieteknik
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

Beslut i korthet:

Månadsuppföljning februari 2023

Nämnden planerar att redovisa ett nollresultat 2023, men ser vissa osäkerheter som kan påverka årets utfall exempelvis inflation, prognosen för köpta - sålda platser och osäkerhet kring statsbidrag.

Tidigt identifierade risker i prognosen:

 • Med anledning av världsläget kan inflationen göra att priser på läromedel och livsmedel ökar. Därutöver kan kriget i Ukraina leda till en ökning av flyktingar som gör att gymnasieskolans språkintroduktion och vuxenutbildningens sfi kan få ökade kostnader som det inte budgeterats för från början.
 • Osäkerheten när det gäller köpta – sålda platser i alla verksamheter är stor fram till en bit in på det nya läsåret, när klasserna stabiliserats. Elevantalen för höstterminen är svåra att prognosticera, eftersom det är svårt att förutse elevernas gymnasieval som är klara först i juli.
 • Historiskt har vi sett att sökta statsbidrag kan avslås, alternativt omfördelas sent på året, vilket är en risk som kan få stor påverkan på resultatet, särskilt när det gäller vuxenutbildningen.

Beslut: Upprättad månadsuppföljning för februari 2023 fastställs

Förändring av gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2023/2024

Nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2022-09-20 om gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2023/2024.

Förändringar mot den antagningsorganisation som beslutades 2022-09-20 är följande:

Almåsgymnasiet utökar antalet platser på Barn- och fritidsprogrammet och Hantverksprogrammet mot Frisör, barberare och hår- och makeupstylist samt programinriktat val mot Hantverksprogrammet mot Frisör, barberare och hår- och makeupstylist.

Bäckängsgymnasiet utökar antalet platser på programinriktat val mot Humanistiska programmet.

Sven Eriksonsgymnasiet minskar antalet platser på Teknikprogrammet från 120 till 90 platser. Söktrycket till utbildningen visar i nuläget att programmet inte kommer att fylla 120 platser.

Viskastrandsgymnasiets antagningsorganisation lämnas oförändrad.

Beslut: Gymnasieskolans förändrade antagningsorganisation för läsåret 2023/2024 fastställs. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att anpassa organisationen efter elevernas val.

Antagningsorganisation för anpassad gymnasieskola läsåret 2023/2024

Utbildningen i anpassad gymnasieskola ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en för dem anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Varje kommun ansvarar för att alla ungdomar i kommunen som tillhör anpassad gymnasieskolas målgrupp erbjuds utbildning av god kvalitet i anpassad gymnasieskola. Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål.

Ett förslag till antagningsorganisation för anpassad gymnasieskola läsåret 2023/2024 har upprättats.

Beslut: Antagningsorganisation för anpassad gymnasieskola läsåret 2023/2024 fastställs. Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att anpassa organisationen efter elevernas val.

Läsårstider för läsåret 2024/2025

Ett förslag till läsårstider för eleverna läsåret 2024/2025 har upprättats. Förslaget är framtaget efter samråd med Grundskoleförvaltningen i Borås Stad samt samverkanskommunerna i Sjuhärad.

Ht 2024 onsdag 21 augusti – fredag 20 december

Vt 2025 onsdag 8 januari – fredag 13 juni

Lovdagar

Ht 2024

torsdag 31 oktober – fredag 1 november

Vt 2025

måndag 10 februari – fredag 14 februari

måndag 14 april – torsdag 17 april

fredag 2 maj

fredag 30 maj


Gemensamma kompetensutvecklingsdagar för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen vårterminen 2025 är 10-11 mars (v 11). Övriga kompetensutvecklings- och planeringsdagar beslutas av respektive gymnasiechef.

Beslut: Läsårstiderna för läsåret 2024/2025 fastställs.

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2022

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år, och redovisa hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, samt vilka resultat som har uppnåtts.

Beslut: Patientsäkerhetsberättelse 2022 för elevhälsans medicinska insats godkänns.

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2022

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år, och redovisa hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, samt vilka resultat som har uppnåtts.

Beslut: Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats 2022 godkänns.

Godkännande av vidtagen åtgärd - Yttrande över remiss avseende förslag till föreskrifter med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå

Skolverket har till Borås Stad översänt remiss avseende förslag till föreskrifter med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå. Yttrande över remissen ska vara Skolverket tillhanda senast den 23 mars.

Med anledning av att nämndens sammanträde i mars äger rum efter det att yttrandet ska vara Skolverket tillhanda beslutade nämnden vid sitt sammanträde den 21 februari, § 33, att uppdra åt förvaltningen att å nämndens vägnar avge yttrande i ärendet. Av beslutet framgår även att avgivet yttrande ska anmälas till nämndens sammanträde den 28 mars för godkännande av vidtagen åtgärd.

Beslut: Vidtagen åtgärd godkänns.

Rapport Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen är en förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter. En personuppgift är information som kan knytas till och identifiera en fysisk person som är i livet. Med behandling av personuppgift avses insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, ändring, läsning, överföring, spridning, radering eller förstöring. Förordningen utgör grunden för skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen innehåller en rad bestämmelser gällande behandling av personuppgifter.

Nämnder i Borås Stad ska årligen upprätta en rapport där det framgår vilka åtgärder och aktiviteter som har genomförts efter föregående års granskning och vilka aktiviteter som är planerade framåt för att möta lagkraven.

Beslut: Upprättad rapport för 2022 godkänns.

Yttrande över remiss - Reglemente för Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden

De huvudsakliga förändringarna av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente är följande:

 • En ny portalparagraf har tillkommit i reglementet. Paragrafen, som beskriver syftet med nämndens verksamhet, överensstämmer med nämndens målsättning i utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås.
 • Nämndens samordningsuppdrag kring tillsättning av lärartjänster inom kommunen tas bort ur reglementet. Detta är inte längre aktuellt eftersom Stadsdelsnämnderna inte finns.
 • Från och med 2 juli 2023 ändras skollagen och gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna byter namn till anpassad gymnasieskola och anpassad utbildning för vuxna. Reglementet uppdateras därför med de nya namnen.

Beslut: Remissen tillstyrks.

Yttrande över remiss - Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad

De föreslagna huvudsakliga förändringarna av gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås är följande:

 • Det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, senast i december månad året efter det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. I nuvarande reglemente är det senast juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts.
 • Kommunstyrelsen/nämnden ska vid två gånger per år redovisa de e-petitioner som kommit in till kommunen. I nuvarande reglemente ska det redovisas en gång per år. Förändringen föreslås utifrån beslut i Kommunfullmäktige i februari 2023.
 • Förste vice ordförandeposterna ska tillsättas av majoriteten. Minoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena. I nuvarande reglemente är det tvärtom.

Beslut: Remissen tillstyrks.

Svar på Stadsrevisionens rapport om granskning av Borås Stads hantering av moms

Deloitte har på uppdrag av Stadsrevisionen genomfört en fördjupad granskning av Borås Stads momsrutiner. Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om Kommunstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende momshantering är tillräcklig och om hanteringen sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Granskningen visar att Borås Stad inte fullt ut redovisar ingående moms i enlighet med gällande lagstiftning. Hanteringen behöver ses över för att säkerställa en korrekt redovisning. Det saknas i stor utsträckning tydliga rutinbeskrivningar avseende hur momsredovisningen ska hanteras i nämnderna.

Stadsrevisionen rekommenderar att Kommunstyrelsen och nämnderna inför löpande kontroller och avstämningar av momsredovisningen i syfte att säkerställa en lagenlig momshantering. Borås Stads befintliga momsrutiner behöver ses över och utformas i enlighet med gällande lagstiftning och syfta mot en mer enhetlig hantering.

Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarsområde finns kompetensen att hantera momsfrågor inom ekonomifunktionen, som samverkar med stadens Redovisningservice som har det övergripande ansvaret i stadens momshantering.

Beslut: Upprättat svar godkänns. Nämnden beslutar att vara Kommunstyrelsen behjälplig i framtagande av riktlinjer och rutiner för god följsamhet till regelverket och intern kontroll på området.

Initiativärende - Initiera samarbete med Högskolan kring läsförståelse och studieteknik

Vid nämndens sammanträde den 31 januari 2023 lämnade Kristdemokraterna och Moderaterna i nämnden ett initiativärende ”Initiera samarbete med Högskolan kring läsförståelse och studieteknik” där nämnden föreslogs besluta att förvaltningen ges i uppdrag att kontakta Högskolan i Borås för att se över möjligheten till att initiera ett samarbete med fokus på att förbättra läsförståelse och studieteknik bland elever i gymnasieskolan.

Nämnden beslutade att remitterar initiativärendet till nämndens presidium för beredning, vilket har hanterats vid presidiemötet den 13 mars.

Förvaltningen har idag ett mycket gott samarbete med Högskolan i Borås, och har god erfarenhet av samarbete i olika skolutvecklingsfrågor.

Nämnden anser att intentionen i Kristdemokraternas och Moderaternas initiativärende är god, och att det redan finns goda förutsättningar för samarbete med Högskolan i Borås även kring läsförståelse och studieteknik då behov uppstår.

Beslut: Initiativärendet avstyrks.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-11-09] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2023-03-28 15.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol