Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå, anpassad utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare) och yrkeshögskola.

Tid:
Plats: Bäckängsgymnasiet, PA Halls Terrass 7, sal 108

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 17.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 230516 Protokoll.pdf Pdf, 447.5 kB. 447.5 kB 2023-05-17 09.59
Bilagor till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 230516.pdf Pdf, 144.9 kB. 144.9 kB 2023-05-17 09.59

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 230516 Handlingar.pdf Pdf, 4.4 MB. 4.4 MB 2023-05-08 08.06

Ärendelista:

 • Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Allmänhetens frågestund
 • Information från förvaltningen
 • Budgetuppföljning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tertial 1, år 2023
 • Ändring av datum för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde i september 2023
 • Godkännande av hyresavtal - villkorsändring Simonsland Utbildningslokaler
 • Delegationsordning för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Fortsatt erbjudande om utbildning för vuxna som omfattas av massflyktsdirektivet
 • Svar på Revisionsrapport om Delegationsbeslut i Borås Stad
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

Beslut i korthet:

Budgetuppföljning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tertial 1, år 2023

Nämndens prognos för helåret är ett nollresultat. Förutsatt att inget oförutsägbart inträffar kommer bufferten att lämnas orörd, vilket innebär att den kommer ge ett överskott vid bokslutet.

Identifierade risker i prognosen;

 • Med anledning av världsläget kan flyktingströmmar, som påverkar sfi och språkintroduktion, vara svårprognosticerade. Dessutom påverkar omvärlds-faktorerna inflationen som gör att priser på läromedel och livsmedel ökar mer än vad som tagits höjd för i budget.
 • Osäkerheten när det gäller köpta – sålda platser i alla verksamheter är stor fram till en bit in på det nya läsåret, när klasserna stabiliserats. Elevantalen för hösten är svåra att prognosticera, eftersom det är svårt att förutse elevernas gymnasieval som är klara först i juli.
 • Historiskt har vi sett att sökta statsbidrag kan avslås, alternativt omfördelas sent på året, vilket är en risk som kan få stor påverkan på resultatet, särskilt när det gäller vuxenutbildningen.

Nämnden bedöms ha goda förutsättningar att möta de utmaningar som nämnden ställs inför under 2023. Med en orörd buffert, kontroll på organisationen och en klok ekonomisk hushållning kommer nämnden vara väl rustad för 2024.

Beslut: Upprättad rapport Tertial 1 godkänns.

Ändring av datum för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde i september 2023

Nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2022-10-25, § 143, om sammanträdesdagar för år 2023.

Nämndens ordförande föreslår nämnden besluta att flytta nämndens sammanträde i september till den 20 september.

Beslut: Datum för nämndens sammanträde i september ändras till onsdagen den 20 september. Informationsmötet börjar kl. 13.00 och efterföljande beslutssammanträde börjar kl. 15.00.

Beslutet ersätter tidigare fattat beslut om sammanträdesdatum för september 2023 från 2022-10-25, § 143.

Godkännande av hyresavtal - villkorsändring Simonsland Utbildningslokaler

2021-12-15 blev Borås Stad som hyresgäst uppsagda för nya villkor enligt hyresavtal som gäller bland annat Yrkeshögskolan i fastigheten Borås Simonsland 16. Fastighetsägare är Kanico AB.

Lokalförsörjningsnämnden fattade 2022-11-22 beslut om att godkänna nytt hyresavtal med tillhörande villkorsändringar samt att skicka vidare ärendet till Kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen beslutade 2023-02-06 att upphäva förslag till beslut avseende hyresavtal för Simonsland 16 samt uppdrog åt Lokalförsörjningsnämnden att återkoppla till Kommunstyrelsen med en utvärdering av behovet av ytterligare kontrollpunkter i processen kring förhyrning av externa lokaler. Utvärderingen ska syfta till att förhindra att kommunen ingår långa hyresavtal för lokaler som kommunen inte har behov av.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bedriver verksamhet i fastigheten för Borås Yrkeshögskolas textilutbildning. Om inget nytt hyresavtal tecknas måste verksamheten flytta från lokalerna senast 2023-07-31.

Lokalförsörjningsnämnden har 2023-04-18 fattat beslut om att godkänna avtalsförslaget för utbildningslokaler under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gör detsamma. Nytt beslut gäller en yta på 1 392 kvm istället för som tidigare 2 690 kvm. Avtalet skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut.

Ny hyreskostnad för Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden blir 1 895 904 kronor per år (2023 års nivå). Avtalslängd 12 år.

Beslut: Upprättat hyresavtal godkänns.

Delegationsordning för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Delegationsordningen är en förteckning över vem som fattar beslut i olika frågor å nämndens vägnar. Beslut som fattas på delegation redovisas till nämnden och delegationen gäller under förutsättning att övriga bestämmelser, avtal och riktlinjer för verksamheten iakttas.

Nuvarande delegationsordning fastställdes den 30 augusti 2022. Delegationsordningen revideras årligen för att hållas aktuell. Ett förslag på reviderad delegationsordning har arbetats fram.

Delegationsordningen kompletteras även med en Förteckning över verkställighetsåtgärder. Denna beskriver att antal uppgifter som är fördelade i förvaltningen men som inte betraktas som delegationsbeslut utan som ren verkställighet av gällande bestämmelser. Dessa åtgärder redovisas inte till nämnden.

Beslut: Delegationsordningen fastställs.

Fortsatt erbjudande om utbildning för vuxna som omfattas av massflyktsdirektivet

Flyktingar som har uppehållstillstånd i Sverige med stöd av EU:s massflyktsdirektiv har idag inte rätt att delta i svenska för invandrare (sfi) eller annan vuxenutbildning. För att erbjuda målgruppen en möjlighet att lära sig svenska har nämnden tidigare fattat beslut om att erbjuda uppdragsutbildning som motsvarar sfi samt svenska som andraspråk på grundläggande nivå.

Beslutet om utbildning på grundläggande nivå var tidsbegränsat till juni 2023 och därför behövs ett nytt beslut. Förvaltningen gör bedömningen att deltagarna kan erbjudas fortsatt utbildning på grundläggande och även gymnasial nivå.

Då regeringen har aviserat en förändring av förordningen för vuxenutbildningen som ger kommunerna möjlighet att erbjuda sfi till målgruppen bör den nuvarande uppdragsutbildningen inom sfi upphöra. Deltagarna bör istället erbjudas ordinarie sfi.

Beslut: Nämnden beslutar att den uppdragsutbildning på sfi-nivå som genomförs för flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet fortsätter att erbjudas fram till dess att deltagarna får delta i sfi, dock längst till och med den 30 juni 2024. Därefter erbjuds målgruppen att delta i ordinarie sfi.

Vuxenutbildningen får i uppdrag att anordna uppdragsutbildning på grundläggande nivå och gymnasienivå för flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet. Utbildningen ska omfatta svenska som andraspråk på grundläggande och gymnasial nivå samt annan utbildning på grundläggande och gymnasial nivå som bedöms lämplig med utgångspunkt i behov, söktryck och kostnad för utbildningen. Beslutet gäller för utbildning som påbörjas senast den 30 juni 2024.

Svar på Revisionsrapport om Delegationsbeslut i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat hanteringen av delegationsbeslut i Borås Stads nämnder. Granskningens huvudsakliga syfte är att granska om nämndernas hantering av delegationsbeslut är ändamålsenlig och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.

Rapporten beskriver att majoriteten av nämnderna antagit en aktuell delegationsordning i vilket det framgår vem som får fatta beslut och vad delegaten får fatta beslut om. Delegationsordningarna omfattar i de flesta fall information om och hur beslut ska anmälas till nämnden.

Nämnden har identifierat två åtgärder som ska omhändertas.

Beslut: Upprättat svar godkänns och översänds till Stadsrevisionen.

Initiativärende – Gratis frukost till alla elever i gymnasie- och anpassad gymnasieskola

Vid dagens sammanträde lägger Vänsterpartiet i Gymnasie- och vuxenutbildnings-nämnden, Leila Talmoudi (V) ett initiativärende ” Gratis frukost till alla elever i gymnasie- och anpassad gymnasieskola” där nämnden föreslås besluta att förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en undersökning om möjligheterna för frukost i stadens gymnasieskolor och anpassad gymnasieskola, samt att följa upp och verkställa genomförd undersökning om förutsättningarna finns för frukostservering i gymnasieskolor/ anpassad gymnasieskola som nämnden ansvarar för.

Beslut: Nämnden remitterar initiativärendet till förvaltningen för beredning.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-11-09] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2023-05-16 15.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol