Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå, anpassad utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare) och yrkeshögskola.

Tid:
Plats: Almåsgymnasiet, Alingsåsvägen 36

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 15.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 230425 Protokoll.pdf Pdf, 373 kB. 373 kB 2023-04-27 16.03

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 230425 Handlingar.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2023-04-18 15.38

Ärendelista:

 • Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Allmänhetens frågestund
 • Information från förvaltningen
 • Månadsuppföljning mars 2023
 • Godkännande av avtalsförslag - Förlängning av hyresförhållande Textile Fashion Center i Simonsland
 • Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget
 • Skolchefens rapport till huvudmannen
 • Internationaliseringsplan
 • Rapport Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens klimatarbete
 • Revisionsrapport Borås Stads hantering av statsbidrag
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

Beslut i korthet:

Månadsuppföljning mars 2023

Nämnden planerar att redovisa ett nollresultat 2023, men ser vissa osäkerheter som kan påverka årets utfall exempelvis inflation, prognosen för köpta - sålda platser och osäkerhet kring statsbidrag. Under inledningen av 2023 speglas frånvaron av att det varit många varianter av virus och förkylningar.

Under vecka 12 gjorde samtliga rektorer i verksamheten en prognos över måluppfyllelsen. Prognosen för måluppfyllelsen i gymnasieskolan som helhet ser fortsatt god ut för elever i åk 3, men det finns variationer mellan verksamheter och program. Prognosen för anpassad gymnasieskola bedöms också vara god. Prognosen för måluppfyllelsen i vuxenutbildningen varierar mellan utbildningarna. Yrkesvux, Vårdvux och Yrkeshögskolan har god prognos för måluppfyllelsen medan övriga utbildningar förväntar sig en lägre måluppfyllelse än tidigare.

Beslut: Upprättad månadsuppföljning för mars 2023 fastställs.

Godkännande av avtalsförslag - Förlängning av hyresförhållande Textile Fashion Center i Simonsland

Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen har 2023-03-01 till Lokalförsörjningsförvaltningen översänt en framställan om att få förlänga förhyrningen av nuvarande lokaler på Textile Fashion Center i Simonsland för Yrkeshögskolans räkning i avvaktan på att lokalerna på Fabriksgatan 11 färdigställs. Ombyggnationen på Fabriksgatan 11 är fördröjd p.g.a. försenat bygglov.

Lokalförsörjningsförvaltningen har enligt delegationsbeslut fattat beslut om att godkänna upprättat förslag till förlängning av hyresavtal under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gör detsamma.

Beslut: Upprättat avtalsförslag godkänns.

Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget

Nämnden har av Kommunfullmäktige fått tre uppdrag som inte ingår i budget;

Sedan i mars 2022 har nämnden uppdraget att införa menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter. Om provverksamheten faller väl ut kan den utökas till fler verksamheter. Nämnden bedriver provverksamhet för menssäkrade toaletter på Bäckängsgymnasiet och Almåsgymnasiet från och med höstterminen 2022. Testverksamheten planeras att pågå under 2023 och utvärdering av provverksamheten ska genomföras under våren 2024.

Sedan i maj 2022 har nämnden uppdraget att inventera behovet och installera hjärtstartare efter behov. Nämnden har inventerat behovet av hjärtstartare och komplettering kommer ske i två verksamheter.

Sedan i augusti 2022 har förvaltningen uppdraget att tillsammans med Fritid- och folkhälsoförvaltningen utreda hur man i samarbete kan öka den fysiska aktiviteten hos fler gymnasieungdomar i Borås Stad. Utredningen pågår enligt plan och representanter från gymnasieskolornas skolsköterskor ingår i en arbetsgrupp som tittar på olika tillvägagångssätt. Utredningen beräknas vara klar under hösten 2023.

Beslut: Upprättad redovisning godkänns.

Skolchefens rapport till huvudmannen

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för utbildningen som kan finnas i andra författningar.

För att belysa vikten av det strategiska arbetet för att förbättra den svenska skolan med utgångspunkt i bl.a. 2015 års skolkommissions förslag till nationell strategi för kunskap och likvärdighet i utbildningen ska huvudmannen utse en skolchef. (Prop. 2017/18:182)

Nämnden har utsett Förvaltningschef till att vara skolchef. Skolchefens bedömning är att rapportering årsvis till nämnden är rimlig och lämnar därför rapport för det gånga året.

Rapport 2023 fokuserar på följande tre områden:

 • Elevernas rätt till likvärdig utbildning
 • Efterlevnad av frånvarorutin
 • Införande av ämnesbetyg och grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogram

Skolchefens bedömning är att regelefterlevnaden är god inom elevernas rätt till likvärdig utbildning och frånvarorutinen. Skolchefen konstaterar att det finns utmaningar vad gäller införande av ämnesbetyg och grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogram som förvaltningen behöver understödja.

Beslut: Upprättad rapport godkänns. Nämnden noterar att det i rapporten framgår att det finns utmaningar vad gäller implementeringen av reformerna ämnesbetyg och grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogram och att det kan finnas behov av ytterligare resurser vad gäller implementeringen.

Internationaliseringsplan

Nämnden har uppdragit åt förvaltningen att stärka det internationella arbetet. Nämnden beslutade 2022 att prioritera arbetet med internationalisering och att utöka antalet internationella utbyten för att det ska komma fler elever till del. I beslutet ingick att satsa på ett bredare arbete med internationalisering samt utöka resurserna med ytterligare en internationell koordinator kopplad till gymnasieskolan.

Internationaliseringsplanen är en övergripande plan för samtliga verksamheter i förvaltningen och har som syfte att tydliggöra riktning i arbetet framåt.

Planen identifierar tre utvecklingsområden och sätter upp målbilder för dessa.

I planen ges förslag på hur miljömässiga aspekter av ökat resande ska behandlas.

Beslut: Internationaliseringsplanen godkänns.

Rapport Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens klimatarbete

Kommunfullmäktige beslutade 2022-08-20 § 153 att uppmana alla nämnder och kommunala bolag att göra klimatarbetet till en integrerad del av verksamhetens styr- och ledningssystem, i enlighet med gällande styrdokument.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har därför uppdragit åt förvaltningen att genomföra en genomlysning av nämndens klimatarbete och hur det behöver utvecklas för att bidra till att kommunen når utsläppsmålen.

Rapporten belyser utsläpp inom nämndens verksamhet och hur nämndens arbete kan utvecklas för att minska dem och lyfter behovet av målsättningar som anger hur mycket utsläppen inom olika områden ska minska och i vilken takt. Rapporten beskriver några åtgärder som nyligen påbörjats, såsom att fastställa nya mål för utsläppen från livsmedel samt nya riktlinjer för resor i planen för internationalisering.

Beslut: Rapporten godkänns. Förvaltningen får i uppdrag att med berörda chefer och personal arbeta in mätbara mål i nämndens handlingsplan för energi- och klimatstrategin. Förvaltningen får även i uppdrag att utreda hur frågor om kompetensförsörjning kan arbetas in i handlingsplanen.

Handlingsplanen ska följas upp årligen i en rapport som beskriver utsläppens utveckling, effekten av vidtagna åtgärder samt förslag på eventuella ytterligare åtgärder.

Revisionsrapport Borås Stads hantering av statsbidrag

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads hantering av riktade statsbidrag. Syftet är att granska om Borås Stads hantering och redovisning av de riktade statsbidragen som kommunen erhåller är ändamålsenlig, om redovisningen inom området är rättvisande och om arbetet bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.

Inom nämndens ansvarsområde finns kompetensen för den övergripande hanteringen av riktade statsbidrag inom avdelningen för kvalitet- och utveckling samt ekonomifunktionen. Det finns en klustersamverkan, framförallt med Grundskolan, gällande de statsbidragen till skolan, där Borås stad är huvudman.

Nämnden har i beslutad delegationsordning med ansökan/rekvirering av statsbidrag som verkställighetsbeslut på förvaltningschef, med delegation till förvaltningskontorets funktionschefer och vuxenutbildningschefen.

Nämnden har med två risker förknippade med statsbidrag i interna kontrollens riskanalys. Risken att rättmätiga statsbidrag inte rekvireras är omhändertagen genom handläggningsrutiner på avdelningen för kvalitet och utveckling. Risken för statsbidragsberoende ordinarie verksamhet är omhändertagen genom förvaltningens rutiner för ekonomiuppföljning. För att säkerställa god ekonomisk uppföljning används särskilda projektkoder för varje specifikt statsbidrag i nämndens bokföring.

När det gäller förslaget till utvecklandet av kommungemensamma styrdokument för statsbidrag ser nämnden att det kan skapa svårigheter om styrningen blir alltför detaljerad. Detta eftersom de riktade statsbidragen har olika förordningar med olika ansökningsprocesser som kan se olika ut. Dessutom är det också vanligt att förordningar ändras.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer även fortsatt följa de kommunövergripande riktlinjer som Kommunstyrelsen ansvarar över och fortsätta upprätthålla goda interna rutiner för nämndens statsbidragshantering.

Beslut: Upprättat svar godkänns.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-11-09] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2023-04-25 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol