Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå, anpassad utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare) och yrkeshögskola.

Tid:
Plats: Vuxenutbildningen, Fabriksgatan 12

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 17.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 230829 Handlingar.pdf Pdf, 15.4 MB. 15.4 MB 2023-08-17 10.45

Ärendelista:

 • Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Allmänhetens frågestund
 • Information från förvaltningen
 • Månadsuppföljning juli 2023
 • Budget 2024 - Planeringsförutsättningar
 • Tillstyrkan avseende anslagsframställan om utökade lokaler för Sven Eriksonsgymnasiet, Sven Eriksonsplatsen 1, Tekniska elementarskolan 2
 • Godkännande av projekteringsframställan Bäckängsgymnasiet campus
 • Riskanalys och intern kontrollplan 2024
 • Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget
 • Slutredovisning av uppdrag - Utveckla studie- och yrkesvägledningen och
  samverkan mellan grundskola och gymnasieskola
 • Yttrande över remiss - Motion: Ställ krav på lärlings- och APL-platser vid upphandling och markanvisning
 • Initiativärende - Gratis frukost till alla elever i gymnasie- och anpassad gymnasieskola
 • Val av kontaktpolitiker till Almåsgymnasiet mandatperioden 2023-2026
 • Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens representanter i programråd mandatperioden 2023-2026
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

Beslut i korthet:

Månadsuppföljning juli 2023

Nämnden planerar att redovisa ett nollresultat för verksamheterna 2023, men ser vissa osäkerheter som kan påverka årets utfall exempelvis inflation, prognosen för köpta - sålda platser och osäkerhet kring statsbidrag. Nämnden räknar med att bufferten lämnas orörd vilket innebär ett överskott i bokslutet.

Sjukfrånvaron i förvaltningen är på en stabil och låg nivå i förhållande till Borås Stad. Förvaltningen ser inte några tecken på större avvikelser från en numer relativt stabil nivå runt 4-5%.

Andelen elever med en gymnasieexamen hamnade på 91,9 % och den genomsnittliga betygspoängen ligger på 14,3. Inom anpassade gymnasieskolan är andelen elever med betyg i samtliga ämnen 78 %.

Beslut: Upprättad månadsuppföljning för juli 2023 fastställs.

Budget 2024 - Planeringsförutsättningar

Budgeten utgår från nämndens uppdrag och mål samt det preliminärt beräknade kommunbidraget. Planeringsförutsättningarna för budget bygger på Nulägesanalys 2024 och nämndens planeringskonferens. Budgeten visar även vilka områden där nämnden kommer bidra till kommunfullmäktiges fokusområden.

Den preliminära grundramen för nämnden budgetår 2024 är 691,5 mnkr.

Nämnden framställer hos Kommunfullmäktige om kompensation för aviserad ökning av Personalomkostnadspålägget som beräknas till 4,8 mnkr.

Nämnden framställer även om investeringsutrymme för inventarier på 2 mnkr. På sikt kommer investeringsbehovet för inventarier att öka på grund av den påbörjade utbyggnaden av gymnasieskolan som avslutas i etapper.

Beslut: Upprättat förslag till Budget 2024 – Planeringsförutsättningar godkänns. Nämnden framställer om kompensation för ökat personalomkostnadspålägg, samt äskar om investeringsmedel på 2 mnkr för budgetår 2024.

Tillstyrkan avseende anslagsframställan om utökade lokaler för Sven Eriksonsgymnasiet, Sven Eriksonsplatsen 1, Tekniska elementarskolan 2

Nämnden har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov till Lokalförsörjningsnämnden om ytterligare lokaler vid Sven Eriksonsgymnasiet på grund av utökat elevantal med 255 elever. Dagens lokaler räcker inte till och en utökning av lokaler är nödvändig.

För att möta det ökade elevantalet kommer matsalen i hus 5 att utökas i en yta där idag kårlokalen är belägen. Storkökets kapacitet behöver också utökas. Tillbyggnad sker i en ny byggnad belägen mellan hus 1 och hus 5 (hörnet Lilla brogatan och Sven Eriksonsgatan).

Projektet består av två etapper där etapp1 är tillbyggnaden Hus 6 med byggstart preliminärt nov/dec 2023 och preliminär inflyttning i augusti 2025. Etapp 2 avser ombyggnationen matsal inkl. storkök. Etapp 2 påbörjas och avslutas under sommaren 2024.

Projektets budget är baserad på inkomna anbud till 56 000 000 kronor.

Lokalförsörjningsnämnden föreslår 2023-06-14, § 80, Kommunstyrelsen besluta att under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget, godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Sven Eriksonsgymnasiets utökade lokaler.

Beslut: Nämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende utökade lokaler för Sven Eriksonsgymnasiet och förutsätter att verksamheten ges möjlighet att flytta in inventarier i de nya/ombyggda lokalerna innan skolstarten i augusti 2024 och 2025.

Godkännande av projekteringsframställan Bäckängsgymnasiet campus

Nämnden har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov till Lokalförsörjningsnämnden om ytterligare lokaler för Bäckängsgymnasiet. Lokalerna på Bäckängsgymnasiet är inte tillräckliga för de cirka 1450 elever som går på skolan idag, vilka också förväntas öka till 1750 elever.

Byggproduktionen delas upp i etapper för att påverka Bäckängsgymnasiet minimalt och med så litet behov av ersättningslokaler som möjligt.

Etapp 1 - Tillbyggnation på Bäckängsgymnasiet; kök, matsal, dans och teater produktion juni 2024 till juni 2025.

Etapp 2 - Tillbyggnation på Bäckängsgymnasiet; lärosalar, utökat CKR (centralkapprum), elevhälsolokaler samt omställning av dagens danssalar produktion juni 2025 till mars 2026.

Etapp 3 - Ombyggnation av dagens café till kårlokaler mars 2026 till juni 2026.

Etapp 4 - Ombyggnation i gamla Caroliskolan juni 2026 till januari 2027.

Projektets budget är kalkylerad till 140 000 000 kronor.

Lokalförsörjningsnämnden föreslår 2023-06-14, § 84, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden besluta att godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende Bäckängsgymnasiet campus.

Beslut: Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende Bäckängsgymnasiet campus godkänns.

Riskanalys och intern kontrollplan 2024

Nämnden har upprättat en riskanalys för 2024 inom områdena som är gemensamma för Borås Stad: Styrning och ledning, Personal, Ekonomi och Egen verksamhet.

I riskanalysen görs en riskbedömning där riskerna värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. Identifierade risker, med riskpoäng nio eller högre, förs in i nämndens interna kontrollplan om dessa inte omhändertas av andra processer. Planen är upprättad i enlighet med nämndens Regler och anvisningar för intern kontroll.

Nämnden har identifierat sex nya risker inom områdena kundfakturor-avgiftsdebitering, dataskyddsförordning, bidrag, elevärenden, trygghet och studiero samt krishantering, säkerhet och trygghetsarbete.

För tre av riskerna i 2023 års internkontrollplan bedömer förvaltningen att arbete med rutiner och förändrade arbetssätt medfört att risken nu har en lägre riskpoäng än nio och därmed inte ska föras in i nämndens internkontrollplan för 2024. Dessa är risker inom områdena krishantering, säkerhet och trygghetsarbete samt lokaler.

Beslut: Upprättad riskanalys och plan för intern kontroll 2024 godkänns.

Redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget

Nämnden har av Kommunfullmäktige fått två uppdrag som inte ingår i budget;

Sedan i mars 2022 har nämnden uppdraget att pröva menssäkrade toaletter i sina verksamheter. Nämnden har bedrivit provverksamhet för menssäkrade toaletter på Bäckängsgymnasiet och Almåsgymnasiet från och med höstterminen 2022. Testverksamheten planerades att pågå fram till våren 2023 och en utvärdering av provverksamheten har genomförts. Utvärderingen visar att automaterna med kostnadsfria mensskydd vid skoltoaletter används av eleverna i mycket god omfattning och att de fyller ett behov för eleverna.

Sedan i augusti 2022 har förvaltningen uppdraget att tillsammans med Fritid- och folkhälsoförvaltningen utreda hur man i samarbete kan öka den fysiska aktiviteten hos fler gymnasieungdomar i Borås Stad. Utredningen och samarbetet pågår enligt plan och representanter från gymnasieskolornas skolsköterskor ingår i en arbetsgrupp som tittar på olika tillvägagångssätt. Utredningen beräknas vara klar under hösten 2023.

Beslut: Redovisningen godkänns. Nämnden ställer sig positiv till att gå vidare med att införa kostnadsfria mensskydd i automater i samtliga gymnasieskolor och anpassad gymnasieskola men understryker att finansieringen inte kan ske i befintlig ekonomisk ram på bekostnad av kärnuppdraget, utan behöver lösas genom justerat kommunbidrag.

Slutredovisning av uppdrag - Utveckla studie- och yrkesvägledningen och samverkan mellan grundskola och gymnasieskola

På uppdrag av Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillsattes en arbetsgrupp våren 2023 för att utreda förutsättningarna för hur förvaltningarna gemensamt kan utveckla studie- och yrkesvägledningen och samverkan mellan grundskola och gymnasieskola. Arbetsgruppen har bestått av representanter från förvaltningarnas verksamheter och administration. De fristående grund- och gymnasieskolorna har informerats om uppdraget och arbetet.

Utgångspunkten för arbetsgruppens arbete har varit ”rätt elev på rätt plats”, det vill säga att eleverna ska ha så pass mycket kunskap om gymnasieprogrammen och gymnasieskolorna att de kan göra ett välgrundat val.

Delarna i uppdraget är omhändertagna och kommer att drivas vidare i verksamheterna.

Beslut: Nämnden godkänner upprättad redovisning och anser uppdraget fullgjort.

Yttrande över remiss - Motion: Ställ krav på lärlings- och APL-platser vid upphandling och markanvisning

Med anledning av den lokala byggbranschens besked om eventuella varsel samt det inledande arbetet av reformen regional planering och dimensionering av gymnasial utbildning bedöms att ett krav på APL-platser vid upphandling, vad gäller större åtaganden, skulle vara ett användbart redskap för att säkra elevernas tillgång till APL-platser inom de stora byggnadsbolagen för Bygg- och anläggningsprogrammet.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker remissen avseende att krav på APL-platser bör ställas vid längre upphandlingar där APL-tiden ryms och markanvisning inom byggbranschen. Nämnden anser att kravet inte ska gälla för gymnasial lärlingsutbildning, då detta inte är ett lagkrav.

Beslut: Nämnden tillstyrker remissen avseende att krav på APL-platser bör ställas vid längre upphandlingar där APL-tiden ryms och markanvisning inom byggbranschen. Nämnden anser dock att kravet inte ska gälla för lärlingsplatser.

Initiativärende - Gratis frukost till alla elever i gymnasie- och anpassad gymnasieskola

Beredningen av svar på initiativärendet Gratis frukost till alla elever har gjorts genom att förvaltningen genomfört en kartläggning gällande möjligheterna till gratis frukost till eleverna i stadens gymnasieskolor och anpassad gymnasieskola. Kartläggningen visar att ett breddinförande skulle innebära en ökad livsmedelskostnad på drygt 11 mnkr och en utökad personalkostnad för skolmåltidsverksamheten på ett par miljoner.

Beslut: Initiativärendet avstyrks.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-11-09] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2023-08-29 15.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol