Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå, anpassad utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare) och yrkeshögskola.

Tid:
Plats: Sven Eriksonsgymnasiet, Sven Eriksonsplatsen 1

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 17.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 231212 Handlingar.pdf Pdf, 12.6 MB. 12.6 MB 2023-12-08 13.56

Ärendelista:

 • Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Allmänhetens frågestund
 • Information från förvaltningen
 • Månadsuppföljning oktober 2023
 • Nämndbudget 2024 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Attestförteckning Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
 • Gymnasieskolans interkommunala ersättningar år 2024
 • Anpassad gymnasieskolas interkommunala ersättningar och bidragsbelopp för fristående huvudmän, år 2024
 • Kommunala vuxenutbildningens interkommunala ersättningar och ersättning folkhögskola sfi, år 2024
 • Bidragsbelopp för ersättning till fristående gymnasieskolor år 2024
 • Kvalitetsrapport läsåret 2022/2023
 • Ansökan till Skolverket om riksrekryterande floristutbildning
 • Handlingsplan för Ekologiskt hållbart Borås 2024
 • Godkännande av vidtagen åtgärd; Yttrande över remiss Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

Beslut i korthet:

Månadsuppföljning oktober 2023

Nämnden kommer att redovisa ett överskott på omkring 10 miljoner kronor 2023, som härrör till en orörd buffert och positivt utfall på köpta-sålda platser i gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola.

Utifrån medarbetarperspektivet noterar nämnden att sjukfrånvaron ligger i nivå med tidigare år.

Nämnden konstaterar att prognosen som är gjord vecka 44 visar att måluppfyllelsen fortsatt är god men att det finns utmaningar i form av elevgrupper/studerande med hög frånvaro, omfattande ohälsa samt att elever/studerandes förkunskaper blivit sämre efter pandemin. Verksamheterna med yrkesutbildning signalerar att det rådande konjunkturläget i större utsträckning påverkar tillgången till platser för arbetsplatsförlagt lärande.

Beslut: Upprättad månadsuppföljning för oktober 2023 fastställs.

Nämndbudget 2024

I nämndbudget 2024 beskriver nämnden hur arbetet under budgetår 2024 ska prioriteras för att fortsätta upprätthålla en god måluppfyllelse och ge eleverna rätt till lika möjligheter att lyckas i skolan.

Nämnden står för god hushållning av de resurser som tilldelats och levererar goda resultat. Detta återspeglas exempelvis av Öppna jämförelser, där bilden stärks av att gymnasieskolan är bland de 25 % bästa i måluppfyllelse i landet.

Budget 2024 innebär följande för nämndens ekonomiska ramar:

 • Antal elever inom gymnasieskolan förväntas öka med 2,5 procent. Dessa volymförändringar kompenseras med 12,5 miljoner kronor i vårens ekonomiska ramar.
 • Ett förhöjt personalomkostnadspålägg kompenseras med 4,8 miljoner kronor.
 • Med anledning av att centrala kostnader för distributionscentralen inte kommer att fördelas ut minskas nämndens kommunbidrag med 0,2 miljoner kronor.
 • Inom gymnasieskolans ram ska särskilda medel för att upprätthålla ett brett programutbud med en hög måluppfyllelse och goda förutsättningar för lärarnas arbetsmiljö avsättas i resursfördelningen. Dessa medel ska riktas till de program där tillfälliga förändringar i elevunderlaget ger kraftiga negativa konsekvenser för de ekonomiska driftsförutsättningarna.

Enligt beslut i kommunfullmäktige ska 1 % av tilldelad ram avsättas till i en central buffert för oförutsedda händelser, vilket innebär ca 7 miljoner kronor.

Sammantaget blir nämndens kommunbidrag 696,15 miljoner kronor för budgetår 2024.

Beslut: Upprättat förslag till Nämndbudget 2024 godkänns.

Attestförteckning Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Enligt Attestregler för Borås Stad ansvarar nämnderna för att antagna regler och tillämpningsanvisningar följs. Respektive nämnd utser besluts- och behörighetattestanter samt eventuella ersättare för dessa. Förvaltningschefen ansvarar för att attestanterna är informerade om reglerna och anvisningarnas innebörd och verksamhetschefer ansvarar för att attestreglerna fungerar väl i den egna verksamheten. I samband med förändringar i verksamheterna uppdateras nämndens attestförteckning. Förteckningen för beslutsattest och godkännandeattest är upprättad i linje med Borås Stads regler för attest och har beloppsgränser.

Beslut: Upprättad attestförteckning med angivna beloppsgränser skall gälla tillsvidare.

Gymnasieskolans och anpassad gymnasieskolas interkommunala ersättningar, Kommunala vuxenutbildningens interkommunala ersättningar och ersättning folkhögskola sfi, samt Bidragsbelopp för ersättning till fristående gymnasieskolor år 2024

Beslut: Nämnden beslutade om interkommunala ersättningar och bidrag till fristående skolor för år 2024.

Kvalitetsrapport läsåret 2022/2023

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat både vad gäller kunskaper och värdegrund har, under flera år, legat på en stabil nivå i paritet med de bästa skolkommunerna i Sverige. Förvaltningen har, i analyser kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet, identifierat att det finns variationer mellan förvaltningens verksamheter men också inom verksamheterna vad gäller andel elever som når utbildningens mål. Det gäller exempelvis elever med en yrkes- och högskoleförberedande examen, genomsnittlig betygspoäng samt andel elever/studerande med förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta är föremål för utvecklande insatser dels på förvaltningsnivå men också kopplat direkt till de enheter/program som har en låg måluppfyllelse

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och med koppling till den förvaltningsövergripande utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås har förvaltningen identifierat några övergripande utvecklingsområden. Dessa är föremål för fortsatta åtgärder och insatser under 2023/2024:

 • Akademisk utveckling och evidensbaserad praktik
 • Stärka den samlade förmåga till analys av elever/studerandes måluppfyllelse
 • Stärka förmågan att arbeta förebyggande och främjande inom ramen för elevhälsoarbetet
 • Digitalisering och IT-utveckling

Beslut: Upprättad kvalitetsrapport godkänns.

Ansökan till Skolverket om riksrekryterande floristutbildning

Gymnasial yrkesutbildning inom florist är, enligt beslutet i riksdagen, från och med läsåret 2025/2026 endast möjligt att bedriva som riksrekryterande utbildning efter att godkänt tillstånd beslutats av Skolverket.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anordnar i nuläget Hantverksprogrammet med inriktning florist på Almåsgymnasiet. Förutsättningarna att bedriva en riksrekryterande utbildning inom florist finns således redan utifrån ändamålsenliga lokaler, personal med rätt kompetens och uppbyggd samverkan med lokal bransch.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger därför förvaltningen i uppdrag att ansöka om att få bedriva riksrekryterande utbildning inom florist på Almåsgymnasiet med start läsåret 2025/2026.

Beslut: Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ansöka om riksrekryterande utbildning inom florist.

Handlingsplan för Ekologiskt hållbart Borås 2024

Borås Stads Miljöprogram antogs av Kommunfullmäktige i april 2023 och redogör för att alla Borås Stads verksamheter ska arbeta för att minska Borås Stads negativa miljöpåverkan samt öka organisationens positiva miljöeffekter.

Miljöprogrammet ska fungera som en del i en övergripande plattform (Ekologiskt hållbart Borås) för att driva på och sätta ramar för Borås Stads strategiska och systematiska arbete med den ekologiska hållbarhetsdimensionen.

Programmet beskriver övergripande arbetssätt som är en del i processen för att samla ihop stadens miljöarbete och samordna uppföljning av exempelvis energi- och klimatstrategin, avfallsplanen och koldioxidbudgeten.

Förvaltningen har genomfört en miljöutredning som ligger till grund till nämndens handlingsplan.

Beslut: Handlingsplan 2024 godkänns.

Godkännande av vidtagen åtgärd; Yttrande över remiss Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar

Utbildningsdepartementet har till Borås Stad översänt remissen Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar (SOU 2023:31). Yttrande över remissen ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 1 december.

Då den mänskliga faktorn gjort att remissen inkommit till nämnden dagen före det att yttrandet ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda, har ett ordförandebeslut fattats i ärendet. Av beslutet framgår att avgivet yttrande ska anmälas till nämndens sammanträde den 12 december för godkännande av vidtagen åtgärd.

Beslut: Vidtagen åtgärd godkänns.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-11-09] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2023-12-12 15.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol